1 Gnze lezers schrijven J ALNO-KEUKENS! t FRZS K&ORKES1 nuio I I I MARKTHAL N.V. SLAVENBURG’S BANK CENTRALE VERWARMING ook zelfbouw pakketten. receptioniste A. SIJPERDA Wij voeren de meest begeerde! Fa. v. d. Meuten ATTENTIE KONCERT op woensdag 12 september 1973 avonds 8 uur in Amicitia te Sneek. EENGEZINSWONING FA. DE JONGE EN CO. DE KOETSLANTAARN BURGERLIJKE STAND SNEEK Goed zijn J Te koop 09.00-11.00 uur. I Inbrekers maken f350 buit in Scotch Inn Optocht in Scharnegoutum 3 kilo HANDAPPELEN in plastic tas 1.85 4 kilo AARDAPPELEN in plastic tas 1.50 DE GROOTSTE KEUS GROENTEN EN FRUIT HEEFT U IN DE CONVERSATIELESSEN ENGELS VOOR BEGINNERS 't String 24, Scharnegoutum w H - fj| Binnensleepvaartdienst 56|aar INSTITUUT RöBEN 56 jaar serieus handels onderwijs E. DE WEERD CONVERSATIELESSEN ENGELS VOOR GEVORDER DEN WARM - KOUDWATERVOORZIENINGEN - SANITAIR ENZ. JANNIE OSINGA GEDIPL. PEDICURE WALTA'S SLAGERIJ Tekort aan kamers Overdekte trimbanen in Sneek Minder kinderen? Algemeen Onderling Ziekenfonds Sneek e.o. Sinaasappels G I N S T I T U U T WlJBR. Dg GEESTSTRA^ 31 j ij j DRUKKERIJ E L D E R i N 3 Nederlandse toneel schrijfkunst voor RONO H S N E E K E R NIEUWSBLAD Pagina 7 Maandag 3 september 1973 lichamelijk Sneefc, H. Puite en maar Te bevragen na 17.00 uur. ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦e Sneek Markstraat 18 Het Bestuur. VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN BIJ 1.50 de gelagerde uittrék- dan 460 kasttypen. Vereisten: Opleiding Mulo-Mavo niveau. In het bezit van typediploma. Goede contactuele eigenschappen. Dirigent: PETER ERöS Soliste: SUNA KAN, viool Uitgevoerd worden: Mendelssohn - Ouv. de He- briden; Brahms - Vioolkoneert; Schubert - 9e Symfonie. Toegangsprijs 6.Scholieren en CJP en 65+ 2,50. Voorverkoop bij Amicitia van 1112.30 u. Voorverkoop en plaatsbespreken van abonnemen ten (5 koncerten 24,C.J.P. en 65+ 10, van 4 t/m 10 september bij het V.V.V. kantoor te Sneek. Daarna op 12 september bij Amicitia. Wegens omstandigheden zal ons kantoor tot nadere aankondi ging alleen in de morgenuren voor het publiek worden openge steld van geboortekaartjes trouwkaarten verlovingskaartjes Haar taak: Het ontvangen van onze klanten, vertegenwoordi gers etc. Bediening van onze telefoon. Correspondentie en administratieve werkzaamhe den. 85 ct. 85 ct. 95 ct. 85 ct. 85 ct. Ind.hal, doorzonkamer, w.c., keuken, 3 slaap kamers, zolderkamer met vaste trap, schuur. Prijs nader overeen te komen. Nationale Trimaktie afd. Sneek LEEUWARDEN TEL. 26200 IJ j j j 5 j Wij zoeken een representatieve ons de de voor al uw sleepwerkjes beschikbaar. Inlichtingen en aangifte van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30-12.30 en van 14.00-22.00 u. Conversatielessen (spreekvaar digheid). (Lesgeld 17.50 per maand). Stadslaan 2a - IJLST Telefoon 05155-224 1972 de Ook dinsdag grote aanvoer SNIJBLOEMEN BOS CHRYSANTEN (kas) SPINNE KOPPEN slechts l]/2 kilo SUPER JAMES GRIEVE APPELEN 1.25 PRUIMEN vanaf 1.25 per kilo ZOETE DRUIVEN kilo 1.68 Begin september starten wij in Sneek met de kursussen: - N.B.M. afd. keukens Willemskade 6 LEMMER, tel. 05146-1341 na kantoortijd: 1731 Tjotterstraat 8, Sneek, tel. 6428 b.g.g. 05146-1723 VOOR alle soorten VIS KRAMER S VIS t.o. Supermarkt Nieuwe Weme Oud Kerkhof 8, Sneek, tel. 3174 