voor v.v. T.O.P. ’63 Gezinsvervangend tehuis biedt bewoners perspectief Appartementen Sneeker- meer worden niet verkocht Bijdrage f 25. Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en III ULST SNEKER^KQERIER 5 Poppenkast in rr Lemmerwegwijk-west Oppenhuizerbrug 's nachts gesloten EENRICHTINGS VERKEER IJLST VIJF DORPEN MINDER IN WYMBRITSERADEEL? f (vervolg op pagina 3) k BEJAARDENWONINGEN OP PLAATS VAN AUTOWRAKKEN DR blad venehQnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ®x> Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de 4 '4 - - i f SNEEKER NIEUWSBLAD BURGEMEESTER OPENT eisen er ge- er Onder een vrij aardige publieke belangstelling werd zaterdagmorgen in MIst een vlootschouw gehouden. Verschijnt: maandags en donderdags Het zaterdagmiddag geopende gezins vervangende tehuis voor geestelijk ge handicapten, heeft een opnamecapaci teit van 24- Momenteel wordt het tehuis reeds bevolkt door 14 bewoners. De heer Rozenberg heeft gevraagd hem een ander terrein ter beschik king te stellen, opdat hij een bijdrage zou kunnen leveren aan de oplossing van het probleem van sloopauto’s. MAANDAG 10 SEPTEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 73 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek t Geen enkele van de ruim zestig appartementen die langs de Sneekermeer- oever zullen worden gebouwd, als alles goed gaat tenminste, zal worden ver kocht. De bouwer, de B.V. Paviljoen Sneekermeer, zal het geheel exploiteren in de verhuur sector. Dit geldt ook voor die gevallen, waarin reeds een koop contract was afgesloten. In een mededeling aan de raad zeggen b. en w. van Wymbritseradeel dat niet verwacht mag worden dat de kroon de verleende bouwvergunning zal schorsen en/of vernietigen. Dit gewijzigde beleid is een gevolg van een gesprek tussen b. en w. en een vertegenwoordiger van de Minister van Volkshuisvesting f>n Ruimtelijke Or dening en enkele dagen later met een afvaardiging van de B.V. Opgemerkt mag worden dat het bezwaar van G.S. zich niet richt tegen het bouwplan als zodanig, maar tegen de woonfunktie en de voorgenomen verkoop van een ge deelte van de appartementen. Vandaar dat de bouwer nu een andere koers gaat volgen. B. en w. verwachten dat een uitspraak van de Kroon over de bestuurs rechtelijke kant van de zaak niet tot stand zal komen. Op zichzelf bevredigt deze oplossing het college niet, maar de bouwer wenst verder uitstel te be perken, omdat hij door nog meer tijdverlies gedupeerd dreigt te worden. VLOOTSCHOUW IN IJLST TELDE 30-TAL SCHEPEN REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 l 3779, D. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling! ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Burgemeester en wethouders hebben verschillende mogelijkheden overwogen en zijn tot de conclusie gekomen dat verhuring van een perceel grond nabij de ingang van het terrein van de ge- meentereiniging de meest aangewezen oplossing is. De heer Rozenberg is er mee accoord gegaan. Het terrein ral op kosten van de heer Rozenberg van de omliggende terreinen worden afge scheiden door ’n houten schutting van 1.80 meter hoog. Buiten deze schut ting zal een camouflerende beplan- tingssingel worden aangebracht. Omdat het kleedgebouw niet meer in een al te beste staat verkeert, is het bestuur van de voetbalvereniging T-O.P.’63 bereid mee te werken aan de bouw van een nieuwe kleedgelegen- heid, onder voorwaarde, dat van de zijde van de gemeente financiële me dewerking wordt verleend in de nieuwbouwkosten. Die kosten worden geraamd op 65.500, Mr. P. E. van Krevelen, gedeputeer de van Friesland, merkte op dat de samenwerking tussen particulieren, overheid en deskundigen goed is weest. Hij was van mening dat het verstandig is een planning te maken in verband met de bouw van derge lijke tehuizen. „Het lijkt mij minder gelukkig de gemeenschap te verblijden met een aantal lege bedden. Als la ter blijkt dat er te weinig ruimte is kunnen we er altijd nog bij gaan bouwen”. Desalniettemin vond hij dat men gestadig moest blijven doorwer ken aan het pakket van