BEJAARDEN MOETEN N VOLWAARDIGE PLAATS SAMENLEVING HOUDEN Optocht in Scharnegoutum bleek een grote trekpleister I ULST snekerWkoerier n«gmnwnnninui>j -^voon wmk m EN BESLIST „GEEN VISIE” 1 „ENERGIE VERSPILLING” ri I Bezwaren tegen bestemmings plan Uitwellingerga ongegrond 91 Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en Gaasterland kon telegram niet kwijt I I Ontmoetingsruimte bejaarden dinsdag open ^SN^JEUWMUD v S Sneker afdeling „Beatrixoord" telt bijna 800 leden f I ■SS-XX-V^. r I i i COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD >■57133,1 j;- MÉS Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis - aan- huis In GAASTERLAND, SLOTEN ex» ff „Wanneer straks de ontmoe tingsruimte voor de bejaarden geopend zal zijn, streven we er naar deze mensen volledig in spraak te geven. Men zal dan mee kunnen denken inzake ac- tiviteiten en dergelijke. Voor alles menen we dat de bejaar de een zelfstandig individu is en dat deze een volwaardige plaats in de samenleving zal moeten behouden. Het prin cipe van de Stichting Open Be jaardenwerk Sneek is dan ook deze categorie mensen te bege leiden en hun zelfstandigheid zolang mogelijk te handhaven. We willen wars zijn van welke vorm van betutteling dan ook.” Aldus de heer H. Kuiper, voor zitter van de Stichting Open Bejaardenwerk Sneek. 1 en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, S BttlIlHMlIBIIIIIffi - j MM •r. f SNEEKER NIEUWSBLAD 5 M- v. d. BERG Raad Gaasterland felle kritiek op structuurschets Friesland Verschijnt: maandags en donderdags s Voordat werd begonnen met de behandeling van de agendapun ten besloten de vroede vaderen van Gaasterland dinsdagavond op voorstel van burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra de koningin een telegram te zenden, waarin dank en hulde werd gebracht voor het beleid en het bestuur van Hare Majesteit en waarin het koninklijk gezin een goede jubileumviering werd toe gewenst. Gemeentesecretaris K. A. de Groot verliet daarop de vergadering teneinde het telegram op te geven. Hier kwam echter niets van terecht, de lijn was druk bezet. Een viertal latere pogin gen hadden evenmin succes. Het was al in de kleine uurtjes voor dat het gelukstelegram van Gaasterland eindelijk kon worden ver zonden I H DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 72 UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek I Tegen het ontwerp tot herziening van het bestemmingsplan voor Uitwellin gerga zijn twee bezwaarschriften in gediend, waarvan een binnen de voor geschreven termijn. Het bezwaar, dat wel op tijd is binnengekomen, is van mr- Joh- de Jager, advocaat en pro cureur te Fochteloo. wijs het heel erg moeilijk zal krijgen als het aantal gezinnen niet groter wordt. Daarom moet er volgens haar gestreefd worden naar grotere dorpen en voor Gaasterland betekent dat dat het gemeentebestuur hier rekening mee moet houden bij het maken van de bestemmingsplannen. few Uit het financiële overzicht van de penningmeester, de heer J. Terpstra wordt duidelijk dat in 1972 1561,25 aan bijdragen werd ontvangen. Hier van werd 1200,afgedragen aan het hoofdbestuur. Dit is honderd gulden meer dan het jaar daarvoor. Op de algemene jaarvergadering, die zater dag aanstaande in Haren wordt gehou den, staat de heer A. ter Horst uit Sneek kandidaat voor de vacature die in de landelijke financiële commissie is ontstaan door het aftreden van de heer J. P. Tichelaar uit Makkum. Uit het jaarverslag van de landelijke vereniging blijkt dat de bezetting van de tehuizen in Haren en Appelscha vorig jaar zeer goed genoemd kan worden. „Beatrix” verwacht een terug loop in de bezetting van de tubercu- lose-afdeling. De