Sudergoa stelde een onderzoek in Woningen in „De Domp” zijn stevig in huur verlaagd Abonnementen-regeling funktioneert gebrekkig I KOERIER VOO» 8WKKK KM QMSTBSKB» I SNEKER Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST van en f f j Redster mevr. Kortooms: I ll B® Doorstromingsbijdrage tijdelijk verhoogd Stacaravans Camping Planting naar park- strand „De Potten"? I lil en ilBIIIIIIIIIBIIIIIIIIIffllIllllllllffllH liffiHffllIllllllllIBBBilIffl Campingbewoners en recreatieschap hadden een prettig overleg W SNEEKER NIEUWSBLAD Hei Sueelcer Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Fo IK" 'F .■iBL r ■^gs Se f SNEEKER NIEUWSBLAD t SCHOUWBURGBEZOEK AMICITIA SNEEK GERING Geeuwbruggen op hun plaats (Foto Studio Ger Dljs). Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 27 SEPTEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 78 Dit blad verschijnt bc/endlen donderdags huis-aan-hui* in GAASTERLAND, SLOTEN ex» j b Ij Gistermorgen ontving in de Katholieke Basisschool te Heeg mevrouw Kortooms, onderwijzeres aan deze school, uit handen van de heer B. W. Ca- zemier, burgemeester van Wymbritseradeel, een getuigschrift en een leg penning van de Maatschappij tot het redden van Drenkelingen, terwijl haar bij deze gelegenheid evenzo een draagmedaille werd opgespeld, eveneens afkomstig van deze vereniging. Dit naar aanleiding van het feit dat me vrouw Kortooms op 28 februari van dit jaar een leerling uit haar klas het leven had gered. Steven en Brits, beiden acht jaar, waren op die bewuste dag vlak bij een sloot dicht in de buurt van de school een robbertje gaan vechten. Op een gegeven moment raakte het stoeiende duo evenwel te water. Frits, die de zwemkunst machtig is, wist zich het vege lijf te redden, terwijl Steven hulpeloos in het ijskoude water bleef spartelen. Frits snelde daarop weg om hulp in te roepen. (Burgemeester: „En dat was een heel verstandige gedachte”). Die vond hij tenslotte in de persoon van de heer J. Korte, die zich niet lang bedacht en de inmiddels bewusteloos geraakte drenkeling op het droge wist te brengen. Onder de ijlings toegeschoten toekijkers bevond zich ook mevrouw Kortooms. Mevrouw Kortooms, die een opleiding heeft genoten voor eerste hulp bij ongelukken, paste daarop mond op mond be ademing toe. Na een kleine tien minuten keerden de eerste levenstekenen terug, waarna de inmiddels gearriveerde politie het kind naar het zieken huis vervoerde. Woensdag was het dan eindelijk zover dat de redders even in het zonnetje werden gezet. Zowelde heer Korte als Frits ontvingen een aardige attentie. Maar uiteraard ging de meeste aandacht naar de „kordate” me vrouw Kortooms, ,,’t Is gewoon een beetje teveel. Wanneer het voor een tweede maal zou gebeuren, deed ik precies hetzelfde. Zoiets doe je toch”. Zo meende de redster tot slot. «ZOIETS DOE De genoemde maatregelen beogen ui teraard het doorstromen op korte ter mijn te bevorderen. Om belangstel lenden te kunnen laten zien wat er te huur is zal de woningstichting weer een modelwoning inrichten. Welke wo ning dat is zal nog nader bekend wor den gemaakt. JE TOCH« I i h rr.ni., iHH. TTWWaïHl; De huurverlaging is niet tijdelijk, ze behoeft dus later niet te worden inge lopen. Verder gaat de huurverlaging in met ingang van de eerste bewo- ningsdag. De huidige huurders krij gen het teveel betaalde terug, Dié te rugbetaling zal te zijner tijd plaats vinden als de definitieve huurprijs is vastgesteld. Dit kan nog een aantal maanden duren. Op grond van de te verwachten gemiddelde bewoningsdag voor deze woningen zal de huurverho ging, in het kader van de algemene huurverhogingen, eerst plaats