Voorzitter Fryske Gea op recreatiedag van N. K. V. W. NIJBOER BIJ DE OPENING DORPSHUIS: ySNEEKER Stichting Sudergoa stelt ’n werkgroep ter bestudering van landschapsparken in ULST y hf ■i en van 93 Natuurbehoud ontwikkeling bezorgd over recreatieve SNEKER^KOERIER de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan I3H Hl POLITIEK TREFPUNT SNEEK IN TEKEN VAN STATEN- EN GEMEENTERAADVERKIEZINGEN WO Sportveld Kamerlingh Onnesstraat bijna klaar KM r yf COUUNT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD d. ■■■IM INSTUIF-DEMONSTRATIE VAN HOBBYCURSUSSEN De burgemeester van Gaasterland- de heer H. L. Sixma baron van Heemstra heeft zaterdagmorgen officieel ’t nieuwe gedeel te van de Treemter te Balk geopend. Hij vertelde bij die gele genheid dat hij buiten de grenzen van Gaasterland „lekker zit op te scheppen” over het Balkster gemeenschapshuis dat volko men „self-supporting” is. Hij was van mening dat de Treemter de realisering is van de uitdrukking dat men niet moet letten „op wat ons scheidt, maar op wat ons bindt”. De Treemter is uitgebreid met een foyer, een hal en een bar. Deze zijn volgens Gaasterlands eerste burger van eminent belang voor de binding tussen de mensen en voor de sfeerbepaling. De heer H. F. de Boer, voorzitter van ,>It Fryske Gea” vindt het zeer wel redelijk dat de bootbezitter belasting gaat betalen. De pleziervaart vervuilt het water, vernielt in sommige gevallen de rietkragen en zorgt op ander gebied soms ook voor overlast „en dan is het volkomen redelijk dat iemand met een jacht van dertig, veertig of vijftig mille een billijke financiële bijdrage levert. Ik geloof toch dat we die kant uit moeten. De vervuiler betaalt, de recreant betaalt ook”. Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uigave van NIEUWE SNEEKER COURANT, S'W E 1 f SNEEKER NIEUWSBLAD op de (vervolg op pagina 5) tWHUVWivwmmwwmmvw uitzonderingspositie in ^•g *g ililllllililWillllillilfl ■w-PS Verschijnt: maandags en donderdags Burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra steekt de sleutel in het slot van de nieuwe foyer van de Treemter in Balk. Met deze symbolische hande ling verrichtte hij de heropeningsplech- tigheid. De burgemeester van Gaaster land kreeg de sleutel aangereikt door Marian van de Zee; links de heer L. van Beek. MAANDAG 24 SEPTEMBER 1973 128 ste JAARGANG No. 77 H. F. DE BOER betalen DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan -huls In GAASTERLAND, SLOTEN M ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling.: ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 l 3779, D. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Groot zand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 VERTREK Overigens stond de vergadering in het teken van het afscheid van eerste functionars C. M. J. A- Grijsbach. De heer Grijsbach vertrekt naar Roer mond, waar hij per 1 oktober is be noemd als stafmedewerker van het Provinciaal Orgaan Welzijnsbevorde ring Limburg. De heer Wierda ken schetste de heer Grijsbach die drie jaar aan de Stichting Sudergoa ver bonden is geweest als een man die zijn argumenten naar voren weet te brengen, terwijl de directeur van het Friese Opbouworgaan, de heer G. v. Dam woorden van gelijke strekking sprak toen hij de vertrekkende eerste functionaris beschreef als „een man, altijd waard om naar te luisteren-” De Raad voor Jeugd- en Jongeren werk heeft in de afgelopen tijd de be langstelling voor hobbycursussen ge peild. De animo onder de bevolking bleek groot. Daarom wordt op donder dagavond 27 september om half acht een instuifdemonstratie gehouden in de aula van de R. J. Si.pkensschool, Kon. Wühelminastraat 4. (Sperkhem-Tuin- dorp). Het tijdelijke sportveld aan de Ka- merlingh Ónnesstraat kan binnenkort in gebruik worden genomen. Het veld is aangelegd om op korte termijn te voorzien in de behoefte aan sportvel den. Wanneer de