Een voor allen, allen voor een IJLST snekerWkoerier Wigledam” heeft bijna 100 vrienden I is Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en B.V. Paviljoen Sneekermeer beraadt zich op maatregelen inzake de appartementenbouw 'M In JAN ROEST BENOEMD IN NATIONAAL COMITÉ HULP NOORD-IERLAND Uit de Marktstraat" F y SNEEKER NIEUWSBLAD^ Ijlt BENOEMD In dit nummer is als bijlage opgenomen GREBE B.V. LAAGSTE BIJ ZANDOPSPUITING „TINGA-DUINTERPEN” (voorlichtingsorgaan van de gemeente de dit jaar geboekt. Dit betekent een mijlpaal in Vandaag wordt in de Sneker jeugdherberg „Wigledam” 10.000 gast van dit jaar geboekt. Dit betekent een mijlpaal in het bestaan van de herberg, waar „yader en moeder” K. Lok en J. Lok-Koornstra vorig jaar 9600 overnachtingen konden noteren. Deze stijging moet vooral worden gezocht in de steeds groter wordende belangstelling van scholen en groepen voor het doorbrengen van een werkweek in de jeugdherberg. Het Seeeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de IJL f SNEEKER NIEUWSBLAD Sneker jeugdherberg boekt de lO.OOOste overnachting wwwwvwuMwwvwwwvm een de op IWWWWWWWWWMVWWVIVM voorge- vervoilg op pagina 19. 50-JARIGE FLORALIA HEEG N BLOEIENDE VERENIGING DONDERDAG 30 AUGUSTUS 1973 128ste JAARGANG No. 70 DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex> Deze wapenspreuk van, als ik mij niet vergis, de drie roemruchte Franse Musketiers lijkt mij, ook in dit ver band, wonderwel op zijn plaats. Op woensdag 5 september viert Hare Ma jesteit de Koningin haar 25-jarig rege ringsjubileum. Het wordt een nationa le feestdag voor heel het Nederland se volk. ïhpwbiAwiwni voorn swkkk *m cwnsm Het huidige bestuur, bestaande uit de dames mevrouw Kortooms (voor zitster), mevrouw Kaspersma (sec retaresse), mevrouw Speerstra (pen- ningmeesteresse), mevrouw Hilver- da en tenslotte mevrouw Bouma, treurt daar evenwel allerminst om. ,j0ver ’t geheel genomen,” zo stelt men, hebben de huisvrouwen er de meeste tijd en het geduld voor. En nu er eenmaal zoveel vrouwen lid van zijn geworden, hebben eventuele candidaten wellicht een zekere angst gekregen.” van Haersma Buma Burgemeester van Sneek de bouw Sneeker- zich nog zeker zal niet vergeten Hij is van mening dat de huidige plannen voor het betreffende gebied de beste zijn. Uit allerlei mogelijkhe den is dit projekt te voorschijn ge komen. „We hebben alles heel lang voorbereid. We hebben verschillende malen met diverse instanties zitten te wikken en te wegen. Nu probeert de onderlaag, die al die tijd niks heeft gedaan, dit te verhinderen. U moet niet vergeten, we blijven binnen het bestemmingsplan, dat is goedgekeurd. We gaan niet buiten ons boekje- De zaak wordt moeilijk gemaakt en dat vind ik zuur?’ Gisteren werd de enige vrouw die vijf tig jaar lid van FIoralia-Heeg is geweest, mevrouw G. Huitema-de Leeuw, een attentie in de vorm van een bloemenbouquet i Naast de prijzen die werden toege kend voor de fraaiste Floraiia-plant, Hoe men daar ook over denken mag, de band tussen Nederland en Oranje bestaat- Gedurende een kwart eeuw heeft onze Koningin zich ingezet voor de belangen van het Nederlandse volk. Wij als Nederlanders, individualisten bij uitstek, weten dat we juist door het Koningshuis één zijn in moeilijke tijden en in tijden van voorspoed. Ook nu, als wij op 5 septem ber het regeringsjubileum herdenken. Er is een feestprogramma samenge steld dat klinkt als een klok. Een pro gramma dat aan iedereen de kans geeft om mee te feesten. Dank aan de organisatoren die daarvoor bijzonder veel werk hebben verzet. Een heeft zich 25 jaar lang voor ons ingezet. Wij, als volk van Nederland, kunnen dat op 5 september samen vie ren. Overigens verloopt de vakantie van de Ierse kinderen in Sneek uitstekend. Er hebben zich tot nu toe geen noe- menswaardige moeilijkheden voorge daan. De kinderen gedragen zich