LANGS DE WEG I I Geslaagd en afwisselend concert in de Martinikerk Fa. Douma Oost Leden groenvoerdrogerij „Gaasterland" willen een moderne produktbewerking Oriëntatierit M.A.C. „J. C. Visser" RONO Sport voor Sport HET VERHAAL VAN EEN MUZIEKVERGUNNING Contactlenzen Negen skutsjes met amateurbemanning op Goëngarijpsterpoelen WIE HEEFT GEEN LOON? J. F. Repko Nieuws van Tafeltennisvereniging Kraak 'm MM P ZEEPOST Situatie was anders fflBiiiiiiiiwiiimiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw Anjprfondscollecte 1973 Wymbritseradeel ZEKER, u kunt zekerheid kopen door uw verzekeringen door ons te laten verzorgen. ASSURANTIEKANTOOR Groene Dijk 6, Sneek, tel. 05150-3598 O verzoek van de leden zal bestuur van de Coöpera- Op het tieve groenvoerdrogerij ’Gaas terland en Omstreken’ te Ha- rich de mogelijkheden onder zoeken om te komen tot een modernere verwerking van het gedroogde produkt. Men nam dit besluit maandagavond tij dens een buitengewone leden vergadering in hotel „Rijster- bosch” te Rijs, waar 80 van de 140 leden aanwezig waren. Donderdag 23 augustus 1973 S ME E K E R NIEUWSBLAD Pagina 19 was er rou- nieuw om nonchalant in z’n zak stak, Een muziekvergunning een voor en moeilijke sloeg het meteen secretarie Sneek 2e afdeling WIS ■h BIJ DE FOTO: Tegen Contactlens-specialist Ged. Pol. - Sneek - Tel. 05150-5292 alleen op afspraak (W. in waren als Kanaalstraat. de achterge vel van de woning van de familie de Zijlroede te passieboem. „Edoza uit Sneek zit momenteel midden in de opnamen welke door cameramensen van Cinecentrum onder leiding van regisseur Henk van der Horst in opdracht van de NCRV ten behoeve van een veertig minuten durend t.v. programma worden gemaakt. Gisteren waren de zangers in Heeg waar het „roeyersliet” over het water schalde. Een twintigtal leden van „Edoza” hadden zich in visserskleding gestoken. Om het lied wat meer gestalte te geven, werden de opnamen op het water gemaakt, terwijl de zangers al lustig aan de riemen van een roeiboot trekkend, het Friese werkje vertolkten. Er werd heel wat film verschoten voordat de regisseur tevreden was bordje nog al W. S. de Vries in Sneek groeit een passieboem, die een hoogte van maar liefst twee me ter heeft bereikt, terwijl een over de grond lopende rank is uitgedijd tot circa drie meter lengte. De passie bloem is van huis uit een kamer plant, die binnen een hoogte bereikt van circa 35 centimeter. Vier jaar geleden besloten de heer en mevrouw De Vries de kimplant uit tropisch Amerika buiten te zetten. Hij was toen 25 centimeter hoog. Men haade een tegel uit het pad en plantte de bloem die al spoedig de hoogte in schoot. De „passifora” heeft wei nig verzorging nodig. Hij is gebed in zand en krijgt zo nu en dan een beetje kunstmest toegediend, ’s Win ters wordt hij afgedekt met een riet mat, terwijl in het voorjaar de lang ste ranken worden bijgesnoeid. De plant heeft dit jaar al enkele hon derden bloemen geleverd, die echter niet langer dan één dag hun pracht etaleren. De passiebloem bloeit nor- maiter van juni tot november. Door telefonisch contact met de dro- srcrij in Oosterzee kwam men te we ten dat daar een grote meerderheid van de leden voor fusie en opheffing van het eigen bedrijf is. Zo durfde het bestuur het aan een principe-be- sluit inzake een moderne verwerking te