noordelijke rondweg aangelegd wordt zal het terrein weer moeten verdwijnen. Het sportveld is voorzien van een kleed- en een toilet- wagen, afkomstig van de tennisbanen van het Zuidersportpark, Toen daar de nieuwe accommodatie gereed was, kwamen deze wagens vrij voor een nieuwe bestemming, in dit geval bij de Kamerlingh Onnesstraat. Dit om de levendigheid van de dis cussies te bevorderen. De gespreks leider komt dan weer uit een andere politieke partij. „Treemter Balk neemt ’n Het Politiek Trefpunt in Sneek gaat in het komende seizoen weer los. De eerste datum, waarop een bijeenkomst wordt gehouden is maandag 29 ok tober a.s. Men vergadert alleen op maandagavonden, omdat dan eventuele kamerleden het beste in de gelegenheid zijn, spreekbeurten te vervullen. Overigens staan de PeeTee-bijeenkomsten dit jaar vooral in het teken van de Staten- en gemeenteraadsverkiezingen, die volgend jaar op 27 maart en op 29 mei zullen plaatsvinden. In totaal worden acht vergaderingen gehouden. „Ik vind het wel belangrijk dat er een geluid uit de Zuidwesthoek komt. Doorgaans wordt er gewacht tot de stukken op tafel liggen en dan wordt er wat ge jengeld, maar meestal is de moord dan al begaan-” In de werkgroep die uiteraard onder auspiciën van Su dergoa zal opereren, komen vertegen woordigers van o.a- het Fryske Gea, de Gewestelijke Raad van het Land bouwschap, een bioloog en van ge meente besturen. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4^35, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek Drs. C. M. J. A. Grijsbach ontving uit handen van voorzitter W. Wierda bij zijn vertrek bij de Stichting Sudergoa een por-, schep- en knijpstel voor de open haard. Bestuurslid J. Roest schonk een bijl, die er eveneens voor moet zorgen dat het vuur brandend blijft. (foto Studio Ger Dijs) Om de recreatieve ontwikkelingen op het water te trachten in de hand te houden zoekt men naarstig naar oplossingen, maar deze zullen niet eenvoudig gevonden worden. Met de bedoeling ’t wateroppervlak te ver groten zijn er de laatste tijd ver schillende „merenplannen” geboren, maar naar de mening van de heer De Boer zullen deze geen oplossing bieden. „Dergelijke pretparken zou den een economische stimulans ge ven, maar in de struktuurschets (vervolg op pagina 5) GEZAMENLIJKE BELANGEN De Treemter draait inderdaad goed, hetgeen moge blijken uit de woorden van de heer W. Nijboer die namens de provinciale commissie dorpshuizen aanwezig was. Hij voorzag voor de dorpshuizen in het algemeen een niet al te rooskleurige toekomst. De Treemter evenwel was volgens hem (vervolg op pagina 5) BOOTBELASTING REDELIJK Hij zei dit zaterdag i komst van T..1- Nederlands Katholiek waarbij gesproken werd creatie zoals die zich ontwikkelt en c dit unieke na tuurgebied waar nog een vijftien- - veel last a der heeft van grote, te snel varende jach- maakte ten, waardoor vele oevers en rietkra- discussie- gen worden vernield. In samenwerking rend, een tocht naar de omgeving van met de provinciale waterstaat en Grouw. waterpolitie werkt men nu aan vaarreglemen/t, op naleving waarvan In een rapport dat de „Marreterite” scherp toezicht zal worden gehouden, heeft laten opstellen wordt de ontwik keling van de recreatie in Friesland onrustbarend’ genoemd. Ooik de heer De Boer had zijn bedenkingen. Hij was Op 29 oktober komen de VVD en de PvdA aan de beurt, op 19 no vember volgen de Gezamenlijke Christelijke Partijen en D’66. In de cember wordt niet vergaderd. Op 14 januari wordt PeeTee vervolgd met een avond, waarop ’n vertegen woordiger van de FNP en de Geza menlijke Christelijke Partijen het woord zullen voeren- Deze bij eenkomst staat in het teken van de Statenverkiezingen op 27 maart 1974. er van overtuigd dat „wanneer we niet goed oppassen de recreatie zal doodgaan aan de eigen groei.” In 1980 zullen volgens prognoses de Friese wateren worden bevaren door 