Werkgroep belegt oprichtingsvergadering RAADSLID J. NIENHUIS DINSDAG OVERLEDEN Sloten niet gelukkig met beschermde stadsgezicht w» en van WgBBMw Officieel Orgaan Rush" op in huur verlaagde Dompwoningen de gemeenten SNEEK, WÏMBRITSERADEEL en IJLST COURANT, DRUFHOUTS NKUWSBUO <h SNEKER^KQERIER B 5. T BURGEMEESTER H. A. VAN ZWIETEN: „DIT PREDIKAAT IS NIET NODIG" ZWEMMERS UIT WIJCKEL NU LEGAAL NAAR SLOTERMEER oil Geen gezamenlijk projekt met Sloten en de Op grond van het aantal PPR-stemmers in Sneek bestaat er een goede kans dat deze partij volgend jaar met één zetel in de Sne- ker raad vertegenwoordigd zal zijn. Enkele weken geleden is namelijk een werkgroep in het leven geroepen, die zich tot doel heeft gesteld een Sneker afdeling van de PPR op te richten. Men heeft daartoe 46 mensen, van wie men zeker weet dat ze op deze partij hebben gestemd, uitgenodigd om op dertig okto ber in hotel Ozinga te verschijnen. Indien de aanwezigen dan akkoord gaan met de werkwijze zoals de werkgroep die voor staat, zal de eigen afdeling het levenslicht zien. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, Resultaat verhoogde door stromingsbi j drage negatief ii 60 tot S8. Bovendien één De uitvaartdienst wordt vrijdagmid dag om 2 uur gehouden in de Ich- thuskerk De dienst wordt geleid door ds. J- D. Louwerse, waarna de ter aarde bestelling op de Algemene Be graafplaats in Sneek volgt. Verschijnt: maandags en donderdags De huurverlaging die toegepast op de 177 sultaat gehad, dat de belangstelling BURGEMEESTER II. A. VAN ZWIETEN UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek Dit blad verschijn* bovendien donderdags beis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN ex» P.P.R. volgend jaar met een zetel in de raad van Sneek? g SNEEKER NIEUWSBLAD de van „Woningstichting Patrimoni um” van verwachtte. De belangstel ling voor de 177 woningen is niet meer gestegen dan* voor andere wo ningen- Inmiddels hebben tien aan vragen voor de regeling met betrek king tot de woningen in De Domp ’t gemeentehuis bereikt, waarvan er zes konden worden gehonoreerd. Vervolg op pagina 21. Die bijdrage is namelijk verhoogd van 1750,— tot 2.000,—, en is tijdelijk van kracht (tot 1 januari 1974). Deze verhoging geldt, zoals wij op 27 september al schreven, voor alle daarvoor in aanmerking komende doorstromingsgevallen. Voor wat betreft de Dompwoningen heeft deze regeling niet dat resul taat gehad wat men er van de zij- De heer Nienhuis was een vooraan^ staande figuur in de CHU afdeling Sneek. Voor die partij had hij van 3 juni 1966 tot 1970 zitting in de ge meenteraad. Tot heden bezette hij een raadszetel voor de Gezamenlijke Chris telijke Partijen. De heer Nienhuis maakte deel uit van de gemeentelij ke onderwijscommissie en de commis sie gemeentereiniging. Hij was de on-, derwijsspecialist van de GCP- De zwemmers uit Wijckel kunnen het Slotermeer voortaan legaal bereiken. Men kan in het vervolg gebruik ma ken van een weggetje dat het dorp met het meer verbindt. Dit weggetje is eigendom van het recreatieschap „Tusken Mar en Klif” bij wie de ver eniging voor Dorpsbelang uit Wijckel ontheffing heeft gevraagd. Dit is toe gestaan en de vergunning is inmiddels binnen gekomen. ■'derdag 25 oktober 1973 Donderdag ,25 oktober 1973 De werkgroep, bestaande uit Wim de Boer, Tinneke Haajer, Jan Lugtig- heid, Pieter Otter, Jan Roest Geer- ling Visch en Koos Hoozemans, heeft de indruk dat veel „geëngageerde” mensen en werkgroepen in Sneek te bundelen zijn onder de parapluie van de PPR. „Met het oog op de komen de gemeenteraadsverkiezingen (29 mei 1974) is bundeling van krachten nood zakelijk”, zo schrijft de werkgroep in een stencil dat men aan 46 PPR-stem- mers uit Sneek heeft gezonden. Tij dens de laatste statenverkiezingen 29 november vorig jaar gaven ruim 770 Snekers hun stem aan de ze partij. Vandaar dat de werkgroep verwacht volgend jaar minstens óen raadszetel te kunnen bezetten. „We zijn niet gelukkig met het predikaat beschermd stadsgezicht. Ik ben van mening dat wanneer de gemeenteraad zelf goed optreedt, dit niet nodig is.” Dit zijn de woorden van Sloten’s burgemeester drs. H. A. van Zwieten. Hij vindt dat door het beschermde stadsgezicht konsekwenties zijn ontstaan, die bepaald niet als plezierig worden ervaren. „De nieuwbouw levert nu al problemen op. Je mag namelijk niet tegen de stad aanbouwen. Daarnaast treedt vertraging