bent u ook al geweest? RA EXTRA EXTRA E) Voor Noord-Ierse kinderen ruim 45.000 bijeengebracht Fa. Douma Oost Friesland Bank a „REUNIE OUD-SLOTENAREN MOET 'N TRADITIE WORDEN" Sneek I Scharnegoutum werken samen inzake regeringsjubileum Ha fijn... een bottel vanfloïyn! Tijd dat gemeente en Miedemaj b.v. weten waar ze aan toe zijn GROTE U. A. FABER Vanaf 15 t/m 23 sept Sinaasappels kopen - sinaasappels kijken Sneker Sportnieuwtjes (622) BOTEN VERKOOP^i^ „Limace" kampioen |uw bromfiets bolwerk van Sneek Magere Varkenslappen 500 gram 4.98 per kilo 9.48 Biefstuk Tartaar 3 stuks2.78 Nasivlees 250 gram2.38 MIDGETGOLF iiiiiiiiiiiiiiiiiiiium INGEZONDEN Jlllllllllllllllllllllll&IIW 5 „DE VRIENDSCHAP” HAD EEN GOEDE VISVANGST I Telefoon 2398 ■HHMH T NIEUWSBLAD S N E E K E R Pagina 3' Donderdag 23 augustus 1973 Vervolg van de voorpagina. Vervolg van de voorpagina. INBRENG MOGELIJK tot 12 SEPT. van Vervolg van de voorpagina. WtrWï. Stichting Wereldwinkel Sneek FLORYN een voor Hoge rentevergoeding voor termijnspaargelden. 5 jaar vast 4jaarvast7%%. 3jaarvast7!4%. Rente wordt jaarlijks uitgekeerd. In het komende weekeinde wordt een begin gemaakt met de nationale zeil- kampioenschappen in de Pampusklas- se. Die wedstrijden worden gehouden op de Westeinder. Tot de deelnemers behoren Piet Bonnema, de noordelijke kampioen, Hessel Donker, Sneekweek- winnaar 1973 en Piet de Jong- Zij moe ten het opnemen tegen ruim veertig Hollandse Pampuszeilers. uit H. v. d. Bosch, Binnema aan. zei W. de Wit (16 stuks), werd in deze door A. Zandstra. Witvis: 1. A. Jet- ten, 2. Tj. van der Meer en 3. P. Brou wer. Dikste exemplaar: A. Jetten- ASSURANTIEKANTOOR Groene Dijk 6. Sneek, tel. 05150-3598 -- uw eigen bank D. (22 en Limace II, bestaande wiesoh, en E, victorie op leider Norg het uitstekende spel Veldwiesch die met persoonlijk record kwam persoonlijk record. vind ik gewoon geweldig. De reünis ten leven hier ieder jaar weer naar toe en daar wil ik me wel voor inzetten.” Samen met Johan Smit was hij één van de oprichters van de voetbalclub. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat Smit de eigenlijke stoot heeft ge geven. Voor die tijd werd er in Sloten ook wel gevoetbald op een terreintje naast de gemeentelijke stortplaats. Ie dere avond werd een aantal enthou siastelingen opgetrommeld om een balletje te trappen. Zo in ongeorgani seerd verband speelde men zelfs wed strijden tegen elftallen uit omliggende dorpen. Smit had het nog het verst gebracht. Hij speelde destijds in het eerste van Balk, „Smit was toen voor ons wat een Johan Cruyff nu voor ve len is,” aldus de heer Van den Brink. Smit ging later wat voetballiefhebbers uit Sloten trainen en toen werd duide lijk dat er een eigen club moest ko men. Op zaterdag 8 september wordt de laatste ledenwedstrijd van de kaats- vereniging Sneek in dit seizoen ge speeld. De wedstrijd begint ’s mor gens om negen uur op het sportpark aan de Leeuwarderweg. I WZS la speelt morgenavond om half zeven tfegen ONS la op het Zuider- sportpark. Zondag neemt WZS la deel aan het toernooi van de SC Jou- re en volgende week donderdag speelt dit team aan de Lemmerweg tegen Sneek la om 6 uur. Afgelopen zon dag veroverde WZS la de tweede prijs op het RES-toemooi in Bols- ward. Op het Sneekermeer wordt zaterdag en zondag een begin gemaakt met de nationale kampioenschappen in dB 16 m2 klasse. Er zijn in totaal 103 deelnemers, die in 7 wedstrijden zullen uitmaken wie nationaal kampioen wordt in deze klasse. De wedstrijden worden op 1 