Jan Struyk uit Medemblik favoriet in ronde van Balk Jaap Helder werd nationaal kampioen in de 16 m2 klasse H. Hofmeester beste springruiter streekwedstrijd ZWH in Sneek ORANJEKONSERT IN BOLSWARD MUZIEKFESTIVAL IN SCHARNEGOUTUM Hockey in Sneek Motorkruiser IJlst bij inbraak vernield Generaal kampioen schap voor H. Buitenpost Veelbelovende start van de Waterpoort 1 Grebe B.V. Sneek mag geen zand winnen bij Nijehaske SNEKER VRIJHEIDSZEILERS NIET BEST SNEKERS VOORAAN IN PAMPUSSTRIJD „Practische Hulp" foar de RONO BURGERLIJKE STAND WYMBRITSERADEEL Pagina 4 OP SNEEKERMEER: Op Braassemermeer: KORFBAL P.V. 1’ ESTAFETTE GESLAAGD opgeven. Singel 1117 Telefoon 05150-4233 Uitgevers/Dr ukkers H. Doevendans B.V. I.v.m. nationale feestdag woensdag 5 september; gaarne uw advertenties dinsdag 4 september SNEEKER NIEUWSBLAD Maandag 3 september 1973 de gisteren werd en kampioen: nut Siebrand Kampen mede jr.); z’n Sneek: Baroque 24, 4 Fr. meer van van het een Jaap moeten Jut- Show nog de 'V Muziek- de Chr. Jutrijp- seconde. nog iets De Paterswolde is nationaal kampioen in de 16 m2 klasse. Hij veroverde deze titel tijdens zeer geslaagde en uitste kend georganiseerde zeilwedstrijden op het Sneekermeer, die zaterdag en gis teren hun beslag kregen. In totaal werden zeven wedstrijden gevaren om de zo fel begeerde titel en Jaap Hel der behaalde tijdens deze wedstrijden twee maal een eerste-, twee maal een tweede-, een derde-, een vijfde en een zesde plaats. Hij had een voorsprong van 875 punten op z’n naaste concur rent, H. van der Kooy uit Den Haag. Derde werd Wiebe Kort uit Gorre- dijk, die 7173 punten veroverde. It RONO-programma foar Fryslan sil joun tusken healwei sawnen en sawn üre omtinken jaen oan de foriening „Practische Hulp”, sa’t dy sünt 1925 yn Ljouwert fêstige is. Yn it program ma wurdt yngien op de forskate ün- derdielen fan de ynstelling: it manne- hüs, it bernehüs, de wurköfdieling. Yn de ütstjüring sille oan it wurd kom- me: direkteur Swart, de hearen Rienks en Kazemir, haden fan resp. it mannehüs en it bernehüs, bistjürs- siktaris Koopmans, in pear biwenners fan it mannehüs en mooglik ek inkel- de bern. Fierders sil der ynformaes- je jown wurde oer de nijbou fan de PH. Produksje en presintaesje: Klaes Wielinga en Al Westra. Op het Alkmaardermeer werden in het afgelopen weekeinde de nationale kampioenschappen in de Vrijheidsklas- se verzeild. De wedstrijden zijn voor de Sneker deelnemers geen sukses ge worden. Ze hadden met veel pech te kampen. Vooral zaterdag vielen er klappen door de soms stormachtige wind. Daardoor sloegen veel boten om. Zo arriveerden zaterdag van de zestig deelnemers slechts 25 bij de finishlijn. Zaterdagmiddag durfden slechts 29 deelnemers de strijd tegen de woeden de golven aan. Westers kreeg de boel overboord en startte niet meer. Zijlstra werd een keer vierde en sloeg ook nog een keer om. Datzelfde overkwam Enno van der Zee, Hans Niemendal verloor z’n roer, werd nog een keer vijftiende en werd zondagmorgen gediskwalificeerd- Hij vertrok kwaad naar huis. W. van Roeden kreeg een protest tegen zich, sloeg zaterdagmiddag om en werd zondag negende. Allemaal niet zo best en het is zeer de vraag of de Snekers in de kampioenspoule zullen komen. Dat hangt voor een deel van hen ook af van de beslissing van de jury, of