ONDANKS OPGEVRETEN NOTULENBOEKEN: Ganzevgdrt Manege Sneek straks beter te bereiken Jubilerend VVV Usbrechtum liet de bevolking uitbundig feesten (75*) de ouverture B E T IT IS Nf van ’n luisterrijk muziekseizoen 1 n I Vanavond beiaardbespeling mr. Romke de Waard Medische Adventzending in actie tegen honger, ziekte en rampen PIANO'S ORGELS AUTOVERHUUR Uw kledingspecialist Gaat u trouwen? INGEZONDEN SNEEK INGEZONDEN llllllllllffillllllfflffllMllffllIllllOBBIIIIIIIIIIBIIIBIIBIIIIIBIIIIIIIBIIIi INGEZONDEN FLORALIA- TENTOONSTELLING IN IJLST Interkerkelijk koor „Euphonia” te Ijlst onder nieuwe leiding i Donderdag 23 augustus 1973 SNEEKER NIEUWSBLAD Pagina I zijn geweest. SPRINGLEVEND het opstellen, of MINDER F. KINDEREN Alleen de betere merken. Sinds 1309 een muzikaal begrip en Werkgroep „Milieuzin” Mevr. M. Mensonides L een klasse-instrument uit de Ganzevoort-kollektie. Nieuwestad 103 Leeuwarden Ruim 170 kinderen beproefden vrij dagmiddag hun krachten in het vlag- steken, het zaklopen, een autoped- race, en in het steltlopen, terwijl ’s avonds het dorpshuis goede diensten bewees, toen het cabaretgezelschap Z” optrad. Na afloop „IJsbrechtumer huisor- Bechstein, Ibach, Schimmel, Sauter, Förster, Rosier, Rippen. Met de bekende Ganzevoort- service. Hammond, Viscount, Ri-ha, Solina, Philicorda, Heyligers Singel 82-84-88 Sneek Verhuur zonder chauffeur aan bedrijven en particulieren Betrouwbare en volledig gecontroleerde wagens Opel’s - VW’s - busjes - VW bestelwagens BEL 05150 .380 7 1 Uw auto staat voor u klaar we zelf .heel wat doen voor een beter leefklimaat, ter bestrijding van de milieuverontreiniging welke wij x!-» x een enorm resultaat ople- 1 een be- want de belangrijkste oorzaak van de Hoe meer mensen, hoe meer afval. I ertoe bij, dat de hoeveelheid wordende stroom zijn. Het is de bedoeling dat dit wordt i genomen dat manege-bezoekers er Ondanks de traditie zal de tentoon stelling dit jaar wel een ietwat ander aanzlen krijgen. Men heeft gedacht de plantemtentoonstelling uit De conclusie ligt dan ook wel voor stabiliseerd te wonden 3005.00 uur (bezichtiging 7.009.00 Hoewel de bewijsbaarheid van de 75- ste verjaardag die de vereniging viert ver te zoeken is, is men er altijd van uit gegaan dat de oprichtingsdatum 7 juli 1898 is geweest. „Jammerge- noeg zijn de notulenboeken van het begin tot heden door de muizen opge vreten”, zo staat te lezen in het ver slag van 13 juli 1929. Uit de versla gen die zijn overgebleven blijkt echter dat volksfeesten steeds de hoogtepun ten waren van de activiteiten die de vereniging op touw zette. Slechts de bezettingsperiode vormt hierop ’n be grijpelijke uitzondering, maar ook in die tijd werden regelmatig avonden met toneel en declamatie georgani seerd. bloemen- en 2. te breiden met produkten van huisvlijt. In het dorpshuis ,,’t Formidden” wer den de prijzen uitgereikt, waarna de groep „Seven Side” weinig moeite had de uitgelaten IJsbrechtumers op de dansvloer te krijgen. Ondanks het feit dat het dorpshuis dit jaar voor de eerste maal werd benut in het ka der van de zomerfeesten, vonden nog velen hun weg naar het café dat te genwoordig onder de naam „Old Vic” een belangrijke plaats in het dorp in neemt. gieters door het dorp, voorafgegaan door de stimulerende klanken van de „Boerenkapel”. Ten slotte willen wij nog stellen, dat onze gastvrijheid zeer beslist wel open moeten blijven staan voor slacht offers van bepaalde regimes (Amin), en dat emigratie ook naar Zuid- Afrikal! zeer krachtig dient te worden bevorderd. Het wereldbevol- kingsprobleem wordt hier niet mee opgelost, maar het ons land althans enig soelaas. UNICUM Na afloop van de optocht namen de kaatswedstrijden een aanvang. 