BLAUHUSTER MERKE VIERT EEUWFEEST „Langzamerhand word je driester” Ruim honderd vooroorlogse woningen worden verbeterd Sneek 1 nog niet kampioen Verantwoorde scholenbouw is wel noodzakelijk 't Huis met de Notenbalk Damcompetitie S.D.C. start maandagavond 't Huis met de Notenbalk Ruim 100 deelnemers kampioenswedstrijden 16 m2 klasse Horrorlid P. Wouda maakt in Heerenveen zeer goede tijd Makelaardij W Dijkstra en Zn. Slaapkomfort is géén centrumzaak, maar wel goedkoper. Kijk dus even verder als het om slaapmeubelen gaat „The Last Tango" was de laatste niet Onderzoek behoefte schoollokalen MIDGETGOLF Behendigheidswedstrijden met speciale opdrachten K.Z.V.S. slaapmeubel-specialist slaapkomfopt □ostepkarfe 4X leeuwapden lel. CSIDD-SCSC? sneek lel.ÜSlSC-Ztfy lange veemapklstpaat 2-3 Het klapstuk van de traditionele „Blauhuster Merke”, die don derdagavond, vrijdag en zaterdag wordt gevierd, is de Friese paardenfokdag op zaterdag. Voor dit evenement, dat al werd gehouden toen opa en oma nog in de wieg lagen, bestaat dit jaar een ongekende belangstelling: schreven zich vorig jaar nog geen 100 deelnemers in, dit jaar hebben zich al 137 lief hebbers aangemeld. Een ware stormloop, die de Merkecommis- sie niet ongelegen komt, immers ditmaal zal zij voor de hon derdste maal de wijd en zijd bekende Merke openen. Z -'1 NIEUWSBLAD S N E E K E R Pagina 17 Donderdag 23 augustus 1973 „die p. WVMWVWWVHWWWWHWMMW H. en VEEMARKT kocht is wild enthousiast over het orgel en de service die ze daar geven. U houdt net als tante Marie van een goede service en voorlichting? Tante Marie die 3 maanden geleden een elektronisch orgel bij Aan 103 vooroorlogse woningen zullen verbeteringen worden aangebracht. 'De raad had tegen dit voorstel geen en kel bezwaar en besloot dit werk on derhands aan te besteden aan Aanne- mingsmaatschappij gebr. Boomsma te Sneek voor 428.707, Schneider laatste De film Kijk even naar de kaart 't Is de moeite waard. Vraagt dan vrijblijvend folders en in formaties voordat u tot de aanschaf van een elektronisch orgel overgaat bij Wijde Noorderhorne 15 - Sneek Ons tel. no. is 05150-2279 05150 7500^ |ons telefoonnummer in Sneek. Noteert U het even? |(We staan nog niet in de gids) Dr. Boumaweg 11 Sneek. Tel. 05150 - 7500 De Koninklijke Zeilvereniging Sneek organiseert op zaterdag 15 september a.s. voor leden een zeilwedstrijd, an nex behendigiheidswedstrijd rondom ’t Sneekermeer. Voor deze wedstrijd wordt elk type schip toegelaten, ook kajuitj achten en ongeregistreerde klas- seschepen. D. Y. W. DE GRAAFF-NAVTA (GCP) wetenschappelijke- prognose scholenboziw noodzakelijk De heer C. Meijer (CPN) meende dat er hier een uitstekende plaats is voor het bouwen van een was- en douche- gelegenheid ten behoeve van toeristen. In de wijk De Hoppen in het uitbrei dingsplan De Domp kan bouwbedrijf J. Heeringa te Witmarsum 32 zg. Trio-woningen bouwen. De benodigde bouwterreinen zullen aan dit bedrijf worden verkocht, zo besloot de raad. lein” betaalt huur voor de bar in de tent, de bezoekers betalen entree en de kermisgasten betalen staangeld. „de kaste- Men mag bij deze wedstrijd roeien, peddelen, bomen en jagen, maar men mag zich niet laten slepen door mo torschepen en wat dies meer zij. De deelnemers zullen ook enkele eenvou dige opdrachten krijgen te verwerken, waarbij naast de zeilkunst ook getest zal worden op schipperskunst en de kennis van het teamzeilen. U begrijpt dat in dit verband ook groepen kun nen inschrijven, naast uiteraard de in dividuele zeiler(s). Op een vorig jaar gehouden ledenvergadering is een der gelijke wedstrijd ter sprake gekomen