Vijfentwintig studenten onderzoeken op tandem elfstedentochtanimo IJLST snekerWkoerier PARKSTRAND „DE POTTEN" NU GEDEELTELIJK CAMPING Sneker Zakenlieden bespreken de „Sint Nicolaas aktie 1973" fl ps Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en Luchtpostverzending midden-oosten IW 1- ■aii WOENSDAG START TV-OPNAMEN ORIMOA IN SNEEK 1 JE B vIMtM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiN Wijziging bestemmings plannen in Heeg INFORMATIE OVER SNEEK VOOR DE VARA-TELEVISIE? en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD - wi 8 - - Bi®:. SNEEKER NIEUWSBLAD brengt risico’s met zich mee 'wwwvwwwwvwww^wvwwwwwi erschijnt: maandags en donderdags wethouders adviseren Wanneer per 1 januari 1974 het ge bruik van de plastic vuilniszak wordt ingevoerd en het grof afviail eenmaal in de vier weken, zal worden opgehaaild is dit niet meer mogelijk. De Vereniging van de Sneker Zaken lieden kam zich met dit voorstel ver enigen, evenals de commissie voor de gemeentereiniiging. MAANDAG 15 OKTOBER 1973 128ste JAARGANG No. 83 Dit Had verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ex> Een aktieve »grondpolitiek« Er bestaat een bijzonder grote kans dat cameralieden van de Vara naar Sneek ko men om een informatief programma o- ver de st&d samen te stellen. De voor lichtingsambtenaar van de gemeente Sneek, de heer H. van der Winden, kon meedelen dat de kans dat een en ander door gaat, voor 99 procent zeker is. De ploeg, onder leiding van Henk Jan Stip- eriaan, zal dan op 12 december de op namen maken. De bedoeling is zoveel mogelijk informatie over de Sneker sa menleving en de funktie van de Stad in de Zuidwesthoek te geven. jaar verschuldigd zijn reap, 78, 156,—, 234,— en 312,— waar door een netto opbrengst van onge veer 65.000,wordt verkregen. Het zal duidelijk zijn, aldus burge meester en wethouders, dat het van groot belang is het verloop van de grondkosten gedurende de exploitatie- duur nauwkeurig vast te leggen en daarnaast te beschikken over een be trouwbare raming van de nog te ver wachten kosten- De boekhouding van de algemene dienst kan geen goed in zicht geven in de gevoerde grondpoli- tiek. Resultaten komen n.l- niet recht streeks tot uitdrukking. Deze bezwaren kunnen worden opgevangen door het oprichten van ’n afzonderlijke en over zichtelijke boekhouding voor ’t grond bezit. nwwutfvannanui>£ ^too» atnx n omuimm» Onder het zingen van een geestdriftig en niet minder luidruchtig „It t Heitelan”, haalden twintig van de 25 leden van de Friese studenten- club „Frisia” uit Groningen de andere vijf studenten voor het stad- J huis van Sneek in de Waterpoortstad in. De vijf kwamen zich ervan overtuigen, aldus hun voorzitterof de burgemeesters van de elf steden wel genoeg aandacht aan de elfstedentocht besteden. Omdat er na 1963 niet weer een fatsoenlijk stukje ijs geweest was, kon- den ze helaas niet met z'n vijven aan een stok over het ijs komen en daarom waren ze maar op een vijfpersoons tandem gegaan. Het brokje huisvlijt dat gedurende drie dagen op de Friese wegen is te zien, wordt begeleid door een „peloton” dat het zich op een boerekar gemakkelijk heeft gemaakt. Het is een tamelijk grote boerekar, omdat er minstens een kratje bier per persoon mee moest. De 25 studenten, onder wie zes eerstejaars die door burgemeester B. van Haersma Buma werden geridderd, transporteren op hun tocht door het Friese land een zwaard (van Greate Pier) en een vlag (van Friesland) met zich mee. In het stadhuis, waar de dappere pedaalridders met hun aanhang door de burgemeester werden ontvangen, werd duidelijk hoorbaar dat de zins- snede „Frisia non cantant” niet waar is. Uit volle borst werden „Yn Deinum stiet in siepel op’e toer” en het Friese volkslied ten gehore gebracht. De fietsers kregen van de heer Van Haersma Buma een her- inneringsmedaille opgespeld, plus de verzekering dat de elfstedentocht in Sneek zeker niet wordt vergeten. Het hele „projekt” was door de dapper sigaren rokende studenten opgezet ter viering van 136 jarig bestaan van „Frisia”. Om nu en in de toekomst te kunnen