nemen. Ook werd afgesproken dat men binnenkort weer in vergadering bijeen komt om zich dan over de con crete cijfers te buigen en mogelijk een definitief besluit te nemen. I Het verhaal van vorenstaande mu ziekvergunning had echt gebeurd kun nen zijn als niet déze vergunning toe vallig betaald was en één voor een ander optreden niet. Het verhaal klopt dus niet helemaal wat aan het prin cipe overigens weinig afdoet. (Uit „Fortissimo”, officieel orgaan van „Advendo”) Door een lagere produktie werden de kosten per 100 kilo droog produkt natuurlijk hoger. Dit bleek bijvoor beeld uit het jaarverslag waarin de cijfers een stijging met 0,76 cent ten opzichte van vorig jaar te zien ga ven. Op den duur zou dit spaak lo pen en omdat de roep om brokjes bleef aanhouden, besloot het be stuur een buitengewone ledenverga dering uit te schrijven. Men had een onderzoek ingesteld naar eventuele vcnu u oplossingen en het kostenvraagstuk. dertagïyoör verdere Inlichtingen kunt Tijdens deze bijeenkomst bleek dat ook de drogerij in Oosterzee met een te lage aanvoer kampt. Dat dit een belangrijk gegeven was zou spoedig blijken. Een omschakeling van het Gaasterlandse bedrijf brengt als eer ste vereiste een uitbreiding van de ge bouwen met zich mee. Daarnaast moet er een nieuwe fabrieksinstalla- tie worden aangeschaft en daarvoor moet veel geld op tafel komen. Men moet dus geld lenen, terwijl de rente tegenwoordig vrij hoog is. Belangrijk is dan de vraag hoe te komen tot een produktie die kansen schept voor een rendabele exploitatie. Een eerste ver eiste voor het instandhouden van de eigen coöperatie is een drastische uit breiding van het ledenbestand, terwijl de huidige leden de door hun toege zegde eenheden moeten verhogen. De op de vergadering aanwezige leden bleken in alle opzichten te willen mee werken, want ze zegden 273 nieuwe eenheden toe. beurt? M’n bazen hebben inmiddels geconstateerd dat ik nog steeds niet betaald ben en wat doen ze? Ze sturen onderstaande herinnering: Laatste waarschuwing Secretarie geopend: 8.3012.30 uur. Sneek, 25-7-73 Met laatste orgelwerk „Nuptial Post- lude” van Alexander Guilmant is een uitstekend sluitstuk van een concert. Het begint met een massaal begin- deel. Het middenstuk krijgt door de registratie en het gebruik van de tre- Bij „Woudsend” in Woudsend is vol gende week donderdag een jubilaris, namelijk de adjunct-directeur, W. de Vries, die dan een halve eeuw bij deze bekende verzekeringsmaat schappij volmaakt. Uiteraard wordt aan dit unieke jubileum niet zonder meer voorbijgegaan. van de willen Op 21 mei van diit jaar word ik uit geschreven op naam van Advendo, ove rigens een vaste klant van mij, want deze jongelui loipen nogal eens in Sneek, De eerste vergissing wordt di- rekt al gemaakt bij het uitschrijven, want dit Advendo wordt verzocht om het bedrag van de vergunning voor 15 mei te willen betalen, terwijl ik op Zo, nu heb ik mij voldoende aan u yoorgesteld. De reden dat ik dat doe is, dat ik u een gebeurtenis die mij is overkomen, niet wil onthouden. Wat is n.l. het geval? Ik ben een muziekvergunning. De muziekvereniging die in Sneek in de openlucht een concert of i.d. wil ge ven, heeft mij nodig. Ik word uitge schreven door de 2e afdeling van de Gemeente-secretarie. De kosten van mij bedragen slechts f 2,— (in de