I WEINIG SCHOKKENDE OPENINGSDAG 3A EN 4A Harkemase Boys 2 boekte 2e overwinning Ondanks winst op Meppel laat ONS twijfels achter IJLST KRIJGT WEER EEN WIELERRONDE MET CRACKS J lil a De „Preamkeskouwers" herstellen oude traditie HEEG THUIS TEGEN CVVO NIET VERDER DAN 1-1 GELIJKSPEL KNVB-PROGRAM Ruurd Heerschop scoort enige treffer Glasschade Stug Woudsend pas in slotfase naast Oudega Zowel De Hielpen als IJVC schieten aanvallend te kort: 0-0 I Pagina 8 SNEEKER NIEUWSBLAD Maandag 3 september 1973 BEL: 5923 V.L.F. SPONSORT NU OOK SET-UP BOLSWARD o o o 1 1 1 1 1 1 o o o o o o o o o o o o 1 1 1 o o o o o o o o o o 1 1 1 1 2 HARRY AMSTERDAM LEIDT IN SCHAKELKLASSE o i i i i i i i o o o Na afloop van het duel ONS- Fc. Meppel zaterdagmiddag op een winderig Zuidersportpark, waren de enkele twijfels die aan de kant van de Sneker club tijdens de tweede helft waren gerezen bepaald niet weg genomen. Of het nu aan het verrassend sterke tegenspel van de Meppelers lag, of dat de thuisclub een plotselinge te rugval doormaakte, feit bleef dat het ONS-team tijdens de tweede spelperiode en met name tijdens de eindfase bij diverse snel opgezette tegen aanvallen met moeite overeind wist te blijven. De schaatstrainingsgroep „De Preamkeskouwers” in Ijlst heeft in samenwerking met de wielervereniging „Olympia” uit Heerenveen en het plaatse lijke comité Stadsfeesten de organisatie van een wielerron de in het „stedeke” ter hand genomen. Men herstelt hier mee een oude traditie in ere. Er hebben zich tot nu toe 62 deelnemers aangemeld, onder wie verschillende cracks, die zaterdagmiddag om het kam pioenschap zullen strijden. ?V 'VWWWWWWWWWW*WVWWW*WW» vroege- bal fc©r± fcQrfc ffQrtl Sjp@rfc I faQr 1—0 1—1 1—1 1—2 0—1 0—2 0—5 i i i i i i i i i i o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o o o o o o o o o o 1 1 1 o o o o o o o o o 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 o o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 O 0 O 0 0 0 0 0 0 o o o 1 1 o o o o o 4 2 2 2 2 1 1 O 0 o o o I i Een beeld uit de tweede helft van de ontmoeting tussen ONS en Fc. Meppel. Hoog opspringend probeert Klaas de Jong in het bezit van de bal te komen. Doelman Pieter Storm weet echter bij tijds het gevaar te keren. (foto Studio Ger Dijsj SCHILDER DE VRIES VLUG EN PRECIES OUDE KOEMARKT S3 SNEEK O«kmrnelinEa«Ui3(M*Bv| 7—1 5—0 2—1 2—0 2—2 2—2 2—2 2—2 1—1 1—1 0—0 0—0 0—2 0—0 0—0 2— 0 3— 1 1—1 1—1 0—0 0—0 0—0 0—0 0—1 0—2 1-3 v,.?. in Friesland nog een ronde gereden. De wedstrijd in IJlst telt echter mee voor het Batavusklassement. Koplo per hier is Anne Koster uit Stap horst. Om de volgende plaatsen zullen vooral Dominions Lolkema uit Bols- ward, Ko Hoogendoor, Zwanenburg, Jos de Kind uit Wormerveer en Geert Scheper uit Ruinen knokken. 0 0 0 O 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Deze treffer was op een ietwat onge lukkige manier tot stand gekomen. Een misverstand tussen Gerard Vis ser en doelman Sietse Hoekstra was toen door een Oudega aanvaller han dig afgestraft. Voordat de verbouwe reerde Woudsend defensie stappen kon ondernemen het dreigende gevaar bij tijds af te wenden, lag het leer al in de touwen (10). Oudega kreeg door deze snel verkregen openingstreffer duidelijk meer zelfvertrouwen en wist dat ook in een tweede doelpunt tot uitdrukking te brengen. Ook bij deze treffer ging de Woudsender verdedi ging niet geheel vrijuit. In een poging de bal weg te werken, schoot Sietse Hoekstra het leer voor de voeten van een Oudega speler, die zich daarop niet lang bedacht en keihard uithaal de. In eerste instantie keerde de lat het schot, maar toen de terugsprin gende bal opnieuw in het bezit van een Oudega-aanvaller kwam, was het pleit beslecht (20). ONS was genoodzaakt