vinden per 1 april 1975. ■urawoMnanamnus, Eigenlijk: moeten de sta- en de circa 35 toeroaravans vóór 1 oktober ver dwenen zijn, maar het recreatieschap heeft de eigenaren er van laten we ten dat wanneer men voor die datum nog geen andere plaats heeft, de wa gens nog wei even mogen blijven staan. Het moet niet te lang duren natuurlijk. De pas ingestelde commis sie is al druk bezig met het zoeken van winterberging voor de toercara- vans en voor een staanplaats om de camptog-reconstructie te kunnen over bruggen- Deze werkzaamheden zullen volgens de heer Hageman minstens één seizoen duren. Daarna zullen ook de toercaravans terug mogen komen op de vernieuwde camping. Ze zullen wel licht een ander plaatsje krijgen, maar daar ontkomt men moeilijk aan. „Bei de partijen, zowel de bewoner als het recreatieschap dus, kunnen tevreden zijn met de tijdelijke en de definitie ve oplossing, dacht ik,” aldus de heer Hagstman- Bewoners van Camping Planting aan de oever van het Sneekermeer heb ben in overleg met het dagelijks be stuur van het Recreatieschap Snee kermeer een commissie gevormd die zal zoeken naar alternatieve staan plaatsen voor de toer- en stacaravans. Eén en ander is het gevolg van een door de heer G. J. Hageman uit Ro den een der woordvoerders van de campingbewoners „zeer prettig en goed” genoemd onderhoud tussen zyn partjj en het recreatieschap. De kans is byzonder groot dat de negen sta caravans, zo lang men met de cam ping bezig is, een plaats zullen krij gen op het Parkstrand De Potten. Met een grote drijvende bok - hefvermogen 150 ton -van Mammoettransport uit Amsterdam zijn gisteren de twee dekken van de basculebrug in de stadsrondweg over de Geeuw op hun plaats gebracht. De beide ge vaartes met een totaal gewicht van 140 ton arriveerden dinsdag in Sneek. Ze waren op twee bakken ge plaatst die ieder werden voortgetrokken door twee sleepboten. Het spectalulaire transport - de brugdekken waarvan het grootste 18 meter lang en 16 meter breed is stonden rechtop in het schip - verliep niet zonder enige strubbelingen. Men kwam namelijk klem te zitten bij de Oppenhuizerbrug. Het was aanvankelijk de be doeling de dekken - de ene krijgt drie en de andere twee rijstroken - in één schip te vervoeren dat dan via IJlst naar de Geeuw zou koersen. Bij meting ter plaatse bleek evenwel dat dit schip niet de draai bij de brug in het stedeke zou kunnen nemen, vandaar dat men voor deze route door de Sneker stadsgrachten koos. De gevaartes zijn vervaardigd door de konstruktiewerkplaats Bergum. Toen in de eerste helft van dit jaar in „De Domp” in Sneek de 177 huur woningen van de woningstichting „Pa trimonium” werden opgeleverd, bleek de animo voor bewoning door de re latief hoge huren, 319,75 per maand, niet overweldigend. Patrimonium heeft in samenwerking met de ge meente en de provinciale directie by het Ministerie een forse huurverla ging weten te bereiken. De nieuwe huurprijs bedraagt 276,65 per maand (inclusief bijkomende vergoe dingen). Vast is komen te staan dat iets meer mannen dan vrouwen naar de schouwburgvoorstellingen gaan. Het verschil is evenwel niet erg groot. Opvallend is dat de meeste bezoe kers in de leeftijdsgroep 31-50 jaar thuis horen. De overige groepen ont lopen elkaar niet te veel, met uit zondering van de 16 tot 22 jarigen, die het kleinst aantal bezoekers om sluit, ondanks de belangrijke prijsre- duktie die er voor deze categorie bestaat. Men zou geneigd zijn aan te nemen dat wanneer men in Sneek niet naar de schouwburg gaat, men wellicht een ander theater bezoekt, maar deze stelling gaat ten aanzien van Amicitia niet op. De voornaamste redenen