Oude gaster muzikanten 75 jaar eendrachtig bijeen I Sneek krijgt overlast van aanleg diepriool! ii I i snekerWqerier I IJLST de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van J. Wind, ere burger Sneek, in Roden overleden I 1 i KRIKKEGAAT OOK ZWETTE BAGGEREN 1 I BK KLEUTER- EN PEUTERGYMNASTIEK IN STADSFENNE ^CT^RiEUIgBVAD^ BELANGSTELLING VAN BUNGALOW-BOUWERS VOOR EEN GEDEELTE „DE DOMP" TE SNEEK 1 V, de NIEUWE SNEEKER COURANT. 4 OPBRENGST KOLLEKTE to MM De heer J. Wind, oud-gemeen- teontvanger en ereburger van Sneek is vorige week donder dag in zijn Drentse woonplaats Roden overleden. De heer J. Wind is 77 jaar geworden. COURANT, DRUFHOÜTS NIEUWSBLAD R Toen drs. H. Halbertsma, er kend historicus en verbonden aan de Rijksdienst van het Oudheidkundige Bodemonder zoek., op de door hem ruim een half jaar geleden in het Snee- ker Nieuwsblad geuite verzoek of er ’onder den volke’ iemand zich wou melden om zo moge lijk een vervolg te schrijven op zijn „ansichtkaartenboekje" en daarbij niemand zich had aan gediend. was er voor de heer Halbertsma slechts een moge lijkheid over gebleven: de heer Th. W. Zandstra, voorzitter Stichting Oud Sneek en de Z.W.H.' van ISNEEKER NIEUWSBLAD KXM MOBS TH. W. ZANDSTRA SCHREEF HET VERVOLG OP SNEKER ANSICHTKAARTENBOEKJE’ Th. W. ZANDSTRA U Verschijnt: maandags en donderdags Tot nu toe moesten de ouders uit de Stadisfenne hun kinderen naar de Bo- nifatiusschool brengen, waar de kinde ren in de verouderde zaal met vrij weinig toestellen ook altijd enthousiast de voor hen zo gezonde gymnastiek oefeningen verrichten. Voor deze ou ders zal het een hele verlichting zijn dat er nu in de Stadsf enne een gelegen heid is om de TGP-lessen te bezoeken. Maar ook die ouders die de Bonifa- tiusschool te ver weg vonden kunnen nu bun kinderen naar de TGP-lessen in dfe Simon Havingaschool zenden. „Voor wat betreft het vinden van ma teriaal hoefde ik eigenlijk niet ver van huis te gaan. We hebben thuis een ar chief met enorm veel foto’s uit die tijd. Ik achtte deze voorraad dan ook wel voldbende om een boekje er mee te kunnen vullen.” Desondanks bleek, wilde de heer Zandstra bepaalde on derwerpen meer uitdiepen, dat hij ook derden moest inschakelen, „Toen een maal het gerucht ging dat ik hiermee DONDERDAG 11 OKTOBER 1973 128ste JAARGANG No. 82 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek U- Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huls In GAASTERLAHD. SLOTEN fco De Sneker bevolking zal de komende jaren wellicht overlast ondervin den van de aanleg van de dieprioleringen, die zullen worden aange sloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie door de provincie te bou wen aan de Geeuw. In verschillende straten, ook in de binnenstad, moet het wegdek worden opengebroken om de immense buizen in een circa vier meter diepe sleuf te laten zakken. Sneek loost nu via een aantal kleine riooltjes en open water op de Friese boezemwateren. De zuiveringsinstallatie zal in het midden van 1975 klaar zijn. Het is de bedoeling dat in de stad de hoofdriolen dan ook gereed zijn. Het uit breidingsplan Tinga is al voorzien van rioolbuizen, welke de stadsrond weg kruisen. Momenteel is men bezig in de Westhemstraat, maandag begint men ook in de Boeierstraat, die dan voor het verkeer zal worden afgesloten. Een en ander zal Sneek dertien miljoen gulden kosten. (Foto Studio Ger Dijs). De in Jutrijp-Hommerts gehouden kol- lëkte ten bate van de kankerbestrij ding heeft 613,75 opgebracht. heer Wind tot gemeente-ontvanger be noemd. Een aanstelling tot kringhoofd bij de