een defensieve houding aan te nemen en dat bleek tegenover dit vrij beweeglijke Mep pel geen al te gemakkelijke opgaaf. Diverse malen moesten de ONS ver dedigers zich beperken tot een min der verheffend voetbal om zich daar door de nodige lucht te verschaffen. Ondanks verwoede pogingen van de zijde van Fc. Meppel bleef de gelijk maker uit en dat was gezien het ver toonde uit de eerste helft wellicht een juist verloop. Na rust toen bij ONS Heerschop het veld had moeten ruimen voor J. Lou- rens (door deze wijziging verhuisde De Jong naar de spits en werd Lou- rens op de linksbuitenplaats gepos teerde en bij de bezoekers L. de Vries de plaats van aanvaller Tee- kens had overgenomen, werd het kij kerspubliek een totaal ander spel- beeld voorgeschoteld. Een zekere mat heid kenmerkte toen de thuisclub Fc. Meppel daarentegen leek een ware ge daanteverwisseling te hebben onder gaan. Conditioneel sterk opererend en de harde charge niet schuwend geluk te het de gasten een zeker veldover- wicht te behalen. De weinige oplevin gen (ondermeer een fraai afstands schot van Kamstra) die zich daarna bij de Snekers nog voordeden, waren nauwelijks meer van enige betekenis. een afgemeten dieptepass in stelling werd gebracht. Storm leek opnieuw een geslagen man te zullen wor den. Hard en laag zou het door een Meppeler been beroerde en van richting veranderde schuiver in de rechterhoek zijn gesuisd, ware het niet dat Storm met een uiterste redding erger wist te voorkomen. Ook de zo nu en dan mee naar vo ren komende Zijlsra kwam in deze fase tot een kansrijke actie. Na zich uitstekend te hebben vrijgespeeld schoot de robuuste verdediger even buiten ’t strafschopgebied buiten be reik van de Meppeler doelman ech ter net naast. Aan de andere kant slaagden ook de Hielpen-voorwaartsen er niet in ’t de IJVC doelman Willem de Kleine erg moeilijk te maken. Dat het zover al lemaal niet kwam was ook mede te danken aan het vrij solide optreden van de IJVC defensie. Een ander posi tief punt in de IJlster-equipe, was het opvallend sterke optreden van de van het Leeuwardense Frisia overgeko men middenvelder Hans Bodet. Met Sietse Postma groeide hij uit boven het niet bijster hoge gemiddelde. Rest nog dat arbiter de heer L. Veis wel iswaar streng doch zeer correct deze zaterdagmiddag in Hindeloopen floot. CWO startte vooreerst bepaald niet onverdienstelijk door de thuisclub op een onbevangen wijze tegemoet te tre den. Misschien wel iets te onbevangen, want de nerveus begonnen Heeg ploeg slaagde er daarna in fel spelend de beste mogelijkheden voor zich op te eisen. Daarom was het lichtelijk tegen de verhouding in toen de gasten on verwachts op een 01 voorsprong kwamen. Slechts enkele minuten voor het rustsignaal van de goed leidende scheidsrechter de heer Jac. Dijkstra, sloeg het noodlot voor de Hegers toe. Naarmate de wedstrijd voortduurde kreeg Woudsend meer vat op het spel- Kansen ontstonden. Zo kwam Ruurd Cuperus alleen voor doelman Okke v- d. Kamp en plaatste Rudolf de Boer een afgemeten voorzet op het hoofd van een medespeler. Beide malen wist V. d. Kamp doorboringen te voor komen- Ook na de hervatting bleef Woudsend komen. Nu stonden bij ac ties van Durk Pietersma en Catrinus Nagelhout respectievelijk lat en paal succes in de weg. Toch zou de ver diende tegentreffer komen. Na ruim twintig minuten spelen in de tweede helft gelukte het Pietersma via een snoeihard afstandsschot V. d. Kamp tot een geslagen man te maken. Een doelpunt van Joost Sybesma werd vlak daarna afgekeurd wegens buiten spel Woudsend rook blijkbaar haar kans want een alles of niets of fensief werd er in de slotfase nog uit geperst. En met succes. Een voorzet op rechts van Corry Busker bereikte de vrijstaande Pietersma, die