STRUKTUURPLAN IS IN VOORBEREIDING Edoza voor ’t laatst in de lens in Sloten de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van en DIEPE ONTWATERING IN RUILVER KAVELING HOMMERTS-OPPENHUIZEN Na gebleken succes opnieuw jeugdsportleiderscursus Sneek IJLST Sr abri's langs rijksweg Schoolkinderen Sloten Vereniging Sneeker Ambachtsschool wil langs rijksweg bouwen sturen opstellen naar de koningin Nijland moet geld inzameien voor „Uit de Marktstraat" I wW'l it cwr aiHiiiiaiiiiiiiiuiiiiM fliiiiiimiHiiiiii Opbrengst kollekte In dit nummer is als bijlage opgenomen BENOEMING ARBEIDSBUREAU (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). Miiilii 'g; Idee van burgemeester Hd Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de I f SNEEKER NIEUWSBLAD Sneek streeft naar behoud woonfunktie in binnenstad onderdeel is herfst Maatschappelij k en Voor het maken welke de Verschijnt: maandags en donderdags de zal UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 74 ADMINISTRATIE: Sin ff el 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek Wanneer u interesse voor deze cursus heeft, doch nog aarzelde zich hiervoor aan te melden, dan bent u van harte welkom op deze bijeenkomst. Ook kun nen nadere inlichtingen worden inge- wonnen op de afdeling Sport, Recrea tie en Jeugdwerk van de gemeentesec retarie, Marktstraat 15, Sneek, tel. 05150-4241, toestel 117, Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e-o FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Groot sand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) 4D VERTENTIET AR1EVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs In deze nota gaat het vooral om de doelstellingen van het structuurplan. Fundamentele gedachten zijn hierbij dat het gemeentelijk beleid gericht zal zijn op ruime ontplooiingsmogelijkhe den voor de mens in de samenleving. De binnenstad moet daarbij goed be heerd, ontwikkeld worden (dit stads deel dient een eigen specifieke rol te De t.v. opnamen voor het program ma ’Denkend aan Friesland’ waarin het Sneker mannenkoor ’Edoza’ cen traal staat hebben gisteren hun be slag gekregen in Sloten. De reserve- dag, die men had gereseveerd voor het geval men op het schema achter zou raken, behoeft niet te worden gebruikt. De stemming onder, de le den was ook deze laatste dag uitste kend. De heer B. Jansen, voorzitter van het koor, was aanvankelijk wel een beetje bang dat de lol er voor de leden af zou zijn na de plaatopna men die twee maal tot in de vroege ochtenduren hebben geduurd. De plaat ligt inmiddels in de winkels. De t.v.-opnamen werden voorbereid door de heer F. Bode, producer, re gisseur Henk van der Horst en „Edoza” zelf. Het koor had f 4500.- van de N.C.R.V. gekregen om de on kosten die met de huur van verschil lende requisiten gemoeid zouden zijn te dekken. Dit budget is weliswaar krap, maar de penningmeester denkt net rond te kunnen komen. Het pro gramma wordt op 26 september, ’s avonds twintig over acht via Ne derland 1 uitgezonden. De heer Jan sen verwacht dat meer dan 1,8 mil joen kijkers voor de buis zullen zit ten. den verkregen gunstige resultaten en omdat ongeveer 10 pct. van de bin nen het ruilverkavehingsgebied gele gen gronden een andere bestemming krijgt en de mogelijkheden van be- drijfsvergroting daardoor gering zijn. Van de 4350 ha, di'e het gebied omvat is n.l. reeds 400 ha gereserveerd voor het realiseren van het landschapsplan en hert veiligstellen van terreinen van natuurwetenschappelijke waarde en 20 ha voor het treffen van recreatieve voorzieningen. De kollekte voor de kankerbestrijding heeft in Oppenhuizen-Ultwellingerga 886,— opgebracht. Deze maquette van de Sneker binnenstad is gemaakt door leer lingen van de M.T.S. in samenwer king met „pupillen” van de „recla megroep” van de Detailhandel- vakschool. Het constructieve werk van de maquette werd gedaan door de M.T.S., de aankleding werd verzorgd door de C.D.V.S., die hem gaat gebruiken voor een projekt ten