en het bestuur van de KZVS wil, met het organiseren van deze wedstrijd, graag aan de verlangens van de le den tegemoet komen. Uiteraard hoopt het bestuur dat er voldoende deelna me zal zijn. Men kan zich opgeven tot en met maandag 3 september bij de heer Joustra, Zwarteweg te Sneek. Nadat de heer H. Nauta, sprekend namens zijn commissie nog enige mededelingen had gedaan in zake de voorbereidingen in verband met het 50-jarig bestaan van de vereniging in november aanstaande, sloot de voor zitter hierna de in prettige sfeer ver lopen vergadering. Stand le klasse Noord: 1. Sneek I 815; 2. Appelscha 2 811; 3. Gas- selte 1 811; 4. Appelscha 1 810; 5. Appelscha 3 83; 6. Sneek 2 80, van Neder- willen alle- verantwoord A. Gerrits met De raad van Sneek behandelde dins dagavond een 32 punten tellende agenda. De meeste voorstellen wer den met een hamerslag afgedaan, maar over enkele andere punten kwa men de tongen los. Met name over de nota inzake de culturele accommoda tie in Sneek en het voorstel tot het doen instellen van een onderzoek naar de toekomstige behoefte aan school lokalen. Elders in deze krant leest u daarover meer. Ukunt Slaapkomfort vinden aan de Langeveemarktstraat. Dat is niet helemaal in het centrum, toegeven. Maar misschien is dat ook wel één van de redenen waarom u goedkoper uit bent bij Slaapkomfort. U vindt er ruime toonzalen,erg veel assortiment en veel parkeerruimte! En u vindt er slaapmeubel- specialisten, die nog waar bieden voor üw geld Tot leden van de kascommissie wer den benoemd de heren A. J. de Vries en J. Veld, terwijl de periodiek af tredende bestuursleden, de heren G. Brouwer en H. Postma bij acclama tie in hun functies herkozen werden verklaard. Tot afgevaardigden naar de jaarvergadering van de Friese Dambond, die op 12 september aan staande in bovenzaal Leeuwen wordt gehouden, werden gekozen de heren P. Jorritsma en A. J. de Vries. Voor wat de onderlinge competitie betreft zal gestreefd worden naar een inde ling van 12 deelnemers, die elkaar in een dubbel rondtoernooi zullen ont moeten. Voor elke klas werd een wed strijdleider aangesteld. EVA De film opent en sluit met beelden van een menselijke geboorte. In het begin komt de kleine Eva ter wereld. Haar lotgevallen van kind tot vol wassen vrouw vormen het thema van de film, die in Eva’s moederschap de voltooiing van haar vrouwelijkheid ziet. Of de maker erin is geslaagd zijn eigen woorden („Wij moeten nu toch eindelijk ophouden tegenover het zeer natuurlijke gegeven der menselijke sexualiteit ons krampachtig op te stellen”) waar te maken, kan een ie der zaterdag zelf beoordelen. Zondagmiddag half drie speelt „Wie doodde Billy the Kid”. Billy ziet zich als achttienjarige jongen genoodzaakt zyn moeder te verdedigen, hij doodt daarbij een van de MacGregor broers. Wanneer de andere broers komen op dagen om wraak te nemen, doodt Bill hen ook en vanaf die tijd trekt Billy (Peter Lee Lawrence) gewa pend met twee pistolen door het land. Hij lijdt een tamelijk ruig bestaan, maar net als hij besloten heeft zich te bekeren, komt er een kink in de kabel Degenen die geen belangstelling voor paarden hebben kunnen zaterdag te recht bij de matinee, waaraan de Torpedo’s medewerking verlenen. Za terdagavond treedt Unit Gloria (ui teraard met Bonny St. Claire en Ro bert Long) op. De Torpedo’s zijn ook donderdagavond te bewonderen, wan neer ze de feestavond voor getrouw den verluchtigen, terwijl vrijdagavond The Midnight Four het „grote dans- festijn” zal leiden. De vrijdag begint trouwens goed met een Groot Kinder feest, waarin o-a. een optocht is op genomen en