NA DIENSTVERBAND VAN HALVE EEUW: werd koninklijk onderscheiden I Wiebe de Vries van „Woudsend” TV-opnamen Edoza bij Staveren WANNEER 1 SCHAAP BIJ WIGLEDAM IS GEWEEST, VOLGEN ER MEER BETTER! R. Teule gaf kwart muziek aan „De Kweek" eeuw BAMI en NASI OPTOCHT WORDT 'T HOOGTEPUNT VAN FEESTEND SINT NICOLAASGA AUTOVERHUUR ft lilt Stüdz je foar de Fryske akte Openingstijden bruggen gemeente Sneek WEG FOLSGARE-NIJLAND WORDT VERBREED to oan de i H v, Wl' ■MH S NE E K E R NIEUWSBLAD Maandag 3 september 1973 Pagina 3' van dag ft Vervólg van de voorpagina. OM MEE TE NEMEN De heer De Vries is Vervolg van de voorpagina. uit eigen keuken van onze chef-kok vanaf 2.25 bij lief- welke o ook in de top, goed is. „Er waait een frisse wind,” aldus de heer De Vries. Hij zei bewondering te hebben de mensen die er in geslaagd van tot De Woudvaart-, Lemmerweg-, Harinx- ma-, en de Oppenhuizerbrug zullen woensdag a.s. 5 september dus, des- verlangd voor vaartuigen worden ge opend van 7.30 tot 9.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur (zondagregeling). Wie tegenwoordig ’s avonds door St. Nicolaasga komt zal het zeker opval len dat hier iets aan de hand moet zijn. Hier en daar verlichte schuren, bepaalde figuren, waarvan men zon der meer kan aannemen dat het geen bouwvakkers zijn, ziet men sjouwen met platen board, planken en bussen verf waarmee ze in een van die schuren verdwijnen. Waag het niet de ze creatieve geesten te storen, want het is kort dag en donderdag 6 sep tember zullen zij hun maaksel presen teren in een optocht, welke zo lang zamerhand als een der grootste eve nementen van de Zuidwesthoek Friesland gezien mag worden. sen is erg groot. In het maatschappe lijk leven van htt dorp heeft de heer De Vries ook een aandeel gehad. Zo is hij jarenlang secretaris-penning- meester van het Groene Kruis ge weest en was hij als notabel verbon den aan de kerkvoogdij van de Neder lands Hervormde Kerk. Door zijn werk stond de jubilaris als te goeder naam en faam bekend, reden waarom hij dan ook koninklijk onderscheiden werd- Singel 82-84-88 - Sneek Verhuur zonder chauffeur aan bedrijven en particulieren Betrouwbare en volledig gecontroleerde wagens Opel’s' - VW’s busjes - VW bestelwagens BEL 05150 - 3 8 0 7 L’w auto staat voor u klaar Reeds geruime tijd wordt er gewerkt aan het plan tot verbreding van de weg door Folsgare in de richting Nij- land. Van de eigenaren van de aan te kopen strookjes grond zijn de princi- peverklaringen tot medewerking reeds ontvangen en een verzoek tot het op maken van een taxatierapport is al gedaan, zo schrijven burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel in een voorstel tot de raad. Van Pasto ralia te Folsgare is ook enige grond, gelegen bij de boerderij, die gepacht wordt door de heer H. Wiersma, be nodigd. Nu deze boerderij door de heer Wiersma zal worden aangekocht, lijkt het het college beter, eerst de benodigde grond aan te kopen- Hier toe is voor wat de prijs betreft, over eenstemming met Pastoralia bereikt. Omdat de onderhandelingen met de overige grondeigenaren nog niet rond zijn, verzoeken burgemeester en wet houders de raad, deze aankopen aan hen te delegeren en tevens een rege ling met de pachter H. Wiersma te treffen over de pachtersschadeloos- stelling. Ryks Pedagogyske Akademy, Juliana- leane 97, Ljouwert (05100-20225) Krist- like Pedagogyske Akademy, Parallel wei 9, Snits (05150-2704), Ryks Peda gogyske Akademy, Ikesingel, Drach ten (05120-12242). Nou’t it Frysk aenst in mear normael plak yn it ünderwiis krije sil, is it tige fan bitsjutting dat in greater tal ünderwizers it foech hellet om dizze lessen op forantwurde wize jaen to kinnen. Zondag 