aanzien van de mid denstand in de binnenstad. Het Sneker gemeentebestuur mag hem lenen voor het „stofferen” van haar structuurschets. (Foto Studio Ger Dijs) De theorielessen worden uren gegeven in de cantine van de Sneker Sporthal, terwijl voor de prak tijklessen op zaterdagmorgen gebruik zal worden gemaakt van de sporthal len of één der gymnastieklokalen in Sneek. De deelnemers die de leeftijd van 17 jaar moeten hebben bereikt, be hoeven niet persé lid te zijn van een sportvereniging. Voorts kunnen zowel dames als heren aan de cursus deelne men. Doordat zowel de Nederlandse Sport Federatie, de Provinciale Frie se Sportraad als de gemeente Sneek de cursus subsidiëren, bedraagt het cur susgeld slechts f 35,— (incl. boeken geld). spelen), terwijl men een verantwoord milieubeheer nastreeft. Het gemeente bestuur wil trachten de funktie van Sneek ten aanzien van de werkgele genheid zo goed mogelijk af te stem men op de behoeften van de bewoners tot in de wijde omgeving. Hierbij is een grote verscheidenheid aan soorten werk wenselijk. Men zal daarnaast streven naar evenwicht tussen be roepsbevolking, opleiding en werkge legenheid- Men tracht dan de bevol king zo evenwichtig mogelijk op te bouwen naar leeftijd, beroep en even tueel andere sociale en economische kenmerken. De gemeente zal proberen het aanbod van woningen zo goed mo gelijk af te stemmen op de vraag van de woningmarkt. Gedeputeerde staten van Friesland hebben de hoofdingenieur-direkteur van de landinrichting in Friesland la ten weten, dat zjj geen bezwaar heb ben tegen de toepassing van diepe ont watering in die gebieden van de ruil verkaveling Hommerts-Oppenhuizen, die daarvoor naar het oordeel van de plaatselijke commissie in aanmerking komen. Uit het oogpunt van een verantwoord natuurbeheer dienen de Zwarte en Witte Brekken met hert aansluitende boezemland en de zomerpolder, de Geeuw tussen Sneek en IJlst en de Broeresloot beschermd te worden. Ze hebben namelijk een bepaalde natuur wetenschappelijke waarde. De inrich ting en situering van de nfeuw te be bouwen gebieden zullen zodanig moe ten zijn, dat harmonie ontstaat met het landschap. De bestaande situatie zal daarbij in sterke mate als uit gangspunt moeten fungeren. Verder moet gezorgd worden voor goede af- voermogelijkheden van huishoudelijk en industrieel afval. Aandacht ver dient het verwijderen van de afvalpro- duktie van recreanten onder meer ver oorzaakt door de chemische toiletten, terwijl voorzieningen voor de afvoer van afgewerkte olie niet zullen mogen ontbreken. (vervolg op pag. 11) Gedeputeerde staten stellen wel met nadruk, dat dit standpunt alleen be trekking heeft op diepe ontwatering in de ruilverkaveling Hommerts-Oppen huizen, zodat hieraan geen konsekwen- ties kunnen worden verbonden t.a.v. de toepassing van diepe ontwatering in het algemeen in Friesland, Het vraag stuk van de diepe ontwatering en de gevolgen daarvan is namelijk nog bij het college van gedeputeerde staten in studie, zodat een definitief standpunt over deze aangelegenheid nog moet worden bepaald. Om de werkzaamheden in de ruilver kaveling Hommerts-Oppenhuizen niet te laten stagneren hebben gedeputeer de staten in dit geval toestemming verleend tot toepassing van diepe ont watering in een groot gedeelte van het gebied van deze ruilverkaveling, op grond van de op een aantal proefvel- In dit verband is vooral de woon funktie van de binnenstad belang rijk. Ditzelfde geldt voor de negen- tiende-eeuwse en vroeg-twintigste- eeuwse wijken direct buiten grachtengordel. Veel aandacht worden geschonken aan de directe woonomgeving in de vorm van bij voorbeeld speelgelegenheid, recrea tief groen en dergelijke. Het aan trekkelijke van het woonmilieu dient vergroot te worden door vroegtijdi ge verzorging van de groenvoorzie ningen. Het woonmilieu in de nieu we wijken moet voldoende alterna tieven bieden tegen het wonen in de verspreide kernen, opdat het stede lijke leven zich optimaal kan ont