I I I I I i I KAPPIE EN DE RING VAN SATURNUS ii Geslaagd Floraliafeest in Ijlst Waar been Wijkindeling Sneker huisartsen ii 5 I g NAJAAKS- I BLOEMEN I BLOEIEN 00KI R0N0-PR0GRAMMA Vanaf 15 t/m 23 sept. ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner HOTEL HANENBURG - SNEEK GROTE I BOTEN VERKOOP^ffi 3 Regionale keuringen in Sneek en Leeuwarden met veel dieren 1 in-en-om de Waterpoor is tad PUPILLEN PROGRAMMA TELEFOON 2570 B B FEUILLETON TO Maandag 3 september 1973 NIEUWSBLAD S N E E K E R Pagina 2 met Elisabeth Vries en zich die alhier, gen J. de H, jubileumfeesten aldaar dens de 'I aan dansen „Hier schreeuwde aan de boot weekend ge leder Wal” v. donderdagsavonds j. Fr. 19.30 geregis- INBRENG MOGELIJK tot 12 SEPT. of iets derge- dan we een Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in óns huis! Cou- Zater- en Ook van Dinsdag 4 september 18-00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Rjochtstreeks oer en üt Ljouwert 19.00-19.30 Groninger Programma Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30- 19.45 Lichte muziek 19.45-20.00 Landbouwjournaal Eindredaktie Gerard F. Beukema Maandag 3 september Amicitia: 20.00 uur film „The sound of music” Dinsdag 4 september Amicitia: 20.00 uur film „The sound of music” Zwaagman, 2. De Boer, deed van WIJK 5: H. Ubbens, arts Stationsstraat 27, tel. 2555 Het gebied begrensd door de Houkesloot en de stadsgracht en de Woudvaart (het Sperk hem). WIJK 6: J. Nauta, arts Stationsstraat 27, tel. 2555 Het gebied begrensd door de Woudvaart, de stadsgracht en de Geeuw (omgeving Prinsen gracht en de Lemmerwegwjj- ken) Tevens Lippenhuizen en Uit- wellingerga. Boodschappen vóór 8.80 uur by de betreffende arts. WIJK 2: C. M. Eyckman, arts Bothniakade 1, tel. 2612 Het gebied begrensd door de Franekervaart en de spoorlijn naar Leeuwarden. (de Noorderhoek) voor naar H, was 20 van wel „Hoe even Hoe j.; en I een arm- met 8 September jaar geleden dus. mens, dat was; met neus WIJK 3: W. Lofvers, arts Stationsstraat 24, tel. 3155 Het gebied oegrenso door de spoorlijn naar Leeuwarden, de stadsgrachten en de Zwette Bloemstraten, Kloosterstra ten en de Staatsmansstraten pi1 WIJK 1C. P. Dros, arts, Kanaalstraat 9, tel. 3681 Het gebied begrensd door de stadsgrachten, de Geeuw en de Franekervaart (de bin nenstad, omgeving Bolswar- derweg en Ysbrechtum) koninklijk mede, dat eenige schokken treerd. UCCLE (België) 3 Sept, observatorium er in Japan aardschokken seismo- Donderdag 6 september Kantoorgebouw: 9.30 uur algemene ledenvergadering Coöp. Raiffeisen bank Sneek en omstreken Zaterdag 8 september Brekken: 10.30 en 13.30 uur onder linge zeilwedstrijden zeilver. ZOU te Oppenhuizen-Uitwellingerga Muziekschool Looxmastraat: uur openingsavond Jeugd en Muziek met popgroep Enah Harkness en Rob Smit (improvisatie) WIJK 4: C. J. Overdijk, arts Stationsstraat 2, tel. 2526 Het gebied oegrenso door de Zwette, de stadsgrachten en de Houkesloot (omgeving Leeuwarderweg, de Stadsten- ne en het Eiland) Uitsluitend bestemd voor de patiënten van W. C. Bogtstra, arts, in het tijdvak van 1 t.e.m. 22 september. FRITSCHE JACHTCENTRALE HEEG TEL. 05154-2412 Woensdag 5 t.e.m. zaterdag 8 sept. IJlst: stadsfeesten in kader 25-jarig