13 par turen traden in het strijdperk onder oppertoezicht van de heer J. van der Meer. De koningsbeker, beschikbaar gesteld door het Sneeker Nieuwsblad werd ’s avonds aan de heer H. Boot- sma uitgereikt. Een unicum in de IJsbrechtumer kaatsgeschiedenis was dat er een prijs werd gewonnen door een vrouwelijke kaatser, mejuffrouw Marijke Tienstra. In de middag tra den zo’n 150 dorpelingen aan voor de volksspelen. Tien verschillende spelle tjes konden in vrije volgorde worden afgewerkt, waarna het spel met het laagste puntental kon worden afge trokken. Dat er ondanks de warmte nog wel een oliebol inging, moge blij ken uit het feit dat er ruim 5000 over de toonbank gingen- Rijkstraat 6 - Telefoon 05157-2302 VRIJDAGS KOOPAVOND 7—9 UUR. MOTTO VAN DE WEEK: Uw was behoeft niet wit te zijn, als ze maar schoon is! Voor deze aanwas zijn twee oorzaken aan te wijzen: a. de bevolkingsgroei door natuurlijke aanwas, b. de bevol kingsgroei door import (immigratie). Deze laatste heeft nagenoeg alleen maar betrekking op gastarbeiders en op koninkrijksgenoten. De bevolkings aanwas door deze twee groepen dient echter niet alleen gestopt, maar ook ongedaan gemaakt te worden. Hier door wordt dan tevens de door hen oorzaakte natuurlijke aanwas een halt toegeroepen. Van de hier aanwezige gastarbeiders dienen de arbeidscon tracten dan ook niet verlengd te wor den. „Van A - voerde het kest” de stemming op tot ongeken de hoogten. De zaterdag begon met de optocht voor de jeugd. Het motto „Televisie-figuren” leverde kenne lijk weinig inspiratie tot het samen stellen en „optügjen” van grote wa gens. Ondanks de afwezigheid hier van trok een bonte stoet van Swie- bertjes, Langkousjes en geesten uit De import van koninkrijksgenoten zal vermoedelijk pas ongedaan gemaakt kunnen worden, wanneer de rijksdelen overzee zelfstandig geworden zijn. Het ware te wensen, dat dit snel zal gebeuren! Onze overzeese koninkrijks genoten mogen zich in ons land vrije lijk vestigen, maar Nederlanders mo gen dit niet in Suriname! Suriname, groter dan Nederland heeft slechts een bevolking van ongeveer die van ’s Gravenhage. Vijftien procent daarvan bevindt zich nu reeds in Nederland, van wie een groot deel werkloos is, terwijl tevens een groot percentage geboorten onder deze groep voorkomt- Ook gaan vele afgestudeerde rijksge noten niet terug, maar vestigen zich hier. Commentaar overbodig! de tijd huis-aan-huis een brochure aan met een overzicht van het men- senlievende werk dat dit genootschap doet. Door deze brochure (prijs één gulden) te kopen, helpt u mee de nood te lenigen. Door een bijzondere maat regel worden de kosten van de brochu re niet van de opbrengst afgetrokken, zodat deze 100 procent aan het men- senlievende doel ten goede komt. Het embleem van de actie Sympatia is een hart dat warmte verspreidt. Opent u ook uw hart en vervolgens uw beurs? Zo werkt u mee aan een goe de vorm van praktische naastenliefde- Zij nog opgemerkt dat het hoofdkan toor van de Medische Adventzending gevestigd is te Bosch en Duin, Bilt- seweg 14, tel. 030-784280, giro 17797- Voor de actie in deze regio is ver antwoordelijk de heer J. Korlvinke, Kom vrijblijvend luisteren en (proef) spelen. dan wel biedt Vanavond zal mr. Romke de Waard de beiaard op de Martinikerk te Sneek bespelen. Aanvang 20,00 uur. Het programma luidt als volgt: 1. Fantasie over melodieën van Schubert. 2. Drie oud Nederlandse liederen: a. Ik hoorde deez’ dagen een maagdetje klagen, b. Het waren twee koningskinderen, c. Wie was de gene die de loverkens brak. 3. Bigben- fantasie voor beiaard, R. de Waard. 