WEEKEND diensten I l kepköiensten EL-MIOR wat maakt een shirt een goed shirt? I E „De Waterpoort” t NAJAARS- BLOEMEN I BLOEIEN 00K! I s 1 s BAMI en NASI RONO-PROGRAMMA VEEMARKT SNEEK Bloemenkenners SLIJTERIJ Glasschade H?<zcir been Nationale wegloop Sneek-Bolsward ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner kiezen KROON Snelle behandeling autoschade HOTEL HANENBURG SNEEK ,/T VAT" INGEZONDEN REGERING DEN UYL tlllllllllllllllllllllllillfflllllffl INGEZONDEN MEE TE NEMEN OM INGEZONDEN ■ElllllllBlllllilBM wiiiiiiiiiiimiiiiiiffliiniiiiiiiiiiiiiiiiim BEL: 5923 in-en-om de Waterpoortstad Bloemstraat - Telefoon 3066 TELEFOON 2570 IN SNEEK TEKORT aan KAMERS i s fe door To Dorssen-v.Loon FEUILLETON S NE E K E R NIEUWSBLAD Donderdag 23 augustus 1973 Pagina 2 ds J. Lugtigheid 17.00 14-00 tel. Jousterkade 4. de D- zaterdag dienst: L- Schuurmans, IJlst dansen uur weekend ieder ge- van en Kamerbemiddeling Sneek beiaardcon- 14 5,10, 4,60, 40 1075,—, 975—, 20 i 1242 74 27 Alleen verkoop: zowel met V maakte Kees WtWVUMWVWWVMWWtWWVVMVttV morgen een WUDE BURGSTRAAT 6 SNEEK Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. Op UW dag is UW gezelschap hoe groot ook - direktie/„baas” in óns huis! 42 500 wat au- M. M. Zondag 26 augustus 18.00-19.00 Sport voor sport Eindredaktie Wim Gerritsen 19.00-20 00 Klassieke zomeravond- klanken Eindredaktie drs P. J- Huizinga Zaterdag 25 augustus 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Wykeinprogram 19.00-19.30 Groninger Programma 19.30- 19.45 Lichte muziek 19.45-20 00 Sport voor sport Eindredaktie Wim Gerritsen Maandag 27 augustus 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Aktualiteiten en muzyk 19.00-19.30 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrink 19.30- 20.00 Klassieke Zomeravond- klanken Eindredaktie drs P. J. Huizinga Vrijdag 24 augustus 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18- 30-19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Sportprogram 19.00-19.30 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrink 19- 30-19.55 Lichte muziek 19-55-20.00 Vee en vlees STORINGSDIENST GAS EN WATER SNEEK Telefoon 05150-3758 Op de dinsdag te Sneek gehouden vee markt werden 2259 dieren aangevoerd te weten: me- te stel- spon- Dinsdag 28 augustus Amicitia: 20.00 uur film go in Paris” Balk: groot Lunapark Bolsward: Martinikerk 20.00 uur or gelconcert Feike Asma Woensdag 29 augustus Amicitia: 20-00 uur film „Last tan go in Paris” Balk: 20.00 uur lunapark en gondel- vaart Lemmerweg: 20-00 uur terrein v.v. Sneek, voetbalwerstrijd SneekSDW Donderdag 30 augustus Balk: lunapark en om 17.00 uur wie- lerevenement van Uw door de vakmensen van BAPTISTEN GEMEENTE 9.30 uur ds J. van Dam; 17.00 uur ds J. van Dam; vrijdagavond 20.00 uur bidstond DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 uur ds M. van der Meulen NEDERL. HERV. GEMEENTE Wolsum: 9-30 uur ds P. Vroeginde wey ARTSEN HEEG, NULAND EN IJLST F. Schoenmaker, arts te Heeg, tel. 05154-2300 WIJKVERPLEGING BLAUWHUIS, HEEG, NULAND, OUDEGA (W.) IJLST EN OMSTREKEN Zuster F. lepma, Blauwhuis 3a, tel. 05157-9280 ARTSEN SIJBRANDABUREN EN BOZUM C. Kerbert, arts te Sijbrandaburen, tel. 05152-281 ALARMNUMMER Algemeen alarmnummer voor politie als brandweer: 3333 uit eigen keuken van onze chef-kok vanaf ƒ2.25 bij DIERENARTSEN BALK, HARICH