Piet Heckman voor de Rotonde-kring ALLENDE SLACHTOFFER VAN EIGEN IDEALISME’ SLOTSCENE NCBV's 'ORIMOA' UITGESTELD snekerWkoerier «mi «x auium Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en en Agrarisch bedrijf veroorzaakt veel last op industrieterrein Enquête over koopavond winkelsluiting Sneek IJLST Nieuwe inwoners Sneek kregen voorlichting COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de (IN SCHARNEGOUTUM) y SNEEKER NIEUWSBLAD^ Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, f SNEEKER NIEUWSBLAD St. Nic. Aktie Sneker Zaken lieden start op 14 november het 1 die zit 'erschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. kiele muziekcorpsen om zoveel moge lijk aanwezig te zijn. De „Orimoa”- tunie (herkenniingsmelodiie) zo<u massaal gezangen worden en ook waren rollen MAANDAG 22 OKTOBER 1973 128ste JAARGANG No. 85 ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4238, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek van me- DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN «uo Allende heeft fouten gemaakt, maar hjj kon ze niet vermijden. Als hij ze niet had gemaakt, was hij buiten het kader van de wet gegaan en had er nog veel eerder een staatsgreep plaatsgevonden. Allende wou juist niet bui ten de wet handelen. Hij wou een socialistische democratie opbouwen, binnen de begrenzingen van de wet. Allende is daardoor het slachtoffer geworden van zijn eigen idealisme”, aldus de heer Piet Reckman, die in de Ichthus- kerk namens de Sjaloom-groep te Odijk, donderdagavond voor de Rotonde- gesprekskring van de Nederlands Hervormde gemeente in Sneek sprak. van dli't gefilmd concludeerde de heer Reckman dat wetten gemaakt zijn vanuit andere belangen dan die van het volk. „De les is gewoon dat de wetten van de ze wereld fout zijn. Op een bepaald moment moet je dus de wet overtre den.” Omdat Allende dit niet heeft gedaan, hetgeen hem volgens dhr. Reckman niet wezenlijk als een fout kon worden aangerekend, kon het gebeuren dat het leger de macht in handen nam, zonder dat de voormali ge Chileense president had getracht door manipulaties de voor hem kwa lijke elementen te elimineren. Af en toe verschijnt er in het najaar of ’s winters een blauwe reiger in de bebouwde kom van Sneek. Vooral bij strenge vorst krijgt zo’n vogel het hard te verdïiren. Het is al meermalen voorgekomen, dat gestorven reigers in Sneek werden aangetroffen, ondermeer in de vijver in het Burgemeester De Hooppark en eenmaal bij het bejaardentehuis It Skïllplak. De inlandse reigers trekken tegen de winter weg en overwinteren in ’t zuiden van Europa of in Afrika. Men heeft evenwel met behulp van ringonderzoek ook gecon stateerd, dat er bij deze groep reigers achterblijvers zijn. Ook uit noordelijke streken komen wel reigers in ons land. Sommige blijven hier hangen of zwer ven rond, omdat hun trekdrang uitgedoofd is. Zij kunnen alleen gedurende zachte winters met veel open water in leven blijven. Een jaar of tien geleden voedde zo’n overblijver zich met goudvissen uit de vijver van de Rijks- scholengemeenschap. Het schijnt zelfs een keer gebeurd te zijn, dat een reiger zich verzorgen liet door een hengelaar, die visjes ving uit een bijtje in het ijs bij de Oude Jachthaven. Hieruit blijkt ook dat deze vogel, in tegenstelling met wat de meeste mensen menen, zeker niet schuw is. Op zoek naar voedsel kan het zelfs gebeuren dat de reiger opduikt in de stad. Zo ook de hier af geheelde reiger, die door onze fotograaf op het Kaatsland zaterdagmorgen werd gesnapt. Daar krijgen ze dan volledige inlich tingen over het reilen en zeilen in Sneek- Het was donderdag een bijzon der geanimeerde bijeenkomst met een pittig vragenuurtje. In de pauze werd koffie met koek geserveerd. Burge meester B. van Haersma Buma ver telde iets over zijn portefeuille, terwijl hij ook sprak over het werk van de wethouders W. G. Baarde en H- G. Scholten, omdat