DS. J. W. BRUINSMA NA KWART EEUW GAASTMEER: O FA. DE JONGE EN CO VOOR AL UW DRUKWERKEN VERZEKERINGEN DLG blijft bij de hand in uw postkantoor en wel I II. DOEVENDANS B.V. gKOOP^jj Vrienden van Sloten schonken ook geld oosterdijk 8 kleinzand 13 sneek WE ZIJN ER WEER MET DE GROOTSTE KEUS GROENTEN EN FRUIT IN DE 21/2 kilo Golden Delicious Appelen voor 1.65 Vanaf 15 t/m 23 sept. Kantongerecht Sneek Auto's beschadigd bij botsing Woudsend BON Liters fles HEDO SINAS 75 ct. 2de fles 50 ct. Grote fles HEDO RANJA 1.10 - 2de fles 75 ct. 4 kilo AARDAPPELEN in plastic tas 1.68 VERZEKERINGEN DLG IIL W WE MOETEN SAMENWERKEN MET ZUSTERKERKEN De sirijd om de Lceawenburg-bokaal Ds. J. Groenevelt verlaat Oppenhuizen Ds. K. van der Sloot, geboren te Oppenhuizen, naar Marssum 261,10 289,10 321,30 354,90 S 1 POSTKANTOOR SNEEK Iedere dinsdag van 9.00 tot 13.30 uur. Gisteravond herdacht men in Gaastmeer dat de hervormde predikant ter plaatse, ds. J. W. Bruinsma, 25 jaar geleden zijn intrede in dat dorp deed. De herdenking ging uiteraard ge paard met de nodige feestelijkheden, die begonnen met en her denkingsdienst in de hervormde kerk. Daarna trok men naar een grote loods aan het andere eind van het dorp. De ruimte die 250 mensen kon bevatten was stampvol ons ook Uw recht op no-claimkorting nemen wij over. Gratis groene kaart. Landbouwers speciaal tarief. Waarom zou u honderden guldens méér betalen Ook voor alle andere verzeke ringen! b.v. Ziektekosten is bij goed en goedkoop! Informeert u eens! De vrije reserves van O.V.M. (motorvoertuigenverzekering) en van FEDOZ (ziektekostenverze kering) bedroegen per eind 1972 samen bijna f 6.500.000, Assen - Oostersingel 23 - Telefoon 05920 - 24444 U kunt in Friesland voor uw autoverzekering nergens goedkoper terecht dan bij Verzekeringen DLG Bovendien kennen wij slechts een eigen risico van f 100.- voor all risks verzekeringen. Dit is ons personenauto-tarief (enkele voorbeelden): Mr ===ëi=J=Ë fë====-fc=== NIEUWSBLAD SNEEKER Donderdag 23 augustus 1973 Pagina 18 was INBRENG MOGELIJK tot 12 SEPT. VAN GEBOORTEKAARTJE TOT KRANT i FRIESCHE JACI 1 I veertien dagen later intrede heeft ge daan. Dommee Bruinsma pakt de cassette met platen uit die hij uit handen van dominee M. Hausmann uit Woudsend, namens de ring van kerken van Wymbritseradeel mocht ontvangen. Zijn vrouw kijkt ge spannen toe. Op de plaat staan opnamen van het nieuwe liedboek voor de kerken. VRIJDAG EN ZATERDAG WEER GROTE AANVOER SNIJBLOEMEN EN KAMERPLANTEN BIJ 114,80 124,60 127,40 133,— 1 5 S verder „Er is SNEEK SINGEL 11-17 Naam: Adres: Plaats Wil graag inlichtingen over: In de krant van vorige week donder dag schreven wij dat de restauratie van de Sloter korenmolen geheel wordt gesubsidieerd. Dit is niet helemaal waar, de kosten die worden geraamd op 35.000 gulden worden voor een deel ook gedragen door de „Vrienden van Sloten”, die tekenen voor een bedrag van 1500 gulden. KILO ZOETE DRUIVEN 1.68 KILO EXPORT TOMATEN 95 et. KILO DUBB. WITTE SLABONEN 1.25 KILO PERZIKEN in doos 1.98 1’/2 KILO HANDPEREN 1.25 W.A. Basis- Bij 30% premie no claim 164,— 178,— 182 190,— ALL RISKS Basis- Bij 30% premie no claim 373,— 413,— 459,— 507 Catalogus waarde 5.000,— tot 6.000,— 7.000,— tot 8.000,— 9.000,— tot 10.000,— 11.000,— tot 12.000,— Joris Groenevelt werd op 29 juli 1938 uit een predikantsgezin te Kollumer- pomp géboren. Hij bezocht eerst het gereformeerd gymnasium te Kampen en studeerde vervolgens aan de theo logische hogeschool te Kampen, waar hij op 23 maart 1967 zijn kandidaats examen aflegde- Nadat de heer Groe nevelt op 10 mei 1967 voor de classis Apeldoorn praeparatoir examen had afgelegd en hij daarna van 1 juli 1967 