en vele andere koopjes vindt u bij Een cursus, waardoor u in een vlot tempo de taal leert. (Lesgeld 17.50 per maand). - - te leiden een woord Zuid-Afri- Bezoekt u ons eens, Onze service: informatie openzoevende deurtjes, -advies-planning - de gelagerde uittrék- elëmenten en de meer Sollicitaties gaarne aan bovenstaand adres. Ook gelegenheid tot solliciteren dinsdags- en donderdagsavonds van 7.30 tot 8.00 uur aan onze zaak. Wij bieden: Een goede honorering, een prettige werksfeer in een modern bedrijf, 5 daagse werkweek. 1ste soort HAGELWITTE BLOEMKOLEN 75 ct. per stuk - 2 voor slechts 1.25 Kilo verse BLADSPINAZIE Halve kilo GESN. SNIJBONEN 3 KOMKOMMERS voor Groot bos WORTELEN Kilo HOLLANDSE TOMATEN Aanbouwkeukens De keuken met de auto matisch naar boven Kleinzand 87, Sneek. Voor al uw RECEPTIES, VERGADERIN GEN, KAARTCLUBS, PERSONEELSVER ENIGINGEN enz. BILLIJKE TARIEVEN, TEL. INL. 3259 SNEEK LAST VAN PIJNLIJKE LIKDOORNS, EELT OF INGEGROEIDE NAGELS? Maakt u dan eens een afspraak. E. Halbertsmastr. 14 Tel. 05150-5594 Handelsonderwijs in: Typen, Steno, Boek houden, Middenstandsopleiding, Handels- correspondentie, enz. Tevens zaterdagsmiddags van 13.30-16.30 uur tpt uw dienst! levering - montage. Alles in één hand. De grote optocht van ongeveer 30 praalwagens zal in Scharnegoutum rij den op woensdag 5 september van 9.00 uur tot 10.30 uur. Aan deze op tocht gaan Advendo Sneek, de landelij ke rijvereniging „De Water-Poorters” en Excelsior van Scharnegoutum voor af. In Sneek splitst deze optocht zich in tweeën voor een défilé langs be jaardentehuizen. De optocht in Schar negoutum is dus één geheel en als zo danig alleen daar te zien zijn. Oranjever. Scharnegoutum Alleen dinsdag1 750 gram VERSE WORST 2.75 Weer volop echt Fries droog spek. Nauwe Noorderhorne 1 Telefoon 2453 Wij zijn zaterdags na 5 uur gesloten. P.S. Alléén telefonische bestellingen opgegeven vóór 8.30 uur worden dezelfde dag nog bezorgd De vraag naar kamers stijgt het aanbod blijft gering. In aanslui ting op ons ingezonden stak van vori ge week donderdag, vonden wij het nodig u nogmaals te attenderen op het grote tekort aan kamers in Sneek. Door een samenloop van omstandig heden zijn uw telefonische aanmeldin gen o:p vrijdag 24 augustus niet door ons opgenomen, hiervoor onze excu ses) Langs deze weg verzoeken wij u nogmaals bij het verhuren van uw ka mers de Kamerbemiddeling Sneek in te schakelen. Vrijdagavond van 7.00 tot 8.00 uur zijn we weer geheel tot uw beschikking. Ons adres is Kleine Palen 8 te Sneek, telefoon: 05150-4767. Kamerbemiddeling Sneek In „De boekenbus” van de RONO c_ woensdag 5 september (19.5Q-20.00 uur wordt aandacht besteed aan de studie „De Nederlandse toneelschrijfkunst-” Poging tot verklaring van een gemis” van B. Stroman (Moussault, Amster dam). De literair kritikus J. Pop te Sneek wiens kritische belangstelling in het bijzonder uitgaat naar wat er voor het toneel wordt geschreven, spreekt over het werk van Stroman met de heer J. Maarleveld, de leider van het toneelgezelschap De Noorder Compagnie. In de nacht van donderdag op vrijdag is men er in de bar Scotch Inn in ge slaagd een ruit in te slaan door het aldus ontstane gat naar binnen te gaan en driehonderd vijftig gulden buit te maken. Het geld werd uit de kas ge haald. De politie stelt een onderzoek