VOORSTEL SANERING STEENKLIPSTRATEN AANGEHOUDEN EIGEN LEDEN OVERLEEFD Treemter Balk heeft nu foyer SNEKER CLTS KRIJGT VIER EXTRA LOKALEN »ERE ZIJ GOD« HEEFT IJLST snekerWoerier m ml de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van en 'Studiegroep Sneek' maakt bezwaar tegen nota doelstellingen structuurschets Hl contributie IJVC deed stof opwaaien onder de leden l«l lil pil K 8?<EEKER NIEUWSBLAD GESLAAGD Opbrengst kollekte ‘XII •lil Jll Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT. DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de L I f SNEEKER NIEUWSBLAD D KOMT ER HOOG- OF SOCIALE WONINGBOUW IN DIT GEBIED dertien ge- was mu- b.g.g. Verschijnt: maandags en donderdags D. A. BERG (PvdA) Steenklipstraten op verantwoorde wijze Te Arnhem slaagde voor het examen bouwkundig opzichter, de heer R. de Vries te Sneek, afkomstig van Wouds- end. De in Nijland gehouden kollekte ten bate van de kankerbestrijding heeft 546,50 opgebracht. DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 76 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTER LAND, SLOTEN m Zaterdagmiddag zet het bestuur Stichting Gemeenschapshuis te Balk de deuren van „De Treemter” open om een ieder in de gelegenheid te stellen een kijkje te nemen in het vernieuwde interieur. In maart begon het plaatselijke bouwbedrijf H. Dijkstra namelijk met een verbouwing, die tevens een uitbreiding inhield. Er werd een vergaderzaal van circa 100 vierkante meter bij gebouwd, de keuken werd aanzienlijk vergroot, ter wijl men nu in de pauze of na afloop van de voorstellingen die eventueel in de grote zaal gehouden worden, de benen kan strekken in een gezellige foyer. Men heeft hier een bar en enkele gezellige zitjes gecreëerd. Voorts werden de garderobe en de toiletten vergroot. „De Treemter” herbergt nu vier zalen, die naar ver wacht, veelvuldig in gebruik zullen zijn. De bouwkosten werden geraamd op drie ton. Bouwbedrijf Dijkstra heeft het karwei echter uitgevoerd voor 280,000,-. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afwer king. (Foto Studio Ger Dijs). Deze kwam in de vorm van de ener gieke directeur, de heer P. de Jong. Deze legde zich voornamelijk toe op de jeugd en wist in no-time „Ere zij God” vanuit de laagste afdeling naar de ereafdeling te loodsen. De oprich ting van een muziekschool in Sneek was hierbij van levensbelang. Ondanks de enorme geestdrift en de duidelijk aanwezige muzikale kwaliteiter be sloot dhr. De Jong met zijn corps een Vervolg op pagina 11. REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 l 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Op voorstel van het bestuur hebben de leden van de „Ulster Voetbal Club” besloten de contributie te ver hogen. Dit voorstel heeft veel stof doen opwaaien onder de leden, maar het merendeel hiervan zag wel in dat men niet aan deze maatregel zou kun nen ontkomen. De vereniging worstelt met jaarlijks stijgende kosten. Vooral het bedrag wat er ieder jaar aan vervoerskosten van de jeugd op tafel moet komen, wordt steeds groter. Zo kosten de drie elftallen die in Sneek spelen de vereniging jaarlijks minstens 1200,—. verwonderlijk overigens, want 75 jaar is een respectabel aantal jaren en de de heren B. Wielinga (voorzitter^ J. personen in kwestie zouden nu minstens een jaar of negentig moeten zijn. Cnossen (secretaris), J. De „Studiegroep Sneek” heeft schrifte lijk bezwaar gemaakt bij het gemeente bestuur van Sneek tegen de termijn waarbinnen de Sneker bevolking even tueel opmerkingen of suggesties over de nota doelstellingen structuurschets kan indienen. Dit tijdvak is naar de mening van de studiegroep te kort. De „Studie groep Sneek” houdt zich de laatste an derhalf jaar bezig met de problematiek van de stad Sneek. In multidisciplinair verband zijn vele facetten van het stads leven bestudeerd. Als één der studiedoe len heeft men zich gesteld het leveren van een bijdrage aan de openbare me ningsvorm door middel van plannen en ideëen. Eind november zal de