voorzien in de behoefte aan bouwgrond, koopt de gemeente Wymbritseradeel regelmatig gronden aan. Deze gronden worden bouwrijp gemaakt en dan verkocht voor de bouw van woningen of be stemd voor de stichting van openbare gebouwen. Het voordeel van deze ak tieve grondpolitiek is, dat de door de gemeente te maken kosten van aanleg van straten, rioleringen, plantsoenen enz. in de verkoopprijs of inbrengwaarde kunnen worden verdiskonteerd. Er treedt dan weliswaar renteverlies op, maar dat wordt gecompenseerd door de waardestijging van de grond. De opnamen worden zaterdagmiddag na drie dagen filmen in de Markt straat besloten. De regisseur doet hier bij een beroep op de Sneker bevolking om drie uur in grote getale aanwezig te zijn omdat de hoofdpersoon van de serie (zij trekken op een versierde, vijfpersoons tandem ’t hele land door) dan gehuldigd moeten worden als on derdeel van het verhaal. Ook de Sne ker scholen zijn verzocht om mede werking. Hier is men nu al druk be zig de „Orimoa-tune” in te studeren. Burgemeester mr. B. van Haersma Bu ma zal een toespraak houden. De op namen eindigen in de nevel. Hier staat de brandweer borg voor. aanmerking komende bedrijven in vier groepen ingedeeld. Die groepen zijn: a. het wekelijkse op halen van afval tot een halve kubieke meter; b. idem van een halve tot een hele kubieke metier; c. idem van een hele tot anderhalve kubieke metier; d. idem van anderhalve tot 2 kubieke meter. Voor deze vier groepen zal per Bij de voorbereidingen van de opnamen zal het Sneker brandweerkorps een grote rol spelen. Ook de scholen zijn ingescha keld. Zo zullen enkele leerlingen van „De Terp” ondermeer enkele „hoofdrollen” vervullen. De opnamen starten woensdag dus. De heer G. R. Gramberg, direkteur VW, zal dan als dirigent vermomd po sitie kiezen op het kruispunt Oosterdijk- Gedempte Pol-Wijde Burgstraat-Singel. Hij moet een orkest dirigeren, maar vreemd genoeg, is er helemaal geen or kest. Het beloven vreemde taferelen te worden. Ook zullen opnamen worden ge maakt in de Sneker muziekschool. De heer Aerde Kuiper zal als straatzanger op treden, terwijl Jan van der Weij op ’t Bolwerk (Prins Hendrikkade) als „bril- oppomper” fungeert. Als achtergrond fungeren ondermeer de Hemdijk, Lem merweg, Waterpoort, Galigastraat, Sta tion Noord en de tunnel bij de Bloem- straat. In een voorstel tot de raad schrijven burgemeester en wethouders van Sneek dat het de bedoeling is om per 1 januari 1974 het bedrijfsafval weke lijks gelijktijdig met het huisvuil te laten ophalen. Het ophalen van het be drijfsafval geschiedt momenteel, voor zover niet in vuilnisemmers aangebo den, veelal gelijktijdig met het grofaf- val. Nieuwe verordening op heffing reinigingsrechten bedrijfsvuil Bovendien zal de komende Sint Nico- laiasaktie worden besproken. Het be stuur schrijft dat er belangrijke beslis singen genomen kunnen worden en daarom is he absoluut noodzakelijk dat dfe leden in grote getale deze ver gadering bezoeken. De Vereniging van Sneker Zakenlie den houdt vrijdagavond 19 oktober a.s. een vergadering in restaurant „Piso”. Ondermeer zal op deze avond beslo ten worden of de vereniging deel zal gaan uitimaken van het Friesch On dernemers Verbond. In dit verband zal de heer J. A. Jongstra een spreek beurt vervullen. Sinds zaterdag is een gedeelte van het parkstrand „De Potten” nabij het Snee- kermeer ingericht als camping. Hier zijn die dag namelijk de stacaravans die voorheen een plaats hadden op de cam ping „Planting” ondergebracht. Zoals bekend wordt deze kampeerplaats ge heel gerekonstrueerd. Zo zal het terrein onder meer worden aangesloten op de riolering, en wordt er elektriciteit en warm en koud stromend water aange legd. Tot nu toe waren de caravanbe- woners verstoken van iedere vorm van accommodatie, maar men nam daar graag genoegen mee. Als de camping straks klaar is, worden aan de caravans namelijk bepaalde eisen gesteld en zal ook het staangeld - nu f 350,- per jaar - flink worden verhoogd. De campingbe woners traden kollektief op, schreven gezamenlijk ingezonden stukken maar konden de