in. Dank zij de Nationale Trimaktie afd. Sneek, behoeft er in Sneek en wijde omgeving niet aan bewegingsarmoede geleden te worden. Vanaf 3 september is er iedere avond van maandag t.e.m. vrijdag gelegenheid te trimmen in de RHBS Almastraat, „C. Kan”-sporthal, Chr. Sohotanusstraat en de R. J. Sip- kensschool, Kon. Wilhelminastraat 4. Als wij in de kop van dit artikeltje spreken van overdekte trimbanen, dan wil daarmede gezegd worden, dat de oefenstof die in genoemde sportzalen verwerkt wordt, veel overeenkomst vertoont met de hindernissen van on ze gemeentelijke trimbaan op het Schuttersveld in de Noorderhoek De bedoeling van de Nationale Trim- groep die een voorpost voor ons wes ten is in een wereld waar de Sovjet unie voortdurend haar invloed tracht uit te breiden. (Trouwens waar ze ook hun einde zullen vinden volgens Ezeohiël 38 en 39). Speel niet deze geplande decadentie in de kaart maar blijf ook niet werkloos toezien doch steun de nog positieve kerken en groe pen die dit gevaar onderkennen, op dat er niet spoedig een samenleving ontstaat geïnspireerd op de idealen van Marx, Mao, Stalin, Castro, Gue vara en andere heiligen’ uit het dui vels panopticum. U redaktie bij voorbaat dank voor de plaatsing, T. v. d. Akker, Sneek. O WWWtWWWWUUtWWVWWUWVVWtHUHMWUUUUVWMVV», aktie afd Sneek is om de mensen op ongedwongen en recreatieve wijze door lichaamsoefeningen, lopen, sprin gen, spelen enz in beweging te bren gen. Er wordt niet op gelet hoe mooi of goed u dat doet, want wedstrijd- of prestatie-element is er niet bij. De hoofdzaak is, dat men eens flink in actie komt. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de uitgebreide advertentie die in dit blad staat afgedrukt. Het meest opmerkelijke is wel, dat u zo vaak mag tarnen als u wilt, en zelf de dagen uit mag zoeken welke u het bes te passen. Geachte redaktie, in het „Sneeker Nieuwsblad” van donderdag 23 augus tus staat een artikel van de „werk groep Milieuzin” met de titel: „Min der kinderen.’ Omdat ik het niet met de inhoud van dit artikel eens ben, wil ’ik graag mijn bezwaren in dit blad uiteenzetten. De kern van het eerste gedeelte van dit artikel is denk ik wel de zin: „Hoe meer mensen, hoe meer afval”. Een voorbeeld kan duidelijk maken, waarom ik het niet met deze stelling eens ben- In de Verenigde Sta ten wonen een kleine 200 miljoen men sen en dat is ongeveer 5 pct. van de hele wereldbevolking. Het is de groot ste aardolieproducent ter wereld, het land levert zo’n 50 pct. van de hele wereldproduktie. Toch voeren de V.S. meer olie in dan uit; dit betekent dus dat 5 pet. van alle mensen met elkaar 50 pet. van alle aardolie verbruiken. Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat niet de dichtheid van de bevolking in een land, of de grootte van de bevol king de grootte van het verbruik (en van de vervuiling!) bepaalt, maar wel ke bevolking we op het oog hebben. Zo zal elke Nederlander wel lOx zo veel vervuiling voor z’n rekening ne men als een inwoner van Afrika. Het volgende deel van het artikel gaat niet meer over het aantal kinderen dat we ons volgens de werkgroep kun nen veroorloven, maar over de vreem delingen in ons land. De werkgroep be veelt de volgende maatregelen aan: 1. Sluiting van de grenzen voor buiten landers die hier willen werken en 2. Deportatie