meeste gevallen). Alhoewel de kos ten die gemaakt worden om mij uit te schrijven, zoals porti en administratie, vele malen hoger zijn, vinden mijn bazen toch dat ik moet blijven bestaan, want stel je voor als de korpsen zo maar op een mondelinge toezegging in de stad zouden gaan optreden, dat zou een chaos worden (zeggen zij). mei te willen betalen, terwijl ik cp 21 mei ben uitgeschreven. Maar afijn, menselijk, secretaris Zaterdag zullen skü'tsjewedstr ijlden met amateurbemanning worden ge houden op de Goëngarijpsterpoelen. De ochtendwedstrijd begint om half elf, het middagtreffen om twee uur. Er zullen negen skutsjes aan de wed strijden deelnemen, namelijk Bolsward met als schipper Eldert Meeter, Eer- newoude met J. Wester, Joure met Berend Hof en Heerenveen met schip per Homme Wester. Voorts doen mee de skutsjes van Lemmer met P. Dei- num, Langweer mr. R. Mulder, en Südwesbhoelksküitsje met A. de Groot, Leeuwarden met gemeentesecretaris P. de Jong aan het roer en De Sne- ker Pan met schipper Jan Jellema. Vrjjdag werd in de Martinikerk te Sneek een geslaagd en afwisselend concert van organist D. S. Donker en het Fries Koper Ensemble „Hora De- cima” o.l.v. Jo Diederen gegeven. Tegen betaling van de verschuldigde leges ad 2,kan ter secretarie, 2e afdeling, worden afgehaald een mu ziekvergunning. Desgewenst wordt deze vergunning aan u toegezonden na storting of over schrijving van voormeld bedrag op gi rorekening no. 843868 ten name van de ontvanger dezer gemeente, onder vermelding van: „Leges muziekver gunning. mulant- een sentimenteel karakter, maar het slotdeel is weer massaal, monumentaal en zeer virtuoos. De waardering van de bezoekers ont laadde zich dan ook in warm ap plaus. Het volgende en laatste concert wordt gehouden op 31 augustus door D. S. Donker. j.s. is de wie ik altijd ge- 2.1 z'n haast cm bij het optreden aanwezig te zijn, wat nonchalant in z’n zak stak, met de bedoeling mij aan de penningmeester te geven, zodat die mij kon betalen. Terwijl ik dus bij dit optreden aan wezig ben (in de zak van de secreta ris) bemerk ik dat het korps (Jong Advendo in dit geval red.) op treedt voor een boot met lichamelij ke en geestelijke eghandicapten. Ik begrijp direkt, dit doen die jongens en meisjes gratis en ik voel mij niet zo happy meer omdat ik mij realiseer dat ik voor deze mensen wél geld vraag. Afijn, om een lang verhaal wat korter te maken, de secretaris geeft mij niet aan de penningmeester, want die is daar net niet aanwezig en bovendien moet de secretaris de ani mator van dit optreden, Ds. Bruin- sm van Gaastmeer, nog naar huis brengen. En nu gebeurt het.... bij het uitstappen in Gaastmeer verliest de secretaris mij, en ik val daar in een modderige plas. Ik denk ziezo, nu be hoef ik ook niet meer betaald te wor den want de secretaris vergeet mij wel, maar Ds. Bruinsma vindt mij. Een paar weken later beland ik in de brievenbus van de secretaris. De ze laat mij, doordat hij vele andere werkzaamheden heeft en/of er weinig voor voelt mij te betalen en op va kantie gaat, weer- liggen, En wat ge- vergissingen maken Maar erger was dat van Advendo, aan v.i stuurd wordt, mij, in Kaarten voor de speedbootraces zon dag a.s. op het Sneekermeer, zjjn vandaag en morgen verkrijgbaar bij het WV-kantoor aan het Martini- plein. Zaterdag kunnen