van en Burgemeester verrichtte opening Duitser steekt Hegemer neer Rijksweg Bolsward - Sneek is sinds vanmorgen autosnelweg BALKSTER JEUGD NAM BEZIT VAN „IT HASKE” ULST snekerWkoerier w 1 f g||T 'i E vA« de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan t Raad van Kerken schenkt f 10.000,- voor een vrijplaats in Noord-lerland Th. R. Banning: zilveren FVB-speld Ruzie mondde uit in 'n vechtpartij I SMEEKERBIEÜWSiUj)^, BR Bi HU I M - f BEWONERS WEG, VLAM IN DE PAN B. KOSTER: ERE-LID VAN O.N.S. IM Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT. DRUFHOUTS NEUWSBLAD en de U' f SNEEKER NIEUWSBLAD O.N.S. heeft nu een prachtig clubhuis ge- Vervolg op pagina 6 o O tussen sinds Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 27 AUGUSTUS 1973 128ste JAARGANG No. 69 UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. De Raad van Kerken in Sneek heeft vrijdagavond besloten tien duizend gulden beschikbaar te stellen als startkapitaal voor een vrijplaats in Noord-lerland. Het gaat hierbij om geld dat over blijft van de financiële aktie die in Sneek is gehouden. Deze heeft zoals bekend ruim 45 mille opgebracht en dit bedrag heb ben de aktieleiders lang niet nodig. Het geld zal worden aange boden tijdens een conferentie die over deze aangelegenheid in september in Belfast zal worden gehouden. Sneek gaat dus voorlopig alleen proberen de adoptie van een vrijplaats te rege len. Later zal dit worden uitgebreid tot de regio Zuid-west Friesland. Ook heeft men contact met de heer R. Garste, voor zitter van Lions-Nederland. Deze club overlegt ook over het adopteren van een plaats waar de Noord-lerse jeugd elkaar vrijelijk kan ontmoeten. Men denkt in de richting van een ge zamenlijk projekt. FOTOREDAKT1E Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN m ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,— per hal) jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariel Bij kontrakt lagere mm-prljs Zaterdagmorgen tegen elf uur ont stond ’n begin van brand in de keu ken van de familie P. IJsselstfein aan de Scherwolderhemstraat. Me vrouw IJsselstein had een pan met vet op het vuur gezet en was bood schappen gaan doen. De buurman zag plotseling rookwolken uit de wo ning komen, waarschuwde de brand weer en sloeg zelf een ruit in om te trachten ’t vuur te doven. Dit luk te hem nog voordat de spuitgasten waren gearriveerd. De muren van de keuken werden geblakerd. De Duitser schrok kennelijk van zijn daad en zette het op een lopen- De po litie kon hem later in het dorp aan houden. Tegen hem is proces-v'erbaal opgemaakt. een origi- Steenwijk voor heer Banning mr. Van der De bushaltes van de Fram zijn nabij Nijland gesitueerd aan de zogenaam de spruitwegen. De verdubbeling van het baanvak zou ook inhouden dat Folsgare de halte zou moeten mis sen. Rijkswaterstaat heeft voor dit probleem echter een oplossing ge vonden, door hier naast de rijbaan twee busbanen aan te leggen met halte plaatsen. Vanaf het viaduct zijn twee voetpaden aangelegd uitslui tend ten behoeve van de buspassa giers. De opening van het zes kilometer lange traject is zonder feestelijk vertoon ge schied. Het wegvak is overigens nog niet helemaal klaar. Op de zuidelijke rijbaan moet nog een deklaag van asfaltbeton worden aangebracht, ter wijl voorts de definitieve bewegwijze ring ook nog moet worden geplaatst. Een stuk of tien leden van de kegel- club uit Vreden (Nordrein Westfalen) hadden een uitstapje naar Nederland gemaakt. Op hun trip door ons land kwamen ze in Heeg terecht, waar ze zich vrijdagavond in hotel „Lands welvaren” aan de Harinxmastrjitte het bier goed lieten smaken- Zes leden van