9 september draaigt een heel ander karakter, namelijk die van de eusomene. De raad van kerken in Doniawerstal organiseert dan in de grote amusementshal ’s morgens half acht een eucomenische samenkomst. Ds G. Brinkman uit ’t Harde zal in deze dienst een toespraak houden. Voor de ouderen uit de omstreken is het zeker interessant te weten dat ds. Brinkman in het jaar 1933 als pre dikant stond in IdSkenhuizen. Deze dienst zal worden opgeluisterd door het Amazonekoor onder leiding van de heer H. J, v. d. Meer en het Combo en interkerkelijk jeugdkoor „Samen onderweg” o.l.v. de heer H. de Jong. Van beide koren is onlangs nog een grammofoonplaat uitgebracht. Ongetwijfeld zal dit een waardig slot zijn van de feestelijkheden te St. Ni colaasga. KWALITEITSBÜFFET BEST. VAN DEB WAL Telefoon 05150-3863 Opgelucht haalden alle aanwezigen, donderdagmiddag tegen een uur of zes adem, toen een argeloze Grada Tijdens uit Biddinghuizen niets ver moedend de Sneker jeugdherberg „Wigledam” binnenstapte. Lange tijd was het onzeker gebleven of de tienduizendste overnachten zich deze dag wel of niet zou aanmelden. Gelukkig voor de verschillende officiële geno digden, onder wie wethouder H. Pheifer en de heren P. Revet en W. Boo- kelman respectievelijk voorzitter plaatselijk bestuur en staflid Jeugd herberg Centrale, bleek deze angst ongegrond. Een beetje beduusd van alle belangstelling die haar plotseling te beurt was gevallen, werd Grada van diverse zijden met presentjes verladen. Voor het eerst in de geschie denis van de jeugdherberg, die geleid wordt door het echtpaar Lok, be reikte deze in één (boek) jaar het magische aantal van tienduizend gasten. Zoals het er nu naar uitziet lijkt dit getal bij lange na nog niet het eind- saldo. Voor dat de uiteindelijke balans opgemaakt zal zijn, zullen aan deze tienduizend nog wel enkele honderden toegevoegd kunnen worden. voor zijn „Woudsend” binnen een jaar van een verlies opleverend bedrijf tot een winstgevende onderneming om te bui gen. „Wij staan hier allemaal ach ter” De heer De Vries kwam tot de ze uitspraken omdat er naar zijn me ning „buiten het bedrijf mensen zijn die onjuiste injecties geven.” Hij was bijzonder ingenomen met het beleid van het moederbedrijf de maatschap pij in Woudsend binnen het concern zoveel mogelijk vrij te laten. Na de of ficiële bijeenkomst volgde nog een sa menzijn met het personeel, dat hem onder meer een grote Friese staart klok schonk. Intussen hebben de wagenbouwers niet stil gezeten want de wagens moeten dan van een passende ver lichting worden voorzien om ’s avonds weer present te zijn voor de herhaling van de optocht welke om zeven uur wordt opgeluisterd door vijf muziek- en drumbands van alu- re, namelijk Harmonie en drum band St. Nicolaasga, Advendo van Sneek, Con Spirito uit Joure, Tam boer en Jachtcorps Heerenveen en Concordia uit Drachten. De heer Wiebe de Vries, de 63-jarige onderdirecteur van de verzekerings maatschappij „Woudsend” is donderdagmiddag in het Woudsender dorpshuis ,De Driuwpólle” koninklijk onderscheiden met de eremedaille in goud be horende bij de Orde van Oranje Nassau- De versierselen werden hem op de revers gespeld door burgemeester B. W. Cazemier van Wymbritseradeel. De heer De Vries heeft een grote rol gespeeld in de overname van „Wouds end” door de assurantiemaatschappij „Stad Rotterdam”. De onderdirecteur startte zijn carrière bij de verzekeringsmaatschappij vijftig jaar geleden als jongste bediende. De heer A. H. Tromp uit Sneek, di recteur van „Woudsend” vond dat vooral de laatste tien jaar bijzonder snel zijn voorbijgegaan. Dit vindt zijn oorzaak voor het grootste deel in het feit dat er zo veel is