de wedstrijd van zondagmorgen al dan niet nietig wordt verklaard- Intussen leidt Jaap Bol uit Aalsmeer met vier maal een eerste plaats. Zaterdag en zondag worden de wedstrijden vervolgd de senioren van start. Dit jaar doen minimaal 2 heren en 1 damesteam mee- Er is een redelijke kans dat ook een heren veteranenteam zal mee draaien. Er zijn indit elftal nog enke- ge- W. Suupmarkt 1, Sneek, tel. zv Jan en Wilhel- te Jut- Gedeputeerde Staten van Friesland hebben afwijzend beschikt op een ver zoek van de Aannemings- en Handel maatschappij Grebe B.V- te Sneek om vergunning te verlenen voor het ont- gronden van een perceel te Nijehaske ten behoeve van zandwinning voor di verse doeleinden. De vergunning is door gedepueeerde staten geweigerd op grond van bezwaren, welke tegen de aanvraag zijn aangetekend in verband met de aantasting van het landschap en een aantal bezwaren van planolo gische aard. AMarfügels A; zaterdag 8 septem ber De Waterpoort B—Lege Geaën B. 3. Hautvast)4. New (Ted. Huggens). Chr. Muziekver. „Ere zij God” rijp-Hommerts: 1, Gez. 121; 2. Time mars; 3. Play Time (Pi Schef fer); 4. Long street dixie (Lex Abel). Zangkoor „God is mijn Lied” Schar- negoutum: Gelukkig is het land (bew- P. M. Zijderlaan); Wilt heden nu tre den (bew. P. M. Zijderlaan; Als ick U vinide (Hubert Waelrant); Ehre sei dem Vater (Heinrich Schütz). Wat het weer betreft heeft men het niet zo erg getroffen. Toen de renners om zeven uur van start gingen was het weliswaar droog maar duidelijk was dat het zo niet zou blijven. De ver wachtingen kwamen uit. In de loop van de strijd begon het lichtjes te regenen en dat maakte het parcours er niet beter begaanbaar op. Bovendien viel door de zware bewolking al vrij snel de duisternis in. Tel daarbij het nat te en daardoor gladde wegdek, dan kan men zich indenken dat er renners waren, die zich niet zo heel erg tevre den toonden. Er gingen stemmen op dat men een volgend jaar beter een uur eerder zou kunnen laten starten of de hele ronde een maand eerder zodat het ’s avonds, wat langer licht is te doen plaatsvinden. Het stedeke weer was er ook de oorzaak van dat het tempo niet geweldig hoog lag. Toegegeven, het ging soms tame lijk hard, maar volgens insiders zou de gemiddelde sneilheid bij droog en licht weer beduidend hoger hebben ge legen dan thans het geval was. Over het algemeen genomen waren evenwel de meeste renners wel tevreden over d organisatie, die zich heel veel moei te heeft getroost dit evenement te doen slagen. protestvlag had staan, het protest niet in. „Kon hij ook niet”, zei Hel der, „want hij was volkomen fout, hij voelde zich onzeker, dus kan hij zich het tientje besparen”. Wiebe Kort, die in de laatste wed strijd als derde eindigde, tegen Jaap Helder als zevende, werd, zoals ge zegd, uitgesloten en dat kostte hem meteen de tweede plaats in de eind rangschikking. Was Kort niet uitge sloten geworden, dan nog had Jaap Helder toch het kampioenschap be haald zij het dan met een voorsprong van sletóhts 146 punten op Kort, die dan op de tweede plaats zou zijn ge ëindigd. Willem de Goede maakte hiervan gebruik door met een prachtige tref fer de Waterpoort de leiding te ge ven 45. Nog één keer kon Udiros scoren. Een afstandschot dat op nieuw de stand nivelleerde, zette de Waterpoort aan tot nog meer