EN LEMMER P. B- Luitjens, dierenarts te Lem mer, tel. 05146-1577 ARTSEN BALK, SLOTEN, WYCKEL, WOUDSEND G. Teunisse, arts te Woudsend, tel. 05141-370 SCHILDER DE VRIES VLUG EN PRECIES OUDE KOEMARKT 5J SNEEK Ook «wr ww flUnonokoring itttra wi| -fr - WSaAMfBBMODB Kaatsland 56 - Tel. 5967 I uur woensdagavond KWALITEITSBUFFET REST. VAN DER WAL Telefoon 05150-3863 GARAGEHOUDERS IN SNEEK Van vrijdagavond 19.00 uur tot maan dagmorgen 7.00 uur: Garagebedrijf M. de Vries en Zn., 2e Oosterkade 26, tel. 3092 Donderdag 23 augustus Martinikerk: 20.00 uur eert mr. Romke de Waard Amicitia: 20-00 uur film „Last tan go in Paris” JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijfcszaal Kleinzand 77, vrij dag 19-30 uur theocratische school; 20.30 uur dienstvergadering; zondag 15.30 uur openbare lezing; 16.30 uur wachttorenstudie DOOPSGEZINDE GEMEENTE IJlst: 9.30 uur ds G- G. Hoekema PINKSTER GEMEENTE 16.00 uur dienst, Aere Perennius, Kleinzand 10 WIJKVERPLEGING BALK, OUDEMIRDUM, WOUDSEND Zuster A. Hengelaar, De lekebos- ker 22, Oudemirdum, tel. 05147-529 „Last tan- LEGER DES HEILS 10.00 u- heiligingssamenkomst; 11-45 uur zondagsschool openbare lagere school, Kaatsland en Kleinzand 20; 7.30 uur bidstond; 8.00 uur verlos- singssamenkomst o.l.v. kapiteine K. Breidenbach en luitenante Hogetoorn M Stemming: Gebruiks- en slachtkoeien en pinken: onveranderd; nuchtere kal veren: ruim prijshoudend; wolvee- prijzen niet hoger; varkens: prijzen onveranderd; kleine biggen: prijshou dend. Autospuiterij-, uitdeuk- en tecti- leerinrichting A. BETTEN IJLSTERKADE 78 TEL. 3123 Midden september zakte Kees Stalle sen in elkaar. Het gebeurde op een warme najaarsmiddag, terwijl hij aan het dicteren was. Willie waarschuw de in allerijl een dokter. Deze con stateerde een lichte hartaanval. Een uur later lag hij in het ziekenhuis, waar men de volgende dag een car diogram maakte en hem meedeelde, dat hij het voorlopig wat rustiger aan moest doen. Er waren geen ern stige afwijkingen geconstateerd. Als hij wat voorzichtiger leefde en zich niet opwond, kwam het best weer in orde. „De motor is een beetje warm gelopen, meneer Stallesen”, zei de specialist lachend. „Niet aan het koel water gedacht, he? Bijvullen en kalmer rijden. Apropros, rijdt u to?” In de afgelopen maanden heeft de Kamerbemiddeling Sneek al vele ma len met succes bemiddelend kunnen optreden bij het vinden van de zo no dige woonruimte voor medestadgeno- ten. Maar de vraag blijft het aanbod overtreffen! Kan een snel groeiende stad als Sneek, achterblijven in zo’n hedendaags tijdsverschijnsel als de kamerverhuur? Wilt u onbenutte woonruimte gaan verhuren, stelt u zich dan met ons in verbinding, zodat anderen aan een passende woonruimte geholpen kunnen worden. Spreekuur iedere vrijdagavond van 78 uur. Kleine Palen 8, Sneek tel. 05150-4767. Do snit, de stof en dan de boord. De El-Mior boord. Met de pijll Die wijst naar wellicht de besto boord colt op shirts gemaakt NIEUW APOSTOLISCHE KERK J. W. Frisostraat 57: 9.30 16-00 uur dienst; 20 00 uur dienst TANDARTSEN SNEEK Zaterdag en zondag van 8.30 tot 9.00 en van 17-00 tot 17,30 uur uitslui tend voor dringende gevallen: J. J. van der Veen, Stationsstraat 32, tel- 3355 DIERENARTSEN SNEEK EN OUDEGA W- Tj. Bottema, Esdoornlaan 10, Sneek tel. 05150-2714 Uitsluitend voor spoedeisende geval len APOTHEKEN Van vrijdagavond 17.