wikkelen. Men zal er naar streven inzake de watersport het predikaat wat Sneek nu heeft te handhaven of zo mogelijk uit te breiden. De inwoners van Nijland en omstre ken zjjn lange tijd verstoken geweest van enige vorm van accommodatie bjj de bushalte langs de rijksweg. De vroegere hokjes werden enige jaren ge leden in het kader van de verdubbe ling van deze weg namelijk verwij derd- De wachtende busreizigers wa ren sindsdien aan de weergoden over geleverd. Nu zal hier binnenkort een einde aan komen want de Vereniging voor Dorpsbelangen heeft het plaatse lijke bouwbedrijf A. Feenstra op dracht gegeven voor de bouw van twee abri’s. Hiermee zal zo spoedig mogelijk worden begonnen, zodat de hokjes nog voor de herfst geplaatst kunnen worden. Met de opdracht is een som van ruim 2500,— gemoeid. De Fram heeft al 1200,subsidie toegezegd, terwijl het gemeentebestuur van Wymbritse- radeel 800,op tafel legt. Het te kort, dat circa 600,zal bedragen, moet door de Nijlanders zelf bijeen worden gebracht. Daarom zal er over niet al te lange tijd een huis-aan-huis kollekte in het dorp worden gehouden. op avond- van Het gemeentebestuur van Sneek zal streven naar het behoud van de woon funktie van de binnenstad- Hiervoor is ondermeer nodig dat de activiteiten in de binnenstad en het stadscentrum met elkaar dienen samen te gaan, want scheiding der funkties zou wel eens kunnen leiden tot het vluchten van bewoners en instellingen naar de periferie. De waardering van het wo nen in de binnenstad is geen zaak louter voor deskundigen doch vergt te vens de inspanning van degenen die in de binnenstad leven. Het gemeente bestuur schrijft dit in een nota, die een onderdeel is van het structuur plan voor Sneek dat in voorbereiding is. Het bestuur van de Vereniging Snee ker Ambachtschool in Sneek heeft bij het gemeentebestuur verzocht ten ba te van de stichting van een nieuw ge bouw voor de lagere technische school een terrein van ongeveer 12.000 vier kante meter aan de rijksweg 43 in het bestemmingsplan „Sperkhem II” te mogen kopen. B- en w. gaan hiermee in principe akkoord. Zij stellen de raad, die volgende week dinsdagavond in vergadering bijeen komt voor de gevraagde grond te verkopen tegen een prijs van 44,per vierkante meter. Het bestuur van de Vereniging Snee ker Ambachtschool kan zich met de ze prijs en de verkoopvoorwaarden verenigen. De leerlingen van de openbare en christelijke basisschool in Sloten zul len een aantal opstellen naar H. M- koningin Juliana sturen. Zij vertel len daarin hoe zij woensdag 5 sep tember, de dag waarop het rege ringsjubileum werd gevierd, hebben beleefd. Dit idee is ontsproten aan het brein van burgemeester H. A. van Zwieten, die vorige week don derdag de beide scholen heeft be zocht en een gewillig oor voor zijn plannetje vond. De beste van de 135 opstellen zullen worden gebun deld en naar Soestdijk worden ge stuurd. De burgemeester hoopt dat dit aan het eind van volgende week zal kunnen gebeuren. Per september 1973 is benoemd tot plaatsvervangend directeur van het gewestelijk arbeidsbureau te Sneek, de heer J. A- Bits. Hij is opvolger van de heer D. van der Veer, die per 1 juli j.l. met pensioen is gegaan. REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur Naar het zich laat aanzien bestaat er in Sneek en de Zuidwesthoek van Friesland voldoende belangstelling voor de door de raad voor sport in de gemeente Sneek te organiseren Jeugd sportleiderscursus. De cursus, wordt geleid door docenten van NSF, omvat 26 bijeenkomsten van 2R uur. Na het met goed gevolg af leggen van het examen wordt het di ploma Jeugdsportleider, dat officieel erkend is door het Ministerie van Cul tuur, Recreatie Werk, uitgereikt. van definitieve af spraken omtrent de tijdstippen, waar op de lessen zullen worden gegeven, zal op woensdag 19 september a.s., ’s avonds om zeven uur in de kleine raadzaal van hert stadhuis een bijeen komst worden gehouden.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1