4, Liederén van Nederlandse compo nisten: a. Ik zou wel eens willen we ten, Jules de Corte; b. Een dansliedje deint, Joop de Leur; c. Aan die Am sterdamse grachten, Pieter Goemans; d. Ik hou van Holland, Willy Schoote- meijer; e. Mensen, geeft elkaar de hand, Henk van der Molen. 5. Impro visatie over Weense walsen. 6. Drie composities van Carl Frei: a. Gouden hart - serenade, b. Serenade aan de beek, c. Hommerson-mars, 7. Impro visatie over bekende klokkenliederen. UITSLAGEN: Optocht: Eenlingen: 1. Coby Faber, 2- Brenda Stienstra, 3. Katja Bren- ninkmeijer, 4. André Schoppen, 5. Nienke Kalsbeek, 6. Ria v. d. Land. Groepen: 1. Meisjes Merkies, 2. meis jes Kempenaar en v. Brug, 3. Ger- brand en Hessel Lampe- Wagens: Ge deelde prijs fam. Tienstra en Kuypers. Prijs voor jongste deelnemers Jeroen Jansen (calimero). Prijs voor origina liteit: Meint Schotanus, (André van Duin, Bananasong). Kaatsen: koning: H. Bootsma, le pr. H. Bootsma, L. Terpstra, J. Terpstra- 2e prijs S. de Boer, S. v. d- Land, W. Terpstra. 3e prijs: E. Bruinsma, A. de Boer, L. Kalsbeek. Poedelprijs: J. v. d. Meer, B. Stienstra, mejuffrouw M. Tienstra. Kinderspelen: vlagjessteken 03 jr. 1- Lieuwske Bouma, 2. Romke Steen- sma, 4—5 jr.: 1 Peter Koning, 2. Thea v- d. Land, 3. Erin Diekstra. Zaklo pen: 67 jaar 1. André Kamstra, 2. Auke Eringa, 3. Hillie Terpstra. Au- topedrace: 8—9 jaar 1. Jurgen Rei- ker, 2. Coby Faber, 3. Yvonne Afrein- Steltlopen: 10—12 jaar 1. Michiel Mer kies, 2. Tietsje Oostra, 3. Hfettie Romp. Volksspelen: Meisjes 1316 jaar: 1. M. Tienstra, 2. J- Terlaak Poot, 3. J. Zondervan. Jongens 13—16 jaar: 1. J. Reiker, 2. R. de Jonge, 3. G. Terlaak Poot. Dames 16—40 jaar: 1. mevr. Nieuwenhuis, 2. mevr. Zoetendal, 3. mej- N. de Jong. Heren 1640 jaar: 1. B. Ozinga, 2. F. Ozinga, 3. Joh. v- d. Meer. Dames 40 1. mevr. Zon dervan, .2. mevr. Sijperda, 3. mevr Vrieswijk. Heren 40 1. J. Visser, 2. H. Mollema, 3. S. Abma. nog zitten wij hier in Nederland i_Z N zowat al op de nek. Nu reeds leidt dit tot v.—i ontaardheid enzovoort. Wat moet dat straks niet worden? De reglementen tot waarvan de IJsbrechtumer Vereniging van Volksvermaken in de oorlogsja ren werd verplicht, worden nog steeds gehandhaafd, zij het in een modernere vorm. Uit de notulen van 20 mei 1941 blijkt dat de procureur-generaal, di recteur van politie te Leeuwarden geen bezwaar heeft tegen de oprich ting van de vereniging (die nota bene al 43 jaar bestond), dit in verband met de „openbare orde en het open bare leven”. Ondanks, of misschien wel dankzij, al deze ups and downs is met de IJsbrechtumer feestvierderij nog altijd springlevend, hetgeen vrij dag en zaterdag wel duidelijk is be wezen. De Vereniging voor Volksver maken krijgt dit jaar overigens nog eens de kans haar feesttalenten te to nen, want het regeringsjubileum van koningin Juliana zal in het dorp niet ongemerk voorbijgaan, zo verzeker de men. I wor- van de wel op Honger in Afrika, lepra in Azië, „wildvuur” in Brazilië, oogziekten in Egypte, overstromingen in Pakistan, aardbevingen in Peru. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van leed en nood in de wereld van vandaag. De strijd lijkt vaak hopeloos, maar vaak ook blijven misdeelden en ontredderden niet zonder hulp. Eén van de organi saties die in de frontlinie staan, is de Medische Adventzending. In de ramp gebieden helpt zij waar zij kan met haar klinieken, melaatsenkolonies, medische schepen en vliegtuigen, met haar welfaredepots. Gelukkig worden er verm'eldenswaar- dige successen geboekt. In Afrika wordt met vereende krachten de hon ger een halt toegeroepen- In sommi ge gebieden is de toestand aanmerke lijk verbeterd. De voedselnood