kinderspelen in de tent. Vrijdagmiddag wordt een Zeskamp gehouden voor jong en oud vanaf veertien jaar en vrijdagavond zijn er spelen voor de bejaarden in het The- resiahuis- Dat is nog niet alles. Vrij dag om zeven uur staat vlieg- en stuntwerk van de Noord Nederlandse Vliegclub „Aeria” op het program ma. Deze club verzorgt een show met radiografisch bestuurde vliegtui gen. GELDZAKJES De Blauhuster Merke is ontstaan uit de harddraverijen die de toenmalige kastelein van het dorp uitschreef, en wel een harddraverij voor boerepaar- den. Alle boeren bezaten toentertijd naast him werkplaatsen een rijpaard, dat op wedstrijden niet onder het za del, maar onder de man werd bere den. De prijzen, geldzakjes met veer tig gulden, hingen in de dorpsherberg te bewonderen. Later stapte men over op het laten draven van geregistreer de paarden op de korte baan, dit werd echter te kostbaar en bovendien groei de de organisatie de commissie uit de hand. Nu zocht toevallig „It Frys- ke Hynder” naar een geschikte plaats om haar jaarlijks festijn te houden. Dat terrein kon Blauwhuis wel bie den. De Merkecommissie en het be stuur van „It Fryske Hynder” zijn toen maar bij elkaar gestapt om de zaakjes voor de fokdag te regelen. Deze samenwerking dateert al van vijf jaar geleden, en bevalt beide partijen prima. De heer G. W. Poles/. (GCP) vroeg zich bij monde van zijn fractiegenoot en linkerbuurman in de raad, de heer Nienhuis af, of dit onderzoek wel zo nooidzakelijk is. „De bestaande plan ningscommissie heeft tot nu toe bij zonder nuttige arbeid verricht, mede dankzij de door de gemeentelijke in stanties verstrekte gegevens. Nu moet bij het komende onderzoek opnieuw een beroep gedaan worden op het ge meentelijke apparaat. Is er dan geen doublure? Is het onderzoek door de Vereniging van Nederlandse gemeen ten op het gebied van de geboortecij fers zodanig, dat dit praktisch een doublure van de gemeentelijke plan ningscommissie is, dan heb ik geen behoefte aan dit onderzoek, dat ruim 20.000,zal kosten, en medio 1974 klaar is.” Zondagmorgen speelde Sneek 1 thuis tegen Appelscha 1. Na twee ronden gespeeld te hebben, leidde Sneek met 40. Maar na de derde ronde kwam Appelscha goed terug 42. De laat ste ronde werd spannend. Er waren al 3 man binnen van Sneek en het be gon er op te lijken dat het toch nog een gelijk spel zou worden. Maar na goed spelen van Tj, v. d. Zee (die speelde tegen oud-Nederlands kampi oen B. Btomsma) won het Sneker team met 62. Sneek II speelde een uitwedstrijd tegen Gasselte 1, die het verloor met 80. W. Kalsbeek een nieuweling in de Nemibo liet een goe de indruk achter. Hij sloeg gemiddeld 40 punten. Op een eerder tijdstip dan gebruike lijk, kwam onder voorzitterschap van de heer G. Brouwer de Sneeker Dam club in jaarvergadering bijeen. Als oorzaak hiervoor kan gelden, dat het eerste tiental, uitkomend in de rayon- hoofdklas van de KNDB, afdeling Noord, zich reeds op zaterdag 8 sep tember aanstaande in een thuiswed strijd moet meten met Groningen 2. De jaarverslagen getuigden van een opgewekt clubleven. De samenstel lers ervan, de heren P. Jorritsma (sekretaris), D. Boot (penningmees ter) en H. Postma als beheerder van de propagandacommissie werd dank gebracht. Aan beide laatstgenoemden werd decharge verleend, nadat de kascommissie bij monde van de heer A. J. de Vries de boeken en be scheiden in uitstekende orde had be vonden. De rok is gelukkig het aankomend weekend in Blauwhuis niet het be langrijkste. „Wij moeten wat bren gen voor het publiek,” verklaart de heer Landman, die er niet genoeg de nadruk op kan teggen dat het hele festijn