BURGEMEESTER CAZEMIER TIJDENS HEARING: Meningen dorpelingen lopen uiteen Nijemirdum in de verdrukking Gemeentebestuur van Wymbritseradeel: erg kritisch opstellen ten aanzien van recreatie Camping „Planting” is nu voor ’n gedeelte ontruimd I ULST SNEKER.HKOERIHi i „Teveel aandacht voor ’t milieu I 77 rz. Xi- -4. Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en f f «j f Stlif programma vast Humanistisch Verbond Sneek stelde I p w; - Ac pA COURANT, DRUFHOUTS NEUWSBUD A I BÉB' V. B ea de Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, 1 1 X t SNEEKER NIEUWSBLAD GAASTMEER KANS OP MEER VOORZIENINGEN I Verschijnt: maandags en donderdags &-'ïï DONDERDAG 4 OKTOBER 1973 128ste JAARGANG No. 80 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex» x 5* f- I Weer anderen, en dat is toch wel de meerderheid, zien een realisering van de 56 zomerwoningen wel Zitten, omdat daarmee de kansen op een uitbreiding van het voorzieningenpakket duidelijk toenemen. Een belangrijk punt dat niet uit het oog mag worden verloren VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV De heer J. W. Schuren uit Groningen hij heeft een tweede woning in Gaastmeer is een fel tegenstander van „Lieuwedam”, Hij schreef inge zonden stukken en diende een bezwaar schrift in. Hij vroeg zich af of *t plan wel zin heeft voor het dorp, aangezien men hier al „59 reereatie-eenheden” telt. „Het dorp Is nu reeds van binnen uitgehold, men krijgt nu aan de bui tenkant een klap op de kop”. Burge meester Cazemier antwoordde hierop Vervolg op pagina 25. Het plan zal een sociaal karakter dra gen. De toekomstige eigenaren van de bungalows zullen verplicht worden lid te zjjn van de Stichting „Lieuwedam” waarin naar alle waarschijnlijkheid Dorpsbelangen, de Gaastmeerder Wel- zijnsstichting, de „Vrienden van Gaast meer” en de gemeente zitting zullen hebben .Deze stichting verplicht de kopers van de woningen hun huis in ieder geval vier weken per jaar te ver huren aan anderen. Burgemeester Ca zemier deed uit de doeken dat een aantal woningen zal worden aangepast voor bijvoorbeeld invaliden. Men denkt hierbij aan het maken van drempel- vrije deuren. Wymbritseradeel’s eer ste burger onthulde dat men pogingen in het werk stelt enkele woningen het gehele jaar voor verhuur vrij te krij gen. „De eerste toezegging hebben we al binnen.” De camping „Planting” aan de oever van het Sneekermeer nabij het paviljoen is gedeeltelijk ont ruimd. De toercaravans - 35 in to taal - zijn vorig weekend al ver sleept, de zestien stacaravans staan nog op hun plaats, maar deze zullen binnen afzienbare tijd ook verdwijnen. Vertegenwoordi gers van de campingbewoners hebben deze week een gesprek gehad met het dagelijks bestuur van het recreatieschap Sneeker meer omtrent een oplossing. De caravanbezitters kregen hier vier alternatieve staanplaatsen voor geschoteld. Zeer waarschijnlijk zal men kiezen voor een terrein op het dagrekreatieprojekt „De Pot ten”. Hier zullen dan zowel de sta- als de toercaravans geduren de de rekonstruktiewerkzaamhe- den op camping „Planting” een plaats krijgen. De campingbewo ners zullen in het aanstaande weekend over deze zaak verga deren. De heer B. Planting, die jarenlang de overzet naar het Kol- meersland heeft verzorgd, zal bin nenkort met het rekreatieschap overleggen of hij dit kan voort zetten. -■ De meningen over de uitvoering er van lijken verdeeld te zijn. Er is een categorie dorpelingen die bijzonder gro te waarde hecht aan de betrekkelijke rust die hier nog heerst en men vreest een uitbreiding van het aantal motor kruisers als de 56 bungalows allen be woond zijn („rike minsken hawwe ek djüre boaten”). Vooral de agrariërs, die jaarlijks verschillende vierkante meters land zien verdwijnen omdat de oevers van de vaarten en sloten wor- Toch wenste de heer Van der Goot een aantekening dat hij tegen had gestemd. „Waarom moeten wij on ze kinderen steeds weer de woestijn insturen”, riep hij uit. Zijn rede nam dramatische vormen aan toen hij zei: „Met Esther kan ik zeggen, ik en mijn dorp zijn ten dode opge schreven. Als symbool zal in ons dorp een galg worden geplaatst. Wij blijven hopen dat hij symbolisch zal kunnen blijven”. Overigens was Vervolg op pagina 25. I i - «h O. van der Goot (CHU) galg „LIEUWED AM” GEEFT IN z. - den ondermijnd door te snel varende motorboten, zien deze ontwikkeling met zorg tegemoet. - De boeren die in de Kaappolder wo nen en ’n vrijwillige ruilverkaveling zijn aangegaan, juichen een uitvoe ring van het rekreatieplan evenwel toe, aangezien de bouwer ervan, de financieringsmaatschappij Joh. van Mouirik en Co. N.V. uit Groot-Am- mers, een sleutelpositie in de ver kaveling inneemt. Overigens is deze ruilverkaveling nu rond en zal op 10 oktober worden aanbesteed. Hij maakte bezwaar tegen de grote aandacht die het milieu tegenwoordig in de bouwplannen krijgt, veel wordt daarop afgeketst, vond de heer Van der Goot. „Men wacht in Nijemirdum met spanning op de beslissing over het zevende ingediende bouwplan; er gaan echter geruchten dat ook deze maal de zaak wordt tegengehouden door planologische bezwaren”. Een ander probleem in dezen vormde bij hem de vraag of de woningen in Ou- demirdum wel nodig waren. Op dit punt kon burgemeester H. L. Sixma, baron van Heemstra hem evenals me vrouw W. T. Spoelstra-Posthumus (FNP) geruststellen: „De woningen zijn allemaal al „vergeven”.’* Het bestuur, zo staat in het program ma, heeft zoveel mogelijk rekening willen houden met de wensen van de leden, om ook op andere tijdstippen dan de zondagmorgen bijeen te komen. Voor sommige buitenleden is het moei lijk om avonden in de week te ko men, maar aan de andere kant komt het voor de sprekers vaak beter uit om op een door-de-weekse avond naar Sneek toe te komen. Men neemt in elk geval de proef in de komende winter, zowel op zondagmorgen, als op een door-de-weekse avond bijeen te ko men- AUe bijeenkomsten worden ge houden in „Onder de Linden”, Markt straat te Sneek. Zondagmorgen a.s. spreekt de heer A. van Meurs uit Hilversum over „Huma nisme en Jeugd”. Donderdag 15 no vember, maar dan op avond, komt het echtpaar Sijbrandij uit Vinkega naar Sneek om te spreken over „Euthana sie”. Zondagmorgen 20 januari 1974 volgt een inleiding over „positief Hu manisme” door de heer T. Mulder uit Steenwijk en de daaropvolgende bij eenkomst is weer op zondagmorgen 17 februari, waar dr. J. P- Otto uit Sneek zal spreken over „Is het voeren van oorlog een, het mensdom aangeboren neiging?” Vrijdagavond 15 maart komt prof- dr. Garmt Stuiveling uit Hilversum een inleiding houden over ,de betekenis van Multatuli”. Donder dag 4 april ’74 tenslotte volgt de jaar vergadering. De heer O. van der Goot, een van de vertegenwoordigers van de CHU in Gaasterlands gemeenteraad, hield dinsdagavond in de Treemter een warm pleidooi voor de woningbouw in zijn woonplaats, Nijemirdum- Hij wekte hiermee wel enigszins de verbazing van de andere gemeenteraads leden, omdat dat punt helemaal niet ter sprake kwam. Na enig doorden ken, kwam men er echter achter dat de heer Van der Goot dit deed naar aanleiding van een voorstel tot goedkeuring van de bouw van twaalf wo ningwetwoningen in Oudemirdum. Dit voorstel had de bevolking van Nije mirdum „verbaasd en verbijsterd”, aldus de heer Van der Goot, die toe lichtte dat andere dorpen ruimschoots aan hun trekken komen voor wat betreft woningbouw, Nijemirdum volgens hem echter niet. kWWWWWUWWWWVWWWWWWWWWWWWWWVWWMWWWWWWWW* is de toezegging van het intercommu naal gasbedrijf „Westergo”, omtrent de aansluiting van Gaastmeer op het aardgasnet. Als het dorp blijtft zoals het nu is, toont het niet de moeite. Het is te klein. Wordt het rekreatieplan even wel uitgevoerd, dan wil „Westergo” wel een leiding naar het dorp aanleg gen, „Lieuiwedam” is al een oud plan. Het dateert van 1964 en vóórzag aanvan kelijk in de bouw van 37 dubbele zo merwoningen, die een indirecte relatie met het water zouden krijgen. In de loop der jaren veranderden de inzich ten en ontwierp het gemeentebestuur een nieuw plan, dat men via artikel 19 van de wet op de ruimtelijke orde ning wil laten uitvoeren. De bouwver gunning is al verleend, men wacht nog op een verklaring van geen be zwaar van g-s. Het gemeentebestuur voorziet op dit punt evenwel geen moeilijkheden. Bij deze nieuwe versie, van een (goedgekeurd) bestemmings plan wordt meer aandacht aan ’t as pect wonen-aan-water besteed, terwijl rondom het terrein een strook voor iedereen vrij toegankelijk blijft. Het plan biedt zoals gezegd ruimte aan 56 bungalows en niet aan 120, zoals door velen werd gedacht, ook al om dat uitlatingen van het gemeentebe stuur gedaan in Wymbritseradeel’s in formatieblad, verwarrend werkten. „De bouw van 120 bungalows is voor ons helemaal geen uitgangspunt. Die woningen komen er bepaald niet. We moeten op later termijn alleen naar een afronding van het plan zoeken, maar daarbij mag Gaastmeer sugges ties doen," aldus de burgemeester. REDAKTIE-. Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, D. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De afdeling Sneek en Omstreken van het Humanistisch Verbond heeft het winterprogramma bekend gemaakt. Dezer dagen ontvingen wij dit pro gramma met interessante bijeenkom sten. Zondag a.s- is er de eerste bij eenkomst. Gaastmeer kampt met een sinds de oorlog steeds kleiner wordend voorzie ningenpakket. Burgemeester B. W. Cazemier van Wymbritseradeel is van mening dat dit pakket slechts op peil kan worden gehouden of kan worden I uitgebreid door middel van realisering van het rekreatieplan „Lieuwedam” dat voorziet in de bouw van 56 bungalows, die verkocht zullen worden voor circa f 75 000. „We moeten proberen de mogelijkheden en kansen in Gaast- meer uit te buiten en we dachten dat wc hiertoe met Lieuwedam een op- I ning hadden gevonden”, aldus Wymbritseradeel’s eerste burger dinsdag avond in Gaastmeer tijdens een hearing over dit plan. Het gemeentebestuur van Wym britseradeel is bijzonder bezorgd over de erg snelle ontwikkeling van de recreatie. „We moeten ons hier ontzettend kritisch tegen over opstellen. De recreatie heeft allerlei nevenaspecten tot gevolg, die bijzonder schadelijk kunnen zijn. Ik denk hier aan de milieu’s, de woongemeenschappen en de oeverbeschadiging”aldus burge meester B. W. Cazemier dinsdag avond op een hearing omtrent het plan „Lieuwedam” in Gaast- meer, Hij zei dat men in de dor pen met ’n grote recreatieve in slag er voor moet waken dat de afstand tussen de autochtore be volking en de recreanten niet te groot wordt. „De grens is heel dichtbij. Wat er nu nog gedaan moet worden is een afronding van de bestaande plannen en het samenspel tussen de verschillen de belanghebbenden hierin zo goed mogelijk begeleiden”. 1 l 7 z -’i -~S '•-7^-' S yy. *'**X^. "'V, i L

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1