pres taties. Het resultaat was een straf- worp die perfect werd genomen door Klaas Timmerman, 5 minuten poor het eindsignaal: 56! Namens het wielercomité vertelde de heer Johannes Visser die als speaker was opgetreden dat de Balkster middenstand de hele zaak enorm heeft gesteund in de vorm van het beschikbaar stellen van vele sprintpremies. Gestimuleerd door het succes zal men het wielerfestijn volgend jaar op vrijwel dezelfde wijze opzetten. Alleen laat men dan de strijd om het „kampioenschap van Gaasterland”, die vóór de grote ron de werd verreden, vervallen. De deelname hieraan is tegengevallen. Er verschenen maar acht renners aan de streep en de meesten hiervan hadden zich ook in {aten schrijven voor de volgende krachtmeting. Dat de prestaties hierin dan tegenvielen laat zich licht raden als men weet dat de renners vlak daarvoor al twintig kilometer hadden afgelegd. In de nacht van vorige week dinsdag op woensdag hebben onbevoegden zich toegang verschaft tot de motorkruiser van de heer O. H. M. Kragt, direk teur van gemeentewerken te IJlst. De boot die ligplaats heeft bij de hout- loodsen van de N. V, M. W. Oppedijk, is door vernieling ernstig beschadigd, een radiotoestel is weggehaald, fles sen met frisdranken zijn gestolen en laden opengebroken. Eén en ander be tekent een schadepost van enige hon derden guldens. De politie stelt een onderzoek in. ZELFDE SCHIP Jaap Helder is dit weekeinde voor de vierde maal nationaal zeilkampioen in de 16 m2-klasse geworden in het zelfde schip, namelijk de 3305 „Favo- nius”. Daar vaart hij al sinds 1964 in. Met dit schip werd hij in 1964 zowel noordelijk- als nationaal kampioen. Zo tussendoor 'veroverde hij ook drie maal de nationale titel in Flying Dutchmannklasse. De deelnemende korpsen zijn „Excel sior” Schamegoutum, „E.M.M.” Ou- dega (W.), Het Stedelijk Muziek corps Sneek, de Chr. Muziekver. In het kader van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 25-jarig rege ringsjubileum van H-M. de Koningin wordt op donderdag 6 september een muziekfestival in Scharnegoutum ge houden. Dat gebeurt in de speciale feesthal aan de Zwettewei en aan dit festival zullen zes muziekkorpsen en één zangkoor deelnemen. van 24-8 t.e.m. 31-8-’73 Geboren: Akke Richtje dv Tjeerd Pe trus van der Werf en Korneliske Bijs- terbosch te Ysbrechtum; Hester Min ke dv Dirk Gerrit Muurling en Tjit- ske van der Meer te Ysbrechtum; Ru- dolphus Johannes Hermanns Titus Theodorus de Vries mina Maria Ansfried Kruis rijp. Gehuwd: Wicher Gerrit Timmerman 23 j. te Groningen en Bankje Boom- sma 22 j. te Scharnegoutum; Cornells Wester 25 j. te Bantega en Lolkje Riemke IJntema 20 j. te Hommerts. Overleden: geen. Lang zou hij de meute, die al aardig begon uit te dunnen, evenwel niet aan voeren. Carl Draayer kwam nog een tijdje vooraan, terwijl Simon Albada alsmaar in tweede positie koerste. In het bijzonder viel bij dit alles het werk van Eppie Bleeker op. Hij was niet best weggekomen, maar op een gegeven ogenblik dook hij plotseling in de kopgroep op. Albada zakte toen al redelijk gauw weg. De vermoeid heid zal hem parten gespeeld hebben. Draayer moest later opgeven en toen was het al spoedig een bekeken zaak. Visser en Struyk knepen er tussen uit en bouwden samen een enorme voorsprong op. De tussenruimte werd zienderogen