ontwikkelingen niet tegen houden. In overleg met het dagelijks be stuur van het recreatieschap „Het Snee- kermeer” werd een tijdelijke staanplaats gevonden op het parkeerterrein van het parkstrand ,fDe Potten”. Wij schreven hier al eerder over. Biet behulp van een tractor werden de stacaravans zaterdag verhuisd. Als de camping „Planting” klaar is, mogen ze terug keren. De „aanbieders” van het bedrijfsaf val zullen met de nieuwe regeling wel enkele voorschriften moeten naleven. Dat houdt in dat het bedrijfsafval indien meer dan een hailve kubieke meter niet meer aan de weg mag worden gezet. Bovendien moet het be drijfsafval zodanig worden gebundeld dat één man die hoeveelheid kan be handelen en voorts zal bij het laden hulp moeten worden verleend, indien de hoeveelheid groter is dan een hal ve kubieke meter. yerzeniding van luchtpost naiair Israël is thans weer op beperkte schaal mo gelijk. Ook ludhtpost bestemd voor Syrië kan weer worden verzonden. Het verkeer wordt via Libanon geleid en met vertraging moet dan ook reke ning worden gehouden. Door het ont breken van luchibverbindingen met Egypte blijft het luchibpoatvehkeer met dit land volledig gestremd. Woensdag zal een cameraploeg van de NCRV in Sneek beginnen met het maken van t.v.-opnamen voor de jeugdserie Orimoa. De opnamen vormen de laatste aflevering van een serie van zes en wor den eerst 25 mei 1974 uitgezonden. Re gisseur is Klaas Rusticus (geboren in Sneek). Hij heeft de serie ook geschre ven. In de dinsdag 23 oktober a.s. te hou den vergadering van de raad van Wymbritseradeel komen ondermeer enkele wijzigingen van bestemmings plannen ter tafel. Het betreft hier het bestemmingsplan Heeg-Eiland en het bestemmingsplan Heeg-Molefinne- Na dere bijzonderheden over deze wijzi gingen volgen. Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel adviseren de raad dan ook om met ingang van 1 janua ri 1974 een „grondbedrijf” in te stel len. Het beheer van de geldmiddelen van het bedr(jf wordt geheel afgeschei den van het beheer van de overige geldmiddelen van de gemeente. De boekhouding wordt gevoerd naar de methode van dubbelboekhouden. Dit geeft de mogelijkheid op eenvoudige wjjze de kostprijs van de gronden in de administratie vast te leggen, waar door een juist inzicht in de resultaten wordt bevorderd. Een aktieve grondpolitiek brengt ech ter ook risico’s met zich mee. Het bouwrijp maken vergt grote investe ringen, waarvan te voren niet gezegd kan worden of zij te zijner tijd in de verkoopprijzen terug ontvangen zullen worden, aldus schrijven burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel in een voorstel tot de raad. Om zoveel mogelijk verzekerd te zijn, wordt de kostprijs der bouwrijpe grond bere kend, welke kostprijs dient als basis voor de te bedingen verkoopprijs. Bij deze berekening moet echter worden gewerkt met toekomstige, onzekere factoren. Volgens de concept-begroting voor 1974 van het gemeentelijk neinigings- bedrijf warden de kosten van het op halen van afval tot een halve, kubieke halen van het bedrijfsafval geraamd op 63.500,Volgens b. en w. moet heit tarief voor het ophalen van dliit af val kostendekkend zijn, Aangezien het niet mogelijk is per bedrijf, school, enz. een recht in rekening te brengen naar rato van de werkelijke hoeveel heid afval, hebben b. en w. de in In de eerste plaats kunnen de kos ten van bouwrijp maken (aanleg van straten, rioleringen, plantsoenen, straatverlichting, brandkranen, even tueel ’t ophogen van de grond) aan zienlijke wijzigingen ondergaan ge durende de aangenomen exploitatie- duur. In de tweede plaats is het in de kostprijs op te nemen bedrag voor renteverlies onzeker. In verband met deze onzekere faktoren dient regel matig te worden nagegaan of de eenmaal opgezette kostprijsbereke ning nog wel juist is. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur EOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling.' 'VERTENTIET ARIEVEN 30 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs 4 i F s<- .....ge,.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1