Roerige vergadering akkoord met het ,bestuurs’-voorstel Sleutelfunktionarissen Wymbritseradeel veertig jaar in dienst van de overheid ULST snekerWkoerier ar iié I en van WOUDVAART WORDT GEBAGGERD de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan Antiekverzamelaar uit Balk heeft 'n strop van f 6000,- Vaargeul is nog 1.40 meter diep NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIIFHOUTS NIEUWSBLAD circa en Circa 350 antieke tegeltjes gestolen Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 8 OKTOBER 1973 128ste JAARGANG No. 81 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND. SLOTEN ex> De zeventien sta- twintig toercaravans die voor heen een plaats hadden op de camping ’Planting’ aan het Sneekermeer zullen worden on dergebracht op het parkstrand De Potten. Hier zullen twee parkeerterreinen worden inge richt als noodcamping. Men krijgt een eigen toiletgebouw- tje en er wordt stromend water ïtangelegd. De noodcamping zal via een aparte ingang te be reiken zijn. en de van f SNEEKER NIEUWSBLAD G. Sennema en J. van der (vervolg op pagnia 5) bepaald dat vóór aanstaande zondag de camping ontruimd moet zijn, met uitzondering van twee caravans <Vl» hb* M>.. -I II ■■IIO—MH— Het karwei wordt uitgevoerd door het baggerbedrijf Siete Meeter uit Leeu warden, die een zogenaamd „dragline- schip” inzet om moeilijkheden met de woonarkbewoners te voorkomen- Zou men volgens de „normale” methode te werk gaan dus met een bag germolen dan zouden de woonarken versleept moeten worden- Met het dragline-schip kan men deze proble men ondervangen. Nu zullen de arken om de beurt ongeveer een dag lang hun vaste ligplaats moeten verlaten. Overigens zijn de bewoners van de woonschepen wel ingenomen met het baggerplan. Sommigen van hen kwa men door de geringe diepte in de knoei met hun afvoersysteem, terwijl enkele arken aan de grond lagen. De heren G. Sennema (links) en J. van der Wal (rechts) feliciteren elkaar met het feit dat beiden veertig jaren in dienst van de overheid hebben doorge bracht. Hun respectievelijke echtgeno tes kijken lachend toe. fjoto Studio Ger Dijs) De heer en mevrouw Mandemakei’ hadden zaterdagavond voordat ze naar bed gingen een stevig slaapmutsje tot zich genomen, zodat ze geen gerucht hebben gehoord. Ze sliepen als blok ken. De indringers hebben zich toe gang verschaft door het slot van de schuurdeur te forceren. De tegeltjes die ze hebben meegenomen zijn zoge naamde „ridders” en „landschapjes”. De politie, die een onderzoek heeft in gesteld, heeft enkele lichte aanwijzin gen. De heren Seinen en Hageman, verte genwoordigers van de campingbewo ners, kregen tijdens hun gesprek met het recreatieschap vier alternatieve oplossingen voorgeschoteld, waarvan dus één op het parkstrand lag. Het voordeel yan deze plaats menen de bewoners te zien in het feilt dat men dan bij elkaar blijft. Het was name lijk ook mogelijk dat de sta- en toer caravans gesplitst zouden worden- De toerkampeerwagens zouden dan wor den ondergebracht op het recreatiecen trum „De Potten”, waar men echter naar alle waarschijnlijkheid niet bij elkaar zou kunnen staan. „Als we uit elkaar gaan, verbrokkelt het snel en als eenheid staan we sterker”, aldus vertolkte een „kampeerster” de me ning van de vergadering. Ook voorzit ter De Jonge wilde om deze reden gaarne voor het parkstrand kiezen. De camping „Planting” aan de oever van het Sneekermeer is reeds gedeelte lijk ontruimd. De stacaravans zullen zaterdag verdwijnen. Wanneer het paviljoen, op de achtergrond, onder de slopershamer zal vallen is nog niet bekend. (foto Studio Ger Dijs) „Beide heren bekleden een funktie die naar de begrippen van Wymbritsera deel als belangrijk moeten worden aangemerkt. U hangt tussen de ge meentesecretaris en de dienst gemeen tewerken aan de ene kant en het ge meentebestuur aan de andere kant en de bufferfunctie dreigt