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur; zondag 11.00 tot 17.00 uur gesloten: K. G. Postma, Oosterdijk 65 (me vrouw E. H. M. Broek-de Vries, apotheker) SNEKER KRUISVERENIGINGEN Van vrijdagavond 18-00 uur tot zon dag 22-00 uur Zuster R. Postma, Willem de Zwij- gerstraat 88, tel. 3914 PHILADELFIA GEMEENTE Kleinzand 64: zondag 9.30 uur dienst; zondagsschool N. Noorder- horne 21 9.30 uur; woensdag 20.00 uur jeugddienst ADVENTSKERK 10.00 uur Bijbelstudie; 11.00 uur pre diking, diensten in de bijgebouwen van de Baptistenkerk, Willem Lode- wijkstraat 4 Maandag 27 augustus Amicitia: 20.00 uur film „Last tan go in Paris” Abbega: Verenigingsgebouw 19.30 uur vergadering ingelanden Water schap „Abbega” Van vrijdag 18.00 tot zaterdag 20-00 uur alleen voor spoedeisende geval len: J. Dethmers, 2585 Noodspreekuren: zaterdag 10.00- 10-30, 13.30-14.00 en 17.30-18.00 uur Van zaterdag 20.00 uur tot zondag avond 22.00 uur alleen voor spoed eisende gevallen: H. Ubbens, Stationsstraat 27, tel- 2555 Noodspreekuren zondag: 10.00-10.30 13.30-14.00 en 17.30-18.00 uur „ik Het is ge hele steun hebben die weet van de IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Vrijdag 24 augustus Lemmer: Bar-Dancing De Viking 20.00 uur Irma and Peter and the Hilltops Amicitia: 20.00 uur film „Last tan go in Paris” Blauwhuis: 19-00 uur 100 jaar „Mer- ke Blauwhuis”, Vlieg- en stuntwerk Vliegclub Aeria Den Uyl wil voor de indiening van de miljoenennota op de derde dag in september praten met het bedrijfsle ven- Ik vraag mij af, waar Den Uyl over wil praten. Wil hij het bedrijfs leven mededelen, dat de gasprijzen omhoog gaan of dat de sociale pre mie druk fors zal stijgen. Of dat de inkomens kosten boven de 25.000 veel zwaarder belast zullen worden. Of dat hij keerpunt ’72 niet kan verwezenlij ken en dat de heilstaat onder zijn lei ding niet tot stand kan komen en dat het verkiezingsprogram allemaal on waarheden waren in Keerpunt ’72. Of zal hij hen vertellen dat de minister van defensie straks de leiding van zijn kabinet zal overdragen aan de VVDM de Vereniging Van Dienstplichtige Mi litairen en dat de militaire paraat heid nog verder zal afbrokkelen. Of dat minister Pronk van ontwikke lingshulp veel meer geld nodig heeft zonder dat hij weet waar het terecht zal komen- Misschien zal hij ook ver tellen dat hier in ons eigen land nog duizenden zijn die van een heel klein inkomen moeten leven, o.a. de pen- sioentrekkenden en degenen die eigen lijk nergens voor in aanmerking kun nen komen. En dat deze mensen hiermee maar genoegen moeten nemen omreden dat er geen geld voor beschikbaar is. Want alles moet zonodig naar de ont wikkelingshulp. En tenslotte dat de zgn. Jan met de pet de dupe wordt van zijn beleid. En dit alles met medewerking Van de slappe houding van de KVP en de ARP. ZONDAG 26 AUGUSTUS Kapel St. Antoniusziekenhuls 10.30 uur: mevrouw A. E. Witteveen-Ber- ger NED. HERV. GEMEENTE Martinikerk: 8.30 en 10.00 uur ds J. Lugtigheid Ichthuskerk: 9.30 uur ds L. Nieuw- poort; 19.30 uur (H-A.) GEREF. KERK Noorderkerk: 9.30 uur ds J. H. van Halsema; 17.00 uur geen dienst dienst; GEREF. GEMEENTE Mennozaal, Harinxmakade 21: en 19.00 uur leesdienst Vrijdag 20.00 uur dienst, ds E. Ve- nema (Drachten), Heilige Doop CHR. GEREF. KERK 9.30 en 17.00 uur