gebeurd binnen en rond het bedrijf. De heer Tromp noemde de onderdirecteur een man die het geduld heeft naar iemand te luisteren en die in staat is problemen snel tot een oplossing te brengen. „U doet dat op een geheel eigen ma nier,” aldus de directeur. Hij merkte op ook graag nog eens een beroep te willen doen op de kennis van zaken van de heer De Vries, wanneer die i over anderhalf jaar met pensioen is i gegaan. „Men luistert namelijk naar u, men neemt wat van u aan. De bin- nendienst bestiert u op voortreffelijke wijze,” meende de heer Tromp. Na mens het directieteam bood hij de ju bilaris een fotocamera aan. Een ver tegenwoordiger van de buitendienst of freerde even later een reusachtig I bloemstuk. De heer Het van Steensel, president van de raad van bestuur van de „Stad Rotterdam” herinnerde zich dat toen hij enkele jaren geleden in het in moeilijkheden verkerend „Woudsend” stapte de kern van dit bedrijf erg ge zond was. Dat de verzekeringsmaat schappij nu weer op poten staat heeft xnen volgens de president voor een groot deel te danken aan de heer De Vries. Deze was naar de mening van de heer Van Steensel een man die zijn Uitspraken „recht vooor de raap ’’lan ceerde. „Wij hebben ons graag bij uw ■wijsheid neergelegd. In het verleden ligt het heden is een uitspraak die ook hier geldt. Het was goed. U bent een flinke vent die weet wat hij wil en bovendien een prettig karakter heeft. Mede dankzij u is „Woudsend” ■weer een bloeiend bedrijf geworden dat uitstekend draait”, aldus de presi dent. Hij bood de onderdirecteur (chef van de binnendienst) een enve loppe en een hifi-stereo-installatie ean. Lyk as oare jierren sil ek it kommen- de kursusjier oan de Ryks Pedago gyske Akademiy’s to Drachten en Ljouwert en oan de Kristlike Ped- Akademy to Snits wer in saneamde C-kursus halden wurde foar de oplie- ding foar de Fryske akte. It is fan greate bitsjutting dat dizze kursussen ek dit jier wer trochgong fine kinne. Trochdat fan Rykswege it minimum tal dielnimmers foar sokke i kursussen forlege is, soene der yn elk gefal yn Drachten en Snits noch inkel- de kursisten by moatte. Bilangstel- lenden wurdt oanret, harren daliks yn forbitning to stellen mei de admini- straesje fan de folgjende skoallen: te komen, zodat van formatïevaren geen sprake kon zijn. „Ik heb hier door enkele dingen die ik in mijn hoofd had niet kunnen doen. Dat is wel jammer maar ik ben toch wel tevreden. We hebben nu tenminste wel een spectaculaire opening van het pro gramma”, aldus de regisseur. De op namen die zaterdagmorgen zijn ge maakt zullen namelijk als „intro” die nen. Gezongen is het lied „Zullen we samen naar Friesland gaan”. Van de bijna drie uren op het water, zal evenwel maar vijf minuten televisie beelden van overblijven. Ook de evolutie in het muziekonder wijs aan de lagere en de middelbare scholen spreekt de heer Teule wel aan. Konden de „kwekelingen” een twintigtal jaren geleden nog niets op muziekgebied op de leerscholen be ginnen, omdat men dit onderdeel van het onderwijs niet zo heel belangrijk achtte, tegenwoordig kan men wel aar dig terecht, al moet de heer Teule bekennen dat de muziek op sommige lagere scholen nog steeds „op z’n rug ligt”, zoals hij zelf zegt. Ook het feit dat men op sommige middelbare scholen al begint iets te doen aan de praktijk van het muziekbeoefenen, acht hij een goede zaak. Echter ook in dit geval valt een schaduwkant te ontdekken: op veel scholen doet men nog niets anders dan het beluisteren van muziek, anders gezegd plaatjes draaien. 