en 2 september voortgezet en beëindigd. In het komende weekend worden vier wedstrijden gevaren. FRIESCHE JACHTCENTRALE HEEG TEL. 05154-2412 j De Friese jeugdselektie speelde dins dagavond in Dronrijp een voetbalwed strijd tegen de club van die naam. Tot de uitgenodigde spelers behoorde ook Jan Hofstra jr. van de v-v. „Sneek”. Wij hadden in de sportnieuwtjes van maandag j.l- zijn naam niet vermeld. Daarom alsnog deze mededeling. Dagelijks bezoeken zoveel klanten onze zaak, dat wij iedere dag verse artikelen moeten laten komen. Dat betekent voor u altijd heer lijke verse levensmiddelen van prima kwaliteit. EXTRA VOORDELIG UIT EIGEN SLAGERIJ: DONDERDAG VRIJDAG EN ZATERDAG De Snitser Skotsploech treedt vanaf half vijf tot kwart over vijf in de bin nenstad op, terwijl verschillende mu ziekkorpsen om half acht vanuit diver se delen van de stad naar het sport terrein van de v.v. Sneek zullen mar cheren. Van acht tot negen uur geven alle Sneker muziekkorpsen een show op dit terrein. Het feest wordt beslo ten met een half uur durend vuur werk op het Sneek-veld- Dit alles is gratis. Men heeft dit bewust gedaan om een ieder bij het gebeuren te be trekken. Wel zal er betaald moeten worden voor de Vara’s drive-in show, die vanaf acht uur in café De Beurs aan de Veemarkt is te beluisteren. veld en een hobbelig trainingsveld. Binnenkort zullen brieven uitgaan naar het gemeentebestuur waarin om fi- nenciële medewerking wordt verzocht inzake verharding van het oefenter rein. Men streeft er naar dit nog voor het begin van de volgende competitie rond te krijgen. Voorts wil men de kleedgelegenheid opknappen. Als het goed is moeten er douches, een was gelegenheid en aansluiting op het gas net komen. ZEKER, u kunt zekerheid kopen door uw verzekeringen door ons te later verzorgen. De veertig kinderen zullen vanavond om ongeveer zes uur bij „Nieuw Frit- temahof” aan de Stationsstraat arri veren. Morgen hebben ze vrij, terwijl men zaterdagmorgen door de burge meester wordt ontvangen. Er is afwisselend vakantieprogramma hun in elkaar gezet, dat ondermeer de mogelijkheid tot zwemmen, zeilen, wandelen en wat dies al niet meer zij biedt. De Noord-Ierse jeugd zal de „Blauhüster Merke” bezoeken en zal een dag lang te gast zijn op Vlieland, waar de eerste burger de groep zelf van de boot zal afhalen. Donderdag 13 september is er een slotfeest in het recreatiegebouw „It Foarüder”. Daar wacht de kinderen en alle medewer kers aan de aktie allereerst een koud buffet, terwijl er daarna gedanst kan worden op muziek van Vara’s drive-in show. Dit wordt aangeboden door het impressariaat Holland-Telstar en de directie van de Lichtboei, de Luda- bar en het Singeltsje. De voetballers Arnold en Gerry Mühren en Barry Hulshof zullen hierbij aanwezig zijn. In Scharnegoutum is de Oranjever eniging onder leiding van voorzitter de heer U- B. de Jong bijna een jaar lang in de weer geweest om de voorbereiding van het vier dagen du rende regeringsfeest, dat naar schat ting vijfentwintig mille zal gaan kos ten. Na de opening door herauten op woensdag 5 september begint om half elf in een tot feesthal omge bouwde loods aan de Zwettewei een vrolijk feest onder leiding van het orkest Ben Mol. Zondag a.s. wordt de traditionele weg loop over 20 kilometer van Sneek Bolsward v.v. gehouden. De start van deze door de atletiekvereniging „Hor ror” te houden wegwedstrijd is om half drie in de Worp Tjaardastraat ongeveer ter hoogte van de nieuwe sporthal- Er zullen sterke afstandlo- pers aan deze