ds J. Dol (H.A.) GEREF. KERK Kleinzand 9-30 en 17.00 uur dienst Zaterdag 25 augustus Amicitia: 20.00 uur film „Last tan go in Paris”; 22.45 uur film „De sex en Eva” Blauwhuis: „100 jaar Merke Blauw huis”: 9.00 uur Paardefokdag, 14.00 uur Concours Hippique Lemmer Bar-Dancing De Viking: 20.00 uur optreden Irma and Peter and the Hilltops Goëngarijpsterpoelen: 10.30 en 14.00 uur skütsjesilen met amateurbe- manning Sneekermeer: 10.30 en 14.30 uur na tionale zeilkampioenschappen in de 16 m2-klasse Zondag 26 augustus Amicitia: 14.30 uur film „Wie dood de Billy the Kid?”; 17.00 en 20.00 uur film „Last tango in Paris” Sneekermeer: 10.00 uur en 14.00 uur nationale zeilkampioenschappen in de 16 m2-klasse Sneekermeer: voor paviljoen 13.30 uur internationale speedbootraces Worp Tjaardastraat: 14.30 uur stra tenloop Sneek-Bolsward v.v. van de A.V, „Horror” Lemmer: Bar-Dancing De Viking 20.00 uur radio Veronica’s Deejee Stan Haag „Ja, Moet ik wel voor m’n werk.” „Dan weet u, dat een versleten motor vervangen kan worden door een ruil- motor, nietwaar? Maar wij zijn met heit hart nog niet zo ver. U weet zelf, dat de meeste pogingen, welke tot op bedien daartoe gedaan zijn, op een mis lukking uitliepen. Duswat zuini ger met uw hart omgaan. Dan kunt u ongetwijfeld oud worden.” Na een week was hij terug in zijn kantoor. Doch voor een enkel uurtje. Hij besprak met zijn sekretaresse de moeilijkheden en gaf haar verder carte blanche. Daarna reed hij naar zijn oudste zoon, met wie hij een lang gesprek had. „Ik zal het voor de laatste keer zeggen, beste jongen, en dan moet je er maar eens over na denken. M’n hart heeft me gewaar schuwd, dat ik het kalmer aan moet doen. Maar iemand moet de zaak lei den, ik of een ander. Ik geef je nog een laatste kans bij me te komen. Over het salaris worden we het onge twijfeld eens; dat zal aanmerkelijk meer zijn dan je nu hebt, Bespreek het met Binnie. Na een inwerkter- mijn van één of twee jaar zul je in staat zijn min of meer de leiding in handen te nemen. Desnoods zal ik je in bepaalde zaken advies kunnen ven. Je zult een aan Willie, want zaak bijna evenveel af als ik. Accep teer je, dan zal ik het over een paar jaar grotendeels aan. jou kunnen over laten. Dan trek ik me geleidelijk aan terug. Dan heb je een betere toe- thuis. Ik heb gebeld naar uw kan toor, omdat ik u wilde herinneren aan uw belofte nog eens aan te komen. Uw sekretaresse deelde mij mede, wat u was overkomen. Daarvan ben ik geschrokken. Ik kreeg het voor el kaar uw adres van haar los te krij gen. Apropos: alle respect voor deze jongedame; op de een of andere ma nier wilde ze u beschermen, dus ik moest haar overtuigen van mijn on baatzuchtige bedoelingen en dat is me gelukt en zodoende ben ik hier.” Stallesen knipperde met zijn ogen. „Bedoelt u, dat u.... dat u....” „Ja,” antwoordde ze knikkend, maakte me bezorgd over u. uw hart, he?” Wederom hoopt atletiekvereniging „Horror” deze wedstrijd te organise ren en wel op zondag 26 augustus a.s. De aanvang is om half drie ’s mid dags in de Worp Tjaardastraat ter hoogte van de Nieuwe Sporthal. Hier wordt tevens de prijsuitreiking gehou den. Vele jaren hebben zeer sterke af- standlopers meegedaan zoals: Aad Steylen, Johan Kijne en Louis Vink (oud-marathonkampioen). Ook Horror- leden zoals b.v. Chris Boes, Cees Cle ment, Theo Huisman, Jan