goed. Dinsdag en woensdag werd het gou den feest op een feestelijke doch een voudige wijze gevierd- Het dorpshuis van Heeg, het Heechhüs, was tijdens deze dagen plaats van handeling. Op de eerste dag was de jeugd aan de beurt geweest. De stekjes die in het voorjaar waren uitgereikt waren des morgensvroeg door de kinderen inge leverd en door dhr. Verhagen (van de bloemisterij Verhagen, voorheen Jong stra) aan een uitgebreid onderzoek on derworpen- Voordat ’s middags prijzen werden uitgereikt, werd de grote kinderschare getracteerd een poppenkastspel genaamd „Kabou ter Helpgraag” van Wiggle Ruiter, welke werd bijgestaan door zijn zus ter, (zie foto.) De grootste drukte in de jeugdherberg is wel voorbij. Men is al weer begonnen aan de grote schoonmaak. Nog slechts een tiental eeilcursisten vertoeven in de herberg, onder leiding van de heer en meVrouu) Lok (links op de achtergrond) (Foto Studio Ger Dijs). Mejuffrouw K. E. Wittermans te Jut- rijp is ingaande 1 augustus j.l. be noemd als lerares aan de chr. school voor K. en O- „Moraine” te Tange- Alteveer (Gr.). De heer Jan C. M. Roest uit Sneek is benoemd tot lid van het nationaal comité Hulp Noord-Ierland- De heer Roest is zoals bekend aktieleider van de aktiviteiten die het Sneker comité heeft ontplooid ten einde veertig Noord-Ierse kinderen een prettige va kantie te bezorgen. Door zijn benoe ming is de heer Roest tevens contact persoon voor de drie noordelijke pro vincie inzake alles wat met de Noord- Ierse aktie heeft te maken. Hij zal een taak krijgen op het organisatori sche vlak- Aannemingsmaatsehappij Grebe B.V. te Sneek was dinsdag de laagste in schrijver voor het werk „zandopspui- ting uitbreidingsplan Tinga-Duinterpen sectie 2 en 3”. Het was een onder handse aanbesteding, waarvoor aantal bedrijven was uitgenodigd. Grebe B.V. schreef in voor 388.400. Opvolger was de Firma Krikke te Heerenveen met 478.400,, terwijl als hoogste uit de bus kwam de feront- mij met 570.676, De begroting van gemeentewerken werd niet bekend ge maakt. Wanneer dit werk aan Grebe B.V. ge gund wordt, heeft dit Sneker bedrijf voor ruim een miljoen gulden aan werk in de Waterpoortstad. Eerder is de aanleg van riolering voor de riool- zuiveringsinstallatie in de Lenrner- aangebodèn. wegwijk-west aan dit bedrijf gegund. De in het begin van dit jaar gestarte aktie „Vriendenkring jeugdherberg” loopt goed, tenminste de heer Lok is erg tevreden. Tot nu toe telt men cir ca honderd vrienden die jaarlijks een bijdrage overmaken. Men is deze ak tie indertijd begonnen om vooral de kleinere dingen, die in een jeugdher berg evenwel hard nodig zijn, aan te kunnen schaffen. Aan het eind van het jaar gaat men een geluidsinstallatie, een soortement intercom, kopen van het geld dat uit de vriendenpot komt. Een volgend jaar denkt men hieruit bijvoorbeeld de vernieuwing van het spelmateriaal te kunnen bekostigen. De bouw van het appartementenhotel aan het Sneekermeer ligt nog steeds stil. De opdrachtgever tot ervan, de B.V. Paviljoen meer uit Holten, beraadt steeds op stappen die men ondernemen. „U moet dat hierdoor enorm zware financiële claims ontstaan.” aldus de heer J. D. Vincent, één der directeuren van de B.V. „De mensen die hier de kat de bel hebben aangebonden zullen die te zijner tijd wel op hun brood krijgen.” Het progamma voor een werkweek wordt door de heer en mevrouw Lok zelf samengesteld in overleg met de verschillende schoolbesturen. Vaste prik is altijd een tocht over de Frie se meren- Voorts wordt in de regel de veemarkt dinsdagsmorgens nog met een bezoek vereerd en heeft men een bustocht door Zuid-west Friesland uitgestippeld. Het ouder paar vindt het evenwel steeds moei- lijker voor de overige dagen een programma te maken want de me dewerking van de Sneker bedrijven (als Tonnema, Lankhorst en derge lijke) valt de laatste jaren wat tegen. Voorheen