van de buitenlanders die hier zijn komen wonen naar het land van herkomst. Voor deze maatregelen Worden een aantal argumenten gege ven die ik allemaal langs zal gaan om te laten zien waarom ik het niet eens kan zijn met de voorgestelde maatre gelen. Het eerste argument: „er zijn 125-000 Nederlandse werklozen, hoe zouden we dus buitenlandse arbeiders kunnen toelaten? De schrijvers geven zichzelf even verder al antwoord, ze schrijven dan namelijk: „Het is te gek om los te lopen, dat iemand wel bijvoorbeeld uit Marokko naar de randstad kan gaan om geld te verdienen, en dat ie mand uit Drente dat bijvoorbeeld niet kan.” Voorzover ik weet is er ten minste niemand die de Drenten ver biedt in de randstad te gaan werken. Dat er Marokkanen voor moeten ko men, zit hem echter hierin, dat deze en andere vreemdelingen uit arme landen, bereid zijn voor betrekkelijk lage lonen werk te doen onder om standigheden die de Drentse Neder lander niet pikt. Als de leden van de werkgroep eens zo’n gastarbeiderspen sion in het westen opzochten zouden ze vast ook wel hun volgende argument inslikken. Dat luidt namelijk dat ..gast arbeiderspension in het westen op zochten zouden ze vast ook wel hun argumenten inslikken. Dat luidt name lijk dat „gastarbeiders zulke dure gasten zijn Zéker is dat deze gastarbeiders rrieer voor onze welvaart opbrengen en heb ben opgebracht dan ze ooit mee heb ben kunnen nemen naar hun eigen land. In de opmerking aan het eind van het artikel tenslotte bevestigen de schrij vers slechts mijn eerste bezwaar. Over de Surinamers wordt verteld M, ik las uw stukje in het Sneeker Nieuwsblad (maandag 27 aug. j.l. in gezonden Lief zijn) waarvoor ik m’n petje af neem, jammer dat u nog bang bent, om uitgelachen te worden, dat is niet mogelijk, uitlachen is al leen maar dom, jaloers zijn of zo iets, dat heb ik reeds naast me neer gelegd, door het vele misschien erg ve le wat we meegemaakt hebben; het is immers onbetaalbaar, het grootste bezit, de grootste schat, om te leven; iedere dag gaat de zón voor ons gra tis oip; geld speelt hierbij geen rol, je gaat zien dat veel geld geen levens vreugde geeft: geld is alleen maar een uitdrukking, een maatstaf, die ie mand geeft voor het geleverde werk stuk, zo kun je ’n boekdeel schrijven. Wat betreft lief zijn voor elkaar zou ik liever lezen goed zijn voor elkaar. Wat het knoeien en roddelen achter ei kaars rug betreft, wel dat zijn de armste mensen ook op geestelijk ge bied. Ik zou hiermede graag willen sluiten, mijn hartelijke dank voor uw ingezonden stukje, ik sta tenminste niet meer alleen. H. Th. M., Heerenveen dat, hoewel Suriname groter is dan Nederland, en er slechte een bevol king woont ter grootte van die van Den Haag er al 1'5 pct. van die bevol king is geëmigreerd naar ons land. Blijkbaar is Suriname een overbe volkt land, dat zijn inwoners geen toekomst meer kan bieden, terwijl Ne derland zelfs nog ruimte blijkt te bie den voor buitenlanders. Tenslotte 'zou ik in tegenstelling tot de „werkgroep Mi lieuzin” de emigratie naar Zuid-Afri- ka niet „krachtig willen bevorderen” zolang er in dat land nog mensen ver hongeren. Singel 48 - Telefoon 05150-6725 w T. v. d. Akker, Marnezijlstraat 23, Sneek vraagt zioh toch wel af, ter wijl de bommen barsten in de stra ten en op de pleinen en in