groter. De volgende groep werd aangevoerd door Eppie Bleeker die met Jan Heida, ook al verrassend naar voren gekomen, een verwoed gevecht om de derde plaats voerde. Zoals gezegd won Struyk tenslotte, maar hiervoor heeft hij in de laatste omloop enorm moeten knokken, want met nog 800 meter in het vooruit zicht leidde Visser. Struyk zette even wel een niet te stuiten eindsprint in waartegen Visser niet bestand bleek. Derde werd Eppie Bleeker, vierde Jan Heida, vijfde Willy Delgrosso en zesde Simon Albada. De hockey-competitie staat weer voor de deur. Op zondag 9 september gaan G.S. achten meer zandputten in de omgeving van Heerenveen, dan de thans bestaande althans in de naaste toekomst niet noodzakelijk en uit landschappelijke en planologisuhe overwegingen niet aanvaardbaar. Aan de Chr. Scholengemeenschap voor lager en middelbaar detailhandelson- derwijs te Sneek slaagden voor een herexamen de heren Y. Bosma, Hee renveen; Anne Bootsma, Tirns; G. Bakker, Wommels; S. de Boer, Bols- ward; S. Schram, Sneek; Piet Gala ma, Blauwhuis; B. Schreuder, Lem mer; en de dames I, Hogenes, Bols- ward en T. Hoitema, Sneek. Zaterdag en gisteren werd op Braassemermeer een begin gemaakt met de zeilwedstrijden om de nationa le zei'ltitel in Pampusklasse. Drie Sne kers, te weten Piet Bonnema, Hessel Donker en Piet de Jong namen hier aan deel. Het totale Pampusveld telt 52 deelnemers. De drie Sneker deel nemers doen het uitstekend, in deze wedstrijden. Hessel Donker voert na vier wedstrijden het algemeen klasse ment aan met twee maal een eerst-, een derde en een dertiende plaats- Piet de Jong staat op de vierde plaats met twee tweede en’n zesde plaats, terwijl Piet Bonnema de vijfde plaats inneemt met ’n tweede, derde en vijf de plaats. Fraaie suksessen van de Sneker Pampuszeilers, die al zeker zijn van een plaats in de kampioens poule. In het komende weekeinde wor den de wedstrijden voortgezet. Dat ging echter mede door middel van een protest. Zowel Jaap Helder als Wiebe Kort hesen de protestvlag in het want, naar aanleiding van bakboord- stuurboord - kwestie. Helder: „Kort had eerder draaien en wanneer ik had doorgeva ren, waren beide schepen in elkaar geramd. Wat moest ik doen? Ik draaide, maar dat betekende voor mjj nadeel’. Helder diende prompt ’n pro test in, dat door hem werd gewon nen. Kort diende, hoewel hij wel de Zaterdag speelde de Waterpoort eerste competitiewedstrijd. De ploeg kwam uit tegen Udiros uit Nieuwe- home. De krachtmeting begon aan vankelijk helemaal niet zo gunstig voor de Snekers. Na een openings- score van Udiros maakte Taepke Post-de Hey 11 door een uitstekend genomen vrije worp. Zaterdag werd op het terrein bij de manege te Sneek de vijfde streekwed strijd van de streek „Z. W. Fries land” van de federatie van landelijke rjjverenigingen gehouden. Hier werd onder gunstige weersomstandigheden door een 35 tal ruiters aan deelge nomen. De dressuurproeven, welke ’s morgens werden verreden, hadden een vlot verloop. De jury, bestaande uit mejuffrouw Van der Hoek en de heer Cornelissen uit Emmeloord, kon kon- stant doorwerken, doordat na afloop van een proef de volgende ruiter al bij de baan gereed stond. Uit de resultaten is gebleken, dat de rijkunst van de ruiters, die in een zelfde klasse uitkomen nog al sterk uiteenloopt. Zoals