40,000 pleziervaartuigen, terwijl de deskundi gen in 1990 67.000 boten verwachten. „Dat betekent dat het misgaat, dat wordt te veel. De waterrecreanten zoeken dan gebieden waar nog wat donderdagavond gehouden rust is te vinden, al zal dat wel moeilijk worden, en men gaat aanleg gen op andere dan daarvoor bestemde bijeen- plaatsen. Ze zoeken de wallekant op, Eén en ander werd besloten in de vergade ring van de commissie, die Politiek Trefpunt in Sneek organiseert. De po litieke bijeenkomsten vinden plaats in Bar Dancing ’t Singeltsje. De niet- herkiesbare voorzitter, de heer S- Cnossen (FNP) werd vervangen door de heer J- H. M. Oolthuis van de KVP. Voor de heer- A. Laanstra (D’66) werd zijn partijgenoot B. Hol- trop in de commissie gekozen. Als se cretaresse treedt op mevrouw Miede- ma van de VVD, iemand, die al en kele jaren met dit bijltje heeft ge zwaaid. Het ligt in de bedoeling dat steeds sprekers van twee politieke cte j groeperingen het woord zullen voeren- een Dit om de levendigheid van de dis- De heer L. van Beek, voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis Balk, deed uit de doeken dat De Treemter gedurende de verbouwing niet geslo ten is geweest. Vijftien jaar geleden werden de eerste stappen gezet tot het realiseren van een dergelijk gebouw terwijl men in 1965 eerst werkelijk met de bouw kon beginnen. De grote promotor van de hele zaak was de heer S. Westra, de toenmalige voor zitter. Vijf jaar geleden werd de Treemter officieel in gebruik geno men; er werd dadelijk een dusdanig gebruik van gemaakt, dat in datzelf de jaar al over een uitbreiding werd gesproken. Op een bijeen- piaarsen. z-e zoejcen ae waueiKaniv op, Friese kaderleden van het maar vergeten dat ze dan schade toe- Vakverbond, brengen aan de rietkragen”,, aldus de over de re- praeses van „It Fryske Gea”. Voor in Friesland wat betreft de „Prinsenhof” wordt over de vraag wat de momenteel aan een vaarreglement ge- bevolking er van te verwachten heeft, werkt omdat men in cl.. Om de recreatie van zo nabij moge- 1 - lijk te beleven had men de „Toerist” tal purperreigers nestelen van het rondvaartbedrjjf Van Z Werf uit Sneek gehuurd en i het gezelschap, onderwijl De heer W. Wierda, voorzitter van De heer Mulder: de Stichting Sudergoa, acht zich niet in staat een wezenlijk en degelijk stuk Ondanks dat vond men, en met name te schrijven over landschapsparken, de heer J. Mulder, dat men over het Dit deelde hij mee op de vergadering algemeen een te afwachtende houding van de welzij nsstichting voor Zuidwest aanneemt en dat er beslist iets moet Friesland, afgelopen vrijdag in hotel gebeuren. Naar een suggestie van de Bonnema. Op een vorige vergadering heer C. M- J. A. Grijsbach werd be- had hij toegezegd dit onderwerp te sloten een werkgroep op te richten, zullen bestuderen en zo mogelijk een die, bestaande uit vertegenwoordigers „stuk te maken dat indruk maakt in van verschillende instanties uit de Den Haag”. Hij deelde echter vrijdag Zuidwesthoek die iets met landschaps- mee, dat hij, hoewel hij heel wat li- parken te maken hebben, zich met de teratuur over dit onderwerp had be- zaak zal bezighouden en zo snel moge- studeerd, „de specifieke kennis niet lijk een rapport maakt, bezat om dit op een verantwoorde manier te doen De plannen daarvoor bleven echter een tijdje in de ijskast, echter „om te voorkomen dat men verschillende activiteiten niet meer in De Treem ter zou houden, was men wel ge dwongen de zaak nog eens serieus te bekijken, en men besloot te ver bouwen”, aldus de heer Van Beek. Voor de vergadering zou een be drag van 300.000 gulden in totaal op tafel moeten worden gelegd, en om een lening te kunnen sluiten was men wel gedwongen een garantie aan te vragen bij het gemeentebestuur. „Wij verwachten echter dat we hiervan nooit gebruik hoeven te ma ken”, ’«y

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1