Christelijke Technische School aan de Van Schou wenburgstraat te Sneek verreikt zijn met drie extra theorielokalen en één praktijklokaal. Dinsdagmiddag werd met de bouw daartoe een aanvang genomen, toen de heer G. Adema, deel uitmakend van het schoolbestuur, de eerste paal in de grond sloeg (zie foto). De bouw, die semi-perma- nent zal zijn, en uitgevoerd zal worden door het Harlingse aannemings bedrijf Meinesz, zal een f 175.000,bedragen. Een en ander was nodig omdat het leerlingenaantal, nu circa 450 bedragend, gestaag stijgt. Wan neer het complex gereed zal zijn, zal het totale aantal leerlingen op 540 kunnen worden gebracht. Daar blijft het niet bij want in ’75f’76 zullen aan deze vier lokalen nog eens twee theorielokalen worden toegevoegd. Het volgend jaar zal de school, waarvan de heer G. J. v. d. Schouw direc teur is, voor wat betreft het scholenpakket uitgebreid zijn met een op leiding voor mensen die verwarmingsmonteur of loodgieter willen worden. Daarmee is deze school de derde in Friesland geworden die een der gelijke mogelijkheid zal hebben. (Foto Studio Ger Diis). UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek Het desbetreffende voorstel publiceer- geven. Door sanering, reconstructie en den wij in het Sneaker Nieuwsblad van removatie zal dit gebied op verant- 13 september. Zoals bekend heeft Kin- woonde wijze bewoonbaar moeten blij- kelder Woningbouw b.v. te Arnhem ven,” zo zei de heer Beng, die voorts hier terrein gekocht en in opdracht vap mening was dat hier betaalbare van dit bedrijf wend een bouwplan ont- woningbouw in de woningwetsfeer hier Wiikkeld voor de bouw van een flat moet plaatsvinden. Hij drong er ver- voor onvolledige gezinnen, bestaande Vervolg op pagina 11. in sociale woningbouw betrekken uit twee- en driekamerwoningen, te bouwen in de premie-verkoopsfeer. En kele leden van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening waren van mening dat in het gedeelte Steenklip straten geen meergezinsbouw moet plaats vinden. Het college is echter van mening, dat de gedachte bebou wing, bestaande uit een blok evenwij dig aan de Zwette en daaraan verbon den een korter blok haaks op het/eer- ste en verder uit de bouw van enkele bejaardenwoningen aan de 2e Steen- klipstraat zeer aanvaardbaar is. Ove rigens moet uit kostenoverwegingen de bouw van eengezinswoningen op deze plaats niet haalbaar worden geacht, zo schreven b. en w. in hun voorstel. De heer D. A. Berig (PvdA) uitte in een uitgebreid betoog kritiek op de voor genomen plannen. Hij zag vooral de in vloed van een particuliere bouwer, waar slechts financiële belangen voor gelden, „Het gebied begrensd door Zwette, Parallelweg, Kapelstraat en Bloemstraat, is een gebied, waar het college niet alleen extra aandacht, maar ook extra werkkracht aan moet „Ze zijn er in ieder geval weest”, weet de ziekcorps, gegeven werd door de beide iniiatiefnemers de heren Johan Cnos sen en Marten Martens. Dit naar aan leiding van een door het Ijlster mu ziekcorps in Hommerts-Jutrijp tijdens de kroningsfeesten verzorgd optreden- „Soks moatte wy ek hawwe”, was de algemene mening. Wanneer het fanfarecorps „Ere zij God” uit Hommerts-Jutrijp in oktober Men startte met dertien instrumenten haar 75-jarig bestaan viert, zal by die gelegenheid geen enkel lid meer en twee trommels, waarvan de totale aanwezig zijn, die de feitelijke oprichting nog werkelijk heeft meegemaakt, waarde driehonderd gulden bedroeg. Het corps heeft zogezegd de mensen van het eerste uur overleefd. Niet zo Het toenmalige bestuur bestaande uit VERVAL Directeuren kwamen en gingen. Maar liefst elf stuks hebben gedurende het bestaan van „Ere zij God” de revue gepasseerd- Een van de meest suc cesvolle dirigenten was de heer S- Hoekstra. Hij bracht het corps qua muzikale prestatie op een duidelijk hoger plan. Voor het eerst sinds veer tig jaar wisten de mensen uit Hom merts-Jutrijp een eerste prijs in de wacht te slepen. Een en ander ge beurde in 1937 op een concours in Echtenerbrug. Gerepeteerd