behoefte aan bedden voor de kunstnierbehandeling en hart revalidatie zal daarentegen groter wo den. „Als we uit deze schets ons beleid moeten putten is het niets waard- Er spreekt geen enkele visie uit en over de ontwikkeling van Gaasterland wordt helemaal niets gezegd, terwijl we hier toch met enorme plannen zit ten”, aldus de heer Van den Berg. „Wat een energie is hier verspild door mannen met de witte boorden” riep hij uit en informeerde bij het college of de gemeente ook financieel had bij gedragen in het samenstellen van de schets. Hierop antwoordde burgemees ter H. L. Sixma baron van Heemstra aanvankelijk ontkennend, maar later moest hij toegeven dat de gemeente, zij het indirect, de samenstelling van het rapport gesteund heeft. Gisteren werd alom in den lande, begunstigd door een warm Oranjezonnetje, uitbundig feest gevierd. In Scharne goutum duren de festiviteiten vier dagen, want hier wordt ook het 50-jarig bestaan van de muziekvereniging ’Excel sior’ feestelijk herdacht. Het feest in Scharnegoutum werd ’s morgens door herauten geopend, waarna een 26 praal wagens door de straten trokken. Deze optocht bleek een geweldige trekpleister. Van heinde en verre was men naar het dorp gekomen om de resultaten van vele uurtjes „huisvlijt” in ogenschouw te nemen. Op verschillende wagens werd de vestiging van Fred van der Werf in de voormalige zuivelfabriek tot uitdrukking gebracht. Dat vooral de Scharnegoutumer middenstand hier niet erg mee is ingenomen laat zich licht raden. De praalwagens werden door, een jury gekeurd en de uitslag is elders in dit blad af gedrukt, evenals meer nieuws over de jubileumviering in Scharnegoutum, Sneek, IJlst enzovoort. heer H. Stichting Mr. De Jager meent in zijn bezwaar schrift dat het ontwerp tot herziening van het structuurplan een aantasting betekend van de oude struktuur van Uitwellingerga en bovendien is hij van mening dat de dakhelling en de par keerruimte binnen goed passen in het plan. Hij wil voorts een toetsing van het plan aan de Structuurschets Fries Merengebied en de advocaat plaatst tevens een opmerking over de econo mische uitvoerbaarheid van het plan- Burgemeester en wethouders van ■- De heer Gaastra wilde het woord „visie” tussen aanhalingstekens zetten als het wordt aangehaald in verband met de structuurschets- G.s. hebben naar zjjn mening te veel gebruik ge maakt van de woorden „schijnen”, „lijken” en „zou kunnen zijn”. Men stelt zich bijzonder vrijblijvend op, men durft geen lijn te stellen”, zo zei de socialist. Hij noemde het rap port een bijbel voor personen die het beleid moeten bepalen. „We heb ben een heleboel sekten in de gods dienst die stoelen op dezelfde bijbel, zal worden als de overheid zo door gaat. „Ik ben bang dat we hier een achtergebleven en onderontwikkeld gebied worden, een derde wereld dus.” De afdeling Sneek van de vereniging „Beatrixoord” telde per 31 december 1972 788 leden. Vorig jaar verbleven zeven Sneker patiënten in Beatrixoord. Dit blijkt uit het jaarverslag van de vereniging dat één dezer dagen is ver schenen. De heer W. Pietersma (projectleider en links op de foto) en de Kuiper (voorzitter van de Open Bejaardenwerk Sneek) poserend voor het Cruycebroedershof waarin vanaf dinsdag (iedere dag tussen 9.30 -11.30 uur ’s morgens en van 14.00- 16.30 uur ’s middags de bejaarden de beschikking zullen hebben over ’n ontmoetingsruimte. Mensen met „drempelvrees” zul len bij het binnengaan geen enkel probleem ondervinden, want aan de achterkant van het gebouw is een soortement opritje geplaatst, die het gebruik van een invalidenwagentje niets in de weg zal doen staan. De KVP-er J. B- Coenders maakte zich ernstig