wedstrijd deelnemen. Leden van dq Rijwieltoerclub „Rally” kunnen zaterdag deelnemen aan „Rond de Oldehove” met afstanden van 50, 100 en 150 kilometer. Vertrek half zeven ’s morgens vanaf café Vellinga. Zondag 26 augustus is er de Oldehove-sterrit over 30, 60, 90, 120 en 150 kilometer. Vertrek Rally-leden voor de 120 kilometer om zeven uur ’s morgens, eveneens vanaf café Vel linga. In tweede instantie zei de heer Post- ma, dat hij graag een alternatief plan wilde zien. Volgens hem wordt met de huidige plannep het gemeen schapsgeld verkeerd besteed. De com missie of het overlegorgaan, dat straks de zaken zal regelen, heeft vol gens de heer Postma géén enkel juri dische zeggenschap. De heer Meijer zei nog dat de wethouder wel hoopt op een sluitende overeenkomst en hoop doet leven maar de huive ring bleef bij hem. „Ik vind het on verantwoord hier met gemeenschaps geld mee door te gaan, de gemeente krijgt vrijwel geen medezeggen schap in de gang van zaken, de machtiging mag volgens mij niet wor- R. Veld- T. Brinkma behaalde een 53 II, dankzij van junior R. 111 punten een nieuw persoonlijk record vestigde. Ook H. v. d. Bosch kwam tot een nieuw persoonlijk record. Volgende week valt in deze klasse de beslissing. Al met al een mooi resultaat voor de ze club, die dit jaar voor het eerst meedraait in de competitie na de split sing met de MGC Sneek. Van twee tot vier uur is in de Vee- markthal onder auspiciën van de Ky- nologenclub Sneek e.o. een „Concours d’élégance” voor allerlei soorten hon den (ook het zogenaamde „asbakken ras”). Een half uur later zal een op gebouwde praam de Kolk binnenvaren met aan boord een twintig jongeman nen die nogal wat plezier maken. Plot seling breekt evenwel brand uit en een paar opvarenden springen in pa niek overboord. Ze worden door de politie te water opgevist. De andere schepelingen worden door een red- dingshelicopter van de Luchtmacht, die normaliter op Terschelling is ge stationeerd, van boord gehaald en naar het Martiniplein gebracht, waar leden van de Rode Kruis colonne klaar staan om de gewonden te ver zorgen en met de ambulance af t e voeren. Ook de Brandweer en de BB zullen hierbjj in aktie komen. Even later zullen in het water van de kolk een drietal parachutisten aangesloten bij de club „Icarus” uit Hilversum neer dalen. Eén parachutist zal lang onder water blijven, zo lang dat de duikerploeg van de brandweer in ak tie moet komen om de springer aan de oppervlakte te halen. Ook boven het Martiniplein zullen een drietal pa rachutisten afspringen. De BB levert al het verbindingsmateriaal en is ook belast met de coördinatie. De opva renden van de in brand te vliegen boot zijn brandweerlieden. namelijk zo: de werkgever van de neger, die sinaasappels plukt, heeft diens persoonsbewijs in zijn bureaula (als hij het tenminste niet verscheurd heeft). Een neger, die zonder per soonsbewijs op straat komt, wordt opgepakt en gevangen gezet, ófte werk gesteld als dwangarbeider op een sinaasappelplantage a 0,75 per dag. Zo sluit de cirkel zich. En die cirkel blijft sluiten, als u door blijft gaan met het kopen van Outspan pro- dukten. De Zuid-Afrikaanse landarbei der vraagt u om mee te doen aan de boycot van Outspan citrusfruit, om dat alleen druk van buitenaf doeltref fend kan zijn voor veranderingen van de apartheidswetgeving en van hun leefomstandigheden. Is Nederland het enige land waar Outspan produkten verkocht worden? Nee. Maar Nederland is voor de Zuid-Afrikanen nog wel steeds het „moederland”. Uit