tot 1 november 1967 bij ds. J. M. Vla ming, predikant van de Gereformeer de Kerk van Groningen-Zuid, stage had gelopen werd hij met ingang van 6 no vember 1967 door de classis Apeldoorn beroepbaar verklaard in de Gerefor meerde Kerken in Nederland. Na na derhand op 10 januari 1968 nog door de classis Sneek peremptoir te zijn ge ëxamineerd en te zijn toegelaten tot de dienst des Woords en tot de bedie ning der Sakramenten in genoemde Kerken werd de heer Groenevelt op 21 januari bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk van Oppenhui- zen c.a. POSITIEF Tegenover deze negatieve punten wist hij echter ook een aantal positieve te zetten, zoals het opnieuw samengaan van gereformeerd en hervormd, ter wijl hij aan de andere kant de nood zaak zag samen te gaan met buurge meenten. Het ontstaan en opkomen van de recreatie levert volgens hem vele dankbare mogelijkheden de ver kondiging te realiseren en een belang rijk pluspunt vond ds. Bruinsma het werken in de gemeenschap door ver plegers en verpleegsters die in oplei ding zijn bij het ziekenhuis in Sneek. Deze positieve kanten van de tegen woordige tijd zag hij graag uitgewerkt in de toekomst: nog hoop voor de toekomst, al zie ik het in mijn mismoedige ogenblik ken wel eens somber in. Allereerst kunnen we alle krachten bundelen met de ons omringende buurgemeen ten. Het 'is niet zinvol dat er in dor pen van deze grootte meer dan een predikant is. Ook zullen we moeten samenwerken met onze zusterker ken.” Het werk op recreatief terrein stond volgns hem in nauw verband met deze bundeling’ van krachten. „De kerken moeten op dit gebied gezamenlijk en onderling de verant woording dragen, We moeten een van de pastores belasten met werk in deze tak.” Dominee Bruinsma memoreerde in zijn herdenkingsrede tijdens de kerk dienst dat er gedurende zijn predikant schap verschillende zowel uiterlijke als innerlijke veranderingen hebben plaatsgevonden in de eigen gemeente, maar ook in groter verband. Als ui terlijke veranderingen noemde hij de restauratie van de kerk in 1956-’57, de verbouw en het uitbreiden van „It Lokael” en een viertal jaren geleden de verbetering van de pastorie. De in nerlijke veranderingen kon men vol gens hem terugbrenigen tot zeven pun ten: het steeds kleiner ■worden van de gemeente, het „afhaken” van de Nij- huizumer gemeente en het proces van ontkerkelijking. ITRALE HEEG TEL 05154-2412 Tijdens zijn ambtsbediening als pre dikant van de Gereformeerde Kerk van Oppenhuizen c.a- was ds. Groenevelt in de* jaren 1969-1970 enige tijd actua- rius van de classis Sneek. Verder was hij van 1968 tot 1971 ongeveer drie jaar bij de particuliere synode van Friesland - Zuidelijk gedeelte deputaat voor „Kerk en Rekreatie”. Nadat op 10 juli de door Van der Wal beschikbaar gestelde, tot Leeuwenburg bokaal omgedoopte wisselbeker sinds die datum in Hoffy Grill Bar mocht prijken na een fel bevochten overwin ning op Restaurant Van der Wal, is het het team van Van der Wal zondag j.l. gelukt het zo begeerde eremetaal in de wacht te slepen. Na een voor de beide teams vermoeiend seizoen, konden de hierdoor zichtbaar aange- taste spelers moeilijk het juiste ritme Beekbergen is vertrokken en dié daar Verschilende vertegenwoordigers van kerkelijke en gemeentelijke instanties waren aanwezig, o.a. burgemeester B. W. Cazemier van Wymbritseradeel met verschillende van zijn gemeente raadsleden en ds. dr. K. M. Witte- veen namens de classis en het PKV. Ook verschillende oud-Gaastmeerders kwamen het predikantsgezin dat vol ledig tegenwoordig was, gelukwensen, de stichting „Vrienden van Gaast meer” was eveneens vertegenwoor digd. Gisteravond heeft op de Vosseleane