Bescherming Bevolking volgde op 9 mei 1953. De bagger die bij deze werkzaamhe den zal vrij komen, wordt geborgen op een terrein aan de Zwette tussen de Molenbrug en Scharnegoutum. Men is momenteel al bezig met het voor dit doel inriöhten van ’t terrein. De vaart wordt weer 1-70 meter diep. Nu wijzen peilingen uit dat het vaarwater een diepte van slechts 1.40 meter meet. De Zwette is overigens weinig in trek bij de scheepvaart. Het water wordt als vaarroute nog zelden ge bruikt. Bij de Provinciale Water staat staat de vaart echter nog steeds te boek als ,o,penbaar vaar water”, waardoor men zich verplicht voor het nodige onderhoud te zor gen. De kleuterles op de woensdagmiddag in deze goed geoutilleerde nieuwe gymnastiekzaal wordt gehouden van 13.30-14.30 uur. Kleuters, dat zijn de kinderen van 5 en 6 jaar, dus gebo ren in 1967 en 1968. Kinderen die later geboren zijn kunnen terecht op de peu- teriies in dezelfde zaal van 14.30-15,30 uur. Deze lessen worden verzorgd door de bevoegde leidster mevr. A. Beijl- v. d, Wildekamp. „Eendracht Maakt Macht”, dat te boek staat als een „christe lijke muziekvereniging” viert het 75-jarige jubileum met een gala-concert. Dit wordt gehou den op vrijdag 19 oktober in de Nederlands Hervormde Kerk in Oudega (W.). Aan dit concert zal medewerking worden ver leend door het interkerkelijk mannenkoor „Edoza” uit Sneek. Solist is de bariton Foppe Wiers ma, koor en korps staan onder leiding van dirigent Wybren Val- kema. Ook zal het bestuur re cepteren en wel op tien novem ber. Waar deze receptie zal wor den gehouden is nog niet bekend. Voorts is de jarige fanfare op 15 november te beluisteren in een Rono-programma, terwijl men in de Kersttijd een uitvoering geeft in het eigen dorp. In februari fungeert „E.M.M.” als de ontvan gende vereniging voor het ge meentelijke solistenconcours. Meer nieuws over deze jubile umviering zie pagina 9. Nadere inilichtingen worden gaarne verstrekt door de ledenadministratrice mevr. A. Bronger-Nauta, Het Perk 46 tel. 6052. Verder ook inlichtingen in de advertentie. Het baggerbedrijf Krikke uit Heeren- veen zal over ongeveer zes weken be ginnen met het baggeren van de Zwet te tussen Sneek en Scharnegoutum. Het bedrijf is nu bezig met het op diepte brengen van de Franekervaart- Wanneer men hier mee klaar is, zal de Zwette onder handen worden geno men. In verband hiermee dient binnenkort te worden begonnen met het bouwrijp maken van de grond aldaar- Het col lege van b. en w. adviseert de raad voor deze werkzaamheden een kre diet van 902.600,— beschikbaar te stellen. Het totaalbedrag valt binnen de raming voor het overeenkomstige deel uit de exploitaitie-opzet van het bestemmingsplan. bezig was, kwam het materiaal pas goed los. Toen ook merkte ik dat mijn verzameling op verschillende punten nog tekort schoot. Het was vaak bij zonder moeilijk een keuze te maken. Ik had dan een foto onder handen en kreeg ik, laten we zeggen, een paar dagen later een andere foto van het zelfde onderwerp te bezien, die ik be ter vond. De bijbehorende tekst had ik al geschreven, waardoor ik weer van voren af aan kon beginnen. Het spreek woord „Het betere is de vijand van het goede,” heb ik nu wel goed begrepen.” De heer Wind, die werd geboren op 2 mei 1896, is bijna veertig jaar in dienst van de gemeente Sneek ge weest. Hjj begon zijn ambteiyke loop baan in 1912 al volontair by de ge meente Ulrum en kwam via Ten Boer, Nijkerk en Leek in 1922 als chef van de afdeling bevolking en burgerlijke stand naar Sneek. I De overledene was ook ambtenaar van de