het leer ineens op de slof nam en onhoudbaar voor doelman V- d. Kamp inschoot (2—2. Als reden voor het vrij matige optre den van de twee vierde klassers kan de bijzonder harde wind, die schuin over het veld stond en daardoor de bet was aan vele foutieve passes, aan gevoerd worden. Tijdens de le spel- periode bleven aan de zijde bij de gas ten doelrijpe acties beperkt tot zegge en schrijve één- Uit een scrimmage voor het vijandelijke doel kwam IJVC aanvaller Geert de Leeuw in het be zit van de bal. Het schot van diens voet werd evenwel door de Hindeloo- per doelman op zijn juiste waarde ge schat en op uitstekende wijze gestopt. Ook na rust bleef Heeg het betere van het spel behouden- Mogelijkheden om de gelijkmaker te produceren kwamen wel, maar werden vooralsnog onbenut gelaten. Het duurde tot de 65e minuut voordat de gastheren de handen in de hoogte konden steken. G. v. d. Heide was er in geslaagd een knappe solo vanaf het middenveld met ’n onhoud baar schot af te sluiten (11). Heeg heeft daarna nog wel getracht beide punten alsnog veilig te stellen, maar werd door een stug verdedigende CVVO ploeg in haar opmars gestuit. Het komende seizoen zullen het le da mes- en het le herenteam van volley balvereniging Set-Up uit Bolsward in de kompetitie verschenen onder de naam Gala Set-Up. Met de Verenig de Levensmiddelen Fabrieken B.V. te Bolsward, fabrikant van onder ande re Niemeyer Gala koffie en thee en Crox Halvarine, is overeenstemming bereikt tot het sluiten van een 3-jarig kontrakt. Doel van deze sponsoring is het on dersteunen van de vereniging in z’n pogingen volleybal in Bolsward op ’n hoger plan te brengen. Met de VLF- bijdrage is de vereniging in staat om zijn trainingsfaciliteiten te vergroten en een tegemoetkoming in reiskosten bij Uit-wedstrijden te verzorgen. Daar naast zorgt de VLF voor trainingspak ken en nieuwe wedstrijdkleding. Het damesteam speelt in de landelijke 3e divisie terwijl het herenteam uitkomt in distriktklasse A. De VLF spon sort ook de Sneker basketbalclub „Ga la Menhir”. Verdediger Foeke Visserman speelde, in een poging zijn defensie ruimte te verschaffen, te zacht op doelman Jaap Hettinga terug, waarna de attente L. Sloothaak vliegensvlug ter plaatse was om deze schoonheidsfout af te straffen en in een doelpunt om te bui gen (0—1). Heeg heeft haar eerste optreden in de vierde klas niet af kunnen sluiten zo als zij het wellicht voor de aanvang van de wedstrijd thuis tegen het Lem- ster CVVO gehoopt zal hebben. In een vrij slechte wedstrijd wisten de He gers na aanvankelijk op een 01 ach terstand te zijn gezet niet verder te komen dan een (eerlijke) verdeling van de buit. Alvorens deze krachtmeting van start gaat, zullen wielrenners, die niet in het bezit zijn van een licen tie, aan de meet komen. Onder de ze deelnemers bevinden a!ch ver scheidene bekende schaatsrijders als Jan Heida en Karei Draaijer. Door de Ulster middenstand is een flink aantal sprintpremies beschikbaar gesteld om het deelnemen zo aan trekkelijk mogelijk te maken. Als starter zal optreden de Nederlandse Tour de France-winnaar Jan Jans sen. Als het evenement een succes wordt, en daar ziet het wel naar uit, zal men van de ronde weer een traditie maken. Zaterdag 8 september Derde klas A: DelfstrahuizenBolswardia Broekster BoysZwaagwesteinde FC MeppelONT Leeuw. Zwal.ONS (M. A. Buys) ’t Fean ’58—QVC KollumHeerenv. Boys Vierde klas A: SDSHeeg (R. Tj. Triemstra) OeverzwaluwenSpel. Franeker WoudsendLeeuwarden (L. Kroese) IJVC—Oudega (W.) (Sj. de Boer) CWONijland (A. Aarsman) Res. derde klas A: Suameer 2Heerenv. Boys 2 ACV 2—VVT 2 ONS 2Leeuw. Zwal. 2(T. de Graaf) Blauw Wit ’34 2—HZW 2 Heeg 2Oranje Nassau 2 (U. Smink) Hark. Boys 2Drachtster Boys 2 Zondag 9 