deze twee funktiona- rissen wegens ziekte waren verhinderd deze bijeenkomst bij te wonen. De wethouders mevr. D. Y. W. de Graaff- Nauta en H. Pheifer gaven een indruk van hun taken in het college. Ook de heren W. S. de Vries, hoofd algeme ne zaken, en de directeur van gemeen tewerken, de heer G- J. de Boer wa ren aanwezig. De heer H. E- van der Winden, voorlichtingsambtenaar van de gemeente Sneek, vertoonde dia’s van het verleden en heden van Sneek, Vervolg op pagina 3. PIET RECKMAN s binnen de wet Hun bezwaren, aldus een voorstel van burgemeester en wethouders van Wymbritseraideel aan de raad, rich ten zich tegen het ontbreken van voor schriften ter bescherming van de bruikbaarheid van het industrieterrein. Zij ondervinden namelijk veel last van een agrarisch bedrijf, waarbij zij na- drufckelijk opmerken, dait het niet gaat om de aanwezigheid van dit bedrijf als zodanig, doch om de wijze waarop dit bedrijf wondt geëxploiteerd, die af wijkt van een beheer, als voor derge lijke bedrijven normaal is. De stank overlast is volgens de „bezwaarden” zeejr tot nadeel van hun bedrijven, ter wijl zij naar hun opvattingen bij aan koop van hun bedrijfsterrein meenden er van te mogen uitgaan, dat deze grond zou voldoen aan redelijk te stel len eisen. Bovendien wordt er op gewezen, dat bij de nieuw gestichte bedrijven juist verschillende voorzieningen zijn ge troffen, ter bescherming van het mi lieu, waarbij de toestand rond agrarisch bedrijf wel afsteekt. Bij de foto: een opname, die vrijdag middag in de muziekschool aan de Looxmastraat werd genomen in het kader van dli.t „Orimoa”-jeugdipragram- ma. Een trompettistie bezig met haar „muzikale” werk, terwijl een NCRV- filmer haar „bekijkt” met de camera. Foto Studio Ger Dijs Donderdagavond vond in het stadhuis van Sneek een ontvangst plaats van r'euwe inwoners. De belangstelling hiervoor was zeer groot, namelijk ruim tachtig nieuwe ingezetenen van Sneek. Tot die bezoekers behoorden veel jongeren en dat vooral stemde het gemeentebestuur tot grote voldoe ning. Zoals bekend worden twee keer in het jaar de nieuwe inwoners van Sneek ten stadhuize verwelkomd. Het ontwerp tot herziening van het bestemmingsplan voor Scharnegou- tum (industrieterrein), heeft vanaf 30 maart j.l. gedurende een maand ter inzage gelegen. Binnen de gestelde ter men is een gezamenlijk bezwaar schrift ontvangen van de eigenaren exploitanten van drie bedrjjven, die zich inmiddels op dit industrieterrein gevestigd hebben. De heer Reckman heeft verschillende malen Chili bezocht en heeft eveneens met president Salvador Allende ge sproken. Hij liet een gedeelte van een film zien, die onlangs op de televisie is geweest, en voor het maken waar van hij assistentie had verleend. De avond stond in het teken van de in formatie, zodat er niet werd gedis cussieerd- Zoals gezegd zal hat slot programma waarschijnlijk worden in maart of april van het volgend jaar. Daarover hoort men nog nader in het Sneeker Nieuws blad. „We mogen ons daarom wel eens wat kritischer opstellen ten opzichte van de uitibuiting door grote wereldbedrijven”. De heer Reck man voorzag, dat wanneer er niets gebeurt, in het jaar 2000 de macht in handen ligt van een honderdtal grote bedrijven. „Het is echter ten onrechte dat zich zoveel kapitaal concentreert in zo weinig handen.” Sint Nicolaas komt op 17 en 24 no vember in Sneek. Hij zal dan, met zijn gevolg, een rondrit door Sneek maken. De route, die hij zal afleggen zal in overleg met de politie, door de heren J. Doevendans en D. van der Werf, geregeld worden. Gramberg vervulde een hoofdrol als dirigent, burgemeester mr, B. van Haersma Buma en wethouder Schol ten waren van de partij, evenals L. SLob en Jan van der Weij. Aerda Kui per was straatzanger, Johan Bok fun geerde als straatmuzikant en Genrit Abma deed aan het programma mee als dirigent van „Morgenrood”. Het ophalen van het