op in de afgifte van de bouwvergunningen en bovenal moet je maar afwachten welke financiële middelen tot je beschikking krijgt. Als er nog nog eens een ton uit de lucht komt vallen is het wel leuk natuur lijk, maar tot nu toe hebben we nog niets gekregen”. „Hoewel we de indruk hebben dat veel geëngageerde mensen op de PPR hebben gestemd, en we het belangrijk vinden dat nu een politiek gezicht te geven, willen we vanaf het begin sa menwerken met andere verwante poli tieke groeperingen”, aldus de werk groep, die meent een verandering in de samenleving te moeten bewerkstel ligen door in de gemeentepolitiek mee te gaan werken en allerlei initiatieven te gaan bundelen. De initiatiefnemers stellen evenwel duidelijk dat het niet een zaak van een groepje enkelingen moet worden. „Als we dat mechanis me’t zijn altijd weer dezelfde enke lingen die het beestje op poten moe ten zetten en houden” niet doorbreken dan beginnen we er niet aan-” „Als je op de oprichtingsvergadering ver schijnt, weet je dat al het werk niet op jouw nek terecht komt. Aan de Een gevolg van het predikaat voor Sloten is volgens de heer Van Zwie ten het feit dat het stadje meer toe risten trekt en dat is ook iets waar het gemeentebestuur niet bijster ge lukkig mee kan zjjn. De middenstand, overigens rjjk ge varieerd, profiteert er natuurlijk flink van en dat is altijd leuk mee genomen, maar de recreatie kost de gemeente zelf handenvol geld- Dat de ze steeds meer toeneemt is duidelijk. Bij de brug registreerde men het af gelopen seizoen 22.000 doorvaarten en dat is ruim 2000 meer dan vorig jaar, een stijging dus van tien pro cent. Ten aanzien van de recreatieve ont wikkelingen in de Zuidwesthoek zegt Sloten’s eerste burger dat het ge meentebestuur de schouders ophaalt als het gaat om grote plannen als bijvoorbeeld .Wyldemerk’ en t’ bun- galowprojekt bij Hemelum. Hij vindt dat het noodzakelijk is dat het pro vinciaal bestuur met een beleid voor wat betreft deze ontwikkelingen komt, en in dat licht bezien acht hij de struktuurschets zoals die onlangs door gedeputeerde staten is gelan ceerd, van „minimale waarde-” „We hebben dat ding niet eens in de raad gebracht. Over de kleine kennen wordt helemaal niet ge sproken en het heeft voor ons wei- De huurverlaging was noodzakelijk, omdat de woningen die aanvankelijk de voor Sneek relatief hoge huur van 319,75 per maand moesten opbren gen, niet rendabel genoeg waren- In overleg en samenwerking met de ge meente en de provinciale directie bij Ministerie heeft men een mindering tot 276,65 weten te realiseren. Bij deze prijs zijn de bijkomende vergoe dingen inbegrepen, ’t Is gebleken dat de stijgende interesse voornamelijk te danken is aan de huurverlaging en niet aan de verbeterde doorstromings- regeling die van de zijde der ge meente werd afgekondigd. In het kader van het beschermde stadsgezicht dient de bestrating op sommige plaatsen te worden aange past aan de omgeving. Dat betekent dat het huidige wegdek moet worden opgebroken, de klinkers dienen te wor den verwijderd om vervangen te wor den door kleine gele steentjes en .mop pen’, die vrij duur zijn. De gemeente moet dit uit eigen zak bekostigen, men heeft hier tenminste geen vergoe ding van overheidswege voor ontvan gen en dat zit burgemeester Van Zwie ten een beetje dwars- De Wijckeler zwemmers hebben overi gens altijd al gebruik van deze ver binding gemaakt. Een andere weg om aan het meer te komen is er niet. De oevers van het Slotermeer zijn be schermd natuurgebied, alleen ter hoogte van Wijckel worden de rietkra gen gedeeltelijk onderbroken, waar door een mooie gelegenheid om in het waiter te komen is ontstaan. Vorig jaar zijn er moeilijkheden rond de toe gang gerezen. Hierbij vielen rake klap pen. Om deze geschillen te vermijden heeft dorpsbelang nu ontheffing ge vraagd, zodat men zonder moeilijkheden de zwemgetogenheid zonder ak- kommodatie kan bereiken. Het weg getje is alleen bedoeld voor voetgan gers. Om dit te bewerkstelligen zal vermoedelijk een hek worden ge plaatst. andere kant is het zo dat je er van uit moet gaan, dat je ook wat moet doen”, aldus een woordvoerder van de werkgroep. Tijdens de oprichtingsvergadering is het de bedoeling dat men aller eerst gaat praten over een speelse en efficiënte manier van werken. De werkgroep is van mening dat dit bereikt kan worden door onder meer een open mentaliteit en naar elkaar te luisteren, het