berichten in Zuid- Afrikaanse kranten blijkt ook duide lijk, hoe nauwlettend de anti-apart- heids boycot in Nederland gevolgd wordt. De landelijke Boycot Outspan Actie en de plaatselijke actiecomi- té’s hebben de zaken, die Outspan ci trusfruit verkochten gevraagd om de ze verkoop te stoppen- Verschillende grootwinkelbedrijven hebben hieraan direct gehoor gegeven. Vorige week za terdag publiceerde Albert Heijn zijn besluit om geen Outspan meer te ver kopen. Maar er zijn nog steeds win kels, die Outspan in hun collectie hebben. Deze bedrijven zijn nogmaals door ons benaderd. Zij zullen het snelst bereid zijn om af te zien van Oudspan verkoop, als u, de consu ment, geen vruchten van dat merk meer wilt kopen. Als duidelijk maakt, dat u in ieder geval niet wilt bijdragen aan de apartheidsbeweging in Zuid-Afrika- Voor nadere informatie staan wij voor u klaar, woensda. s van 25 uur, vrijdags van 46 uur, zaterdags van 105 uur. Afgelopen zondag heeft het le team van de MGC „Limace” het kampi oenschap behaald in de 3e klasse van de Nemibo. Dit team, bestaande uit P. Brulnsma, G. Stoelwinder, Tj. Hoekstra en H. Dam versloeg zijn grootste concurrent Ruinen I met 8 0. Individueel evenaarde P. Bruinsma zijn eigen Nederlands record door over 4 ronden 100 punten te slaan. G. Stoel winder, Tj. Hoekstra en H. Dam kwa men resp. tot 119, 122, 128 slagen over 4 ronden. Half twee treden vijf groepen ge vormd door inwoners uit Schamegou- tum in het strijdperk om in een „zes kamp” elkaar de hoogste eer te be twisten. Een verkiezing van „Mis- Scharnegoutum” besluit de krachtme ting, voor zover het tenminste het bui- tengebeuren betreft. In de feesthal wordt de „zeskamp” om vier uur voortgezet met een soort Berend Bou- dewijn-quiz. In dezelfde hal treedt ’s avonds het orkest „Tina and the Sea Set” op. De entree die hierbij wordt geheven is bedoeld vpor de dekking van de totale onkosten van het feest. Donderdagmiddag is er polsstokver- springen over het verlengde Lange Rak. Deelnape aan de fierljepperij staat alleen open voor inwoners van Scharnegoutum. Er is een spring- schans gemaakt, terwijl de Ijeppers zullen landen in een flink zandbed (aanvang half twee). Om vier uur klimmen de Schamegoutumers op de fiets om uit te maken wie zich de plaatselijke wielerkoning mag noemen. In de feesthal is ’s avonds een mu ziekfestival waaraan verschillende korpsen en koren uit Wymbritsera- deel zullen meewerken. Eén en ander begint om half acht. Vrijdagmiddag zijn er kinderfeesten, en ’s avonds brengt het gezelschap Leo Dijkstra het toneelstuk „Buorfrou jowt de blomkes wetter”. Na afloop, ongeveer tien uur, is er dansen met begeleiding van het orkest Ben Mol. den verstrekt en ik ben pertinent te gen de in de nota gestelde punten,” zo zei de heer Meijer. Mevrouw Lam pe vroeg zich af wat er zal gebeu ren, indien de gemeente de handen van deze zaak af trekt en Miedema B.V. zelf gaat verbouwen. Wat doen we dan de gemeenschap aan. Wat dan? Wethouder Scholten zei echter goede hoop te hebben en dat er een overeenkomst zal komen. Doen we het niet, dan raken we Amicitia mis schien kwijt. De nota werd tenslotte aanvaard, maar de heren Postma en Meijer gingen hierin niet mee. Zij wil den de aantekening dat zij tegen de gang van zaken waren. En die „te- gen”-aantekening kregen zij. De heer Roest wijt het succes van de aktie in Sneek voor een groot deel aan het werk van de mensen die zonder bedenkingen in de vier commissies welke nodig waren om het program ma ten uitvoer te leggen