TV-opnamen bij Staveren werden een hele opgave Mejuffrouw Hieke Visser nam afscheid Frittemahof R. Teule gaf kwart eeuw muziek aan „de Kweek” k snekerWqerier de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan ULST van en NCRV maakt TV-opnamen van Noord-lerse kinderen ol Ji „DEGELIJK WERKEN IS EEN EERSTE VEREISTE I Vanavond kollekte voor het „Kind in nood" I Rhythm Stars is er bij SNEEK HEEFT INFORMATIEBRON IN KRUIZEBROEDERSTRAAT WINKELS IN SNEEK WOENSDAG GESLOTEN ■I iiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiinii POSTKANTOREN OP 5 SEPTEMBER DICHT SNEEKER NlgWSBlAD ........d ..sz COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, I s MM EDOZA’ STREED TEGEN ZEEZIEKTE OP EEN ERG HOL IJSSELMEER De gekost”, R. TEULE verbasond plezierig werk Vervolg op pagina 3. liiiiMiiiiimiillimiilliBIIIIHW er hoopt Vervolg gp pagina 3. Verschijnt: maandags en donderdags Een reportageteam van de NCRV zal tv-opnamen maken van de slotavond van de Noord-lerse kinderen in Sneek. Ook heeft men de zeiltocht die de jeugd woensdag maakte gefilmd. Tijdens de slotavond in het recreatiegebouw op het Kolmeersland (dit is wel een besloten feest) zullen intervieuwtjes worden gemaakt met onder meer enkele kinderen, pleegouders, de burgemeester en de landelijke aktieleider de heer C. van Bockel. Ook gaat de tv-ploeg mee naar Belfast om daar beelden te maken van de wij ken waarin de kinderen leven. Waarschijnlijk zal men ook aan wezig zijn op het congres inzake de vrijplaatsen dat zaterdag 15 september in Belfast wordt gehouden. Hier zullen 26 Ierse in stanties zich beraden over de aanpak van die vrijplaatsen. Sneek zal vertegenwoordigd zijn in de persoon van de heer Jan Roest, de plaatselijke aktieleider. Hier zal Sneek ook tienduizend gul den aanbieden als eerste aanzet voor het stichten van een vrij plaats. De tv-reportage duurt circa tien minuten en zal dinsdag avond 18 september worden uitgezonden in de aktualiteiten- rubriek „Hier en Nu”. In de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 september zullen wèl nachtposttrei- nen rijden. In verband met het zilveren regerings jubileum van Koningin Juliana op 5 september a.s., zullen de PTT- diensten op deze dag worden uitgevoerd als op zondag. MAANDAG 3 SEPTEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 71 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Groot stand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 UITGEVERS: Drukkerij S. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN <o Vanavond tussen acht en negen uur zal in Sneek een huis-aan-huis kol- lekte worden gehouden in het kader van het jubileumgeschenk van H. M. de Koninging. De opbrengst van de ze kollekte is bestemd voor het kind in nood, zulks op verzoek van de ju bilerende vorstin. Vrijwel alle sport mensen nemen aan deze kollekte deel. Meerdere koUektanten zijn ech ter nog van harte welkom, vooral om de kollekte volop te doen slagen, leefhebbers kunnen zich tussen ze ven uur en half acht vervoegen bij de Raiffeisenbank (Rabobank) in de Markstraat. Dirigent Wybren Valkema in aktie. Op de pier staat de helft van de leden van „Edoza”, op de binnen lopende botter zit ook een groep zangers. De opnamen werden een hele opgave voor de mensen van Cinecentrum want het waaide hard. (foto Studio Ger Dijs) De bonden aan de Pedagogische Akademie in hij zijn carrière in Sneek die begon met enkele lesuren die allengs uitgroeide tot een - zelfs dat de heer Teule (64) zich enkele jaren geleden genoodzaakt het werk dat hij deed als dirigent van verschillende koren, neer te leggen. ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prys de hele vast zit. Het bestuur van de Vereniging van Sneker Zakenlieden deelt mede, dat op woensdag 5 september de winkels in Sneek gesloten zullen zijn. Verzocht wordt om overdag zoveel mogelijk de vlaggen uit te steken en 's avonds de feestverlichting te laten branden. In aanwezigheid van holbewoners werd zij ontvangstzaal directeur van F. van In de grote zaal van „Frittemahof” in Sneek werd donderdagmiddag tij dens een gezellige bijeenkomst af scheid genomen van mejuffrouw Hie ke Visser, die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de dienst vaarwel moest zeggen. Hieke Visser kwam op 1 juni 1959 in dienst van het Cruycebroedershof als naai ster en zij heeft al die jaren met liefde voor haar werk haar plicht ge daan. Met de verhuizing van Cruyce broedershof ging zij mee over naar Frittemahof aan de Leeuwarderweg, waar zij, zoals dat tegenwoordig heet, in de linnenkamer werkte. is dit onder meer het feit dat de componisten in ijver iets nieuws te brengen, te van teruggrijpen naar oude vormen van muziek vindt hij dan ook een toe te juichen iets, omdat dit het publiek doorgaans heel wel aanspreekt, en omdat er dan v^ser wat leyen in de brouwerij komt. f SNEEKER NIEUWSBLAD De t.v.opnamen die zaterdag door mensen van Cine-centrum ten behoeve van het veertig minuten durende programma uit Sneek zijn gemaakt, zullen de leden van dit mannenkoor gen- Toneel van handeling was namelijk het Ijsselmeer bij vijfendertig zangers hadden zich ingescheept op vijf In de krant van donderdag vermeld den wij dat de optocht van ongeveer 25 versierde wagens, die woensdag morgen door de straten van Sneek rijdt, muzikaal wordt begeleid door „Advendo” en voorts maar dan niet muzikaal door de landelijke rijvereniging „De Water-Poorters”, Route 2 van de optocht wordt echter begeleid door het tamboer-, lyra- en majorettenkorps „Rhythm Stars” en dat was niet aan ons doorgegeven. Vandaar deze aanvulling. Rhytm Stars is er dus wel bij op 5 septem ber. Overigens verlieten zaterdagmorgen maar vijf botters de haven. Eén schipper liet het namelijk afweten. Het waaide hem te hard en boven diep had hij averij, Tijdens een be spreking in „Het Vrouwtje van Sta voren” gaven de resterende botter- schippers te kennen wel te willen uitvaren. Twee eigenaren wilden overigens uit de haven gesleept worden. De wand stond namelijk pal op de havenmond zodat het vrij moeilijk zou worden zeilend naar buiten te komen. Bovendien was het motorvermogen van beide schepen vonden bij particulieren, die zich be reid toonden tegen een kleine vergoe ding met hun schip naar Staveren te komen. „Maar dat heeft wel bijna 400 aan telefoonkosten verzuchtte de heex- Jansen. Die uitbreiding van het aantal les uren is natuurlijk te danken aan het groter worden van het aantal leerlin gen dat de school bezoekt, maar ook aan de aandacht die het muziekon derwijs in de loop der tijden steeds meer kreeg, Toen de heer Teule in 1948 in Sneek begon, was dat soort onderwijs nog niet verplicht. Enkele jaren later zou het dit wel worden, en de heer Teule die inmiddels aan hét conservatorium koordirectie en schoolmuziek had gestudeerd, greep de methode Gehrels aan om de leer lingen de edele kunst van het muziek- onderwijzen bij te brengen. ONTWIKKELING Voor wat betreft de ontwikkeling van de muziek in het algemeen heeft de heer Teule het gevoel dat zaak momenteel een beetje Er komt weinig nieuws uit de bus, en wat er uit de bus komt, wordt meestal niet door het publiek gewaar deerd. De concertzalen blijven leeg, en volgens de jubilerende muziekleraar te wijten aan hun ver rt publiek af komen te staan. Het In het pand Kruizebroederstraat 4, waarin voorheen Schoenenzaak Muller was gevestigd, heeft de gemeente Sneek, dat eigenaresse is van dit pand, de etalage’s ingericht tot in formatiebron- In de etalage’s, die als „tijdelijk informatiebureau” zijn inge- richt, liggen kaarten van bestem mingsplannen, ondermeer die van de binnenstad, fotoboeken van Sneek, prachtige foto’s en andere gegevens over de gemeente en dat achtten de Snekers de hoge kant, uitgaande budget van 4500, hele t.v. programma '^*9 onvoldoende. Rond tien uur maakte de Liberté, die zelf zwaar rolde en stampte, vast en sleepte de bot-l tens naar het open water. De ande-| redrie volgden op eigen kracht. I Even leek het met één schip mis I te zullen gaan. De golven voor del havenmond liepen namelijk zo hoog op dat de schroef van de motor zo nu en dan boven water sloeg. De botter leek te zullen ver lij eren op de pier en zou daar zeker aan spaanders geslagen zijn. Kapitein Nouwen wendde de steven van zijn sleepboot reeds om assistentie te gaan verlenen, maar inmiddels had de bemanning van de botter de zeilen al gehesen