toegangsbe wijzen verkregen worden bij Dro gisterij Lucas de Vos (W. Slob), Nauwe Noorderhorne 23 in Sneek. Kosten een gulden. In de Treemter in Balk wordt op 18, 19 en 20 oktober de Gaasterland- show gehouden, een grote provinciale tentoonstelling van sierduiven, hoen ders en konijnen. Er zal wel flinke belangstelling bestaan deze expositie. Onlangs berichtten wij in onze krant dat een zekere J. R. uit Sneek een ko geltje in z’n achterste kreeg. Dat ko geltje uit een luchtbuks, afgevuurd door C. K. heeft hij inderdaad ontvan gen, maar niet omdat hij steeds maar rondjes draaide met z’n bromfiets. R. was z’n nieuwe brommer aan het pro beren, terwijl C. K. z’n luchtbuks pro beerde, hetgeen in een dicht bevolkte stad als Sneek uiteraard gevaarlijk is. K. kreeg dan ook prompt een proces verbaal. R. sloeg echter niet ker mend tegen het plaveisel, maar spoedde zich meteen óp eigen kracht naar dr. Dethmers, die eer ste hulp verleende. R. heeft geen na delige gevolgen ondervonden van dit schietpartijtje, want kogeltje kon vlug verwijderd worden. Reeds meermalen waren er de laat ste jaren leden geweest die op de jaarvergaderingen informeerden naar een moderne verwerkingswijze. Het antwoord was steeds dat het bedrijf hiervoor ingrijpend verbouwd moet worden, wat bijzonder grote inves- teringen met zich mee zou brengen. Dit zou niet te verantwoorden zijn. Maar wilden de leden persé die kant uit, aldus het bestuur, dan zou men wellicht een aanvaardbare regeling kunnen treffen met Workum. Het ge volg hiervan was echter dat het te Workum verwerkte produkt de aan voer van de Gaasterlandse drogerij te Harich drukte, omdat de ervaringen van de leden die de proef namen bij zonder gunstig uitvielen zodat hier weer anderen door werden aangetrok ken. Op verzoek van de Nederlandse Spoorwegen willen gedeputeerde staten van Friesland de provinciale garantie voor het exploitatietekort van de toeristische bootdienst Sta verenEnkhuizen verruimen, in die zin, dat deze garantie voortaan ook geldt voor het derde schip, dat de NS door de grote belangstelling, ge durende een deel van het seizoen hébben ingezet. De raad van Sneek ging dinsdag avond accoord met een voorstel om aan de heer E. Londema een ter rein tussen de IJlsterkade en de Geeuw te verkopen ten behoeve van de stalling van tot zjjn bedrijf be horende vrachtautocombinaties e n de bouw van een bedrijfsruimte voor het stallen en repareren van vrachtwagencombinaties Raadslid Gerrits (GCP) haakte hier op in, door mede te delen dat in verschillende delen van de stad der gelijke vrachtauto’s staan gepar keerd. Hij achtte dat een probleem en hij verzocht het college dit eens te onderzoeken. De voorzitter vond het echter wel een moeilijk probleem „maar we zullen er aandacht aan schenken.” Zo staat er b.v. in de een oude vrachtauto straat en de hett trottoir in beslag dan is er inderdaad Vorige week donderdagavond is er weer een oriëntatierit gereden in A., B. en C.