de hui zen van de Ierse steden, tot en met in de city van Londen, hoe het toch mogelijk is, dat er in ons Nederland- je, waar elke krant schier gewaagt van (en elke omroep schreeuwt) over vaderlandse discriminatie jegens gast arbeiders, Surinamers, woonwagenbe woners, waarbij Ambonezen en Zuid- Molukikers en Papoea’s hier en daar, tussen de wielen van het publiciteits- gedruis geraken, men vraagt zich dan wél af, hoe men hier in Nederland het nog in zijn hoofd haalt te leuren met een Outspan-sinaasappelenboycot, om er Zuid-Afrika eens weer met te tergen. Om te beginnen onthouden de organisatoren aan het Nederlandse volk de informatie, dat de sinaasap pels die uit een arm ontwikkelings land als Swaziland of van de bomen van de kleine Bantoe-boeren in Zuid- Afrika komen, op de Westeuropese markten door Zuid-Afrika onder de zelfde naam „Outspan” en zonder on derscheid in de handel wonden ge bracht. In augustus 1972 verscheen een brochure onder de titel „Out span”: „Bouwstenen voor apartheid” geschreven door den heer Du Plessis die a la Piet Reckman „voorlich ting” geeft aan zijn volgelingen. Hij bedient zich van sterk verouderde statistieken, afgezien nog van het feit dat zelfs de vermelde cijfers in een aantal gevallen onjuist zijn. Hij schrijft o.a. dat slechts 223417 Ban- toekinderen 2857 scholen bezoeken. In derdaad was dit in 1968 het geval maar dit aantal is nu: 3.250.000 Ban- toekinderen krijgen op 11.000 scholen onderwijs van 5200 onderwijzers van wie 98.4 procent Bantoe is. Dit was in 1972. Wanneer men alleen al denkt aan de inspanningen die nodig zijn om zoveel onderwijzers op dan is inplaats van haait van waardering voor de kaanse blanken zeker op zijn plaats. Het boekje van Du Plessis wemelt van grote en kleine onjuistheden. Op pag, 16 spreekt hij van hutbelasting. De Zuid-Afrikaanse regering kent echter in het geheel geen hutbelasting. Onjuist is ook de bewering dat de sociale voorzieningen niet voor de ar beiders op de Sinaasappelplantage’s gelden. Hun medische verzorging is gratis. Al met al krijgt ons volk op de reeds bekende manier nu weer een vloed van halve waarheden en on- van 25 t.e.m. 31 aug. 1973 Geboren: Teddy Grietje dv Jacob Roelevink en Gerda Boonstra; Sandra Maria dv Hendrik Geert de Vries en Maria Talsma; Jan Arent zv Arent Jan van der Sluis en Bregtje Zwart; Sjoerd Daniël zv Sije Dijkstra en Pietje Agema; Ronald Jan zv Nico- laas Petrus Teerenstra en Anna Jan tje Potma, van Heeg; Tjarko en Rou- ke zs. v. Riemer Jozef Bosma en So phia Elisabeth Hogeling, van Lem mer; Tineke dv Adrianus Jacob Hen- drikse en Dina Johanna Anna em- stra, van Lemmer; René Duco zv Jo han van der Werf en Maike Boot; Pie ter André zv Pieter Jetje Zeldenrust en Gesina Pëtronella Regina Regeling; Remon Sergio zv Sippe Pitstra en Yvonne Johanna Paulina van Helden. Ondertrouwd: Willem Willebrordus Johannes Poiesz 25 j, en Ellen Catha rina Maria Hooft 18 j.; Hendrik van der Laan 25 j. en Trijntje van der Laan 17 j.; Wilfred Sebastiaan van Vugt 23 j. en Trijntje Josephina Rie- mersma 20 j.; Marius Theodoras Kui- tert 31 j. en Ingrid Suzanna Ambagits- heer 27 "j.; Johannes Bartholdi de Vries 33 j. en Berendtje Mari Boer- mans 23 j.; Ids Jan Breimer 24 j. Jacoba Loopstra 26 j.; Jacob Walter de Bruijn, 21 j, en Geertruida Veroni ca Anna