dan wel eens”, aldus burgemeester Cazemier. „Ge lukkig gaat het hier om personen die wel een stootje kunnen hebben, want anders zou u deze plaats naar mijn stellige overtuiging ook niet kunnen bekleden”. Om iedereen op een eerlijke manier aan een plaats te helpen, worden de kavels genummerd en zullen leden van een verlotingscommissie middels het j lot uitmaken wie waar mag staan. De 1 campingbewoners zullen in de loop van de week ’t nummer van hun plaats I toegestuurd krijgen, waarop men za- i terdag zijn caravan gaat verslepen- I Door het recreatieschap is namelijk I Caravans camping planting naar parkstrand ,De Potten’ I Het werk zal circa tien, weken in beslag nemen. Opdrachtgever is de Provinciale Waterstaat. De vaart wordt weer op een diepte van 1.70 meter gebracht. De bagger die hier bij vrij komt wordt geborgen op een terrein juist ten zuiden van de in aanleg zijnde stadsrondweg. Doordat de normen voor ’t vaststel len van de diensttijd zijn gewijzigd, werd het veertig-jarig jubileum van de heer Van der Wal eerst bekend nadat dit feit reeds had plaatsge vonden. Recentelijk bleek dat hij al op 1 januari van dit jaar 40 over- heidsdienstjaren had. De eigenaren van de caravans zjjn op de noodcamping overigens heel wat duurder uit dan voorheen. Bij Plan ting moest voor zowel een sta- als een toercaravan 350,per jaar worden betaald. Voor een staanplaats op het parkstrand dient voor een sta caravans jaarlijks 750op tafel worden gelegd, terwijl toercaravan.be- zitters voor een seizoenplaats van 1 april tot 15 oktober 540,kwijt zijn- Niet iedereen kon zich met deze tarieven verenigen, reden waarom de vertegenwoordigers hieromtrent nog kontakt zullen opnemen met de direk- tie van „De Potten”. Nadat hij in 1952 hoofdcommies was geworden, werd hij bij raadsbesluit van 23 december 1957 per 1 januari 1958 benoemd tot secretaris van Wym britseradeel. De heer Sennema vierde dus eigenlijk twee jubilea: hij was veertig jaar in overheidsdienst maar daarnaast vervulde hij ook een kwart eeuw het ambt van secretaris. Op de landtong stonden tot voor kort nog een viertal toercaravans en of de ze daar volgend jaar terug mogen ko men is ’n open vraag- Het recreatie schap weet n.l. niet of de aannemer, die de rekonstruktie van de camping gaat uitvoeren, een deel van de grond voor de bouw van de keten enzo voort nodig heeft. De campingbewoners namen deze be slissing zaterdagmiddag tijdens ’n iet wat roerige vergadering onder voor zitterschap van de heer J. R. de Jonge uit Den Haag (oud-Sneker) in het Paviljoen dat voor deze gele genheid nog één maal was geopend. De bijeenkomst werd door circa ne gentig procent van de bewoners bijge woond en was in allerijl belegd nadat de heren Tj. Seinen uit Sneek en G- J. Hageman uit Roden dinsdag een bespreking met het dagelijks bestuur van het recreatieschap Sneeker Meer hadden gehad. Wij schreven hier reeds donderdag over. Deze caravans zijn eigendom van de heren B. Planting en Schuring, die de camping exploiteerden en de overzet naar het Kolmeersland verzorgden. Of men deze in de toekomst zal continu eren komt vast te staan, nadat de heer Planting een onderhoud met het recreatieschap zal hebben gehad. Wanneer dit gesprek zal plaats vinden is nog niet bekend, maar vast staat wel dat dit op zo kort mogelijke er- mijn zal geschieden. De landtong waarop de beide caravans staan wordt namelijk niet aangetast, evenals het kleine insteekhaventje- De heer Sennema werd op 17 augus tus 1913 in Zuidhorn geboren. Van 1 augustus 1933 tot 1 januari 1935 was hij onbezoldigd volontair aan de, bij zondere lagere school in zijn woon plaats- Later werd hij, wederom onbe zoldigd, volontair aan het plaatsélijke gemeentehuis. Drie jaar later kreeg hij zijn eerste loonzakje. In 1939 verhuis de hij naar de gemeente Achtkarspe- len, waarin hij in het eerste oorlogs jaar werd bevorderd