een botsing plaats gehad tussen D. O. (73) uit Woudsend die in zijn Ford Cadett niet voldoende afstand be waarde met zijn voorligger, de 34-jari- ge Y Sieperda uit Woudsend De bei de auto’s raakten be.schadigd, persoon lijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan (zoals ds. R. Cramer Ds. Groenevelt is getrouwd en vader van drie kinderen, n.l. van twee jon gens van resp. vijf en nog geen jaar en van een meisje van drie jaar- Nieuwe vormen van verkonidiiging zou den dan volgens de jubilerende predi kant noodzakelijk zijn, zoals het opzet ten en uitbouwen van een bezinnings centrum, meer bijbelse vorming en een spreekuur van de pastor. Als laatste hoopgever voor de toekomst zag do minee Bruinsma de arbeid onder de ouder wordende mensen. „Men mag niet meer vereenzamen dan men al doet door het ouder worden alleen. Ook hiervoor moeten wij een pastor vrijstellen.” Dominee Bruinsma sprak de wens uit dat hij en zijn gezin in de komende jaren in die drie takken werkzaam mochten zijn. Ouderling F. Bakker voerde het woord namens de gemeente. Hij bood een tuinbank, een fiets (Batavus Benz), een boek (van Otto de Jong over kerkgeschiedenis) en een roei boot aan. Hij liet de gemeentegaven vergezeld van de woonden „dominee is een man met vele deugden, maar hij heeft ook wel een paar ondeugden. Hij heeft namelijk de eigenschap ie mand wel eens in de rede te vallen en dan kan hij „in rare rüker ütdiele”. Wij vinden dat ook wel weer leuk, want je leert er soms wel wait van.’ De voorzitster van de vrouwenvereni ging, mevrouw B. Cramer-Post gaf na mens de vereniging een snelkoker. De vorige was zodanig door kalkaan slag „gekrompen”, dat er niet meer dan vier kopjes konden worden uitge- sehonken. Ds. J. Groenevelt zal zondagmiddag 26 augustus- 1973 afscheid nemen van de Gereformeerde Kerk van Oppen huizen c.a. Veertien dagen later, n.l. zondagmiddag 9 september 1973 zal hij in de hervormde kerk, na vooraf ’s morgens om half elf in datzelfde kerkgebouw te zijn bevestigd door zijn vader, ds. H. R- Groenevelt, emeritus predikant te Nagelé In de Noordoost- polder, intrede doen als predikant van de Gereformeerde Kerk van Westmaas, waar hij beroepen is in de vakature van ds. A. A. Zwaai, die op 28 mei van het vorige jaar (1972) naar Wilt u meer weten over Verzekeringen DLG vul dan onderstaande bon in en zend deze ingevuld in een envelop zonder postzegel aan DLG, Antwoordnummer45, Assen. In het verslag van de rechtszitting van het kantongerecht, dat maandag in de krant stond, staan enkele sto rende fouten te lezen, die betrekking hebben op namen en „rangen” van het betreffende college. Als kanton rechter fungeerde vrijdag mr. P. S. Bakker, kantonrechter plaatsvervan gend en de juiste naam van de substi tuut officier luidt M. A. Dijksma. van Has- vrouw namens de stichting Vrienden van Gaastmeer een reis naar Israël aan. De héér Van Hasselt komt uit Voor burg. De heer E. Atsma, een oud- Gaastmeerder, maar desalniettemin vaak in het dorp te vinden liet enkele bandopnamen horen van een nieuw jaarsrede van de jubilerende domi nee. Ds. K. van der Sloot zal zondagmid dag 26 augustus 1973 om twee uur te Oudkerk afscheid nemen van de her vormde gemeente van Oudkerk en Roodkerk. De week daarna zal hij in trede doen als predikant van de her vormde gemeenten van Marssum, Beet gum en Engelum in de classis Leeu warden. Keimpe van der Sloot werd op 8 okto ber 1923 te Oppenhuizen geboren. Hij bezocht eerst het stedelijk gymnasium te Leeuwarden en studeerde vervol gens aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam, waar hij in januari 1951 zijn kandidaatsexamen theologie en in april 1952 ook zijn kerkelijk