regeringsjubileum H. M. de Konin gin met o.a. ringrijden, kinderfees ten, vlootschouw, wielerronde en taptoe. Scharnegoutum: jubileum feesten met een gevarieerd program ma, o.a. autocross, optochten, kinder feesten enz. MBililMIIM Woensdag 5 september 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18 30-19.00 Fryske Utstjüring Midwyksprogram 19.00-19.30 Overijssels programma Eindredaktie Alex Jan v.d. Worp 19-30-20.00 Aspecten Eindredaktie drs. P. J. Huizinga Donderdag 6 september 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19 00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Aktualiteiten en muzyk 19.00-19.30 Drents Programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth 19.30- 19.45 Lichte muziek 19-45-20.00 Dier en plant in Rono-land Woensdag 5 september Sneek: de gehele dag uitgebreide feesten 25-jarig regeringsjubileum H. M. de Koningin Amicitia: 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 uur film „Onze koninklijke familie in 1972” I Hij keek haar een poosje aan. Voor ’n vrouw van acht en veertig jaar zag ze ?r nog bijzonder aantrekkelijk uit. Een uitstekend figuurtje, terwijl ze zich altijd heel zorgvuldig kleedde en haar kapsel was ook altijd op het vol maakte af. „Als jij me wilt wijsma ken, dat je gelukkig bent zonder een man lief te hebben en te verwennen en zelf verwend te worden, dan houd je jezelf voor de gek. En dat weet je, maar je houdt die wetenschap angst voor zaterdag 8 september zijn in de pupillencompetitie in groep 20 t.e.m. 22 de volgende wedstrijden gepland: groep 20 Oudega (W)CAB, Workum Bolswardia, LSCBlack Boys, IJVCRES; groep 21 NijlandHeeg, MuilierMakkum, CAB 2Blauwhuis, Bolswardia 2HJSC; groep 22 RES 2Bolswardia 3, Black Boys 2TOP, Heeg 2Scharnegoutum, Makkum 2 —RES 3. De wisseling in het onderwijzersperso neel, de wisseling ook in de ouder- commissie zal zeer zeker er aan mee gewerkt hebben dat nieuwe ideeën dit keer waren ingepakt. Zo kon men o.m. er het werk zien van de heer Tuininga Oranje Nassaulaan die van gebruikte lucifer de kerk en toren van Folsgare heeft vervaardigd, bene vens een boerderij en meerdere voor werpen. Ook de heer Speerstra aan de Zevenpelsen heeft prachtige schilde rijtjes weten te maken die het zien en kopen waard zijn. Bovendien ga ven de dames mevr. Sietsma, mevr. Mensonides en mevr. Zijlstra (Boc- kamastr.) blijk van hun kunnen wat betreft het scheppen van weefwerk- De zaal was fantasierijk aangekleed, het riet langs wand en ramen het uitstekend. Onder leiding Nel Boeyenga we kregen de indruk dat zij de scepter zwaait in Maaike’s Boutique te Sneek was er ’s avonds gelegenheid voor bloemschik ken. ’t Moet gezegd worden er werden fraaie produkten gefabriceerd. Zelfs waagden twee heren zich ook nog aan deze kunst en zelfs bracht één van de twee het nog tot in de prijzen, de an der had te veel gebruik gemaakt van hulpvaardige vrouwenhanden en daar voor te weinig eigen werk geleverd jammer, want mooi was het wel! Hoe komen nu al die bloemen tot stand? In het voorjaar krijgen de kin deren van de o.l.school stekjes uitge reikt dit jaar door bloemenzaak Kroon te Sneek geleverd die ze dan moeten verzorgen en opfokken. On geveer 50 pct. van de stekjes komt dan