Veel waardering voor de gaande man dr. C. Kerbert HELL DRIVERS VUURVRETERS ULST d. snekerWkoerier I ■'fe IJ*' en Onderwijzers Sneek dringen „motioneel" aan op snellere totstandkoming advieswerk O» K - de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van BK; ■11! 1 n OIIIIBIIlllllllllllllllllllllllllllim^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIOT lange lijn NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en r R 1 j 11 - van een f SNEEKER NIEUWSBLAD Gereformeerd Verpleeghuis andere geneesheer/directeur de A. J. Bax nam na initiatiefvolle loopbaan afscheid van ALTS Heil (Foto Studio Ger Dijs). (Foto Julius van Dijk). b.g.g. WMWWWWMWWWVMWt'W'VVMVM (Vervolg op pagina 7) Drivers-team nogmaals op op het Veemarktterrein. Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. Aan de andere kant verwacht men dat de lijn van bestuur naar school te lang wordt, wanneer men voor een provin ciale overheid kiest. Dit probleem zou kunnen wonden opgevangen door in ie dere gemeente iemand van het school- advieswerk te stationeren, hetgeen ui teraard het ontstaan van een .enorme organisatie inhoudt. De heer Zondag Donderdagmiddag is tijdens een bijeenkomst in de conversatiezaal van het Ge reformeerd Verpleeghuis te Sneek afscheid genomen van de heer C. Kerbert, arts te Sijbrandaburen, die zijn taak als part-time geneesheer-direkteur per 1 mei j.l. heeft beëindigd. Tevens heeft men kennis kunnen maken met de nieu we geneesheer-direkteur, dokter J. Knoppers, die per 1 mei dokter Kerbert opvolgde. bracht nog een punt in het voordeel van de provinciale dienst naar voren: de aansluiting op de universiteit zou provinciaal kunnen worden geregeld, Momenteel wordt er echter nog duide lijk geregionaliseerd gewerkt op alle gebieden. Er zijn dan ook enkele stre ken die op eigen houtje al een dienst in werking hebben gesteld. Deze func tioneren alle verschillend. Dokter C. Kerbert (links) en dokter J. Knoppers schudden elkaar de hand voor het Gereformeerd Verpleeghuis. MAANDAG 1 OKTOBER 1973 128ste JAARGANG No. 79 ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek wordt het geconfronteerd met de keu ze: wel of niet”, aldus dokter Knop pers- Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN oa> leefklimaat in de Verenigde Staten, ’t Alcoholisme en met name het drug probleem, waarbij ik met name be trokken was als arts, vormden een angstige bedreiging voor mij en voor mijn kinderen. Het drugprobleem is een probleem van ieder kind, eenmaal De heer A. J. B. Bax neemt de felicita ties (en de schildersezel) in ontvangst van de voorzitter van de personeelsver eniging van de Technische School, de heer B. A. Kroon. Mevrouw Bax neemt de situatie glimlachend in ogenschouw. ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 l 3119, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 De heer Bax begon zijn loopbaan in zijn geboorteplaats Tilburg als onder wijzer aan een lagere school- Na even eens in de plaatsen Kuik en Goorle te hebben gestaan, belandde de immer actieve Limburger tenslotte in ’t frie- se Sint Nicolaasga. „Hier heeft de heer Bax het maar liefst vijfentwintig motorcircus-stuntteam voor niets en het talrijke pu bliek heeft dan ook wel geno ten van hetgeen het team van Horsti Klaas presenteerde. Het slalomrijden via schansen in twee auto’s, de Kamikazecrash door Freddy Michael, Johnny Crash die op de zijkant van een rijdende auto balanceerde, de Romeinse wagenrennen, het zijn slechts enkele onder delen van het vrij omvangrijke programma dat werd gepre senteerd. Vanavond treedt het jaar volgehouden”, zo wist de heer De Bruin, bestuurslid van het school bestuur (voorzitter de heer L. Raster- hoff was door ziekte verhinderd). Ook de preciese datum herinnerde de heer De Bruin zich nog: 1 december. „Waarom niet op 5 september”, vroeg het bestuurslid zich af. Dat de heer werden woorden van lof en dank toe gezwaaid aan het adres van dokter Kerbert door burgemeester B. van Haersma Buma van Sneek en ds. J. N- Nammensma, gereformeerd predi kant, eveneens te Sneek. Vervolgens richtte voorzitter G. Op- pewal zich tot de nieuwe genees- heer-directeur, dokter J- Knoppers. Wij verwachten veel van u, want u heeft een goede start gemaakt. U hebt een sfeer van vertrouwen ge schapen bij het personeel en het be stuur en dat belooft veel voor de toekomst”, zo zei de heer Oppcwal, die voorts vertelde dat het werk in het tehuis zich enorm uitbreidt en dat er waarschijnlijk nieuwe we gen zullen moeten worden ingesla gen. Donderdagmiddag werd ter gelegenheid van het afscheid van de heer A. J- B. Bax als leraar in de A.VO.