september Eerste klas C: CECRood Geel Spel- Erica-WVV OosterparkersMuntendam V elocitasHarkema DrachtenGermanicus SneekEmmen Derde klas A: Spel. FrankerEmmeloord FrisiaLSC (W. Spaanstra) MSC—RES CAB—Alcides Spel. JoureFVC LemmerHarlingen Vierde klas A: Bergum—MKV ’29 DTD—WZS (H. Tromp) Dronrij pTrynwalden AkkrumSt. Annaparochie De WaldenRead Swart Res. eerste klas: Emmen 2Leeuwarden 2 Germanicus 2Sneek 2 (R. Beijering) Alcides 2Veendam 3 GVAV-Rapiditas 2Muntendam 2 Drachten 2Harkema 2 Velocitas 2—CEC 2 Res. derde klas A: Harlingen 2Jubbega 2 Steenwijk 2Spel- Joure 2 LSC 2—CAB 2 (H. A. Kuperus) Emmeloord 2Friesland 2 Op de Nieuwkoopseplassen vond za terdag en gisteren een Schakelevene- ment plaats, waaraan ook door onze stadgenoot Harry Amsterdam werd deelgenomen. Er waren zeventig deel nemers, verdeeld in een A- en B-klas- se. Amsterdam blijft leider in het klasse ment voor de jaarprijs. Hij eindigde namelijk als derde, vierde en eerste en veroverde door deze resultaten 13.7 punten. Hij heeft een voorsprong van dertien punten op nummer twee, de nationaal kampioen Bernhard. In ok tober valt de definitieve beslissing op de Braassemermeer. Daar vindt dan namelijk de zg. Schakelfinale 1973 plaats- De mooiste kans deed zich voor de thuisclub voor in de allerlaatste mi nuut, toen een voorzet op links door de Lemmer goallie onjuist werd be oordeeld. Geen van de Heeg voor- waartsen wist hier echter voldoende van te profiteren. De ontmoeting De HielpenIJVC ein digde zoals deze werd begonnen, met 00. Daarmee is eigenlijk alles wel gezegd, want geen van beide ploegen verdiende ook maar iets meer. Op een enkele goede uitzondering na ge lukte het zowel De Hielpen als IJVC niet gedurende de volle negentig mi nuten ook maar één keer echt gevaar lijk voor het vijandelijke doel op te duiken. ONS-jeugduitslagen: ONS laHark. Boys la 33; Schamegoutum la ONS 2a 14; ONS 3aZwaluwen 2a 1—2; ONS 1b—RES 1b 2—1; RES 2b —ONS 2b 1—4; ONS 3b—RES 3b 6—0; ONS 4bRenado 2b 11; Lemmer 2c —ONS 2c 1—1; Joure 5c—ONS 3c 0— 20; CAB 2c—ONS 4c 5—0; RES 3c— ONS 5c 0—2. RESERVE DERDE KLAS A H’veense Boys 2-Hark. Boys 2 02 WT 2-Suameer 2 21 Leeuw. Zwaluwen 2-ACV 2 11 HZW 2-ONS 2 0—1 DERDE KLAS A Bolswardia-Kollum 31 Zwaagwesteinde-Delfstrahuizen 11 ONT-Broekster Boys 00 ONS-Fc. Meppel 1—0 QVC-Leeuwarder Zwaluwen 20 H’veense Boys-’t Fean’58 00 QVC Bolswardia ONS Zwaagwesteinde Delfstrahuizen ONT Broekster Boys H’veense Boys ’t Fean ’58 Fc. Meppel Leeuw. Zwal. Kollum Het duurde tot ongeveer zo’n acht minuten voor het eindsignaal van scheidsrechter de heer M. Posthuma, voordat Woudsend de lang verwachte gelijkmaker wist te scoren. Geduren de de overige speeltijd had de thuis club Oudega constant een voorsprong weten te behouden, want de openings treffer was van die zijde al in de tweede minuut gevallen. Ook daarna bleef ONS het betere van het spel behouden. Vooral het mid denveld dat bezet werd door Eddy van der Wal, Lubbert Kamstra en Hans Jellema was volledig in handen van de Snekers. Slaagde het Meppeler middenveldtrio J. de Vries, K. Zoe- termeer en J- Severing er alsnog in dicht in de buurt van het ONS-doel te komen, dan stond daar altijd nog een zich fel verzettende defensie, met vrije verdediger Foeke Zijlstra aan het hoofd. Het duurde dan ook tot on geveer de dertigste minuut voordat de Meppeler-voorwaartsen een niet van enig gevaar ontblote contra-attaque wisten te produceren. Een dieptepass van Dijkstra bereikte Teekens, die schuin voor doelman De Haan staan de, een hard schot losliet. Via de top pen van diens vingers (waaronder vermoedelijk niet diens enkele maan den geleden gebroken pink, welke nu veilig in een verband opgeborgen zat) en de lat scheerde de bal over het doel. Aan de andere