Boekema, zullen de sterke atleten het vuur aan de schenen leggen. Daarom kunnen wij u aanraden het parcours in grote ge tale te omlijsten. Ook in Bolsward zal het spannend toegaan, wie het eerst het stadhuis passeert. Het zal de deel nemers (senioren en veteranen lig stimuleren, wanneer u hen taan aanmoedigt Tot zondag! AV „Horror” GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS DE VOLLE PINKSTERZEGEN Iedere zondagmorgen 10-00 evangelie prediking in gebouw Aere Perennius, Kleinzand 10 te Sneek, Jezus noodt u: „Komt tot het feest van redding en genezing” GEREF. KERK Gaastmeer: 9.30 uur ds W. Horlings 13.45 uur ds J. W. Bruinsma, gez- dienst in N-H. kerk Oudega (W.): 9.30 en 13-45 uur kan didaat C. Bijman (Kampe) Schamegoutum: 9.30 uur da E. E- Ebling H.A.; 13.45 uur da E. E. Ebling, nabetrachting IJlst: 9-30 uur voorbereiding H.A.; 19.30 uur ds R. ter Haar (Blokzijl) gez. dienst in N.H. kerk Theresiahuis: 11-00 uur ds Rabberts (geref. dienst) Folsgare: 9.30 en 13.30 uur: ds J. van Ginkel (Bennekom) Gaastmeer: 9.00 uur ds J. W. Bruin- t sma (H.A.); 13.45 uur ds J. W. Bruin sma (gez. dienst in N-H. kerk) Gauw: 11.00 uur ds C. Baas Heeg: 9.30 uur ds A. Griffioen; 13.45 uur ds A. Griffioen, gez. dienst in geref. kerk Jutrijp-Hommerts: 9.00 en 10.45 uur ds L. J. Huisman Nijland: 9-00 en 10-45 uur dienst Offin.gawier: 9.30 uur ds C. Baas Uitwellingerga: 9.30 en 19.30 uur ds F. A. van Liere Oudega (W.): 13.45 uur ds P. Vroeg- indeweij Sandfirden: 9.30 uur ds O. Huistra (Leeuwarden) Schamegoutum: 10.30 uur ds A. Grif fioen (Heeg); 13-45 uur ds Muller (Franeker) Woudsend: 9-30 uur drs H. B. de Roest (Sneek), gez. jeugddienst in N.H. kerk; 19.30 uur ds P. Vroegin- deweij IJlst: 9.30 uur kandidaat Douma (Hardegarijp); 19.30 uur ds R. ter Haar (Blokzijl) gez. dienst IJsbrechtum: 10.00 uur ds J. H- Louwerse Bar-Dancing De Lichtboei: in maand augustus The Miljonairs Luda Bar-Dancing: in de maand au gustus Martin de Jong Bar-Dancing ’t Singeltsje: ieder weekend in augustus De Stampers Chr Jeugdsociëteit „De Fuik” (steeg naast Hema) elke zaterdag- en zon dagavond geopend voor jeugd boven 16 jaar. Zaterdagmiddags kan ieder een die wil een kop koffie halen tij dens of na het boodschappen doen Bar-Dancing „De Sneker Pan”: in de maand augustus „Telephone” Scotch Inn: iedere avond m.m.v, Gerrit Blaauw Jongerencentrum ,De Meerpaal’, Klei ne Palen ontmoetings-mogelijkheid voor jongeren, wegens vakantie tot 3 september, alleen geopend op za terdagen 18 en 25 augustus en 1 sep tember voor vrije rekreatie van ’s middags 3 uur tot ’s nachts 12 uur- Oosthem. iedere zaterdagmiddag in stuif in het Himsterhüs van 4 tot 6 uur Midgetgolfbaan opend Rijksscholengemeenschap, Almastraat, van 13 t.e.m. 30 augustus maandag en donderdag van 19.30 21.30 uur trimmen IJsbrechtum: Old Vic, iedere avond geopend v.a. 20.00 uur, muziek Henk Borghuis Bar-Dancing-Discotheek ,,d’ Aid Wal” Heeg, iedere avond Discobal Galerie Bijlsma, Galigastraat: in de maand augustus exposeert Fokke Klu wer uit Joure schilderijen en teke ningen Leeuwarden: Wetswinkel Westerplan- tage 15, geopend donderdagsavonds van 19.3021.00 uur daan door mevrouw Wilmer dochter Ellie. In het Bergense hotel werd hij onderscheiding ontvangen. Meneer trof het: voor de tijd van het jaar bizonder mooi weer en het was nu erg