zitting na men. „Deze mensen hebben geweldig goed werk gedaan,” aldus de aktie- leider, die de hele organisatie op touw heeft gezet. „Toen ik terug kwam van vakantie, ik had 1100 ki lometer gereden, hoonde ik dat ik was gebombardeerd tot aktieleider. Ik heb ja gezegd, maar ja, dan moet er een organisatie komen hé. Dit is enorm gelukt. We hebben vier commissies gevormd, maar toen kwamen we te zitten met de moeilijkheid: hoe moet je die optimaal laten fungeren.” De heer Roest en de zijnen hebben toen voor een notulensysteem gekozen, dat welhaast perfect heeft gefungeerd. Van iedere vergadering van de ver schillende werkgroepen werden no tulen gemaakt, die nog de volgende morgen aan alle leden van de overige commissies werden toegestuurd met daarop soms opdrachten vermeld inza ke het regelen van bepaalde program mapunten. „De commissieleden volg den steeds de papieren instructies op en dat is voor mijzelf een geweldige openbaring geweest. Iedereen die in een commissie zit heeft zijn opdracht uitstekend vervuld. Ik sta er perplex van hoe die mensen gewerkt hebben.” Voorzitter van de vereniging is sinds een jaar, de 37-jarige heer Cor Houten. De selectie zal dit seizoen uit komen in de tweede klas van de FVB. Vorig jaar is de ploeg gedegra deerd. Men beschikt over één hoofd- Onder ideale weersomstandigheden trokken de leden van de hengelaars vereniging „De Vriendschap” zondag naar het Sneekermeer om hier hun aas uit te gooien. De vangst was goed zodat van een geslaagde wed strijd gesproken kan worden. De uit slag luidt: Snoekbaars: 1. D. Luurs, 2. J. Blauw, dikste exemplaar: Luurs. Baars: 1. A. Zandstra stuks), 2. D. Boersma (22 stuks) De dikste vis „categorie” verschalkt Vervolg van de voorpagina. Het organiserende comité in Sneek is van de Oranjevereniging, het openbaar samengesteld uit vertegenwoordigers en het bijzonder onderwijs, vereniging van Sneker Zakenlieden, WV, de Sne ker Muziekfederatie, de Culturele Raad, de raad voor sport en de raad voor jeugd/jongeren werk. Dit commi- té heeft een programma ontworpen dat er werkelijk mag zijn. De festivi teiten worden ’s morgens acht uur ge opend met het luiden van kerkklok ken, terwijl in alle wijken vreugde schoten zullen klinken. Trompetters blazen de reveille op het Martiniplein. Eén half uur later volgt een muzikale rondgang door de wijken, terwijl het carillon vrolijke klanken zal uitstrooi en over de binnenstad. Van elf uur tot half twaalf maken de praalwagens uit Scharnegoutum een rondrit door voor al de buitenwijken en langs de bejaar dencentra plus het ziekenhuis. Ruim 2000 kinderen wonen in Amicitia een voorstelling bij van het Kindercircus Kwipie en Kwappie uit Zwolle. Het ochtendprogramma vermeldt voorts nog een straattekenwedstrijd op de Oosterdijk, die vanaf half tien tot half twaalf voor alle verkeer zal wor den afgesloten. Iedere tekenaar of teke- nares kan zich op één vierkante me ter trottoir creatief uitleven daarbij (misschien) geïnspireerd door draai- orgelmuziek. De deelnemers worden verdeeld in drie categorieën. Het hoogtepunt valt op zaterdag. Op het terrein van de heer W. Jellema aan de „Ivige Leane” zullen vanaf half twee een vijftig crosswagens rondscheuren. Het parcours is omge ven door water! De leiding hierbjj heeft de heer De Jong, die wordt bij gestaan door een dertigtal helpers- Veiligheid gaat voor alles. De BB zal EHBO-mensen leveren. Voorts stelt deze organisatie een ambulance en een brandblusinstallatie beschikbaar. De prijzen zullen om vijf uur worden