het luidruchtige gezelschap bleven plakken tot sluitingstijd, twaalf uur. De heer J. Piekema, de eigenaar van het hotel, moest toen flinke moeite doen om de Duitsers er uit te krijgen. F. J. H., een 39 jaar oude koopman uit Vreden, maakte zich hierover zo kwaad dat hij, eenmaal buiten gezet, een bierglas tegen de voordeur kapot gooide. Hierover wond de heer Pieke ma zich weer op- Sjors Piekema, een zoon van de eige naar van hotel „Landswelvaren” in Heeg, is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt bij een vechtpartij voor de deur van het hotel. Hij werd door een Duitser met een mes in de linkerzijde juist onder de ribben gestoken. Hierbij werd een long geraakt, waarop deze direkt dicht klapte. Het slachtoffer zakte hevig bloedend in elkaar en is met een am bulance naar het Sint Antoniuszieken- huis in Sneek vervoerd. Burgemeester B. van Haersma Buma verrichtte zaterdagmorgen in de fraaie kantine de opening van ’t nieuwe club huis van O.N.S. Hij deed dat door het ■wegtrekken van de O.N.S.-vlag, waar door het O IN.8.-embleem op de zijkant van de bar zichtbaar werd. Dit embleem is in de originele O.N.S.-kleuren uit ge voerd. (foto Studio Ger Dijs) voerde het woord: op eigen ZILVEREN SPELD Hij vertelde namelijk dat er bij ONS een figuur is die, zonder zelf veel in de openbaarheid te treden, ontzettend veel voor ONS heeft gedaan, maar ook voor de FVB. Namelijk de heer Th. R. Banning, lid van de bouw- en beheerscommissie van het clubhuis en van 1932 tot 1952 secretaris van ONS is geweest. Daarnaast heeft hij vele jaren de organisatie gehad van de to- neelploeg van ONS, kortom een man, die bijzonder veel betekend heeft voor het voetballeven. De kreeg uit handen van Werf de zilveren speld van verdienste van de FVB. De heer S. Jellema, adjunct-directeur van gemeentewerken dankte voor de goede samenwerking met de bouwcom missie van ONS en dankte voorts ie dereen, die aan de bouw van het club huis heeft meegewerkt. De nieuwe „buurman” van ONS, namelijk WZS sprak woorden van waardering bij monde van secretaris Ids Silvius, die memoreerde dat ongeveer 25 jaar ge leden het Zuidersportpark voor WZS werd aangelegd. „Wij hebben het niet kunnen houden, het gemeentebestuur heeft de sportveldencomplexen overge nomen en we danken alsnog de ge meente die dat heeft willen doen,” zo zei de heer Silvius, die er voorts nog op wees dat het Zuidersportpark met twee nieuwe velden wordt uitgebreid (met de werkzaamheden hiervoor is men reeds bezig) en dat ook het club gebouw van ONS voor WZS van grote betekenis is. „Onze complimenten voor dit nieuwe clubhuis.” Ceremoniemeester W. Faber, die de aanwezigen welkom heette, sprak van „Ons ONS clubgebouw”. Hij releveer de heel in het kort hoe één en ander tot stand is gekomen. De eerste ge sprekken met burgemeester en wethou ders dateren reeds van zes jaar gele den. De accommodatie op het sportpark aan de Leeuwarderweg was voor al le ONS-elftalen onvoldoende en men zocht een uitwijkmogelijkheid. Die is nu gevonden in het Zuidersportpark, waar ONS zaterdags zal spelen en WZS op zondag. „Wij zijn dubbel blij dat dit er nu is en er is maar één woord: dankbaarheid,” aldus de heer Faber. Burgemeester B. van Haersma Buma, die vergezeld was van wet houder H. A. Scholten en secretaris K. Koster (er waren overigens ook ve le raadsleden bij deze opening) zei dat het voor ONS een blijde dag is, die met een gerechtvaardige trots gevierd mag worden, maar bij het gemeente bestuur heersen eigenlijk dezelfde ge voelens. Het is een riant gebouw dat echt een clubhuis van ONS is, zo zei hij. Dat is het destemeer omdat de vereniging zelf veel gedaan heeft