in het Mienskipshüs terecht op de floralia tentoonstelling. Bovendien kan iedere Ulster die een mooi bloemstuk heeft meedoen. Dat laatste, dat mee doen, ontbreekt nog wel iets aan. De floralia is heus niet voor de openbare school alleen, men wil juist graag ook de ander er bij betrekken. Hopelijk knopen de Ulsters dit even in hun oren en merken we dat een volgende keer. In een gezellige sfeer verliep de avond, men kon raden naar de naam van een pop, naar het gewicht van een rollade, meedoen aan een kuiz en ook de verloting ontbrak niet- Kenmerkend voor deze floralia tentoonstelling is dat het elke keer opnieuw op tijd is afgelopen. Om tien uur sloot de heer Rijpma het geheel af met een dank woord aan alle medewerkers en be langstellenden- De uitslagen luiden: Potplanten: 1. mevr, mevr. Brinksma, 3. mevr. hem te kalmeren en Kappie trok zich geërgerd wat terug. „Wat ja een. geschreeuw!” mompelde hij, terwijl hij een notitieboekje te voorschijn haalde. „Het toetert in m’n oren. Intussen zit ik hier ni’n tijd te verdoen en gaan de uren voorbij. Reken maar, dat ik die oude daarvoor laat beta len, en zo is het maar net!” Nurx was geen prettig was duidelijk. Niet alleen, HM de Koningin heeft gratie verleend aan K. verleden jaar en re; Willem zv Melis Walsweer en Jeanette Theresia Vogelzang te Uitwellingerga; Gerbrig dv Harmen Brouwer en Wilhelmina Dijikstra te Heeg. Wouden berg; Geesje dv Jan Albert de Kingma; Frans Theodoras zv Sij-be Terp- stra en Isabella Postma. Gehuwd: Hidde Rienstra 30 j. en Dieuwke Kappenburg 28 Sjouke Hendrik Fritsma 23 j. Jetske van der Baan 22 j. Overleden: Geen. WYMBRITSERADEEL van Augustus tot 7 September. vallig verborgen. Denk jij, dat ik het zo leuk vind alleen te zijn?” „Allicht niet. Maar u bent getrouwd geweest. Dat verandert de zaak.” „Klopt- Maar er is wel een punt van overeenstemming: ik heb van een vrouw gehouden en jij van een man. Ik neem aan, dat jij niet het type bent om met een man naar bed te gaan, om wie je niets geeft.” Een dieprood begon haar gezicht te kleuren. „Zullen we dit onderwerp maar niet laten rusten? Ik vind, dat dit gesprek een bedenkelijke kant op gaat.” „Misschien heb je gelijk, Enfin, als je nog eens van plan bent in het hu welijksbootje te stappen, kun je op een mooi kado van mij rekenen.” „Dat is heel aardig. Is dit soms een bedekte manier om me er alvast mee vertrouwd te maken, dat ik hier niet ten eeuwige dage uw sekretares- se kan blijven?” Nu werd hij rood. „Wil, je bent al enkele jaren bij mij in dienst. En je bent een volmaakte privé-se- kretaresse. Ik ben ontzettend verguld met je, want ik kan rustig een week naar het ziekenhuis gaan en daarna nog een dag of tien vakantie nemen. 31 Ge boren: Beeuwkje dv Herre Sijt- sma en Sijkje van der Meer te Uitwellingerga; Piertje dv Frans Visser en Janke Dijkstra te Ju trijp; Hinke dv Anne Bouw man en Jetske Pool te Heeg; Anna dv Jan Gerrit Lautenbach Tjerkje Wijmenga te _Folsga- Willem zv Melis Jeanette Theresia Uitwellingerga; 58-96 dat hij in morsige lompen gehuld hij ontzag zich zelfs niet om een ongewassen vuist onder de van zijn broer te zwaaien. „Praatjesmaker!” schreeuwde hij met overslaande stem. „Doe niet zo schijnheilig! Ik heb je door! Het is je om de schat te doen, anders had je de ring niet bij je!” Zerx trachtte Het was er vrij rustig; ik heb het heerlijk gehad.’ „Is dat een pension lijks?” „Als je bedoelt beroepspension, zeg ik: nee.” „Hoe kwam je aan dat adres?” „De vrouw, die er woont, ken ik”. „HaWie is dat dan? Kennen wij haar ook?” Hij begon te lachen, hoewel hij zich niet helemaal op zijn gemak voelde. „Lieve help, kind, ik ken meer vrou wen als jullie en mijn sekretaresse en de werkster enne... mevrouw Wil mer. Mag ik alsjeblieft?” Het meisje schrok, want de laatste zin was er enigszins heftig uitgeko men. „O ja, natuurlijk. Sorry, hoor... ik wil niet indiscreet zijn. Het was enkel belangstelling. In ieder geval ben ik blij, dat je er weer wat be ter uitziet. Neem je die tabletjes wel op tijd in?” „Reken maar. Ik heb het leven nog veel te lief, mijn kind. En ik doe het heus wel rustiger voortaan”. „De jongens komen vanavond ’n uur tje. Ze zijn natuurlijk nieuwsgierig, hoe het met je gaat.” Die avond, toen hij zijn slaapkamer opzocht, wist hij: voor de toekomst den Osaka en Yokohama voor een groot deel verwoest. j! Meer dan honderdduizend perso- nen zijn te Tokio en S omgekomen, terwijl - Japan door een aardbeving ge teisterd: Japan is door een ge weldige aardbeving geteisterd, door de Zo sprekende maakte hij enige becij feringen, waarbij hij de uren tijdverlies dubbel telde en liep de krakelende broeders toe. „Een ogenblikje!” reip hij, „Hier is een aanvullende nota! En bovendien wil ik nu wel eens weten, waar mijn stuurman is! Die schat interesseert me ja niet; ik wil varen en daarmee uit!” De komende weken zullen in Fries land twee regionale keuringen van vrouwelijk fokvee worden gehouden, nl. op donderdag 13 september in Sneek en op woensdag 19 september in Leeuwarden. Voor beide keuringen bestaat van de zjjde der inzenders een goede belangstelling: voor de in dividuele rubrieken zjjn in beide ge vallen rond de 300 dieren aangemeld. Ook zal een belangrijk aantal be drijf skollekties worden opgesteld. Voor beide keuringen zjjn meer dan bedrijfsgroepen aangegeven, w.o. de belangrijkste fokstallen uit zo- Zuidwest- als Noordoost-Fries- land, oude, beproefde fokgebieden. Niet alleen met het aantal inzendin gen zit ’t goed, ook mag een goede kwaliteit verwacht worden. Interes sant zijn steeds de rubrieken groepen afstammelingen van stieren. In Sneek worden groepen afstammelingen ver wacht van o.a. de volgende bekende invloedrijke' fokstieren: Rudolf Bert 56, Blitsaerd Safari, KYoevorder Rinus, String Keimpe Optimist, Toerenburgs Sietske’s Keimpe en Sikkema 274. De inbrengst van de k.i.-stieren is te Leeuwarden wat kleiner- Daar komen Rispenser Takomst en Burger Eduard met tientallen dochters, terwijl verder bijv, groepen kómen van de stieren Bernard, Bennie en Binne, drie half broers, die op het moment alle k.i.- dienst doen. Het zou te ver gaan hier een greep te doen uit de stieren, die met een „partikuliere” groep verschijnen; het zijn er ettelijke, waaronder dragers van bekende na men. Al met al bieden de programma’s haast wel de zekerheid dat de fok kers en k-i.