-klasse over een afstand van 43 km. De organisatie was in han den van MAC „J. C. Visser”, het par- cours was uitgezet door de heer J. Dijkstra. Start en finish waren als van ouds weer in de Kanaalstraat, controleur was de heer Tj. Wiersma en de tijd— controle was weer in goede handen van de heer Ozinga. i Het was jammer dat er een was verplaatst want daar is wat over gediscussieerd voornamelijk door A-rijders. Het punt is uit de te genomen. Na uitleg door de uitzetter was het ook ieder duidelijk hoe de rit in el kaar zat, de deelname viel deze avond niet tegen. De uitslag: A-klas: 1. H. B. Bakker, Sneek met 25 str.p,; 2. A. de Jager, Workum met 70 str.p. B-klas: 1. J. Busschev, Leeuwarden meit 105 str.p.; C-klas: 1. R. Leeuwe rik, Bolsward met 140 str.p.; 2. S. M. Kampen, Sneek 182 str.p.; 3. H. Schil- stra, Bolsward met 199 str.p.; 4. K. Jongboom, Marrum met 199 str.p. De eerstvolgende rit is zaterdag 22 september start 14.00 uur in de Groene Weide te Bolsward. De taal die hierop gebruikt werd, heeft mij ontzet. Want doordat ik steeds met muziek te maken heb, ben ik veel fijngevoeliger dan mijn neven van de belastingdienst, die zijn deze taal wel gewend.. Bovendien komt daarbij dat ik weet waarvoor ik uitgeschreven werd. Daarom voel ik mij nu ellendig, want ik voel de zin van mijn bestaan niet meer aan. Ik wou dat ik niet meer bestond, en in mijn bazen heb ik ook geen ver trouwen meer, want voor hen ben ik alleen maar een muziekvergunning. Waarvóór ik uitgeschreven wordt in teresseert hen niet. Ik hoop dat er iemand komt die mij het plezier in mijn bestaan weer terug kan geven en mij van mijn radeloosheid kan ver lossen, 486 155,50 287,— (0,00); Oosthem 252,75 229,50); Sehame- goutum 397,25 234,50); IJsbrech- tum e.o. 262,— 235,Wouds end 436,— 370,) en Nijland 273,50 295,—). De Kulturele Ried is blij met deze opbrengst, daar er ook weer diverse verenigingen door gehopen kunnen worden. Met de volgende schepen kan zeepost worden, verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan, tussen haak jes, achter de naam van het schip vermeld. Argentinië: Australië: Brazilië: i nadams Chili; ms 8)Israël Japan: Antillen namems de Staten Land McLean” (Rep.) m.i.v. Z.-W. noutskerk” (29-8). Ook voor de tafeltennissers zit de rustperiode er weer op. Zo zal de t.t.v. Kraak ’m z’n aktiviteiten weer starten met de jaarvergadering op maandag 27 augustus a.s. in „Aere Perennius, aanvang 20.00 uur- Dan zullen o-a. de nieuwe leden worden in geschreven en de diverse teams wor den samengesteld. De t.t.v. Kraak m’ komt in het komende seizoen uit met 1 team in de landelijke promotie- hoofdklasse. Verder zullen er nog di- perse teams In de afdeling Friesland van de NTTB worden ingedeeld o.a.: 2 teams in de le klas, 1 team in de 2e klas, 1 team in de 3e klas, teams in de 4e klas en teams in de junioren. Het antwoord, op de vragen hoeveel teams er in de 4e en de juniorenklas zullen meespelen kan pas na de jaar vergadering worden gegeven. Indien men enige interesse heeft voor het tafeltennissen, kom dan gerust a.s. maandag vrijblijvend op de verga- u zich tevens vervoegen bij de secre taris van bovengenoemde vereniging J. Zoethout, Gr. van Prinstererstraat 19, Sneek. Telefoon 4388. De Anjerfondscollecte 1973, gehouden in de gemeente Wymbritseradeel en georganiseerd door de Kuturele Ried heeft 3363,15 opge.br acht, dat is ruim 500.meer dan vorig jaar. In de dorpen hebben de koren en korpsen hun medewerking verleend. De opbrengst per dorp is ten opzichte van 1972 wederom gestegen: Gauw e.o, f 281,279,75), Oppenhuizen e.o. 278,20 216,25); Hommerts-Jutrijp 168— (f - 414,71); 140,50); Oudega W. 211,60), Blauwhuis ms „Sally