burgerlijke stand, notulist bij de raadsvergaderingen en ’n tijd lang vervuilde hij de funktie van locosecre- tards. Op 21 oktober 1940 werd de „Het is natuurlijk geen wetenschappe lijk werk”, zo meent de heer Zand- stra, „Daarvoor berusten de verhaal tjes die er in vermeld staan te veel op de overlevering. Bepaalde uitspraken zullen volgens hem dan ook wel bezijden de waarheid zijn. Misschien dat na publicatie van het 73 pagina’s tellende werkje (de da tum is overigens nog niet bekend, die proeven zijn pas door de heer Zatnd- stna naar de uitgever, de Europese Bibliotheek-Zaltbommel, terugge- stuurd) kleine onwaarheden aan het licht komen. De heer Zandstra ver wacht dan wel de nodige reacties. De heer Ziandstra heeft daarbij ge tracht een indeling te maken van de belangrijkste activiteiten uit de perio de 1880 tot 1940. Hij heeft een even wicht gevonden tussen de diverse fa cetten in de samenleving uit die tijd. Het boekje is ingebeeld in rubrieken. Ondermeer naar bestuurlijke vorm, cultureel en maatschappelijk leven, bedrijfsleven, zeilen, sport, families en stadstypen. Bij deze laatste rubriek heeft hij nadirukkelijk vermeden zoge naamde stadsge'kken in zijn boekje op te nemen. Het belangrijkste argument waarom men heeft besloten tot baggeren over te gaan is de bevordering van de doorstroming van het water. Milieu hygiënische eisen spelen hierbij ook een rol- De scheepvaartbelangen zijn dus niet superieur. s bij,” zo geeft „waarop personen stonden, wie ik de namén pas na tien Na langdurige en gewichtige dien sten, aldus het officiële raadsbesluit, weird de heer Wind op 2 mei 1961 gepensioneerd. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook werd hij ere-burger van Sneek. Direct na zijn pensionering vestigde de heer Wind zich in Roden. Met ingang van woensdag 24 oktober a.s. gaat de gymnastiek vereniging „Thusnelda-Greate Pier” een kleuter en een peutergymnastiekles verzorgen in de Simon Havingasdhool aan de Griend no. 20 in de Stadisfenne. REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling/ Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling.1 ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De heer Th. W. Zandstra, eigenaar van de lederwaren en schaatsenfa- briek W. Th. Zandstra b.v„ gevestigd aan de Suupmarkt te Sneek, voelde hier aanvankelijk weinig voor. „Een nota uitschrijven, dat kan ik nog wel, maar een boekje schrijven dat is toch zeker wel iets anders,” zo had de sympathieke Sneker nog tegengesput- terd. Na enige pressie van de zijde van de heer Halbertsma bleek de man. die zoveel weet van het Sneek van vroeger dagen als lid van een van i de oudste en bekendste Sneker fami lies. bereid zich met hart en ziel in de materie te werpen. De bouwterreinen in het eerste ge deelte van het bestemmingsplan „De Domp” in Sneek zijn allemaal ver- kocht of in optie uitgegeven. Voor het j bouwen in het tweede gedeelte van dat gebied een terrein voor bun galows langs en nabij de Houkesloot is inmiddels een duidelijke belang stelling ontstaan. Op enige percelen is reeds optie gevraagd. Hoewel de heer Zandstee zegt het vreselijk leuk werk te hebben gevon den, moeten hem enkele op names uit die tijd heel wat hoofd brekens hebben bezorgd. „Er waren foto’s bij,” zo geeft hij toe, „waarop personen van dagen had achterhaald. Toch heb ik het met enorm veel plezier ge- dan”, herhaalt de heer Zandstra nogmaals. Vooral de leuke gesprek ken, die hij met oude, maar ook met jonge mensen voerde deed hem deugd. I .tov .2-.- ’.1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1