bij iedere sport is ook hier een regelmatige oefening en training noodzakelijk om op een hoger peil te komen. ’s Middags werd een springconcours gehouden, waarbij een wisselbeker voor de beste springruiter werd ver reden. Het parcours was door Auke Sybrandy zodanig gebouwd, dat van de ruiters om foutloos rond te komen de nodige vaardigheid werd vereist. Dit bleek ook bij de L-springers, waarvan 15 in het parcours versche nen. Slechts twee ruiters wisten alle tien hindernissen foutloos te nemen. Dit waren Hen Hofmeester met de hengst Swiftless D uit Sneek en mejuf frouw R. Sluyter van de vereniging „Tusken de Marren” meth aar merrie Evelien. Door een barage, welke op tijd werd verreden, moest worden be slist wie van dit tweetal de wisselbe ker mee naar huis mocht nemen- Hofmeester ging het eerst van start en reed voor de tweede maal het parcours foutloos in de tijd van 1 minuut 31 seconde. Mejuffrouw Sluyter liet zich hierdoor echter niet afschrikken voor de achtste hin dernis uit, waardoor een weigering ontstond. Dit bezorgde haar drie strafpunten en moest hierdoor de Dit bracht de spanning er in, maar de thuisclub, die vooral in de eerste helft fel en flitsend werk liet zien in het aanvalsvak liet de Waterpoort snel achter zich. Bij rust was de stand 31. Toen vlak na de pauze 41 werd gemaakt vond de Waterpoort het welletjes. Men ging er flink tegenaan. Klaas Timmerman vond de korf na een goede voorzet van Mieke v. d. Velde. Opnieuw kwam Taepke Post- de Hey aan bod, ditmaal met drie strafworpen, waarvan één werd ge mist, zodat men op 44 kwam. De spanning steeg snel, wat goed merk baar was in het spel. Udiros was even volledig de kluts kwijt. In het begin van de „grote” strijd leek Simon Albada uit Harich, die even tevoren al kampioen van Gaas terland was geworden, hoge ogen te zullen gooien, Na enkele ronden (iede re omloop was 800 meter lang) voerde hij het veld aan, met Carl Draaydr uil Nijemirdum aan zijn achterwiel ge kleefd. Hij moest deze plaats evenwel later overdoen aan Willy Delgrosso uit Leeuwarden, die het zoet der over winning echter ook niet lang heeft mo gen proeven. Na tien ronden was hij naar de vijfde plaats afgezakt, terwijl de koppositie was overgenomen door Andries Visser, die zo verrassend uit het middenveld was opgeklommen in gezelschap van de latere winnaar Jan Struyk. Zo zou naar het oordeel van gedepu teerde staten de omzetting van het be treffende perceel (17‘/2 ha groot en ge legen in de voormalige Sint Johannes- gaaster Veenpolder tussen de Jouster- weg en de Veenscheiding) in een wa terplas een sterke vermindering de landschappelijke waarde van weide gebied tengevolge hebben. Bo vendien ligt het betreffende perceel in de voormalige, in 1968 afgesloten, ruil verkaveling .Haskerveenpolder’ en zou ontgronding ervan niet in overeen stemming zijn met het doel, dat des tijds met deze ruilverkaveling werd beoogd namelijk een doelmatige ver kaveling en de mogelijkheid van toe komstige schaalvergroting van boer derijen in dit gebied. De voor de land bouw bestemde gronden in gereedge komen ruilverkavelingen, moeten naar de mening van g.s. zolang mogelijk voor de landbouw behouden blijven, willen de in een ruilverkaveling ge ïnvesteerde gelden een optimaal afwerpen. Ie plaatsen vrij. Belangstellenden lieve