9 april 1923 op dertien-jarige leeftijd in dienst getreden van het verzekeringsmaat- i schappij „Woudsend”. Hij stapte re gelrecht van de schoolbanken in het bedrijf en heeft in de halve eeuw die hij er doorbracht, alle takken van de assurantietechniek doorlo pen. Hij is zogezegd van alle mark ten thuis. Burgemeester Cazemier merkte op dat een dienstverband van vijftig jaar de neiging tot filo soferen verschaft. Een dergelijk lan ge periode wil volgens hem heel wat zeggen- Tegenwoordig beleef je het niet zo vaak meer. Er wordt naar de mening van Wymbritsera- deel’s eerste burger wat smalend over gesproken. In de tegenwoordi ge tijd doet de stelling dat je de benen ook eens onder andermans tafel moet steken veel opgeld. „Daar zit misschien wel een kern van waarheid in, maar uit een dienst verband van 50 jaar komen andere aspecten naar voren. Er spreekt een grote mate van trouw uit en kom daar tegenwoordig nog maar eens om. Ik heb hier meer bewondering voor dan voor de man met twaalf ambachten,” zo zei de burgemees ter. ’s Middags was in het centrum van Staveren een markt opgebouwd. De negen kraampjes waren gehuurd door „Edoza”, terwijl de Staverse midden stand bereid was gevonden ze te „be mannen”. De verkopers en verkoop sters waren gestoken in oude kleder drachten. Solist was Foppe Wiersma in het lied „Het Vrouwtje van Stavo ren”. Hij moest een oude straatzan ger uitbeelden en had zich daartoe in een passend kostuum gestoken. Zelfs het buikorgeltje ontbrak niet. De rest van de leden van „Edoza” fungeer den als figuranten evenals de bevol king van het visserstadje. Het was de eerste keer dat men hier markt had en de belangstelling van de in woners was dan ook bijzonder groot. De wagenbouwers hebben een minder ter beschikking dan andere jaren, want woensdag 5 september is een nationale feestdag die uiteraard ook gevierd wordt, s Middags komt het draaiorgel „de Mylord” uit Sneek nationale sfeer brengen in het dorp en ’s avonds half acht kan er naar hartelust gedanst worden in de grote amusementshal op muziek van „The Buffoons” Donderdag is de dag van de optocht. Vijftien praalwagens en vijf kleinere groepen zullen zich ’s morgens 9 uur opstellen in de kleur rijk versierde straten, waarna om 10 uur het geheel zich in beweging zet en opgeluisterd door de plaatselijke harmonie en drumband door het dorp trekt, ’s Middags kan men meedoen aan, of toekijken bij het petjeballen, om het kampioenschap van St. Nico laasga en omstreken. Beslist de moei te waard om dit eens bij te wonen en te zien hoe met een simpele pet en een bal zulk een verbeten strijd geleverd kan worden. Om het dorp zo goed mogelijk voor de dag te laten komen heeft de V V. V. de bevolking verzocht de gevels en tuinen te verlichten en te versieren. Om een en ander te stimu leren zijn er flinke prijzen beschik baar gesteld. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat men de totale omzet van de feestelijkheden op plm, 50.000,schat. Zoals wellicht bekend hebben Sneek en Joure tijdelijk ieder 40 Noord-Ierse kinderen geadopteerd. Nu heeft de V. V. V. St. Nieik de kinderen welke in Sneek zijn ondergebraeht uitgeno digd om gratis de optocht te zien en de kinderen van Joure, eveneens gra tis, voor de autocross, een uitnodi ging die zeer zeker wel in goede Ier se aarde zal vallen. Op de Pedagogische Akademie wor den de leerlingen zo ver gebracht dat ze blokfluit kunnen spelen. Dit is voor al gemakkelijk voor diegenen die niet kunnen zingen. Ook didactisch worden ze zover opgeleid dat ze beslagen ten ijs komen als eens de grote dag daar is dat ze zelf voor de klas staan. „Als men in de toekomst maar op past dat er degelijk wordt gewerkt, heeft iedereen er plezier van. Dege lijk werken is een eerste vereiste”, zo i meent de heer Teule- „Als de leer kracht veel aandacht