gezinsvervan gende tehuizen en dagverblijven dat men op het oog had, De heer Van Dijk: „We kunnen niet ophouden met het werk van de stichting. We zijn er nog niet. We moeten onder meer trachten de bestaande tehuizen aan te passen aan de moderne tijd.” „DE HORN” IN SNEEK In verband met herstelwerkzaamhe den is de Oppenhuizerbrug gesloten van ’s avonds negen uur tot 's mor gens zes uur. Die sluiting gaat van avond reeds in. De werkzaamheden duren tot vrijdag of zoveel langer dan nodig is. De omleiding is aangegeven. Aan de heer W. Rozenberg in de Fre- derik Hendrikstraat te Sneek werd in 1965 tijdeljjk een terrein aan de Woud- vaartkade in gebruik afgestaan als opslagplaats voor autowrakken annex sloperij. Dit terrein is echter op kor te termijn nodig voor de bouw van en kele bejaardenwoningen. In verband hiermee is de heer Rozenberg het ge bruik van het terrein opgezegd. De Speeltuinvereniging ,’t Kaatsland’ en de Wijkvereniging Lemmerwegwijk- west organiseren donderdag 13 septem- Drie jaar geleden besloot de Ulster vroedschap éénrichtingsverkeer in te stellen voor het gedeelte van de Eegracht en de Galamagracht gele gen tussen de overkluizing en de Kerkebrug. Nu de reconstructie van oud-IJlst, inclusief de verbeterde be strating zijn voltooiing nadert, ach ten b. en w. het moment gekomen om ook voor het gedeelte van de Eegraeht en de Galamagracht gele gen tussen de Kerkebrug en de Zuideindsterbrug éénrichtingsver keer te treffen. Over een voorstel in die richting zal de raad van Ijlst vrijdagavond een uitspraak moeten doen. Onder het toeziend oog van mr. H. Rijpstra, commissaris der koningin van Friesland, en de Ulster burge meester, de heer H. W. F. Mumsen, (en de respectievelijke eega’s) die zich aan boord bevonden van het „Statenjacht”, voeren een dertigtal ronde- en platbodemjachten door het rustige water van de Geeuw. Jammer hierbij was dat de meeste toeschouwers het admiraalzeilen op de Wijde Geeuw hebben moeten missen, vermoedelijk omdat dit punt te ver en te moeilijk te bereiken was. Voor muzikale opluistering ver leende het plaatselijke muziekkorps Concordia haar medewerking. Geposteerd op een schip zorgde het korps voor een passende omlijsting. (Foto Studio Ger Dijs). Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel zjjn van mening dat het uit praktische overwegingen de voorkeur verdient de dorpen Indijk, Sandfirden, Smallebrugge, Tjalhui- zum en Ypecolsga .niet als dorp te laten voortbestaan doch deze te voe gen bij respectievelijk Woudsend, Ou- dega, Woudsend, Ysbrechtum en Woui-rnd. De namen van deze dor pen willen b. en w. graag laten voort bestaan als „straatnaam”. Het college kwam al eenc eerder met een dergelijk voorstel, maar tijdens de behandeling door de raad nam men het voorstel terug om de zaak opnieuw te bekijken. B. en w. zijn niet tot andere inzichten gekomen. Men is van mening dat men bij deze vijf plaatsen nauwelijks van een dorp kan spreken. Basisscholen zijn er niet, terwijl de middenstand eveneens „ver stek laat gaan”, Het bestuur van de christelijke kleuterschool Nijland is op zoek naar onderwijsruimte voor ’n groep kleuters. Het plaatselijke vereni gingsgebouw is hiervoor gezien de oppervlakte van de aanwezige zaal- tjes en het nevengebruik van het gebouw niet geschikt. Het dorpshuis in Folsgare kan in principe echter geschikt gemaakt worden voor tijde lijk gebruik door het kleuteronder wijs. De inspectrice van dit onder wijs gaat ermee akkoord, tenzij de raad besluit enkele voorzieningen te willen aanbrengen, waarmee 9500,gemoeid zal zijn. ber a.s. een poppenkast-voorstelling in de Chr. MTS aan Het Perk, voor kin deren van vier tot en met zes jaar. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat bij de bepaling van het bedrag rekening moet worden gehou den met de gedragslijn, zoals die in meerdere gevallen in de gemeente is aangehouden, maar dat bovendien in dit geval de konsekwenties van het bestemmingsplan Tsjerkewyk billijk heidshalve ook in de te verlenen bij drage moeten worden verdiskonteerd- ’t College stelt de raad dan ook voor een éénmalige bijdrage van f 25.000,- aan de voetbalvereniging T.O.P.’G3 te verlenen. Bij de realisering van het bestem mingsplan Tsjerkewyk te Oppenhuizen zal het kleedgebouw b\j het sportveld moeten verdwijnen. Het speldveld zelf wordt door het inmiddels ter goed keuring ingezonden bestemmingsplan niet aangetast, aldus burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel in een voorstel aan de raad. FUNCTIE Inderdaad zijn er nog heel wat tehui zen op te knappen. „De Hom” is het negende in de rij van dertien geplan de tehuizen in Friesland en het twee de dat nieuw is gebouwd. „Volgens de heer J. Zwart van CRM was het wel duidelijk dat er emancipatie in de bouw van de tehuizen zat, zowel op provinciaal als op landelijk niveau. Het feit dat men steeds minder naar verbouwde villa’s en voormalige be jaardentehuizen grijpt om aan de vraag naar- opvangcentra te voldoen, juichte hij in dezen toe. In het kader daarvan merkte hij op dat de functie van het tehuis boven de vormgeving moet prevaleren. Op vrijdag 21 september wordt een feestavond gegeven in het brug genhoofd van de in aanbouw zijnde brug over de Geeuw. Dat de Lemmer weg wijkbewoners van deze „zaal” ge bruik kunnen maken, is vooral te dan ken aan de Aannemingsmaatschappij VBK, die de brug bouwt, en de pro vinciale waterstaat. Meer over dit feest in een volgend nummer. Burgemeester mr. B. van Haersma Buma van Sneek heeft zaterdagmiddag het nieuwe gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehandicapten aan het Kaatsland officieel geopend. Hij zei bij deze gelegenheid dat er een perspec tief wordt geopend voor al diegenen die in het tehuis worden gevestigd, mede in verband met het feit dat het tehuis, dat volgens hem midden in de sa menleving moet staan ook temidden van een woongemeenschap staat. Deze situatie, die natuurlijk onopzettelijk tot stand is gekomen, sluit aan bij één van de doelstellingen die men nastreeft, namelijk het integreren van de be woners van het tehuis in de maatschappij. het tehuis weinig eisen gesteld. De leeftijd is niet belangrijk, evenmin ais de geloofsrichting. In het belang van de bewoners, namelijk om te voorko men dat iemand zich eenzaam zou gaan voelen, probeert men een ietwat homogene groep te creëeren. en te vens de gezinssituatie na te bootsen. Het tehuis dient om, zoals het woord al zegt, het gezin te vervangen. Over dag gaan de bewoners naar sociale werkplaatsen of dagverblijven, terwijl men ’s avonds weer op de „basis terugkeert. „De Horn” heeft een opnamecapaci teit van 24. Momenteel wordt het te huis door veertien geestelijk gehandi capten bevolkt, die aan de eis van zelfraadzaamiheid moeten voldoen om te wonden toegelaten. Men beschikt in het tehuis dan ook niet over verple gend personeel, uiteraard wel over leidinggevend personeel, van wie me juffrouw M. P. Koning het hoofd is. Verder worden aan de bewoners, van Aanvankelijk bestond er van be stuurszijde van de „Stichting tehui zen voor Gehandicapten op algeme ne basis in Friesland” enige huiver voor het toelaten van mensen van beiderlei kunnen zoals in dit tehuis het geval is. Na enige oriënterende gesprekken en het inwinnen vanin formatie heeft men besloten zowel jongens als meisjes toe te laten, hetgeen, dat was wel duidelijk ge worden, geen problenten zou ople veren. Ook dit besluit heeft volgens de heer van D(jk positief bijgedragen tot het creëeren van een woonge meenschap. Het gebouw heeft de naam „de Hom” gekregen. De voorzatter, de heer J. van Dijk, verklaarde dat de ze naam alles met watersport heeft te maken en evenzo van toepassing is op de functie van het tehuis. „Een hom is een vooruitgeschoven plaats in het meer, een toevluchtsoord voor al le schipbreukelingen”. Reeds in 1966 werden door de gemeente de eerste stappen ondernomen om te komen tot de bouw van een dergelijk huis en in 1969 nam de raad een positief besluit inzake deze kwestie, Dit betekende flat men april vorig jaar al met de bouw kon beginnen en in juni van dit jaar huize „de Hom” in gebruik kon nemen. e. 1 A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1