daar is vrijwel opgelost door een interna tionale geest van samenwerking. In andere gebieden echter, zoals nu weer in de Sahara, worden miljoenen men sen met de honderdood bedreigd. Zoals elk jaar in de nazomer is de wereldactie voor de wereldnood van de Medische Adventzending weer be gonnen. Voor de 51ste keer. Sympa tia 73 moet in ons land 275.000, bijeenbrengen. Gevoegd bij de resulta ten van vele andere landen, komen zo weer de middelen beschikbaar om ette lijke miljoenen mensen die de dupe zijn geworden van honger, rampen, ziekte en onderontwikkeling, te hel pen. Dat gebeurt zonder aanziens des persoons- Ook in onze omgeving bieden de Ze- vende-dags Adventisten in de komen- ge dingen. Jonge kunstenaartjes in de lagere schoolleeftijd kunnen eveneens aardige dingen presteren. O,a. zult u sieraden kunnen zien, die uit hun han den tevoorschijn zijn gekomen. En als u ze indendaad aardig vindt, is het voor een klein bedrag uw eigendom (zolang de voorraad strekt). Komt u een kijkje nemen, dat staat geheel vrij. En ondanks deze kunstnijverheid zullen toch bloemen, planten en boe ketten de boventoon voeren, ’s Avonds bestaat er voor ieder de gelegenheid bloemen te schikken. Het mooiste re sultaat wordt natuurlijk beloond. Mannen van het grond- weg- en waterbouwbedrijf M. Cnossen N.V. uit Sneek zijn momenteel bezig met de aan leg van de riolering ten behoeve van het uitbreidingsplan Sperkhem II. Vooral de bezoekers van de maneqe aan de „verlengde Graaf Adolfstraat hebben hier nogal wat last van, want het terrein voor het gebouw is daniq om geploegd Ze nemen dit evenwel gaarne voor lief, want in het kader van deze werkzaamheden zal straks’’ook ae toegangsweg tot de manege worden verbeterd en daarmee gaat dan een lang gekoesterde wens van de rui- opgeknapt en dat bovendien de bermen dusdanig onder handen worden hun auto in kwijt kunnen. zeer de hand de bevolking dient ge- -ofwel - veel beter nog - verminderd te worden als onze nazaten tenminste in een nog enigszins redelijk leefklimaat willen leven, dat wil zeggen als er über haupt nog geleefd kan worden. Onze kinderen hebben recht op een schone bodem, op schoon water, op schone lucht, op levensruimte en op voldoen de voedsel, nu en in de toekomst. Overheid en volk dienen hiervoor hand in hand samen te werken. De Vereniging Voor Volksvermaken in IJsbrechtum bestaat dit jaar drie kwart eeuw een goede reden voor het bestuur een extra aantrekkelijk pro gramma samen te stellen voor het afgelopen weekend, een weekend waar in heel IJsbrechtum daverde van feestvreugde. Tot in de kleine uurtjes vermaakten de dorpelingen zich vrijdag en zaterdag uitstekend, hetzij al dansend op de muziek van een van de vele orkestjes die het bestuur sad gecontracteerd, hetzij rustig achter een glaasje met het een of ’t ander. Hoewel dit laatste naar alle waarschijnlijkheid meestal bier RESTAURANT S. v. d. WAL zalencentrum Leeuwenburg 5-11 Sneek, Telefoon 3863 Zalen voor 60 80 100 en 250 personen Bespreek vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen Ergens zal dit passen bij de gezelli ge sfeer, die bloemen en planten kun nen geven. Zoals wellicht vele Ulsters zullen weten, maken de heren Speer- stra (wandborden, schilderijen) en Tui- ninga (voorwerpen van lucifer) aardi- I Het, rePetltlelokaal is m de Doopsge- 1 zmde kerk op de Eegracht. Onze le den plus de nieuwe leden, (totaal min stens 50 dames en heren?) verwach ten we dus op 11 september. U no teert datum en plaats? U kunt zich «nu reeds opgeven aan de volgende adressen: H. Oudekerken, Galamagracht 73 mevr. Seheltiniga, Uilenburg 31 mevr. H. Keulen, Oppedijkstr. 13 J. Walinga, Oppedijkstr. 