besteedt aan het muziekonderwijs, dan vindt dat zijn weerslag bij de leerlingen en in het gehele muziekonderwijs, want het is een hele kunst om les te geven.” In zjjn dankwoord wees de heer De Vries er nog eens op dat „Wouds end” niet op de oude voet had door kunnen gaan ,Was de overname achterwege gebleven, dan hadden we nu in de WW gelopen. Dan had het bedrijf plat gelegen.” De onderdirec teur wilde nu, ruim 2,5 jaar na de fu sie met de „Stad Rotterdam” graag verklaren dat het in het bedrijf bijzon der prettig werken is en dat de sfeer, Na de optocht is er nog een gratis taptoe bij de „boskranne”. Verder kan men nog even aangenaam verpo zen in de amusementshal waar het trio „Helderop” de muziek verzorgt. De toegang is hier gratis. Ook een uitgebreid lunapark ontbreekt niet op de St Niekster feesten. Vrijdag 7 sep tember wordt de jeugd bezig gehou den met kinderspelen. Verder is er een filmvoorstelling en kan men kijken naar het jeugdcabaret „Othello”. De gehele daig brengt het draaiorgel een feestelijke stemming, ’s Avonds half acht treedt in de amusementshal op het van radio en televisie békende dans en showorkest „De Makkers” met zang van Wilma. Voor de hebbers is er een oriëntatierit georganiseerd wordt door M. A. C. Stellingwerf. Er wordt gereden in de A, B en C-klasse. Vanaf 19.00 uur kan men starten bij gebouw „Unitas”, Als hoofdprijzen worden drie autoradios’ beschikbaar gesteld. Ook zaterdag be looft een dag vol spanning te worden en dat begint al om half tien met ringfietsen om het kampioensschap van Doniawerstal. Tevens zijn er om tien uur kaatswedstrijden welke zeer spannend beloven te worden. Zaterdagmiddag halftwee start een grootscheepse autocross waarbij onge veer 40 finalisten van eerder gehou den wedstrijden tegen, over en op el kaar rijden om het kampioenschap van Friesland. Uitsluitend de beste Friese coureurs zullen aan deze sen sationele wedstrjjd meedoen. Om de spanning nog iets op te voeren is het gehele parcours omringd door water. Zaterdagavond half acht wordt in de amusementshal de muziek verzorgd door „Ferrari”. Hij schetste in het kort de loopbaan van de jubilaris die in betrekkelijk korte tijd naar de top opklom. De heer De Vries organiseerde de bin nendienst, waar hij dus nu chef van is en had een aandeel in de automa tisering van de administratie, voor dat hij op 1 januari 1968 tot onderdi recteur werd benoemd. Zijn vermogen op snelle wijze problemen op te los- Eén maal buiten lagen de botters on der druk van hun zwaar gereefde zeilen vrij stevig in de golven, het geen niet wegnam dat ze zo nu en dan een beste gier maakten, wat ver schillende Edoza-leden op den duur dan ook flink parten ging spelen, De sleepboot met aan boord de opname- ploeg lag echter nog meer te rollen en te slingeren. Het viel voor came raman Ton Buné (die ook de beken de t.v. serie Floris heeft gefilmd) dan ook niet mee op de been te blijven. Hij werd door drie mensen staande gehouden. Bovendien nam ’t schip vrij veel water over. Helaas werd ook hij later gegrepen door het spook voor iedere landrot: de zeeziekte. Een ge luk hierbij was dat hij het te pakken kreeg toen de opnamen bijna klaar waren, maar tegen die tijd waren de schepen dan ook al bijna twee en een half uur buitengaats geweest. Regis seur Henk van der Horst had wel wat kalmer weer willen hebben. De bedoeling was namelijk dat de vijf botters in formatie naar de nieuwe haven zouden varen, opgewacht door de helft van „Edoza”, die ruim twee uren op de pier had staan kleumen. Door de harde wind durfden de schip pers evenwel niet te dicht bij elkaar A" «(WH 1 t ‘1 •AA AA A'T:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 3