kontakt op te nemen met: Zandstra, F 4548 of 7163. Wat de jeugd betreft zal worden be gonnen met 2 jongens- en 2 meisjes elftallen. Deze competitie wordt op zaterdag afgewerkt. Nadere informa tie betreffende training, competitie-in- deling toernooien, e.d. zal worden ge geven tijdens de jaarvergadering. De ze wordt gehouden op vrijdag 7 sep tember in hotel Bonnema. Aanvang 20.00 uur. Eerstvolgende wedstrijden: zaterdag 8 september De WaterpoortOerterp 14.00 uur Kaatsland; zaterdag 8 sep tember Tïetjerk 3De Waterpoort 2; zaterdag 8 september De Waterpoort Het Frysk Orkest en de Christelijke Muziekvereniging „Oranje”, allebei onder leiding van Gerrit Heeringa, ge ven op woensdag 5 september ’s avonds 8 uur in de Martinikerk te Bolsward een konsert t.g.v. het 25-ja- rig regeringsjubileum van H. M. Ko ningin Juliana. Solistische medewerking wordt ver leend door de le fagottist van het Frysk Orkest, Roel de Jong, die een fagotkonsert van Mozart zal spelen. Het programma is met zorg samen gesteld, zodat muziekliefhebbers van verschillende kategorieën aan hun trékken kunnen komen. Het konsert wordt geopend met een koraal, waar na „Oranje” de Rococo-suite van Ge rard Boedijn speelt. Het orkest speelt dan de bekende muziek uit „Rosa- munde” van Schubert en tot slot voor de pauze spelen orkest en solist Roel de Jong het Fagotkonsert. Roel de Jong is een oud „Bolswardér” en zal zeker een goede trekpleister zijn. Na de pauze speelt „Oranje” achter eenvolgens de Rapsodie in Brass van Dean Goffin en „Los Rios” van Ma- lando in een arrangement van K. Vlak. Het Frysk Orkest speelt de Kareüasuite van Sibelius en het kon sert wordt besloten door orkest en korps met een daverend stuk vuur werk, n.l. de ouverture 1812 van Tschaikowsky. De prijs voor dit bij zondere konsert is laag gehouden, om zoveel mogelijk mensen in de gelegen heid te stellen van deze prachtige muziek te genieten. „Oranje” Bolsward, de Chr ver. „Harmonie” Sneek en Muziekver. „Ere zij God” Hommerts. Het zangkoor is „God is mijn lied” te Schamegoutum. Het programma luidt: „Excelsior” Scharnegoutum: 1. Hym ne Innocents; 2, Andante in Es, W. Muizelaar; 3. Mars In Treue Fest, C. Teike; 4. Air uit de New Baroque Suite, T. Huggens; 5. Adalita, arr. W. Hautvast; 6. Amparito Roca, J Texi- dor. „Eendracht Maakt Macht” Oudega (W.): 1. Koraal „Ik hoor trompetten klinken”; 2. Mars Graf Waldersee, L. Oertel; 3. Sirius Suite, F. Wright; 4. Spanish Eyes, B. Kaempfert; 5. Ha va Nagila, arr. W. Hautvast. „Het Stedelyk Muziekcorps” 1. Fanfare and Solilokuy for Band, T. L. Sharpe; 2. J Italiana in Algeri” G. Rossini; 3. Pique Dame, F. von Suppé; 4. Mars The Stars and Stripes forever, J. P. Sausa. Chr. Muziekver. „Oranje” Bolsward: 1. Engelse Hymne; 2. Rapsodie in Brass (D. Goffin); 3. Rivieren Cycles (Kees Vlak); 4, Arnhem mars (A. E. Kelly). Chr. Muziekver. „Harmonie” Sneek: 1. Gez. 150 (bew. S. Tiemersma); 2. Old Soldiers never die (Pi Scheffer); Jesus Christ Superstar (Webber Suite eerste plaats afstaan. Dat zij Hof meester het vuur na aan de sche nen legde blijkt wel uit haar tijd van 1 minuut 13.6 seconde. On danks haar slipper dus sneller dan Hofmeester. De prijsuitreiking vond na afloop in het manege-restaurant plaats. De uit slagen waren als volgt: Dressuur: klasse BI: 1. C- Zijsling met