en kon het dreigende ge vaar op het nippertje worden afge wend. alle Frittema- in de grote toegesproken door de Frittemahof, de heer der Noord, die mejuffrouw De Vries prees voor haar werk, dat zij altijd zeer nauwkeurig deed. Zij werkte serieus en zij had een open oog voor de bewoners. De welge meende woorden van dank en waarde ring werden onderstreept door het aan bieden van bloemen. Namens de be woners van Frittemahof vertolkte mevrouw De Vries-ten Dam de ge voelens op rijm. Dit ging vergezeld van een stoel en bloemen, Namens het personeel bood de heer S. Hofstra een cadeau aan. De vroegere direc teur van Cruycebroedershof, de heer J. Zijlstra, haalde nog herinneringen op uit de jaren, dat hij met Hieke heeft samengewerkt. Tenslotte sprak mevrouw W. Unema-Ehlhardt (raads lid) die haar behalve bloemen, ook een borduurkussen aanbood. RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur „Ik moet zeggen dat er over het algemeen behoorlijk hard wordt ge werkt. Ik mag niet klagen, boven dien vind ik het verbazend prettig werk”, aldus de heer Teule, die met vreugde het laatste jaar voor zijn pensioenering zal uitdienen. Niet omdat hij er dan mee op mag hou den, maar omdat hij plezier in zijn werk heeft en het prettig vindt dat hij het nog een jaar mag doen. Op school heeft hij o,a. de leiding van het schoolkoor. Terwijl het vroeger verplicht was hiervan lid te zijn, is het nu vrijwillig. Ondanks dat ver schijnt tweederde van de leerlingen trouw op de repetities. heer R. Teule is gedurende een kwart eeuw als muziekleraar ver- ij Sneek. 25 Jaar geleden startte - -1 in de week, maar volledig bezette werkweek. Zo volledig bezet zag uit Hilversum over „Edoza” nog lang heu- Staveren. Een oude botters, terwijl de overige leden op de dam van de nieuwe haven positie hadden gekozen. Het was weliswaar prachtig zonnig weer, maar oh, oh, wat waaide het hard. Toen de schepen ’s morgens tegen tienen het zeegat kozen, werd maar liefst windkracht zeven gemeten en dat wil op het Ijsselmeer heel wat zeggen. Verschillende Edozaleden kunnen hier van meepraten opnatmeploeg onder leiding regisseur Henk van der kend van het Farce KUNST Het is inderdaad een edele kunst, want behalve dat de toekomstige on derwijzers en onderwijzeressen enige notie moeten hebben van het noten schrift en wat er nog meer bij mu ziekmanen komt kijken, moeten ze ook nog eens deze kennis althans gedeelte lijk kunnen overdragen aan de leer lingen van de lagere school. De heer Teule is van mening dat hij over het algemeen weinig moeite met zijn apostelen heeft gehad. In tegenstel ling tot vroeger toen men vier jaar op de „kweek” zat, bestaat nu de mogelijkheid om na twee jaar Havo om te zwaaien naar de onderwijzers- kant. Dit houdt in dat de tijd die de leraren nodig hebben om de „kweke lingen” het een en ander bij te bren gen, eigenlijk beperkt is tot twee jaar. Het is een aantrekkelijke etalage, waarin veel te zien is over Sneek. Er hangt ook een bord met opschrift „hier komt het informatiebureau van de gemeente Sneek”. Bovendien een verzoek om „hier geen bromfietsen te plaatsen”. Toch stonden er zaterdag morgen drie bromfietsen in de portiek en nog ettelijke voor de ramen. De in- formatiepost werd vrijdagmiddag pro visorisch ingericht, vandaag men er de definitieve hand aan te leg gen. Zoals bekend zou dit pand te zijner tijd bij het huidige politiebureau wor den aangetrokken, doch de definitieve bestemming van het pand staat, naar ons werd medegedeeld, bepaald nog niet vast van Horst (be- Majeur team) was aan boord van de zeven ton me tende sleepboot Liberté van de heer J. Nouwen uit Staveren. De botters waren gecharterd door „Edoza” zelf en dat heeft volgens de voorzitter van het koor, de heer B. Jansen, heel wat voeten in de aarde gehad. Aan vankelijk had men een vereniging aan geschreven met de vraag of het mo gelijk was dat men een zestal botters kon huren. Het antwoord was dat dit wel kon maar die hele grap zou dertienhonderd gulden moeten kosten wat aan van het dat voor het beschikbaar is gesteld aan het koor. Men zocht toen een andere oplossing en die werd ge- L.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1