voor de totstandkoming en de inrichting van dit gebouw en in dit verband zei Snedk’s eerste burger, dat er in de af gelopen jaren allerlei sportaccommo daties in Sneek gereed zijn gekomen en dat de bevolking daarvoor f 640.000 heeft bijeen gebracht. „Dat is een enorm Stuk burgerzin en het betekent dat wij als Snekers zelf weten, wat er moet gebeuren en we wachten niet af. Van harte geluk, ONS heeft er voor gestaan,” aldus de burgemeester, die Het traject van rijksweg 43 Sneek en de Nijlandervaart is vanmorgen circa tien uur een vierbaans autosnelweg. Tegen die tijd werd door rijkswaterstaat het viaduct bij Nijland voor gebruik open gesteld, evenals de noordelijke rijbaan (rijrichting Bols ward). Het wegvak is zes kilometer lang. De volledige oplevering kan bin nen een paar maanden haar beslag krijgen. De totale kosten bedragen ruim twaalf miljoen gulden. Achtereenvolgens voerden nog het woord de heer G. van Dalen, die een enveloppe met inhoud voor de aan te schaffen teevee aanbood, de heer P. Oudakker, voorzitter van Heerenveen- se Boys, die met een voetbal voor de dag kwam, de heer K. Broersma van de zustervereniging Blauw Wit ’34 uit Leeuwarden en de heer J. Tadema, voorzitter van Leeuwarder Zwaluwen. De laatsten boden eveneens geschen ken aan. Mevrouw De Jong bood na mens het comité van dames" een voorzittershamer en een geldsbedrag aan. Namens de KNVB overhandigde hij een barometer voor het clubhuis en van de FVB kreeg voorzitter Steenwijk een vaantje. „Wij zijn er trots op dat wij ONS tot onze verenigingen mogen re kenen,” zo besloot mr. Van der Werf, die echter nog een verrasing in pet to had. De heer G. Jaasma, voorzitter van de jeugdafdeling van ONS bood namens 25 jeugdleiders en 400 jeugdleden een Hoewel door de toevoeging van dit lan ge wegvak aan het reeds omgebouwde gedeelte Schettens-Nijlandervaart thans van het traject Kop Afsluitdijk-Sneek ongeveer 10.5 kilometer de vorm van autosnelweg heeft verkregen, wordt in verband met de beperkte lengte de aan duiding als zodanig nog achterwege ge laten totdat naar verwachting eind 1974 het gehele traject gereed zal zijn. Gere kend vanuit de richting Bolsward is de zuidelijke rijbaan vóór de aansluiting van de stadsrondweg verbreed met twee rijstroken voor de toekomstige rechtsaffers naar de stadsrondweg. Voorbij deze aansluiting gaan de ge scheiden rijbanen over in het als enkel- baansweg gehandhaafde korte gedeelte tot de splitsing van de kruising Worp Tjaardastraat en Hemdijk in Sneek. Namens de Raad voor Sport de heer K. Doevendans „u heeft de zaak geclaimd mensen, maar ook gerekend op men sen, die de voetbalsport een warm hart toedragen. U heeft een eigen nest gekregen, waaraan voorwaarden zijn verbonden, doch die voorwaarden zul len straks voorwaardelijk moeten wor den,” aldus de heer Doevendans, die vervolgens als voorzitter van de v.v. Sneek nog zei, dat hij niet jaloers is, ,maar ik benijd u wel een beetje. Het ware te wensen dat bij iedere sport accommodatie een dergelijk gebouw was.” daarna de ONS-vlag voor de bar weg trok, waarna het embleem van ONS in de juiste kleuren tevoorschijn kwam. Een originele opening en neel idee. Voorzitter J. dankte de burgemeester voor diens woorden en het trefzekere wegtrekken van de ONS-vlag. „Eerst waren we niet zo enthousiast want, wanneer je goed zit, waarom moet je dan verhuizen, maar later werd dat anders en we zijn verschrikkelijk blij, dat dit nu tot stand is gekomen. We moeten er met- elkaar iets moois van maken, we zijn trots op wat hier staat en dat we dit hebben mogen doen,” aldus de heer Steenwijk, Mr. A. van der Werf, voorzitter van de afdeling Friesland