J. ZIJSLING (P.v.cLAJ De geestelijk gehandicapte geniet ’n beperkte vrijheid sleker^kqerier „Hoe kon dit gebeuren?” de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Geen stof hinder meer met nieuwe mortelcentrale Erven Feenstra bv IJLST Ijlster raadslid P. Grondsma bepleit een beter visselot Veel bezoek poppenkastvoorstelling Lemmerwegwijk-west DRIE INZITTENDEN LEVENSGEVAARLIJK GEWOND NAAR HET SNEKER ZIEKENHUIS BK Hat Sneeta NtaiwsMad a «n gaconlaaaarie rïgaae m NIEUWE SNEEKER COURANT, SHEERER COURANT, DRUFHOUIS MEUWSBUD aa da GESLAAGD Twee auto’s knalden op elkaar op Paviljoenweg: Drie mensen zijn zaterdagmor gen om ongeveer vijf over half twaalf levens gevaarlijk ge wond geraakt toen de auto’s waarin zij zaten op de kruising van de wegen Sneek-Irnsum en Goënga-Paviljoen Sneeker- meer met elkaar in botsing kwamen. De wagens werden totaal vernield. - S SNEEKER NIEUWSBLAD RAAD VAN IJLST VOELT ZICH TEKORT GEDAAN ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦o ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O Cronenburgh sluitstuk van zeven Friese dagverblijven J. ZIJSLING (PvdA.) eerst naar de raad Verschijnt: maandags en donderdags Onze vroegere stadgenoot, de heer A. S. E. P. Textor, veterinair candidaat, slaagde dezer dagen aan de gemeente lijke universiteit te Amsterdam voor ’t candidaatsexamen dierengeneeskunde. De heer P. Grondsma (CHU), blijkt erg begaan te zijn met het lot van de vissen die door hengelende Groningers uit het water worden geslagen. Hij deed vrijdagavond tijdens de raadsverga dering in IJlst enigszins plastisch uit de doeken hoe een bus met vissers zondagsmorgens het stadje binnenkomt en de pon den vissersvlees verzamelt. „Deze vissers hebben de gewoonte vissen te vangen. Waar wij niets vangen, halen die Groningers ze uit het water”. Dit was echter niet de reden dat de heer Grondsma voor een beter visselot pleitte. Het feit dat de waterbewoners in een zeildoeken tas worden be waard, tot ze kunnen worden gewogen, en dat is pas aan het eind van een visdag, lag hem zwaar op de maag. „Die vissen gaan natuurlijk dood, terwijl het er alleen maar om gaat wie het meeste vangt”. Volgens de heer Grondsma zou men even goed kunnen wegen wanneer men de vissen had bewaard in een leefnet, zodat men de vangst na afloop weer in het water zou kunnen gooien. De heer Grondsma schatte het aantal vissen dat per keer wordt gevangen op 600. Het idee sloeg bepaald aan bij burgemeester H. W. F. Mumsen: „Ik vind het een hele goeie opmerking”. Hij vond het eveneens triest dat de vissen het hengelplezier van de Groningers niet overleven en verklaarde te zullen uitzoeken welke de mogelijk heden zijn tot het plegen van overleg met de federatie die het viswater heeft gepacht en deze eventueel te verplichten tot het gebruiken van een leefnet. de zware door- MAANDAG 17 SEPTEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 75 UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN ax> hamerde de raad, benaderde over 1 „De [Vervólg op pagina 5) ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling/ Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling) DVERTENT1ETAR1EVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Erven Feenstra B.V. aan de Oppenhuizerweg in Sneek zal over twee maanden een ultra-moderne, volautomatische mortelcentrale in gebruik nemen, waarmee vooral ook de omwonenden ingenomen zullen zijn. Wanneer de installatie, bestaande uit een cementcilo en een mengtoren met een maximale hoogte over alles van 28 meter, in bedrijf zal zijn, zal namelijk bijzonder weinig stof vrij komen. Dit in tegenstelling tot de dertien jaar oude centrale, die men nu nog in gebruik heeft. De omwo nenden hebben verschillende malen klachten ingediend, het fijne cement- stof zorgde voor veel overlast. De oude centrale zal, wanneer zijn „opvolger” goed is ingewerkt, worden afgebroken. De installatie is ver vaardigd door Newa-techniek N.V. te Vlaardingen. Het gevaarte werd in onderdelen per zolderschuit naar Sneek vervoerd, waar men vorige week met het monteren is begonnen. De belangrijkste elementen staan nu al overeind, maar men schat nog circa acht weken nodig te hebben voor het afmonteren. Erven Feenstra vormt een onderdeel van Friesland Beton, die in Heerenveen al een dergélijke installatie in bedrijf heeft. Het cement zal straks door het Snéker bedrijf per tankschip worden aange voerd, zodat men aan alle milieuhygiënische eisen kan voldoen. (foto Studio Ger Dijs) Aan de Rijksscholengemeenschap Sneek (Lyceum en school voor HAVO) slaag de voor ’t diploma gymnasium A. me juffrouw M. Bos te Sneek en voor ’t diploma HAVO de dames M. Smits, K. Terpstra en A. Vlaskamp allen te Sneek en de heer Th. Schuhmacher, eveneens te Sneek. in de School De heer J. Zijsling, raadslid voor de PvdA in Ijlst, tijdens de raadsvergadering nogal op de rechten van namelijk over gevallen dat men aanbesteden ten behoeve zoals hij zei: „de buizen er cratische principes. zien, hij wilde „benadrukken meente is.” toekomst graag anders het hoogste orgaan in de ge- „In vergelijk met andere landen ligt Nederland met de dagverblijfvoorzie- ningen duidelijk voorop. Hierdoor is ons land evenwel verplicht zich