Isle” ms „Benalder” (29-8); ms „Hermes” (27-8); „Ladon” (27-8); van Amerika (29-8); Afrika In de ONS-gelederen is het vrijdag en zaterdag feest. Dan wordt het nieu we clubhuis op het Zuidersportpark geopend, vrijdagavond met een z.g. „open huis” en zaterdagmorgen of ficieel door burgemeester B. van Haersma Buma. ’s Middags is er een pupillenwedstrijd tussen ONS en LSC en een senioren wedstrijd tus sen ONS en Sneek. fr De kinderen van alle lagere scholen in Sneek komen op de woensdag om twaalf uur uit de school, Vele ouders vinden dat erg lastig, niet zozeer omdat de kinderen een kwar tiertje later thuiskomen om te eten, maar meer omdat het om die tijd „spitsuur” is en dus bijzonder druk op de weg. Zij zien verkeersonge lukken, maar misschien valt dat wél een beetje mee. Laten we het daar op houden, maar toch, een on geluk ligt in een klein hoekje, óók op de weg. „Hora Decima” opende het concert met „Almand and Gaillard” van Wil- liam Brade, een licht en vloeiend ge- speeld stuk. De totaalklank was mooi, t maar wellicht werden de musici ver- 1 rast door de over-akoesfiek van de kerk (althans voor deze koper-klan- ken), zodat de klank iets verwaterde en de luisteraar zich moeilijk kon kon- centreren. Bij no. 3 van het concert: 5 Intrada’s van Johann Pezel waren de musici dui delijk beter ingespeeld op de akoestiek. De Barokke stijl (met echo-trekjes) kwam leuk naar voren. De eerste twee deeltjes vertoonden een fugati- sche opbouw: de hoorns zetten in, waarna de andere instrumenten het thema overnemen en besloten wordt met een massaal slot. Het derde deel kenmerkte zich door prachtig thema- spel van de verschillende instrumen ten met goede onderlinge verhoudin gen. „Numismata for seven brass instru ments” (7 deeltjes) van Vaclav Nel- hybel is modern getinte muziek met leuke, eigentijdse harmonisaties; tech nisch en ritmisch moeilijk uitvoer baar. De vertolking van „Hora Deci ma” toonde aan, dat het een van de beste Nederlandse koper-ensembles is, terwijl de inspirerende direktie van dé heer Diederen zeer wel opviel! Het laatste nummer van „Hora Deci ma”, de „St. Louis Suite” van David Uber werd prachtig uitgevoerd. De uitgevoerde delen waren: a. „Twi light on the Leree” - Schemering aan de Rivierdijk; b. „Indian Mounts” - Indiaanse Grafheuvels; d. „The Great Cathedral” - De grote kathedraal, en e. „Blues” gespeeld in blues-stijl met de trompetten als solisten; de hoorns herhalen telkens gedeelten van het thema. Na dit stuk ontving het En semble een welverdiend applaus. De vier ongein ummers waren: „Prelu dium en Fuga in G” van Johann Seb. Baeh. Het preludium was spranke lend met een mooi fugatisch thema. De uitvoering was zeer bekwaam op weldoordachte wijze. Ook het Trio Su per: „Allein Gott in der Höh sei Ehr” van Johann Seb. Bach werd goed naar voren gebracht, waarbij de registratie opvallend goed gekozen was. De „Symphonischer Choral”: „Ach bleib mit Deiner Gnade” van Sigfrid K. Elert is überhaupt als concertstuk niet erg geschikt, maar door de toe gepaste gevarieerde - registratie werd het een boeiend stuk muziek. Het laatste orgelwerk „Nuptial Het RONO-sportprogramma „Sport voor sport” bevat dit weekend op za terdag tussen 19.45 en 20.00 uur on der andere de volgende onderwerpen: wielrennen, zeilen, atletiek en paar- d esport. Zondag