rustig. Het zou meneer best be vallen. De volgende Oosterkerk: 9.30 uur uur ds J. J. Kuiper Zuiderkerk: 9.30 uur ds J. J. Kui per; 17.00 uur ds W. Wiersma (Fryske tsjinst) ROOMS KATHOLIEKE KERK Heeg: zaterdag 19.30 uur zondag 9.30 uur dienst komst voor je dan op dit ogenblik. Zeg je nee, dan is di't de laatste kans, die ik je gegeven heb. Dan plaats ik een advertentie en zie ik een bekwame kracht te krijgen, die ik be noem tot directeur. Dan maak ik er een familie-nv van. Dan deel je later met de andere kinderen. Accepteer je, dan leg ik testamentair vast, dat jij na mijn dood eigenaar wordt en zorg ik via verzekeringen, dat de andere kinderen dan zijn uitgekocht. Buiten belasting van het bedrijf, Je kunt kie zen of delen. Ik trek er nu een week tussen uit. Een hotel heb ik al be sproken in Bergen aan Zee. Morgen over een week ben ik terug. Dan wil ik je beslissing vernemen. Denk er rustig over na en laat Binnie ook haar mening zeggen. In menig opzicht is ze een verstandige vrouw en al is ze misschien wat minder ontwikkeld dan wij, soms neemt een vrouw een betere beslissing dan een man.” Met een stevige handdruk namen ze afscheid, nadat Stallesen de belofte van zijn zoon had gekregen, dat hij er ditmaal serieus over zou nadenken. Nog dezelfde dag pakte hij een koffer en reed weg, hartelijk uitgeleide ge en zijn Gebruiksvee 1750,1850, 1950,—; Slachtkoeien 5,60, 6,10 gesl.; Pinken 1325,—; 3000 Nuchtere kalveren 3,25, 4,25 4,50, f 5,20; Bokken en geiten geen notering Weide- en slachtschapen 170,-, 240,—, 5,00, 5,50 gesl.; Weide- en slachtlammeren 115,—, 165,—, f 7,50, 8,25 gesl.; Varkens en slachtbiggen 2,00, 2,50, 2,70, 3,30 levend; Kleine biggen 70,—, 100,—. DOKTER J. RUTGERHUIS Consultatiebureau voorg eboortenre- geling en seksualiteitsvragen. Voor afspraken 05150-6461 bellen Stallesen een korte wandeling langs het strand, waarop zich nog enkele late gasten vermaakten, dank zij het uitzonderlijke warme weer. Maar ’s middags deed hij een dutje en dronk daarna, geheel uitgerust, thee in de beschaduwde lounge, s’ Avonds deed hij het diner alle eer aan, maar ver meed vet en vet vlees. En rookte een pijp minder dan hij de laatste tijd ge wend was te doen. Hij kocht een paar tijdschriften en installeerde zich ’s avonds in een gemakkelijke stoel, dronk koffie en besloot voorlopig geen alcohol te gebruiken .Tenslotte heb ik het leven nog te lief, dacht hij. De derde dag, nadat hij ’s middags na een korte wandeling door het dorp, waar hij een paar kaarten had ge kocht, terugkeerde naar zijn hotel om thee te drinken, zette hij grote ogen van verrassing pp, toen hij in de lounge een bekende zag zitten. Met uitgestoken hand liep hij op de dame toe en zei op blijde toon: „Nee maar. alles wat ik gedacht hadi vrouw Duinstra. Wat leuk u hier ontmoeten!” Ze drukte hem stevig de hand. Hij ging tegenover haar in een fauteuil zitten en bestelde thee. „U drinkt na tuurlijk met mij mee”, zei hij op een toon, welke geen tegenstand duldde De vrouw knikte lachend. „Graag, meneer Stallesen”, „Dat u hier in Bergen bent, me vrouw, een complete verrassing.” Ze keek hem onderzoekend aan. „Ik ben niet in Bergen, meneer, maar ROOMS KATHOLIEKE KERK Diensten om 9.00 en 10.45 uur en ’s avonds 19.00 uur; zaterdagavond dienst om 19.00 uur

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 2