van de KNVB vond het wat triest dat hij een goede buurman heeft verloren. (Mr. Van der Werf woont aan de Leeuwarderweg met uitzicht op het sportpark) maar, „als er ergens een vereniging is die een dergelijk complex toekomt, is het de 40-jarige voetbalvereniging ONS, die een aparte plaats inneemt in de FVB. ONS vervult op voorbeeldige wijze de taak en we zijn dankbaar voor wat u allemaal hebt gedaan." Een uitgebreide scheldpartij volgde, Eén en ander verliep nogal luid ruchtig, waardoor de zoons van de heer Piekema, Bennie en Sjors, wer den gealarmeerd en naar beneden kwamen om te kijken wat er aan de hand was. Het drietal raakte op een gegeven moment in gevecht met de Duitser, die plotseling een mes in zijn hand had en niet schroomde toe te steken, waarvan dus Sjors het slachtoffer werd. RED AKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3119, L. Jellema, redakteur instructiebord „De Oefenmeester”, een platenspeler en een bandrecorder aan, terwijl hij tevens toezegde, dat een nieuwe actie er toe zal leiden, dat in januari nog een teevee-toestel voor het clubhuis zal worden overhandigd. Allemaal om de band tussen ouders, bestuur, leden en jeugdleden te ver stevigen. Na hem sprak de heer G. Wartena namens de NCUS en de Fe- defatie Friesland van deze Unie. Zo tussendoor sprak de heer Steenwijk weer woorden van dank. „Wij hebben een stop voor de welpen moeten instel len om de „vloedgolf” iets tegen te houden, de situatie van de gymna stieklokalen is in Sneek wel goed (dit in antwoord op hetgeen de heer War tena had gezegd), hoewel er in de pro vincie zeker nog vele wensen zijn. We zijn overladen met veel geschenken, on dermeer een groot bloemstuk met elf shirts.” Vervolgens kwam aanvoerder Klaas de Jong van het eerste elftal aan het woord, die het bestuur een massagetafel aanbood. Zaterdagmorgen heeft burgemeester B. van Haersma Buma de officiële opening verricht van het ONS-clubhuis op het Zuidersportpark. Voor deze opening bestond een grote belangstelling en talrijke sprekers hebben de voet balvereniging ONS gelukgewenst met deze bijzonder fraaie aanwinst. Twee woorden overheersten bij deze ingebruikname van het prachtige clubhuis: „blijheid en dankbaarheid”. En daar was alle reden toe. Er werd ook sproken van een trots en ook daarmee had iedereen gelijk- De Gaasterlandse wethouder Y. Dijkstra heeft zaterdagmiddag in Balk de jeugdsociëteit „It Haske” officieel geopend. Hij deed dit door het gemeente wapen iveg te trekken, waarna de naam vrijkwam. Deze naam is ontleend aan het wapen, waarin de afbeelding van een haas centraal staat. De jeugd sociëteit is er gekomen dankzij de jeugdadviescommissie onder voorzitter schap van de heer J. Bierman. Bijna een half jaar lang zijn vrijwilligers in hun vrije tijd in de weer geweest de oude openbare lagere school -die door de gemeente beschikbaar werd gesteld te verbouwen tot een ontmoetings ruimte voor de jeugd. Eén lokaal werd veranderd in een recreatieruimte. Er staat een bar en er zijn gezellige zitjes gecreëerd. De andere lesruimte biedt plaats aan een tafeltennistafel (geschonken door het Zomerzegelfonds)een tafelbiljart (eveneens geschenk van dit fonds) en een televisie (’n kado van de Rabobank). De Oranjevereniging schonk enkele spelen, terwijl een verte genwoordiger van de Hervormde Kerk in Balk een enveloppe aanbood. De heer J. van der Leij offreerde namens het „Centrum” in Leeuwarden ook spel materiaal. Na de officiële plechtigheid werd de deur opengezet voor de Gaasterlandse jeugd die al luidkeels van haar aanwezigheid had blijk gegeven. '«’WW /o jè

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1