dan wel door een speciale com missie op touw wordt gezet, maar dat het is bedoeld voor de bevolking van Blauwhuis. Een goeie zet vindt hij het betrekken van jongeren in de commissie. „Die hebben misschien wel het onaangename luchtje dat er aan zit, maar dat commerciële ont wijk je tegenwoordig niet meer.” „Als de hele zaak mislukt, staan de commissieleden voor de schade- in die 23 jaar hebben we er zelf nog maar één keer wat bij moeten leg gen, en daarom durf je het steeds groter op te zetten. Ik weet nu al, dat wanneer het dit jaar goed gaat, wij het volgend jaar nog groter willen aanpakken. We hebben er al aan gedacht ’n waarborgfonds op te richten, maar dat sprak de mees ten van ons toch ook niet zo aan." Het geld voor de festiviteiten moet toch ergens vandaan komen en daarom wordt er voor de kinder feesten een lijstcoltecte gehouden, voor de fokdag kosten worden fa brieken aangeschreven, Voor de viering van het zilveren regeringsjubileum in Sneek stelde de raad een bedrag van 23.935,be schikbaar. Over deze feestelijkhe den elders in dit blad meer. nog ge niet woensdagavond om acht uur, en zon dagmiddag nog eens om vijf uur. De nachtvoorstelling van zaterdag (te beginnen om kwart voor elf) laat „de Sex en Eva” zien. Een voorlich tingsfilm, dus een film die tegen woordig „in” is. Het gevaar bij der gelijke films is dat men probeert el kaar de loef af te steken door steeds gewaagder dingen te laten zien, en daardoor het eigenlijke doel voorbij schiet. De maker van deze film, Her bert Ballmann, meent dat dit in zijn geval niet zo is. Geen kleinigheid: een eeuw Blauhüs- ter Merke- Het spreekt dan ook wel vanzelf dat er extra aandacht aan dit feit wordt besteed. Om te begin nen zal de veertien man tellende com missie donderdagavond verschijnen in gala, net als honderd jaar geleden het geval was, toen men na de mis achter de Merke-commissie aan door het dorp paradeerde. De hoge hoed wordt echter niet voor lang van zol der gehaald. Eigenlijk jammer, zo vindt voorzitter J. Landman, want zaterdagmiddag worden in het dorp t.v.-opnamen voor de NOS gemaakt •>n het zou lang niet gek zijn wanneer de commissie dan gekostumeerd in beeld kwam. „Maar ze willen apepakjes” niet aan hebben.” Het zijn grote klassen, waarin geva ren wordt. Er zijn namelijk groepen van 34, 35 en 36 deelnemers, dus een heel veld en dat kan, bij een behoor lijke wind, sensationele starts opleve ren. Tot de deelnemers, die vrijwel uit het gehele land naar het Sneeker meer komen, behoren ondermeer Th. de Haan uit Sneek, R. Zaadstra uit Drachten, R. van der Zee uit Joure, Herman Olde Agterhuis uit Heeren veen, Wiebe Kort uit Gorredijk, A. Pe tersen uit Sneek, F. Atsma uit Oppen huizen en A. H. P. Graatsma uit Put ten, vroeger te Sneek. Het inlichtin genbureau is gevestigd in „It Foarün- der” op het starteiland in het Sneeker meer. De wedstrijden beginnen zaterdag om half elf, de tweede wedstrijd start om half drie. Zondag zijn de starttij- den respectievelijk om half tien en half twee. Na deze vier wedstrijden wordt de finalegroep bekend ge maakt, waaruit dan de kampioen te voorschijn moet komen. Bij de eerste vier wedstrijden zal een rouleersy steem worden toegepast, met andere woorden: de samenstelling van de groepen wisselt iedere wedstrijd. De finalegroep bij de laatste drie wed strijden (op 1 en 2 september) bestaat uit deelnemers, die in het algemeen puntenklassement na vier wedstrijden de eerste tot en met de twintigste laats innemen. De overige deelne mers zullen dan in weer andere groe pen zeilen om de 21ste tot en met 103e plaats. Het nationaal kampioenschap