Alexan der 46 pt.; 2. J. Vulttnk met Iwan 43‘/2 pt.; 3. mej. L. Moedt met Marij ke 42 pt. Klasse B2: 1. T. Munnik- sma met Cicero 44 pt.; 2 mej. W. de Wolff met 43 punten; Klasse L: 1. A. Jansma met Mariska IOIV2 pt.; 2. R. Evenhuis met Darwin 100 pt; 3. M. Jansma met Varina 100 pt; 4. mevr. J. Plat met Katinka 94 pt. Klasse M: 1- W. Nijdam met D’Aphrodite 103 pt.; 2 mej. G- Buwal- da met Ester 1021/» pt; 3. Joh. Teem stra met Fredd K. 97‘/i pt. Springen: klasse B: 1. T. Munniksma met Cicero. Klasse L: 1. H. Hofmees ter met Swiftless D; 2 mej. R. Sluyter met Evelyn; 3. E. Berger met Ikolo; 4- B. Lyclama met Ike. OVERIGE UITSLAGEN Leeftijd 89 jaar, afstand 3,5 km.: 1. Paul Jissink, Balk (9 jr.); 2. Anne Bergsma, Harich (9 jr.); 3. D. Men ger, Balk (9 jr.); 4. Sjoerd Wynia, Harich (9 jr.) en 5. Chris de Groot, Balk (8 jr.). Leeftjjd 10-11 jaar, afstand 3,8 km.: 1. Rudie Visser, Sonde! (11 jr.); 2. Joh. Draayer, Sondel (11 jr.); 3. Bert de Groot, Balk (10 jr.); 4. Barry Meruma, Balk (11 jr.) en 5. Theo de Boer, Balk. Leeftijd 13, 14 en 15 jaar, afstand 5,5 km.: 1. Bouke Albada, Harich (15 jr.) 2. Gerard Visser, Sondel; 3. Piet Bakker, Harich (13 jr.); 4, Peter Haantjes, Balk (13 jr.); 5. Lucas van der Heide, Balk (13 jr.). Kampioenschap van Gaasterland: 1. S. Albada, Harich (ook winnaar van de prijs voor de strijdlustigste ren ner); 2. D. Albada, Harich; 3. B. Gij- zen, Balk; 4. P. Weerman, Balk; 5. F. Bakker, Balk; 6. A. Weerman, Balk. De pechvogelprijs ging naar Carl Draayer die te laat aan de start verscheen Grote ronde: 1. J. Struyk, Medem blik; 2. A. Visser, Weidum; 3. Eppie Bleeker, Heerenveen; 4. Jan Heida, Soharsterbrug; 5. W. Delgrosso, Leeu warden; 6. S. Albada, Harich. De prijs voor de strijdlustigste renner was voor Jan Struyk, terwijl Tj. van der Hoek uit Sneek de pechvogelprijs in de wacht sleepte. Hij kreeg vier maal een lekke band! De 24-jarige Jan Struyk uit Medemblik heeft na een geweldig spannende eindstrijd vrijdagavond de ronde van Balk op zijn naam geschreven. Zijn voorsprong op nummer twee, Andries Visser uit Weidum was overigens mi niem. Met nog geen anderhalve fietslengte tussenruimte kon hij als eerste worden afgevlagd. Struyk en Visser lagen toen beide een ronde voor op de rest van het veld, dat al aardig was uitgedund. Van de aanvankelijk 47 gestarte renners was niet eens de helft meer over. Het wielerevenement, waaraan uitsluitend niet-licentiehouders konden deelnemen, was op touw ge zet door het kersverse Wielercomité Balk. De organisatoren toonden zich na afloop uitermate tevreden. In tegenstelling tot het vorige week einde, toen de vier eerste wedstrijden met zeer stil weer verzeild werden, was Aeolus in het afgelopen weekein de zeer ruim aanwezig. Er waaide op beide dagen een stevige westelijke bries over het Sneekermeer en de deelnemers konden naar hartelust zei len en ze hadden soms de grootste moeite om de boel overeind te hou den. Het was, zoals alle zeilers zei den, ideaal zeilweer. De grootste be langstelling ging uiteraard uit naar de „kampioensgroep”, bestaande uit 21 deelnemers, onder wie drie Frie zen, vier Groningers en veertien Hol landers. Tot de laatste wedstrijd toe zat de spanning er in. De grootste kanshebbers waren Jaap Helder uit Paterswolde, H. van der Kooy uit Den Haag en Wiebe