uitgereikt in de feesthal. Dit zal uit monden in een carnavaleske avond, waar de carnavalsvereniging uit „U- teldonk” gestalte aan zal geven- De vereniging komt met een hofkapel, een raad van elf, een prins carnaval met adjudanten en dansmariekes. Met deze avond worden de feesten in Scharnegoutum besloten. Als u sinaasappels koopt, kijkt u dan ook naar het merk ervan? Andefs ge zegd: Vraagt u zich af, wat voor pro- dukt u koopt als u een bepaald merk sinaasappels meeneemt? De bekende merken, die u steeds aan treft zijn: Jaffa, sunkist, maroc en outspan. Bij dat laatste merk willen wij graag even stilstaan. Outspan sinaasappels ko men uit Zuid-Afrika. Dat zegt op zich natuurlijk niets. Maar er is meer: Outspan citrusvruchten groeien in „blank” verklaarde gebieden van Z.- Afrika. In deze gebieden hebben de negers totaal geen rechten- Toch wor den zij aangesteld als plukkers van de sinaasappeloogst. 80 pct. van deze werknemers, die als rechteloze gast arbeiders beschouwd worden, blijven met hun inkomen beneden het be staansminimum. Een inkomen van drie kwartjes per dag is geen uitzon dering. Dankzij deze goedkope arbeid ziet de blanke minderheid kans steeds rijker te worden. Nu ligt het voor de hand om te zeg gen: nou, dan gaan ze toch naar een andere werkgever, of: ze kunnen de vakbond toch voor zich laten opkomen- Maar het toeval wil, dat de Zuid- Afrikaanse wetgever blank is en door middel van wettelijke bepalingen de weg gevonden heeft om dergelijke moeilijkheden te voorkomen. Dat gaat zijn fractie hangt echter af van de te ontwerpen financiële regeling tus sen de gemeente en Miedema B.V. De heer De Vries drong bovendien aan op een spoedige realisering van het z.g. Bolwerkproject. De Jonkers (PvdA) meende dat nota voldoende waarborgen INFORMATIE Wethouder H. A. Scholten (GCP) zei dat de nota in de eerste plaats diende om de raad te informeren. Verschil lende detailpunten kunnen voorlopig achterwege blijven tot het tijdstip dat het definitieve voorstel ingediend is. Hij achtte het stichten van een cul tureel centrum bij de jachthaven, zo als door de heer Postma was gesug gereerd, onjuist. Het stichten van een cultureel centrum door de gemeente zelf achtte hij voor de gemeente een (te) stevige opgave. Overigens was hij van mening dat het niet gemak kelijk is een overeenkomst te maken met twee ongelijkwaardige partners, in dit geval de gemeente en Miede ma B.V., als particuliere onderne ming. Hij had echter de indruk dat de gemeente straks voldoende in spraak heeft, waartoe de nodige waar borgen in de overeenkomst zullen wor den vastgelegd. „Het wordt echter langzamerhand wel tijd dat het ge meentebestuur en Miedema B.V. we ten waar ze aan toe zijn,” aldus de wethouder. heer J. in de liggen, maar hij wilde niettemin de handen vrij houden en graag eerst wat meer gegevens zien omtrent de investerin gen, die straks gedaan moeten wor den. „Voorlopig wachten wij rustig af, hoe de volgende nota over deze zaak zal luiden,” zei hij. De heer C. Meijer (CNP) was huiverig van de nota en vooral dat „baas in eigen huis” van Miedema B.V, stond hem allerminst aan. Wanneer de gemeenschap hier geld in steekt, dan moet die gemeen schap, in dit geval de gemeente, ook zelf wat hebben te zeggen. Mevrouw E. A. M. Lampe-.de Vries (D’66) meende dat Miedema B.V. een soort machtspositie inneemt en zij vroeg zich af of na de verbouwing van Ami citia méér mensen naar dit culturele centrum zullen trekken.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 5