in de 16 m2 klasse wordt op 25 en 26 au gustus en op 1 en 2 september ge houden op het Sneekermeer. Voor de ze kampioenswedstrijden hebben zich 103 gegadigden aangemeld. De orga nisatie van deze wedstrijden is in han den van het KNWV, de 16 m2 klasse- organisatie, de Watersportvereniging „Drachten-Veenhoop”, de vereniging Jouster Watersport en de Watersport vereniging „Nannewyd” te Heeren veen- „The Last Tango in Paris”, is voor lopig nog niet de laatste tango in Sneek. De film van Bertolucci wordt tenminste geprolongeerd, en afgaand op het succes dat de rolprent heeft, kan men stellen dat Marlon Brando en Maria Schneider voorlopig niet hun laatste tango hebben danst. De film draait tot en De start is bepaald op maandag avond aanstaande half acht in het clublokaal van R. J. SipkenssChool, Koningin Wilhelminastraat. Nieuwe leden zijn van harte welkom en kun nen zich daarvóór nog telefonisch opgeven bij de voorzitter, de heer G. Brouwer, Chr. Schotanusstraat 31 (telef. 4571) of bij de sekretaris, de heer P. Jorritsma, Suffridus- straat 75 (telef. 5687) of op de aan staande clubavond. altijd wensen, zo zei de wethouder van onderwijs. De heer D. de Vries was echter niet zo erg overtuigd, om dit onderzoek alsnog in te doen stel len, maar toch wilde hij niet bij de overige leden van de raad achterblij ven. Het voorstel wend namelijk zon der hoofdelijke stemming aangeno men. Tot onderwijzeres aan. de Frittema- school werd benoemd mejuffrouw T. Bloembergen te Sint Annaparoehie en tot onderwijzer aan de Lemmerweg- school, de heer H. Buisman te Sneek. Het voorstel tot wijziging van de ver ordening van de heffing van markt- geld voor staanplaatsen op de markten in Sneek werd zonder meer aange nomen. De meer-opbrengst bedraagt per jaar ongeveer 3000,Volgens de heer D. A. Berg (PvdA) zijn de nieuwe tarieven nog te vergelijken met vooroorlogse prijzen. Er is een marktmeester benoemd en de heer Berg was van mening, dat alleen al door deze benoeming de tarieven nog iets hoger moesten worden. Wethou der H. Pheifer (VVD) zégde de heer Berg toe, deze zaak nog eens te be kijken en de uitkomsten te vergelij ken. Eventueel komt het college vol-1 gend jaar op deze zaak terug. De Stichting Dienstencentrum Sneek kreeg de gevraagde geldlening van I 18.000,De raad ging eveneens accoord met het voorstel tot aan- I koop van twee mobiele schoollokalen ten behoeve van het basisonderwijs i Deze mobiele schoollokalen komen bij openbare lagere school „De Terp' en de christelijke lagere Simon Ha-1 vingaschool, beiden in de Stadsfenne. j De kosten bedragen ruim 104.000, De raad ging eveneens accoord met het voorstel een bestemmingsplan voor te bereiden voor het grondgebied van de gemeente, begrensd door de Houkesloot, de Broeresloot, rijksweg 43 en de gemeentegrens, terwijl de vroedschap tevens instemde met een in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan tussen de Op- penhuizerweg en de Houkesloot, ten noordwesten van de Flexa fabrieken. In de raadsvergadering van Sneek, die dinsdagavond gehouden werd, kwam ondermeer het voorstel van burgemeester en wethouders inzake het instel len van een onderzoek naar de toekomstige behoefte aan schoollokalen aan de orde- Het voorstel kwam erop neer dat het college de raad verzocht in te stemmen met een door de Vereniging van Nederlandse gemeenten in te stellen onderzoek over de toekomstige behoefte aan schoollokalen bjj het basis- en kleuteronderwijs in Sneek. De kosten van dit onderzoek bedra gen 21.000,—. Dat laatste is volgens de heer Land man uniek voor Friesland, en met een het beste bewijs dat de Blau