kant leek De Jong weinige minuten later meer succes te zullen hebben, toen hij na goed voorbereidend werk van de jeugdi ge Fokke Jansma door Kamstra met VIERDE KLAS A Heeg-CWO 1—1 Spel. Franeker-SDS 22 Leeuwarden-Oeverzwaluwen 2—0 Oudega (W)-Woudsend 22 De Hielpen-IJVC 0—0 Nljland-HJSC (afgelast) Leeuwarden Spel. Franeker SDS Oudega (W) Woudsend Heeg CVVO De Hielpen IJVC Oeverzwaluwen Nijland HJSC Dat de strijd een dergelijke wending zou nemen, daar had het aanvanke lijk nauwelijks enige schijn van ge had. Fel attaquerend en veelvuldig van de dieptepass gebruik makend, slaagden de oranjehemden erin van af het beginsignaal een veldoverwicht te behalen. Al na vijf minuten lever de dat succes op. Aanvoerder Klaas de Jong was op rechts doorgebroken en liet uit een moeilijke positie een strakke voorzet van zijn voet komen- Fc. Meppel doelman Pieter Storm be oordeelde daarop een en ander onvol doende en sprong in een vertwijfelde poging het leer alsnog in zijn bezit te krijgen onder de voorzet door. Dat deed niet spits Ruurd Heerschop- Via het lichaam van de Sneker aanvals leider belandde de bal in het verla ten doel (10). Oranje Nassau 2-Blauw Wit ’34 2 2—1 Drachtster Boys 2-Heeg 2 50 Hark. Boys 2 2 Drachtster Boys 2 1 VVT 2 Oranje Nassau 2 ONS 2 Leeuw. Zwal. 2 ACV 2 Blauw Wit ’34 2 HZZV 2 H’veense Boys 2 Heeg 2 Suameer 2 Tot voor een jaar of tien geleden werd in Ijlst ieder jaar een wieler ronde voor amateurs, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie, op touw gezet. Op een gegeven moment moest men hier evenwel van af zien met het oog op de slechte si tuatie van het wegdek van de ver schillende straten. Dit was erg jam mer natuurlijk reden waarom „De Preamkeskouwers” enkele jaren gele den begonnen met het uitwerken van plannen welke zouden moeten leiden tot een nieuwe versie van de re „Ronde van IJlst”. Dit voorjaar is men weer rond de tafel gaan zitten en nu leek het er op. In het uitbreidingsplan „Nijezijl” zou een prachtig parcours uitgezet kunnen worden nu de Ylostinslaan klaar was. Aldus geschiedde. De ren ners starten om half twee in de Ylostinslaan en koersen via de Jan Nooitgedagtstraat naar de Sikko Sjaerdemalaan. Het parcours is 80 ki lometer lang. Gelet op de toestand van de „baan” mogen maximaal ze ventig renners strijden om de hoogste eer, Men heeft nu al, zoals gezegd, 62 inschrijvingen binnen maar liefheb bers kunnen zich nog tot en met vrijdag aanmelden. Overigens is men nu al best tevreden met de aanmel ding, want er wordt die dag elders Ook voor het zaterdagmiddagvoetbal zit de eerste competitiedag er weer op (dat is eigenlijk niet helemaal waar, maar daarover straks). Daarbij deden zich in de derde klas A nauwelijks enige schokkende gebeurtenissen voor. Of het moest al zjjn de winst van het kersvers gepromoveerde Bols wardia op Kollum. Verder wekt misschien de 20 nederlaag die Leeu warder Zwaluwen leed tegen het Staverense QVC lichte verbazing. Laatst genoemde heeft daarop prompt de koppositie ingenomen. Dat heeft ook Leeuwarden in de vierde klas A gedaan. Een en ander was mogelijk door dat de Leeuwarders de thuiswedstrijd tegen Oeverzwaluwen in winst wisten om te zetten. Nijland en HJSC staan in deze klas onderaan, maar dat heeft zo zijn redenen. De consul keurde zaterdagmiddag het gloednieuwe veld in Nijland af, omdat de grasmat op diverse plaatsen onheilspellende kleur schakeringen (geel en bruin vertoonde.) In de reserve derde klas A prijkt Harkemase Boys 2 alleen bovenaan- Dit doordat men vorige week reeds van Suameer (met 21) en meer recentelijk van Heeg 2 (met 50) had gewon nen. Gebroederlijk staan deze verliezers, naast overigens nog drie andere clubs, nu onderaan.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 6