tussen 18.00 en 19,00 uur ko men de reportages van de le beker ronde voetbal uit Deventer en Hooge- veen. Daarnaast bevat het program ma onder andere zeilen, atletiek, kaatsen, honkbal, de wereldkampi oenschappen wielrennen in San Se bastian, de speedway races om de Gouden Helm in Veenoord en de wegraces in Hengelo (Gld.). een zeer bekende naam heeft. Am bassadeur van Sneek. Doet iets voor „Snedk-promotion”. De karakteristieke brug in Sijbranda- buren is onthoofd. Velen vinden dat jammer en hopen op een spoedig herstel. Een nieuw hoofd is echter moeilijk te vinden .dachten wij herstel zal dan ook een zaak worden. ms „Memling” (30-8) ms „Abel Tasman” (31-8); ms „Memling” (30-8); Ca- „CP Discoverer” (30-8); „Cartagena de Indias” (31- „Sally Isle” (27-8) Ned. Suri- Verenig- ms „Sea- Z.-Afrika ms „Si- 168,25); Heeg Gaastmeer f e.o. 85,95 Gevonden voorwerpen aan het politie bureau: sleutel met zwart hangertje; wit kindersdhoentje; groene tas met inhoud; rol vulkoord; bromfietsverz. plaatje BBQ 403; trouwring; relais- klokje; lipssleutel; fietssleutel; ken tekenplaat AN-88-56; houder met 2 sleutels; sleutelhanger met sleutels. Kinderbeursje met inhoud, Aukema, Kingma’s Bank, Leeuwenburg; bank biljet, P. Jellema, Scherhemstraat 32; zwart knipbeursje met inhoud, De Vries, Graaf Adolfstraat 13; bankbil jet, An erna, Kloosterstraat 21; zonne bril in etui, P. J. de Groes, W. Dyk- strastraat 49; paar motorhandschoe- nen, Amsterdam, Troelstrakade 14; damespolshorloge, M, Bok, Wester- singel 47; schoolbehoeften, fietssleu- tels en zonnebrillen, C en A, W. Burgstraat; knijpbeurs met inhoud, Velds, Kruizebroederstraat; rood-wit poesje, De Wreede, Marktstraat 5-7; huissleutel, De Vries, Ylostinslaan 82 te MIst; damesring met steen, L. Boom, Marnezijlstraat 13; houten au toped, Berkhout, Suffridusstraat 31; Duits paspoort, Alg. Bank Ned., Marktstraat 14; loonzakje met in- houd, J. Suierveld, Groen van Prin stererstraat 11; 2 bankbiljetten, P. Bost, Ged. Vaart 27, Surhuisterveen; sigarettenaansteker, Lijcklema, Kreek 58; bril in etui, Dam, Zijlroede 27; armbandje met muntstuk, Nooitgedagt, Nijlanderhemstraat 5. De aanvoer van de leden Hep de laat ste tijd terug. Men bracht het gras of hooi liever naar Workum, waar het tot gedroogde brokjes wordt ver werkt. De drogerij in Harich levert het produkt namelijk in pakjes af en verschillende leden vinden dit onhan dig. Zoals gezegd zal het bestuur van de Gaasterlandse drogerij, onder lei ding van de voorzitter de heer D. Geertsma, nu bekijken wat de moge lijkheden tot omschakeling zjjn. Dat i hiervoor erg veel geld nodig is, is I duidelijk. Napjusstraat die de helft van de helft van neemt. En sprake van problemen. De raad van Sneek krijgt in de vol gende vergadering een nieuw ge zicht te zien, namelijk dat van de heer Joh. D. Brouwer, die zitting zal nemen voor de GCP-fractie en in de plaats komt van de heer R. v. d. Akker, die buiten Sneek is gaan wonen. Zijn geloofsbrieven werden in orde bevonden, zodat hij in de eerstvolgende vergadering be ëdigd kan worden De drum- en showfanfare Advendo is zaterdag en zondag aanwezig in België voor een optreden in Lede- berg, „Advendo’ ’is nog altijd een veel gevraagd corps in het buiten land, hoewel het in Nederland ook

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 21