19 G. P. v. d. Goot, Bockemastr. 54 Zoals de traditie wil, zal ook dit jaar weer de Floralia-tentoonstelling in het „Mienskipshus” georganiseerd den door de oudercommissie o.l.s. en Volksonderwijs vrijdag 24 augustus a.s. Het is toch absurd, dat ons land met zijn groot aantal werklozen (schrikt u niet: 125.000!) werkne mers uit den vreemde nodig heeft, het is gewoonweg te gek om los te lopen, dat iemand wel bij voorbeeld uit Marokko naar de Randstad kan gaan om geld te verdienen en dat iemand uit bijvoorbeeld Drente dat niet kan. Afgezien hiervan zijn gast arbeiders bovendien nog dure gas ten. Het toekomstige gemis aan deze werkkrachten zal moeten worden gevangen door Nederlandse werklo zen, door vijfenzestigplussers, door verder gaande mechanisering en au tomatisering, door eventueel (tijde lijk) langere werkweken en door het geven van extra beloningen voor minder aantrekkelijk werk. En vergeet één ding niet: „alle Ul sters, wanneer ze een mooie zelfopge- kweekte plant in hun bezit hebben, kunnen deze ’s morgens brengen tus sen 9.00 en 10.30 uur in het Mienskips- hüs om mee te dingen naar de prijs in deze categorie. Een mooie prijs voor uw moeite is toch nooit weg? Tenslotte volgt een overzicht van de openingstijden: vrijdag 24 augustus: ’s morgens 9.00—10.30 uur (uitslui tend brengen van planten); ’s middags 3.005.00 uur (bezichtiging van ten- king); s’ avonds 7.009.00 uur (be- toonstelling en prijsuitreiking ’s avonds 7-009 00 uur (bezichtiging van tentoonstelling en bloemschikken). Velen vragen zich misschien af: „hé, bestaat dat koor ook nog?” Inderdaad, het koor bestaat nog steeds, zelfs al meer dan 40 jaar! Na veel teleurstel ling, zowel wat aantal leden betreft, als ook wat de kwaliteit aangaat, is ’t koor op dit moment bezig haar be staansrecht opnieuw te bewijzen, en hoe! Financieel daartoe in staat ge steld door de gezamenlijke kerken kan het koor zich gelukkig achten met een nieuwe dirigent en wel niemand minder dan de heer Foppe Wiersma, weer opnieuw aan het werk te gaan Het bestuur in nauwe samenwerking melt deze nieuwe dirigent, stelt zich voor een programma op te bouwen en in te studeren dat voldoen zal aan ve lerlei verlangens. Een programma waarin onze „oudere” leden veel ge noegen zullen viniden alsook een pro gramma waar vele jongeren zich voor zullen interesseren. We denken hier b.v. aan de Negro-spiritual en de Gos- pel-song alsmede ook aan de mooie Friese liederen. Er is hier keus te over, We zijn er van overtuigd dat on ze oud-leden weer actief gaan mede werken en denken gelijk aan hen die graag willen zingen maar tot nu toe nog niet weten waar! Ons repetitielokaal biedt ruimte aan een groot koor. Gelet op de grote be langstelling waarin de koorzang zich landelijk mag verheugen (een toename van meer dan duizend actieve leden in één jaar) menen wij dat er ook in Ulst toch zeker ruimte is voor een flink en tevens goed koor, dat dan al le kans heeft voor het voetlicht te tre den. De repetitie-avonden zijn op dins dag en wel om te beginnen op 11 sep tember a.s. Zoals bleek, kunnen Deze mogelijkheden hebben gegeven, zullen collectief toegèpast cc„ veren. Het verreweg het allergrootste resultaat zal echter opleveren perking van 1-- -- vervuiling is Elke nieuwe afval (verontreiniging) groter wordt. Én deze steeds groter zitten wij hier de bevolkingsaanwas, v de bevolkingsdichtheid. I* mens die erbij komt, draagt atval is nauwelijks meer tegen te houden, laat staan te verwerken. En dan 3 zitten wij hier in Nederland met het ruimtegebrek. We zien elkaar --- 1 wantoestanden zoals agressie,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 9