-verenigingen de goede naam, die deze beide fokgebieden hebben, hoog zullen houden op resp. 13 en 19 september a.s. De keuringen zullen derhalve een bezoek ongetwij feld waard zijn. Bar-Dancing De Lichtboei: in de maand september „Brandy”, 5-mans- orkest met zanger Steve Allerd Luda Bar-Dancing: in de maand sep tember Deej-ee Jan Smit Bar-Dancing ’t Singeltsje: ieder weckend in september „The Geraldis” en het bekende trio „Timbre” Chr. Jeugdsociëteit „De Fuik” (steeg naast Hema) elke zaterdag- en zon dagavond geopend voor jeugd boven 16 jaar. Zaterdagmiddags kan ieder een die wil een kop koffie halen tij dens of na het boodschappen doen Bar-Dancing „De Sneker Pan”: in de maand september het orkest „Liber ty” Scotch Inn: iedere avond m.m.v. Gerrit Blaaiuw Jongerencentrum ,De Meerpaal’, Klei ne Palen ontmoetings-mogelijkheid voor jongeren, iedere vrijdag van 19.00-24.00 uur en zaterdag van 15.00 -24.00 uur Oosthem: iedere zaterdagmiddag in stuif in het Hi-msterhüs van 4 tot 6 uur Midgetgolfbaan opend. Trimmen van maandag tót en met vrijdag iedere avond van 19.30-21.30 uur in de „C. Kari’-sporthal, de Rijksscholenigemeenschap en R. J, Sip- kensscthool Usbrechtum: Old Vic, ieder weekend muziek B a r-D ancing-Di s co tiheek ,d’Aid Heeg, iedere avond Discobal Leeuwarden: Wetswinkel Westerplan- tage 15, geopend van 19.30-21.00 uur Fries Scheepvaart Museum, Klein- zand 12-14: tot 20 september tentoon stelling Keramiek Henk de Vries, ge opend van 10.00-12.00 en van 13.30- 17.00 uur, op zon- en feestdagen geslo ten Uit de Nieuwe Sneeker rant van Woensdag 5 en dag 8 September 1923, vijftig 4. mevr. Roorda, 5. mevr. De Boer, 6. mevr- Kerkhof. Boeketten: 1- mevr. Rijpma, 2. mevr. De Boer, 3. mevr. Rijpma. Opgemaakte stukjes: 1. mevr. v. d. Hem, 2. mevr. Visser, 3. mevr. Rijp ma, 4. mevr. Kootje- Stekjes van kinderen: le en 2e klas: groep 1: Wiegertje v. d. Spoel, 2. Jan Haanstra, 3. Herman Frank, 4. Regina Bijlsma. 3e en 4e klas, groep 2: 1. Siepie v. d. Schouw, 2. Wiebe Douma. 5e en 6e klas, groep 3: 1. Feite Bre- keveld, 2. Matty Rijpma. Stekjes van ouders: 1. mevr. Edelen bos, 2. mevr. Kerkhof, 3. mevr. Koot je. Stekjes van leden VOO: 1- S. Beet- stra, 2. G- v. d. Burg. De naam van de pop was Mirjam, zo gedoopt door burgemeester Mum- sen en door niemand geraden. Wie denkt nu op zo’n feest bok aan Mo- zes z ’n zuster! Bij opbod verkocht voor 18,Het gewicht van de rol lade was 1340 gram, ook door nie mand juist getaxeerd, het dichtstbij was de heer Edelenbos (Jonker Ris- penstr.) met 1333 gram. aardbeving een aardbeving welke seismografen in Nederland reeds was gemeld. Het blijkt nu dat het dichtstbevolkte deel van Ja pan over een oppervlakte van 300 mijl zwaar is beproefd, De hoofdstad Tokio, de groote ste den Osaka en Yokohama zijn voor een groot deel van de zaak behoef ik me geen zor gen meer te maken- Piet heeft zijn baan opgezegd; in het nieuwe jaar komt hij bij me en ga ik hem in werken. Blijft het bedrijf tenminste in de familie. Hoofdstuk 15 Die avond lukte het hem weer eens niet om in slaap te komen. Daarom stond hij op en nam de tijdschriften uit zijn tas, die hij vorige week in Bergen had gekocht, maar nog maar heel oppervlakkig had doorgebladerd. Door zijn plotselinge vertrek naar Geesje was er van lezen niet veel meer gekomen. Geesje! Hij