voort durend op de ontwikkelingen te bezinnen. De manier waarop dit in Fries land door middel van werkgroepen gebeurt, valt alleen maar toe te jui chen". Dit zei mr. H. Schelles namens het ministerie van C-R.M. donder dagmiddag bij de opening van het dagverblijf voor volwassen geestelijk ge handicapten ’’Cronenburgh” in Sneek. Met het gereedkomen van dit ge bouw, eigendom van de „Stichting Dagverblijven Sneek en Omstreken”, zit het met de voorzieningen op dit gebied in Friesland nu wel rond. kruisen veel teniet doen van de re- constructiewerkzaamheden. Hij vertel de een vrachtwagen te hebben gezien die zo zwaar was dat de straatstenen naar beneden zakten. stemmen en dat men de N. V. zou kunnen verplichten de veranderin gen ongedaan te maken. Dit ging de raad toch wel wat te ver, maar, zo beleerde de heer Zijsling: „Ze horen te weten dat de weg is: eerst naar de raad.’’ De heer L. E. A- van der Linden, voorzitter van de „Stichting Dagver blijven Sneek en Omstreken” merkte in dit verband op dat de geestelijk gehandicapten zoveel mogelijk als nor male mensen beschouwd dienen te worden. In het dagverblijf worden ze getraind in zelfredzaamheid en tracht men het contact met de buitenwereld zoveel mogelijk te onderhouden. De bewoners van „Cronenburgh" genie ten een beperkte vrijheid. Deze vrij heid werd gesymboliseerd in de ope- (Vervoig op pagina 5d van al I De heer Zijsling zou dit in de „Dit gaat om het grondprincipe van de raad”, merkte de heer Zijsling enigszins verhit op. „Ik wou toch wel weten hoe dit kon gebeuren, dit ligt mij zwaar”. Burgemeester H. W. F. Mumsen verzekerde de bedde raadsleden dat er niets wondt „af gepeuterd” van de bevoegdheden van de raad. „Onzerzijds is er geen enkele toezegging gedaan, er is geen enkele aanmoediging gegeven, wij wisten ook nergens van. Overigens is dit een risico dat men bewust heeft genomen”. Hij verklaarde dat men altijd nog tegen zou kunnen „Het zou zonde zijn als iets wat zo veel heeft gekost door enkele vracht wagens teniet zou worden gedaan”, zo betoogde hij. Burgemeester Mumsen deelde mee dat deze situatie een „voortdurende ergernis” was voor het college. Het geval dat de heer Grondsma had gesignaleerd, was in middels opgelost. „Ik geef toe dat er schade is geweest, de eigenaar is aangeschreven en de zaak is gere geld”. Hij stelde voor vrachtwagen- bedrjjven in de omgeving van IJlst (Vervolg op pagina 5) ZAKKENDE STENEN Het gedeelte van de Eegracht en de Galamagracht, gelegen tussen de Ker- kebrug en de Zuiideindsterbrug, zal evenals dat tussen de overkluizing en de Kerkebrug, van borden worden voorzien die erop duiden dat daar de bepalingen voor éénrichtingsverkeer gelden. In dat verband merkte heer Grondsma op dat de vrachtwagens die het stedeke Donderdagavond werd in de Chr. Middelbare Technische School aan r'et Perk een poppenkastvoorstelling gegeven voor kinderen van vier tot en met zes jaar, van leden van de Speeltuinvereniging ,,’t Kaatsland” en de Wijkvereniging „Lemmerwegwijk- west.” Het werd een zeer geslaagde avond, want er waren niet minder dan drie honderd kinderen, die de voorstelling hebben bijgewoond. De ruimte in de school was eigenlijk te klein voor een zo’n groot aantal kinderen en men denkt er dan ook over om bij een volgende voorstelling die er ongetwij feld komt, de leeftijdsgroepen te split sen .In de pauze werd aan de kinde ren een glas limonade aangeboden. Veel medewerking hebben verleend de dames Perk, Meijer en Bakker van de apenbare kleuterschol „it Pompe- blêd”, de heer Klijnsma, concierge van de CMTS en een twintigtal moe ders en vaders uit de wijk. De muzi kale omlijsting was van de heer Rin- sema. Het was, vooral voor de jeugd, een fijne avond. Vijf jaar geleden werd het eerste dag verblijf voor geestelijk gehandicapten geopend in Damwoude, nadat hier een jarenlange voorbereiding aan vooraf is gegaan. Met de opening van „Cronen burgh” zjjn nu alle regio’s in de pro vincie voorzien. Het gebouw in Sneek is de zevende en laatste voorziening. In de loop der jaren heeft het dagver blijf zich naar de mening van de heer Scheltes een bijzondere plaats in de samenleving verworven. Het funk- tioneert als toegang van een weg, waarlangs de geestelijk gehandicapte zijn weg naar de maatschappij kan vinden. REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jéllema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Het voorstel tot verkoop van een klein perceel grond aan de N .V. Woudstra te IJlst, ontlokte het raads lid nog meer opmerkingen die in de zelfde richting wezen. Daarmee viel hij de heer P. Grondsma (CHU) bij. Deze had even tevoren beweerd dat de „volgorde verkeerd om was”. Hij doelde op het feit dat de N, V. Woudstra het terrein al had veran derd voordat er sprake was van goedkeuring van het voorstel tolt ver koop. „Het terrein is geweldig opge knapt en geen zinnig mens zou er iets tegen kunnen hebben, maar er moet eerst verkocht worden, en dan pas moet het terrein in orde worden ge maakt.” vrijdagavond Hij was er de raad benaderde over het onderhands het bestemmingsplan „De Rat”, terwijl, lagen”. Hij achtte dit in Strijd met de demo- dat de raad

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1