die de niet-bezoekers noemen zijn „geen interesse”, „komt er niet van” en „geen tijd”. Tezamen omvatten ze ruim tachtig procent van alle ant woorden op de desbetreffende vraag. Wat dit gebrek aan belangstelling be treft suggereert Sudergoa onder meer méér publiciteit en voorlichting met betrekking tot de verschillende soorten »***************%*M***%*M<%Vl*****tV»***%%*V%*%%%*%V*MX*WWV*V%V/t1ViVM^V f I De belangstelling voor de schouwburgvoorstelling in het Amicitia-theater in Sneek is vrij gering. Dit wijkt evenwel niet beduidend af van de trend van de laatste jaren- Wat wel opvalt is de gebrekkige regeling van de abonnementen- en de zogenaamde kwart-vooracht-regeling voor jongeren. Dit laatste systeem biedt een belangrijke prysreductie, maar bijna de helft van de jonge bezoekers is er niet van op de hoogte- Dit blijkt uit een onderzoek dat de Stichting Sudergoa op verzoek van de Kulturele Raad van Sneek heeft ingesteld in Sneek, Ijlst en IJsbrechtum. Aan de steek proef werd door 210 personen woonachtig in dit gebied meegewerkt. Zij vertegenwoordigen alle lagen der bevolking. De filmvoorstelling die ook in Amicitia worden gegeven zyn bewust buiten het onderzoek gehouden. j: In het rapport schrijft Sudergoa dan Algemeen kan worden vastgesteld dat ook dat een bezinning op deze pun- zowel bij bezoekers als niet-bezoekers ten op zijn plaats is. Deze zelfde de meeste voorkeur uitgaat naar ca- aanbevéling geldt eveneens voor het baret gevolgd door operettes en gebrekkige funktioneren van de kwart- musicals. Het minste is men gebaat voor-acht-kaarten en de abonnementen- bij ballet, zowel klassiek als modern, regeling. Slechts zeven procent van Uit het programmaoverzicht van het de bezoekers heeft namelijk een abon- seizoen 1972-’73 is evenwel vast ko- nement, men te staan dat het klassieke con cert en het moderne toneel samen het leeuwendeel van het programma vor men, terwijl dit door de bezoekets- en niet-bezoekers zeker niet dienovereen komstig hun voorkeur is genoemd. Vervolg op pagnia 25. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,234 4235, 221,7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Om een verhuizing extra te stimu leren heeft de gemeente de door- stromiinigsbijdrage tijdelijk, tot 1 ja nuari 1974, verhoogd van 1750, tot 2000,—. Deze verhoogde bijdra ge geldt in de genoemde periode dus voor alle daarvoor in aanmerking komende doorstromingsgevalleïi en geldt dus niet alleen bij verhuizing naar én van de 177 NBI-woningen van de woningstichting Patrimo nium. Het onderzoek geeft ook inzichten in voorstellingen, bezinning op het abon- de meningen die de geregelde bezoe- nementensysteem (in plaas van abon- kers (33,8 procent) ten aanzien van nementen of eventueel als aanvulling de accommodatie, prijzen enzovoort daarop een systeem van couponboek- hebben. Iets minder dan de helft vindt jes zodat tegen gereduceerde prijs het gebouw namelijk ongeschikt, ter- een gekombineerd toegangsbewijs kan wijl twintig procent (vooral huisvrou- worden gekocht aan het begin van wen en studenten) de prijzen hoog het seizoen voor een aantal voorstel- vindt. De rest acht het gewoon of lingen. Welke daarvan men wil bezoe- is er niet mee bekend. Ruim een vijf- ken behoeft niet van te voren te wor de deel van de ondervraagden is van den opgegeven, maar kunnen door de mening dat de publiciteit rond de couponhouder tijdens het seizoen vrij voorstelling onvoldoende is. Over deze worden gekozen) en tenslotte een aan- materiële aangelegenheden blijkt dus passing van het programma, nogal wat ontevredenheid te bestaan.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1