tot adjunkt- commies tweede klas. Drie jaar later werd hij een klas hoger ingedeeld. Ruim een jaar nadat de oorlog was afgelopen kwam de heer Sennema naar Wymbritseradeel, waar hij werd aan gesteld als commies. Hij verdiende toen 2200,per jaar. De eerste jaren was de heer Sennema tevens tijdelijk secretaris-ontvanger van Ijlst. Wal waren „wriuwpeallen” Twee parkeerterreinen zullen dus als noodcamping worden inigericht. Tijdens de vergadering werden twee commissies ingesteld, waarvan de ene gistermorgen al aan het werk is gegaan- Een viertal bewoners zijn namelijk bij elkaar gestapt om het terrein in kaart te brengen en in een aantal kavels te verdelen. Dui delijk is wel dat niet iedereen hier een plaatsje kan krijgen, want de ruimte is beperkt. Enkele toercara vans zullen een andere staanplaats moeten zoeken en dat kan wellicht aan de overkant bij het recreatie centrum worden gevonden. Erg riant zullen de staanplaatsen op de nood camping niet zijn. De ruimte is zo als gezegd niet erg groot en de ka- velcommissie zal de percelen derhal ve ook niet erg groot maken, waar door de caravans erg dicht op el kaar komen te staan. De heren G- Sennema en J. van der Wal, respectievelijk gemeentesecretaris en direkteur van gemeentewerken van Wymbritseradeel, zijn veertig jaar in dienst van de overheid geweest. Aan dit feit wilde het gemeentebestuur niet zonder meer voorbij gaan en zodoende waren de heren vrijdagmiddag het mid delpunt van een bijzonder druk bezochte receptie in het dorpshuis „Oan it Far” in Hommerts. Tijdens een ’s avonds gehouden feest werd het tweetal ten overstaan van circa 170 gemeente-ambtenaren onder meer waarderend toe gesproken door hun „baas”, burgemeester B. W. Cazemier. Deze merkte op dat de heren Sennema en Van der Wal sleutelfunkties bekleden „en dat brengt met zich mee dat u te vaak als wriuwpeal wordt gebruikt.” De heer W. Mandemaker uit Balk heeft een strop van naar schatting 6000,Hij is antiekverzamelaar en in zijn schuur achter zijn woning aan de Erasmusstraat had hij een aantal oude tegeltjes opgeslagen- In de nacht van zaterdag op zondag is evenwel een partij van naar schatting 350 stuks gestolen ter waarde dus van zo’n zesduizend gulden. De heer De Jonge, achtte een woord van dank aan het adres van het be stuur van heit recreatieschap voor diens coulante oplossing wel op zijn plaats, maa rmen was er wel erg laat mee. Het bestuur had heel wat ellende kunnen voorkomen, als men eerder over de brug was gekomen. De direkteur van gemeentewerken, de heer Van der Wal, is een rasechte Fries. Zijn wieg stond in Sttens waar hij op 26 mei 1912 het levenslicht aanschouwde. Hij startte zijn loop baan bij de dienst Zuiderzeewerken in 1932- Na de wapenrok te hebben ge dragen zocht hij het in dé gemeente lijke sfeer. Hij kwam in dienst van de gemeente Hennaardieradeel. Hier heeft hij het ruim een jaar lang uit gehouden. Hij verhuisde naar Workum, waar hem evenmin een lang leven was beschoren. Na vanaf ’35 tot ’39 een plaats te hebben ingenomen bij de ge meente Wonseradeel, kwam hij naar Wymbritseradeel. Hij bleef hier aan vankelijk tot 1946- In dat jaar trok hij naar Westerbork, maar in 1951 be sefte hij dat zijn levenslicht toch in Wymbritseradeel lag. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1)233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur EOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per hal] jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prys Over circa drie weken zal worden be gonnen met het baggeren van de Woudvaart. Het is circa twaalf jaar geleden dat dit voor de laatste maal is gebeurd en dat is ook wel te merken. In het midden van de vaart is een geultje overgebleven van enkele meters breed en slechts 1.49 meter diep. Aan de kanten staat beduidend veel minder water.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1