zorgen over het feit dat in de schets praktisch niet over Zuidwest-Friesland wordt gerept. Hij vond het nog zorgelijker dat er niets over Gaasterland wordt ge zegd- „Dit had meer aandacht mo gen hebben” dacht de heer Coen ders, wetende dat de ZWH ben zor genkind is. Hij was bang dat dit gebied een soort „Oost Groningen” Gaasterlandse raadsleden hebben dinsdagavond in niet bewoordingen kritiek geuit op de structuurschets voor Gedeputeerde Staten dan een visie zouden geven voor het in de te volgen beleid- De heer D- van den Berg „energie verspilling”, terwijl de socialist die alleen verschillend wordt uitge legd- Zo is het met de structuur schets ook. Er spreekt geen duidelij ke visie uit en dat is erg „spitich” Nadat de heer J. Timmerman de me ning van de CHU-fraktie had gegeven door op te merken dat Gaasterland kennelijk in de vergeethoek is ge raakt „ze zwijgen ons gewoon dood” beloofde de burgemeester g.s- een passende reactie op hun schets te zullen sturen, „want deze hele zaak verontrust ons ook zeer.” mis te verstane Friesland, waarin toekomst (ARP) noemde de schets C. Gaastra sprak van „weinig visie.” „Men stelt zich te vrijblijvend op”. De raad was in het geheel niet te spreken over het feit dat in het rapport zo weinig aandacht aan Zuidwest Friesland wordt geschonken. Ook het college van b. en w. is niet bijster gelukkig met deze „visie” van g.s- r 7. Mevrouw W. T. Spoelstra-Pbsthuma (FNP) vond dat de kleinere plaatsen meer aandacht moeten krijgen- In Gaasterland zijn er volgens haar nog al wat van die dorpen en gehuchten, waarin de middenstand en het onder- Wymbritseradeel zijn van mening dat de struktuur van Uitwellingerga door het bouwen langs het water niet wordt aangetast. Wanneer de klemtoon op „oude” struktuur wordt gelegd, dan is elke uitbreiding of nieuwbouw als een aantasting te beschouwen. Vol gens het college bepalen de voorschrif ten, dat alleen woningen met kap mo gen worden gebouwd- Gesteld wordt, door mr- De Jager, dat geen dakhel ling is voorgeschreven en daardoor de recreatiewoningen zullen afwijken van die van de oude dorpskern. Dat ach ten b. en w. echter zeer voorbarig, om dat bij de nadere regels te verwach ten zijn inzake de bebouwing. Wat de economische uitvoerbaarheid betreft, zeggen b. en w. nog geen baten te kun nen ramen, zolang er geen nadere uit werking van het plan is- Immers, de baten zullen sterk afhankelijk zijn van de soort en de aantallen, waarin re creatieve bebouwing zal worden toege laten. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor het bezwaar schrift als ongegrond te verklaren. Te vens om het bestemmingsplan voor Uitwellingerga vast te stellen, over eenkomstig het ontwerp, met dien verstande, dat de ontsluitingsweg langs het terrein voor recreatief wo nen gemiddeld 25 meter in noordelij ke richting wordt verschoven. Als dinsdag de ontmoetingsruimte voor de bejaarden open zal worden gesteld (een officiële opening vindt zo mogelijk later plaats), is daar een voorbereiding van een viertal jaren aan vooraf gegaan. Destijds werd het initiatief tot het komen van de oprich ting van een dienstencentrum in Sneek genomen door een aantal levensbe schouwelijke instellingen (kerken, Hu- manitas, de Vrouwelijke Hulpverle ning en het Leger des Heils. Weer later traden de Gemeente Sneek en de diverse bejaardenorganisaties toe- In het voorjaar van ’73 werd de stichting tenslotte een feit. Om de be- Vervolg op pagina 11. REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3119, L. Jell erna, redakteur FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariel Bij kontrakt lagere mm-prijs i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1