huster Merke gewild is. In de mees te gevallen worden de kermisklanten ervoor betaald wanneer ze in een dorp komen, in Blauwhuis hebben ze zelfs al aangeboden ook met het Tuin feest te komen. „Ze zijn er wel hap pig op,” verzekert de heer Landman. dan is het feest al half geslaagd.” Bovendien is dit jaar meer aandacht besteed aan het programma en de re clame voor de markt, ook al een ver dienste van de jongeren. „Blauwhuis trekt, dat merk je elk jaar weer en als het altijd goed gaat, wordt je langzamerhand driester,” aldus de heer Landman die al 23 jaar in de commissie zetelt. DRIESTER Samen met de jongeren is er dus een programma in elkaar getimmerd, en eerlijk gezegd, de heer Landman spant zijn verwachtingen niet al te laag- „Het zou mooi weer worden, en X—4- 1 1IX ,13 JJ De heer D. de Vries (GCP) was van mening dat naar eigen mening en on derzoek een prognose gesteld zou kun nen worden en ook hij was van oor deel dat diit bedrag wel in „eigen kas” kon blijven. „De situatie valt in eigen kring nog wel te overzien, want we hebben te maken met nieuwbouwwij- al te grote omvang, niet kun- Verschillende Horror leden hebben tij dens de atletiekwedstrijden te Heeren veen goede prestaties geleverd. Pieter Wouda werd le op de 800 meter, in een zeer goede tijd van 1,55.7. Afke Veldman werd 2e op de 400 meter da mes in 60.9 seconden en 3e op de 100 meter dames in 13.5. Bea Wiarda be haalde op de 80 meter de eerste plaats. Ze had een tijd van 10.8 se conden, terwijl Eva de Wilde een zeer sterke race liep op de 600 meter, waar ze 3e werd in een tijd van 1.49 minuut. Ook de 100 meter meisjes B werd door een Horrorlid gewonnen, en wel door Mieke Mulder in een tijd van 13.5. Sandra de Jong werd 5e in 14.2 seconden, terwijl Richard de Jong 2e werd op de 80 meter jongens D in een tijd van 11.5. ken van niet al te Koop slechts dat, wat we nen missen,” aldus de heer De Vries. Wethouder mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta (GCP) zei in haar ant woord aan haar fractiegenoot, dat zij niets wilde afdoen aan de waarde van de planningscommissie voor de scholenbouw in Sneek. Maar deze commissie heeft een meer weten schappelijke begeleiding nodig, „want we moeten schollen bouwen voor een groot aantal jaren. Het is beslist nood zakelijk deze hele zaak op een lange re termijn te bezien. En de kosten van dit onderzoek betekenen in feite slechts een fractie van het totale bedrag dat we uitgeven aan de bouw van scholen. Wanneer we scholen te vroeg of te laat bouwen, of bouwen op een ver keerde plaats, dan kost dat de ge meente nog meer,” aldus mevr. De Graaff-Nauta, die nog eens verzeker de, dat een wetenschappelijk onder zoek een uitstekende prognose voor de toekomst is. „We moeten een aan tal onzekerheden wegnemen, we moe ten de jeugd straks een goed (school)- onderdak bezorgen,” aldus de wethou der, die voorts stelde, dat de heer D. de Vries een aantal vragen opwierp, waar de planningscommissie en het ge meentebestuur graag een antwoord op willen hebben, middels het onder zoek door de Vereniging landse Gemeenten. „We maal een beleid dat zo mogelijk is.” De heer (GCP) ging graag accoord met het voorstel, evenals de heer J. Jonkers (PvdA). Op desbetreffende, vragen antwoordde mevrouw De Graaff-Nau ta nog dat het ideal zou zijn dat de scholenbouw gelijk opging met de hui zenbouw in verschillende wijken, maar dat de praktijk wel eens anders uit maakt. Er is in de laatste jaren enorm veel gebouwd in Sneek en wat de scholen betreft, gaat het ook goed in Sneek, maar er blijven natuurlijk

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 17