geven van duidelij ke en korte informatie, open maar tegelijk ook snelle besluitvorming, houden aan afspraken en een goede taakverdeling- Als de aanwezigen dan ook nog kiezen voor het uit gangspunt „veel dingen doen met veel mensen” staat niets de oprich ting van PPR-Sneek meer in de weg. Vervolgens worden de nodige werk groepen (onderwijs, doelstellingen no ta gemeente Sneek, woning en stede- bouw, welzijnsbeleid, sport en recrea tie voorzieningen, milieu, gemeentefi- nanciën enzovoort) in het leven ge roepen. De mensen die in die werk groepen zitting krijgen moeten wat van het onderwerp afweten of anders de bereidheid hebben zich er in te ver diepen. Die werkgroepen gaan dan af zonderlijk praten om tenslotte te ko men tot een vulling van het PPRpro- gramma voor Sneek. Uit de werk groepen zal tenslotte ook het partijbe stuur te voorschijn moeten komen, Vervolg op pagina 21. Geruchten als zoudien Stoten en Wijc- kel plannen hebben voor de aanleg van een gezamenlijke zwemgëlegen- heid met kteedlhokjes en douches lij ken ongegrond te zijn. Plaatselijk Belang Stoten heeft enige tijd gele- dien een brief ontvangen van het Comité Goede Diensten uit Wijckel, waarin het idee van een gezamenlijk projekt werd geopperd. De heer A. Veldman, voorzitter van Plaatseiijk Belang Stoten, vertelde ons dat zijn vereniging hier niet aan mee zal doen, omdat de afstand te groot wordt. Het zwembad zou dan onder de rook van Wijckel moeten komen en daar voelt men niets voor. „Het gaat ons om de jonge kinderen, die dicht bij huis moeten kunnen leren zwemmen. Wijckel is te vei-”, aldus de heer Veldman. Overigens kent men to het stadje twee soorten, toerisme: de waterrecreanten en de dagjesmensen die met bussenvol vooral uit de randstad komen. Deze categorie is veruit ta de meerderheid, maar Stoten geeft de voorkeur aan de watersporters. „Daar heb je meer bin ding mee. Die mensen blijven hier vaak twee weken of langer en als je ze dan een paar keer op straat bent tegengekomen heb je de neiging ze ge dag te zeggen. Die dagjesmensen zie je één keer en daarna to de meeste ge vallen noodt weer. De watersporters komen vaak terug,” aldus de burge meester. Ten aanzien van de recrea tie staat het gemeentebestuur van Slo ten dan ook ’n behoudend beleid voor- Men denkt er volgens de heer Van Zwieten niet aan de aanlegaccommo- datie of andere voorzieningen ten be hoeve van de recreatie uit te breiden. „Je krijgt dan een vergroting van de druk van de toerisme en ik vind dat we daar niet aan moeten meewerken. Binnen de gemeente zijn ook wel stemmen opgegaan die pleitten voor de aanleg van een tweede jachthaven. Die zou ook wel vol komen, ongetwij feld, maar je haalt dan wel weer meer mensen hierheen en dat is niet de bedoeling van het gemeentebestuur. Hoe meer je georganiseerd gaat op treden, hoe meer toeristen je trekt. nig zto om over de ontwikkeling van een plaats als bijvoorbeeld Lemnler te gaan praten- Sommige gedepu teerden praten nu wel over afrem men van de recreatie en dat slaat wel aan, maar ik weet niet of dat nu politieke gezegden zijn, of dat het provinciaal bestuur hier ook achter staat. We hebben in ieder ge val de struktuurschets zo in het ar chief gestopt.” Vervolg op pagina 21. In zijn vroegere woonplaats, Mar- rum, vervulde de overledene de funk- tie van president-kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Kerk. Hij kwam in 1962 naar Sneek waar hij de heer J. de Boer opvolgde als di recteur van de lagere landbouwschool. In Sneek heeft hij ook een tijd lang deel uitgemaakt van het bestuur van de „Muziekschool voor Sneek en Om streken”. Dinsdagmorgen circa half zes is in zijn woning overleden de heer J. Nienhuis, hoofd van de christelijke lagere landbouwschool aan de Meeu wenlaan in Sneek. De heer Nienhuis stierf aan een hartaanval. Hij werd 55 jaar. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) DVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie/ Bij kontrakt lagere mm-prijs de stichting „Woningstichting Patrimonium” heeft woningwetwoningen in plan „De Domp’, heeft tot re- j voor deze huizen enorm is gestegen- Voor de huurverlaging bekend was raakte men gemiddeld één woning per week kwijt, nu verhuurt men er vijf per week. Het aantal verhuurde wo ningen is op die manier in drie weken tijds gestegen van zijn momenteel 14 huizen in optie.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1