keek naar zijn telefoontoestel op het nachtkastje. Indertijd had hij een tweede kontakt laten aanleggen, zodat hij het toestel ook op de slaapkamer kon benuten. Zou hij haar bellen? Was het niet te laat? Op zijn horloge kijkend, constateerde hij, dat het bij twaalven was. Ik waag het, besloot hij. Als ze al in bed ligt, kan ze hoogstens mopperen. Dus begon hij de cijfers te draaien. De bel ging enkele malen over, voor aleer de hoorn werd opgenomen en hij haar stem hoorde: „Met me vrouw Duinstra.” wees blij, dat je een gezond kind hebt en geen financiële zorgen. Voor wat mij betreft, mag je hier blijven tot je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Krijg je van m’n opvol ger ongetwijfeld een mooie leunstoel.” „Dat klinkt wel een beetje hatelijk, niet?” Haar stem klonk geladen. „Het is niet als zodanig bedoeld. Maak jij je maar geen zorgen over Je toekomst. Daartoe is geen enkele reden- Zo, nou gaan we aan de slag. Eerst dan maar eens Banning’s rap port.” Die avond begroette zijn jongste doch ter hem op onstuimige wijze, heb je het gehad? Je ziet er beter uit, he? Wat gebruinder. voel je je nu?” „O prima. Dank je. Hoe is het op school?” Zoals het moet. Volgend jaar red ik het wel. M’n examen, bedoel ik. Zeg, waarom ben je niet aan zee geble ven? Waarom ging je opeens naar Amsterdam? Wat ter wereld zocht je in die drukke stad?” „Om te beginnen sloeg het weer om, dat weet je. In de tweede plaats zat ik helemaal aan de buitenkant van Amsterdam, tegen Amstelveen aan. J nen zijn te tomo en Yokohama i omgekomen, terwijl er in de e laatstgenoemde plaats tweehon- j! derdduizend dakjoozen zijn. 5 NAGASAKI 3 Sept. Tokio staat j! nog steeds in vlammen. Het ge- bouw der Japansche bank is j! verwoest. Er begint hongersnood te komen, daar er niet voldoen de levensmiddelen, met name rijst, meer beschikbaar zijn. De verwoesting van de Japansche hoofdstad heeft zoodanige vor men aangenomen, dat de regee- ring overweegt voorloopig Kyo- Gehuwd: Geen. Overleden: Obbe Piersma 5 te Offingawier. OFFINGAWIER: Zaterdag middag is het vijfjarig zoontje van den heer G. Piersma alhier in een sloot -nabij den ouderlijken woning verdronken. De vader die zijn handen zou gaan wasschen, vond zelf het jongetje in het water drijvende. Hoewel het kind sl-edhts eenige oogenblikken in het water had gelegen, bleken toch de levens geesten reeds geweken. ADVERTEINTIëN-, Uw eerste taak ’s morgens zij zorg te dra gen voor goede ontlasting. Ten zij dit geregeld geschiedt, krijgt gij hinder van hoofdpijn, maagpijn, Foster’s ■HllllllllllllllllllllllllUli ge druktheid, maagpijn, onzuiver bloed enz. Foster’s maagpillen genezen verstopping, regelen de lever, maag en ingewanden, en versterken zoodoende uw geheele gestel. Heden werd de eerste Deen- sche Melange boter aangevoerd. Depot bij B. Glastra, Kraize- broederstraat 53. Prijs f 0,75 per pond. Burger Kosthuis aangeboden voor nette eenvoudige Heeren of Dames, zeer nette stand aparte zitslaapkamertjes. geschikt voor Jongelieden Maandags tot Zaterdags. SZC. Zondag 9 September. Sleeptocht naar Grouw, ter gele genheid van den Zeilwedstrijd van „Frisia”. Zij die wenschen te sleepen kunnen zich daarvoor aangeven tot en met Vrijdag 7 