Het men de gezelschappen wel excursies maken naar deze on dernemingen, maar de groepen wor den steeds groter (50 a 60 man) waardoor dit voor de betrokken be drijven te hinderlijk wordt. Dit wordt wel begrepen, maar het lost de pro blemen niet op. Men zoekt nu naar stig naar nieuwe wegen. Ook landelijk gezien gaat het nachtingscijfer sterk omhoog, vooral te danken aan ’t feit dat steeds meer scholen als onderdak voor hun werkweken het oog laten vallen op een jeugdherberg. „Ze hebben alles bij elkaar: de slaapgelegenheid, ze kunnen hier eten en drinken en we blijven goedkoop. De andere gelegen heden waar men vroeger naar toe ging worden te duur, wij proberen voor scholen de prijzen aantrekkelijk te houden,” zegt de heer Lok. Hij be treurt overigens wel de steeds verder gaande inflatie, die ook zijn weerslag vindt in het tarief in de jeugdherberg. Men heeft de prijs van de zeilcursus- sen dit seizoen zelfs éénmaal tussen tijds moeten verhogen en dat is nog nooit voorgekomen. „Je moet wel om hoog- De boterham, het stukje vlees, aHes wordt duurder. We betreuren dit natuurlijk ten zeerste. Wie niet eigen- Hjk?” moest de heer Verhagen tevens e en keuze maken uit een zogeheten vrije plant en een bloemstukje. De uitsla gen over beide dagen van de diverse onderdelen vindt men elders in dit blad. Dat zijn firma maatregelen zal tref fen is duidelijk. De aannemer, het bouwbedrijf Tinga uit Lemmer die ’t werk zou uitvoeren, zit omhoog. Het hele projekt was opgenomen in de planning, maar nu ligt het karwei stil. Ook de architect die het plan heeft ontworpen zit erg moeilijk. De heer Vincent zegt niets te snappen van de hele ontwikkelingen rond de plannen. „Ik begrijp niet dat dit pro jekt zo wordt afgekraakt. Waarom probeert die hele kleine groep belang hebbenden dit via allerlei slinkse we gen tegen te houden, terwijl men in de tien jaar dat de bestemmingsplannen zijn ontwikkeld geen mond heeft open gedaan. Ze vergeten dat de grond waar ze op staan langs de Sneekermeer- oever hebben we twee hectare in han den particuher bezit is. Zij doen alsof het gemeenschapsbezit is,” zo zegt de heer Vincent. „We hebben deze mijlpaal eigenlijk vrij gemakkelijk bereikt. Ik bedoel we komen dit jaar met onze overnach tingen ruimschoots over de tienduizend heen,” aldus de heer Lok. Hij wijst er wel op dat het boekjaar in de jeugd herberg niet op 1 januari begint, maar dat het loopt van 1 oktober tot en met 30 september- Vorig jaar boek- i te men zoals gezegd 9600 gasten en dat is minder dan het jaar daarvoor, i terwijl het aantal dit jaar plotseling omhoog is geschoten. De teruggang wijt de jeugdherbergvader (een iet wat verouderde term) aan een toeval lige samenloop van omstandigheden. „Enkele flinke groepen lieten op het laatste ogenblik weten dat ze niet kon den komen en dat scheelt dan meteen flink.” over- Dit is Floralia - Heeg is een bloeiende ver eniging- Dat blijkt niet alleen uit het feit dat deze vereniging dit jaar haar vijftig jarig bestaan viert (om precies te zijn was dat gisteren en eergisteren), maar ook dat men een alsmaar groeiend ledenbestand in zich weet. Waren er by de oprichting, een circa dertig leden, nu telt de ver eniging maar liefst 215 leden. Een be langrijk verschil met die dagen was ook dat er toen verscheidene mans personen aan de vereniging verbonden waren. Zelfs het voorzitterschap lag in handen van een heer, de heer Gaastra. Dit alles in tegenstelling met de hui dige situatie, waarbij de dienst vrij wel volledig door vrouwen wordt uit gemaakt. Momenteel is slechts nog één heer lid van Floralia. Verschijnt: maandags en donderdags Ml RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3179, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN. Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek B.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1