exa men aflegde. Nadat de heer Van der Sloot van mei tot en met augustus 1952 bij ds. J. Burgemeester Cazemier vertelde dat hij de laatste drie jaar verschillende gesprekken had gevoerd met de pre dikant en dat daarin de begrippen kerk en wereld vaak ter sprake kwa men. „Hoe kunnen wij dat samenbal len. Het is een stuk ideaal dat wij bei de proberen te verwerkelijken.” Na mens de ring van kerken sprak ds. M. Hausmann van Woudsend die van mening was dat dominee Bruinsma zorgde voor een stuk continuïteit in de ring. „Gedurende de 25 jaar dat je in een gemeente werkzaam bent, leer je de zwakke kanten en de moeilijkhe den van de mensen kennen. Het is u gegeven dat te bespeuren en die er varing ljjkt me geweldig.” Hij over handigde een cassette met platen, waarop de liederen van het nieuwe Liedboek voor de Kerken staan opge nomen. tot R. Meijer, predikant van de hervormde gemeente van Gist stage had gelopen en hij in februari 1953 na een te Amsterdam gehouden colloquium was toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk werd hij op 17 mei 1953 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Boyl in de classis Heerenveen. Op 2 februari 1958 verwisselde ds. Van der Sloot deze gemeente met die van Pietersbierum en Wijnaldum in de classis Franeker en op 14 november 1965 is hij door ds. H. Gietema uit Oenkerk bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Oudkerk en Roodkerk in combi natie met die van Lökkum en Mie- dum. vinden- Na een kwartier spelen slaag de H. Draayer er voor het Van der Wal team in de betrouwbaar kee pende J. Jeltema van Hoffy Grill Bar te laten vissen. Hoffy kwam echter in de 21ste minuut zeer fraai terug met een lang afstandsschot van A. Hoekstra, dat de keeper volkomen verraste. Voor de spelers van Van der Wal kwam in de 28ste minuut echter de mentale opkikker doordat weder om H. Draayer na een omstreden doelpunt de stand op 21 wist te bren gen. Daar de konditie bij een groot aantal spelers op zeer laag niveau lag was besloten tweemaal een half uur te spelen. Na de rust betraden de bei de ploegen in ongewijzigde opstelling het veld. In de elfde minuut wist H- Draayer de zeer goede verdediging van Hoffy met o.a. T. Ligthart en A. Tromp te doorbreken, zij het na een dubieus buitenspel geval, en de stand op 31 te brengen- Daarna trok de defensie van Van der Wal zich dicht, wat echter niet wegnam dat het stug doorvechtende en zeer goed spelende Hoffy team het eveneens in glanzende rol vervullende duo T. Zijlstra en J. Stienstra om de tuin wist te leiden en de stand op 32 te brengen. Nadat tweemaal achtereen hands op de doel lijn van Hoffy werd gemaakt en hier door een zeker lijkend doelpunt werd voorkomen, wees de bekwaam lei dende heer Huitema naar de stip. De ze strafschop werd echter zeer vriend- sc’ mpelijk gemist. In de 23ste mi nuut wist A. Kroon de stand op 42 te 'rengen. In het slotoffensief wist hel Hoffyteam de stand in de aller laatste minuut te reduceren tot 43. Al met al een leuke wedstrijd die in de nabije toekomst zeer zeker her haald zal worden- „ER IS NOG HOOP VOOR DE TOEKOMST REIS NAAR ISRAëL Namens de gereformeerde gemeente was dominee W. Horlings aanwezig. Hij vertelde blij te zijn dat hij niet hoefde te volstaan met een formele beleefdheidsgroet, maar dat hij ds. Bruinsma mocht gelukwensen „vanuit de hartelijike samenwerking die tus sen ons en onze, kerken is ontstaan.” Ook „orgelist” (zoals ds. Bruinsma het uitdrukt) R. Cramer zei altijd zeer goed met de predikant te hebben samengewerkt. De heer J. sell bood de dominee en zijn de stichting Vrienden fez? O I I U l i 4 Ifc?

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 18