September bij de sleepcommis- sarissen M. v,. d. Werf en Johs. Faber. Leden met een Dame vrije toegang op de boot. Niet le den f 1,per persoon. Vertrek uit Sneek 8.30 uur; uit Grouw 5 uur. Vrijdag 24 augustus was het Mien skipshüs omgezet in een bloemen tuin. Dit jaarlijks terugkerend eve nement trekt steeds meer aandacht van de Ulster bevolking. Initiatiefne mer tot een en ander is het VOO in samenwerking met de oudercommis- sie van de O.L. school- Dank zij jouw goede zorgen loopt mijn zaak even gesmeerd als wanneer ik zelf hier zit. Maar een enkele keer heb ik wel eens neiging om je bij je nekvel te pakken, je over m’n knie te leggen en je een pak slaag te geven, jongedame”. Ze keek hem onderzoekend aan. „Als u dat voldoening kan geven, zou ik zeggen: gaat uw gang”, antwoordde ze op droge toon. „Stel je voor, zegIk bezig met de strafoefening en Banning bijvoor beeld komt binnen. Die zou niet we ten, wat hij zag.” Hij schoot in een gulle lach. Die lach werkte waar schijnlijk aanstekelijk, want het meis je begon ook en weldra schaterden beiden het uit. „Mooi stel zijn wij eigenlijk, he?” zei Stallesen hoofdschuddend, nadat hij weer tot zichzelf was gekomen.” „Zegt u dat wel- Ik veronderstel, dat pak slaag momenteel weinig effect bij me zou sorteren. Misschien een jaar of zes geleden, toen ik pas met Bart omgang had. Jantine’s va der dus. Als ér toen maar iemand geweest was,die me ongenadig op m’n falie had gegeven, zou alles waarschijnlijk anders gelopen zijn.” Hij spreidde zijn handen. „Kom, kom, alhier, die veroordeeld tot twee maanden voorwaardelij- ke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar. Door de marechaussee alhier is proces-verbaal opgemaakt te- i gen J. de H, alhier, die lRL gisteravond te Oppenhuizen tij- dens de jubileumfeesten aldaar j schuldig heeft gemaakt aan dief stal van een handtaschje, t gouden horloge, een dito ,n band en 2 portomonnaies Iinhoiud. Terwijl Woensdag de heer J. met zijn gezin en twee vrienden in de Houkesloot aan het zei- len was, sloeg plotseling de v boot om en geraakten allen te I' water. Gelukkig wisten allen zich aan de boot vast te klemmen, 1! hoewel een dochtertje van den heer J. een oogenfolik in gevaar p verkeerde af te drijven. Spoedig kwam hulp opdagen en kon een j! stoomboot de drenkelingen opne- j! men en naar Sneek terug bren- p gen. Gemeld wordt, dat Matsukata te Kamoera overleden is, ten gevolge van de verwondingen opgeloopen bij de aardbeving. Nieuwe des morgens en 10 uur 51 min. des avonds. De eerste schok wsa tamelijk krachtig, de beide andere waren minder hevig. BURGERLIJKE STAND SNEEK van 31 augustus tot 6 September. Geboren: Cornelia Maria dv Gerardus C. Wubben en Bonkje Kramers; Piet zv Klaas Rozendal en Maantje to, in Zuid-Japan, als hoofdstad te kiezen. Alle vuurtorens in de baai van Tokio zijn onbruikbaar gewonden. Om deze reden is scheepvaart aldaar zeer gevaar lijk. OSAKA. prins Het deelt opnieuw eenige a«..„ hebben plaatsgehad. De grafen van het observatorium te Uccle registreerden nog drie schokken in den loop van 2 Sep- tembe-r, namelijk om 2 uur 59 min. des morgens, 9 uur 39 min. door To Dorssen-v.Loon ■9é n-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 2