-vakken (Algemeen Vormend Onderwijs) aan de Technische School te Sneek in restaurant Piso een receptie gehouden. Een en ander vond plaats naar aanleiding van het feit dat de heer Bax, die vanaf augustus 1957 aan deze school is verbonden, de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Daarmee is overigens niet gezegd dat deze vijfenzestig jarige voor goed afscheid van de school heeft genomen, of liever, wilde nemen, getuige het in zijn slotwoord gedane verzoek de man die deze op school voorkomende klusjes uitvoert, deze met raad en daad terzijde te willen staan. Het personeel had ook voor een re gionaal bestuurde adviesdienst met ’n provinciale overkoepeling kunnen zijn. In dat geval, zo maakte de heer Zondag duidelijk, zou de subsi die blijven waar hij was, en in ieder geval niet ten goede komen aan het schooladvieswerk. Bovendien zou ’n provinciale coördinatie erg nodig zijn door het groot aantal gemeen tes dat Friesland bezit. „Wanneer er in provinciaal verbahd gewerkt gaat worden, worden ook de gemeen tes die anders te klein zouden zijn om iets te doen, meegetrokken. Een provinciaal bestuur moet er komen, anders missen we de boot,” aldus de heer Zondag. De heer De Bruin vond het dan ook een „logische zaak” dat een man, die zoveel initiatieven wist te ontplooien, door het schoolbestuur van de Tech nische School uit Sneek werd aange trokken. Ook in de Waterpoortstad zat de heer Bax allesbehalve stil. Zo is hij geruime tijd voorzitter van de volkstuinvereniging „Nut en Genoe gen” geweest en is hij nog steeds se cretaris van de „Oranjevereniging”. „Een hele staat van dienst”, sprak de heer De Bruin bewonderend. Na mens het bestuur overhandigde hij de heer Bax, die een fervent schilder en tekenaar is, een boek over deze be zigheid. Mevrouw Bax ontving uit diens handen evenzo een aardige at tentie. Bax „van alle kermissen thuis was”, bleek uit het feit dat hij in Sint Ni colaasga een tiental funkties heeft be kleed. Hij was oprichter van de plaat selijke bridgeclub, was regisseur van een toneelvereniging, deed veel aan jeugdwerk en was ondermeer secreta ris van „Dorpsvermaak”- halve ton subsidie klaar ligt, die bedoeld is wordt echter al anderhalf jaar gesproken waarin het geheel wordt gegoten, met als gevolg dat men nog steeds zit te wachten op de adviesdienst. „De heer Bax was een streng leraar, in die zin dat hij z’n leerlingen hield aan gemaakte afspraken”. Aldus ken schetste de directeur van de school, de heer B. J. W. Dreteler, de heer Bax- Aangezien de heer Bax bepaald in de politiek geïnteresseerd was, wekte het nauwelijks verwondering dat hij steevast tijdens het eerste les uur elke dag met zijn leerlingen de jongste politieke ontwikkelingen be sprak. „Ik zou hem willen omschrij ven als een ondeugende en sprakelen- de man. We zijn blij hem in het le rarencorps te hebben mogen meema ken”, zo zei de heer B. J- W. Diete- ler, die daarop de heer Bax een ca deaubon schonk. Zaterdagavond zorgden Hell drivers voor anderhalf uur spanning en sensatie op het Veemarktterrein. Dit auto- en stond De heer G. Oppewal, voorzitter van het bestuur, schetste, in aanwezigheid van vele velangstellenden, dokter Ker bert als „een rustige arts”, de man die het aandurfde deze functie te aanvaarden naast zijn drukke huisart senpraktijk in de Lege Geaën. „U hebt vaak moeten kiezen tussen beide taken en misschien niet altijd kunnen doen wat u voor ons tehuis had wil len doen- U heeft met inzet van al uw krachten geprobeerd de zaak op poten te zetten en met een nieuwe aanpak is begonnen. En dat hebben wij bijzonder in u gewaardeerd”, al dus de heer Oppewal. Hij bood dokter Kerbert 'n hek- en boordlicht aan voor zijn grote schouw, die zeewaardig is- De algemeen directeur van het Gere formeerd Verpleeghuis, de heer J. M. Smith, bood namens het personeel een wandbord van Makkumer aardewerk aan. Ook de heer Smith en met hem het gehele personeel, had veel waar dering voor de wijze waarop dokter Kerbert zijn werk als geneesheer-di recteur heeft verricht. Vervolgens Na een zeer duidelijke hint in die richting door de heer K. Zondag van het Pedagogysk Advysbureau van de Fryske Akademy, besloot men, in na volging van wat eerder in Wommels was gebeurd, een motie op te stellen die dezelfde inhoud zal hebben, uiter aard aangepast aan de omstandighe den. De tekst van het voorstel zou dan luiden: „Het onderwijzend personeel uit de gemeenten Sneek, IJlst en Wymbritseradeel, bijeen te Sneek op 27-9-’73 dringt er bij ’t voorlopig be stuur van het Provinciaal Adviescen trum in Friesland met klem op aan tot overeenstemming te komen ta..v. de bestuursvorm van het schoolad vies- en begeleidingswerk in deze pro vincie. Het personeel iis voorstander van een integratie van de bestaande diensten in een provinciaal centrum met regionale afdelingen.” UIT AMERIKA Dokter 'Knoppers is geboren in Amersfoort. Na zijn studie in de me dicijnen te hebben voltooid, vertrok hij als emigrant naar Amerika. Daar heeft hij een jarenlange ervaring in ziekenhuizen opgedaan. Hij keerde te rug naar Europa, waar hij de functie van waarnemend directeui' van het sanatorium in Davos vervulde. Hij vertrok echter opnieuw naar de States, waar hij zijn Amerikaans artsenexa men met goed gevolg aflegde- Hij bleef daar echter niet. Hij ging terug naar Nederland want, zei hij „ik raakte diep onder de in druk van de verslechteringen van het De bijna tweehonderd man onderwijzend personeel die donderdag in de muziekschool waren verzameld om te praten over een schooladviesdienst hebben eenparig verklaard dat zij allemaal een dergelijke dienst wel za gen zitten- Ze werden nog eensgezinder toen men van mevrouw D. Y. W. de Graaf-Nauta vernamen (velen wisten het namelijk niet dat er drie-en-een- voor het schooladvieswerk. Er over de organisatorische vorm n s

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1