Werkman 21 j.; Hendrik Tjeb- be Huitema 30 j. en Marijke Ymkje de Jong 23 j. Gehuwd: Hedzer Bergsma 20 j. en Francien Samplonius 18 j.; Dirk Vol ger 29 j. en Marijke Westerhof 22 j.; Ruurd Boot 22 j. en Tjitske Barber tje Heerschop 22 j.; Hendrik Harman- nus Stellinga 20 j. en Benita Tange 20 j. Overleden: Trijntje Beeksma 84 j. w.v. Jan Dijkstra; Oepke de Boer 80 j. e.v. Tjitske de Boer, van Koudum; Pietje Vlieger 82 j. e.v. Teake Dei- num, van Koudum; Janke Hofstra 63 j.; Geeske Poeze 87 j. w.v. Lammert Steigenga, van Hindetoopen; Martsen Jansma 81 j. w.v. Anne Visser; Gijs- bert Geert Koehoorn 66 j. e.v. Janna Regina Reitsma. waarheden te horen om de belangen van Zuid-Afrika te ondermijnen Wan neer de omstandigheden voor de Ban toe arbeiders zo beestaehtig zouden zijn als men .ons wil doen geloven waarom stromen dan buitenlandse ar beiders tot diep uit Afrika zoals uit Tanzania en Zaïre naar dit land toe om te werken? Er werken nu al ruim 800000 buitenlandse arbeiders in Zuid- Afrika en men kan de deur niet ein deloos open houden. De problemen zijn al groot genoeg om voor de legale arbeiders behoorlijke huisvesting te vinden en hun medisch en sociaal op te vangen. Er worden helaas mensen teruggestuurd die illegaal binnenko men, maar dat doet Nederland soms ook. Om kort te gaan, het zijn weer de zelfde ultra-linkse figuren van Kerk en Wereld die blindelings een bepaal de lijn volgen om de kleine Banitoe- boer en de arme swazilander de das om te doen, en men wil niet van te genargumenten weten. Om met Pieter Reckman te spreken in zijn „Hand boek voor Indoctrinatie” a la Beria: „Chaotisering is een adekwate (aan gepaste) techniek tot overname”. Men wil dus de chaos ook in Afrika en dan is een tevreden bevolking niet gewenst, hier niet en nergens. Wie is uiteindelijik het meest gebaat met de ondermijning van de positie van de blanken? in Zuid-Afrika? Juist, u raad het al, niet het Westen, maar Moskou of Peking. En dan zwermen nu dan over Nederland de apostelen van de boycot-Outspan uit, om een Zuid-Afri ka expres en extreem aan de kaak te stellen in de zin van „Nixon-moor- denaar” met behulp van het indoc trinerend instituut der wereldwinkels’ van alles, wat maar maatschappelijk en politiek links gericht is. Om op de unieke schandpaal dat land aan de kaak te stellen, met Vlak bij de Ie ren en de Engelsen, met onder de Surinamers, de gastarbeiders, Ambonnezen, de Zuid-Molukkers, Papoea’s en van eigen volk gediscri- mineerden, ongeacht dan nog het ver- drukte Praag, een door Moskou ge- I stolen Baltisch gebied en een commu- i nist die Indo-China wil overheersen. i Daar staat men dan hoog in de ka theder, of in de preekstoel van Kerk en Zending, doemvonnissen uit te de len, om te ageren tegen de sinaasap- peltjes, terwijl maar één .slogan’ past: geneesheer, genees eerst jezelf .Wie de machten die thans werkzaam 1 achter de „Outspan” (een volgende keer is het b.v. Griekenland, Porta- gal of stakingen enz.) in de kaart wil spelen die kope geen .Outspan’ maar sinaasappels uit een ander land, echter ook niet uit Israël want ook I dan steunt men een kleine dappere Lorentzstraat 23, Industrieterrein, Sneek Cash Carry Groothandel in speelgoed en papier- waren. Uitgeverij van stadsgezichten.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 7