werd er toendestijds bijzonder frequent. Twee-, soms driemaal, in de week toog men naar het „lokaal” om te oefenen. Dit zelfde verenigingsgebouw werd enige jaren later, tijdens de Duitse bezet ting, door de corpsleden genegeerd toen er op de deur daarvan een bord je met „Geen toegang voor Joden” verscheen. Schuren en andere onderko mens werden gebruikt om niet hele maal muziekloos de tijd door te bren gen. De winterse kou was evenwel dikwijls een probleem. Ook daar wist men wel raad op. Besloten werd bij elke repetitie ieder lid een turf te la ten meebrengen- Na de oorlog raake het corps echter min of meer in ver val- De emigratie was daarvan wel de hoofdoorzaak. Veel leden vertrok ken en weinigen meldden zich als nieuw lid aan. Een dieptepunt maakte het muziekcorps door toen een half jaar de instrumenten aan de wilgen bleven hangen en betere tijden werden afgewacht. personen in kwestie zouden nu minstens een jaar of negentig moeten zyn. Cnossen (secretaris), J. v. d. Hoek Memoreren uit die periode blijkt dan ook geen al te gemakkeljjke opgave, (penningmeester) en S. Visser („man zeker niet als men evenzo bedenkt dat de notulen uit de periode van eerste twintig jaar, ondanks naarstige naspeuringen daartoe, tot aan dag van vandaag om onverklaarbare redenen onvindbaar blijken te zijn I - - IJ.V-C. neemt met 12 elftallen aan de competitie deel en daarom had men het bestuur gaarne met twee personen tot zeven uitgebreid. Er hadden zich evenwel te weinig kandidaten aange roeid, zodat men niet verder kwam dan zes bestuursleden. Een nieuw ge zicht achter de groene tafel is dat van de heer E. de Vries, die al ja renlang de belangen van de kantine op het speelveld behartigt. Hij volgt de heer Klaas van der Sluis, die na drie jaar bedankte, op. De heer Henk Nagelhout is de aanvulling van het „presidium” tot zes man. De raad van Sneek heeft zich in de dinsdagavond gehouden vergadering vooral bezig gehouden met het nemen van voorbereidingsbesluiten voor een gedeelte van het saneringsgebied van de Steenklipstraten en voor een ter rein aan de Franekervaart tussen de Salverdastraat en de Dr. P. Sipma- straat. Dit laatste terrein leverde, wat de voorbereidingsplannen betreft, geen moeilijkheden op, maar de raad was het niet eens met de voorgeno men plannen voor het saneringsgebied in de Steenklipstraten. Vóór de raad tot een besluit kwam, werd de vergadering geschorst op verzoek van de GCP-fractie. Dit weer naar aanleiding van een betoog van de heer D. A. Berg (PvdA), die had aangedrongen om het deel Steenklipstraten even met rust te laten en de situatie daar nader te bezien- De besprekingen mondden tenslotte uit in een voorstel dat het deel Steenklipstraten „werd aangehouden” tot een volgende vergadering, dat bovendien onderzocht zal worden of inbreng van dit deel in het grondbedrijf mogelijk is en of er reserves in het grondbedrijf zitten, die een aanvaardbare prijs voor het bouwen van eengezinswoningen mogelyk maken- tie faa alles”) besloot de dertien leden de elk tien gulden te laten betalen en een waarborgsom van eveneens een tientje te laten storten. Het resterende be drag werd bijeengebracht door de l wel ge- voorzitter, maar met deze bepaling huidige voorzitter dat zijn geld het eerst terug betaald van hét corps, de heer D- Haanstra- zou worden. Ondertussen was „mas- „Maar niemand weet waar ze zich ter” W. Nauta aangetrokken als diri- bevinden. Misschien dat ze ooit nog genit. Onder zijn bewind steeg het le- eens boven water komen”, zo voegt hij denaantal naar zeventien en werden er er hoopvol aan toe. Ondanks deze zowaar klarinetten aangekocht. Hier- zwarte” bladzijde, in een overigens van werd evenwel geen gebruik ge- onbesproken historie, blijkt dat de eer- maakt. De naam fanfare zou dan ste stoot” tot het komen van een mu- niet meer gebezigd mogen worden en veranderd moeten worden in harmonie en daar voelden de muzikanten niet veel voor. - i 7" - A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1