Kort uit Gorre- dijk. En dat bleek ook uit de eind strijd, Jaap Helder startte zaterdag met een eerste en een derde plaats, Van der Kooy kwam tot een derde en vijfde positie en Wiebe Kort werd tweede en eerste. Na zes wedstrijden (in het eerste weekend waren vier wedstrijden gevaren) had Jaap Hel der nog de leiding met 8164 punten, terwijl Wiebe Kort de tweede plaats bezette met 7373 punten. Van der Kooy stond toen op de derde plaats met 6947 punten. Volop spanning dus. De laatste wedstrijd in de „kampi oensgroep” moest gistermorgen de beslissing brengen. En die beslissing kwam er uit. bijna 66-jarige Jaap Helder uit Evenals vorig jaar is H. Buitenpost er tenslotte ook in geslaagd het gene raal kampioenschap (oud en jong to taal) op zijn naam te schrijven. De strijd is echter dit jaar bijzonder spannend geweest en uiteindelijk moest op de laatste vlucht voor jon ge duiven, die van Arlon gehouden werd, de beslissing vallen. Hier wer den de 184 Sneker duiven bij N. O- wind om 7 uur gelost en om 13.08-20 uur klokte A. Lichthart, de eerste duif, die een gemiddelde snelheid van 1015 m. maakte. De uitslag luidt: A. Lichthart 1, 16, 17; Jac. Haak 2, 3, 41; H. Bloem 4, 9, 12; J. Zeilstra 5; R. Mulder 6, 45; S. de Leeuw 7, 29, 44; J. v. d. Werf 8; F- v. d. Werf 10; J. Gerlofs 11; Combinatie 13, 43;’ J. Laagland 14, 20, 40; H. Buitenpost 15, .30, 31, 32; P. Sterenborg 18, 26; H- Jïllings 19, 21, 23, 28, 36, 38, 42; W. Adema 22, 35; P. Mantel 25, 27, 39; A. Coers 33; N. Silvius 34, 37, 46. Door deze uitslag werd R- Mulder kampioen der jonge duiven met 5671 p., 2de en 3de werden hier A. Licht hart (5607 p.) en H. Buitenpost (5508 P-). Generaal kampioen werd H. Bui tenpost met 17608 p. R. Mulder werd tweede met 17539 p. en P. Mantel derde met 16987 p. terwijl de 4de en 5de plaats respectievelijk door H. Jil- lings (16176 p.) en J. Zeilstra (15941 p.) werden bezet. Ook nam een aantal leden deel aan het nationaal concours van München, afstand circa 675 km. Bij een lossing om zes uur constateerde Jac. Haak de volgende morgen circa kwart voor negen de eerste duif, die later nog ge volgd werd door een duif van A. Coers, H. Buitenpost en nogmaals van Jac. Haak- Een bijzonder vroege vo gel werd van dit station in Workum geklokt en wel om 6.15 uur ’s avonds op de dag van lossing. Ook natio naal zal deze duif hoge ogen gooien. Tenslotte zijn thans de zg. navluchten, waaraan zowel oude als jonge duiven kunnen deelnemen, begonnen. Zij vor men het sluitstuk van het vliegsei- zoen- De eindstand luidt: 1 Jaap Helder Paterswolde 8164 p. (2, 1, 5, 2, 1, 3, 6), 2. H. van der Kooy Den Haag 7289 p. (1, 3, 11, 2, 3, 5, 5), 3. W. B. Kort Gorredijk 7173 p. (1, 7, 2, 21, 2, 1); 4. B. Ooms Hilversum 6057 p. (6, 4, 8, 5, 4, 2, 11), 5. G. Jongsma Groningen 5985 p. (3, 2, 21, 6, 18, 14, 1), 6. J. B'isschop Amsterdam 5860 p. (4, 12, 6, 3, 6, 4, 7) 7. J. van Zeilen Groningen 5557 p. (ng. 3 1, 9, 10, 10, 9), 8. R. Breur Rotterdam 5529 p. (3, 8, 12, 12, 5, 6, 3), 9. J. van Staveren Leimuiden (kampioen 1972) 5375 p. (10, 6, 14, 1, 17, 11, 4), 10. R. Siebrand Kampen 5355 p, (10, 4, 11, 1, 17, 11, 4), 11. H. Olde Agterhuis Heerenveen 5212 p. (15, 4, 8, 7, 16, 8, 2), 12. A. Swart Joure 5152 p. (10, 1, 27, 7, 9, 7, 14).

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 4