bedrijfsafval, waarover wij reeds schreven in ’n vo rig nummer van het Sneeker Nieuws blad, had de volledige instemming van de vergadering- Alle aanwezigen waren het volkomen eens met het door burgemeester en wethouders gedane voorstel. De Sint Nicolaas Aktie van de Sne- i ker Zakenlieden start op woensdag 14 november a.s- Deze aktie omvat weer de traditionele verloting met ’n schat aan prijzen. Die prijzenschat bestaat ondermeer uit enkele auto’s, een boot en voorts uit waardevolle huishoude lijke voorwerpen. Het aantal loten, dat in omloop wordt gebracht is zes honderdduizend. Bij aankoop van de bij de vereniging aangesloten winke liers krijgt men bij voor elke tien gulden gekochte goederen een lot. Voor elke gulden, die men bij de aan-1 gesloten winkeliers besteedt, krijgt men een bon en tien van die bonnen ge- ven dan weer recht op een heel lot- Verwacht wordt dat deze aktie, even als vorige jaren, weer een groot suk- 1 Bes zal worden. De koopavonden vallen, wat de Sint Nicolaas-periode betreft, op 28, 29 en 30 november en op 3 en 4 de cember en voor de Kerstdagen op 20 en 21 december. Voor woensdag 19 december is ontheffing voor de middagsluitmg aangevraagd. In de morgenavond te houden raadsverga- j tiering van de gemeente Sneek zal die raad hierover beslissen. B. en w. adviseren de raad hiervoor onthef fing te verlenen. Overigens blijft al- les op vrijwillige basis: diegenen die die zaak gesloten willen houden of 'open willen stellen op 3, 19 en 24 de- oemiber zijn daarin vrij. UITBUITING „Het rijke volk en het rijke land van Chili zijn arm gemaakt doordat het generaties lang is geplunderd. Op de vraag door wie, is meer één alge meen antwoord te geven, en dat is: door de grote maatschappijen”- Na ’n investering van 20.000 dollar in de kopermijnen van Chili door Amerika, is er namelijk gedurende vijftig jaar STIKKEN Amerika heeft Chili ook behoorlijk te gengewerkt, zo deed de heer Reckman uit die doeken. Dit land heeft name lijk sinds Allende aan de regering is gekomen geen krediet meer verstrekt aan Chili; dit voorbeeld werd gevolgd door vele Europese landen, Zowel west- als oosteuropese, want „Rus land heeft Chili gewoon laten stikken”. Vervolg op pagina 3. RED AKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3119, L. Jellema, redakteur POTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 4 BONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling) OVERTENTIETARIEVEN ZO ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prys KERMIS Bij de rondvraag merkte de heer Bijlsma op, dat de kermis niet meer is zoals vroeger. De echte sfeer ont breekt, volgens hem en er zijn naar zijn mening ook te veel zogenaamde goktenten. Voorzitter Suwijn: wij zul len er met het gemeentebestuur over praten en bovendien hebben we nog Vervolg op pagina 3. Burgemeester en wethouders Wymbritseradeel zijn echter van ming dat het bezwaarschrift onge grond dient te warden verklaard, om dat voorschriften inzake overlast door een minder correcte be drijfsuitoefening niet bij dit bestem mingsplan zijn té regelen. Eventuele maatregelen dienen hier, volgens het college, te worden getroffen met toe passing van de hinderwet. Ook de drie bedrijven hebben in hun bezwaar schrift reeds gesteld, dat hun schrij ven, behalve als bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan,, ook te beschou wen is als klacht in de zin van de hinderwet. Inmiddels is een procedu re ingevolge de hinderwet gestart om aan de inderdaad ongewenste situatie paal en perk te stellen, aldus burge meester en wethouders van Wymbrit- seradeel. Regisseur Klaas Rusticus (oud-Sne- toegedacht aan burgemeester B. van her), die vorige week met een came- Haersma Buma en de wethouders. Re- raploeg in Sneek opereerde, om opna- gisseur Rusticus vond het bijzonder men te maken voor het NCRV-televi- jammer dat deze opnamen niet plaats sieprogramma „Orimoa”, moest he- konden vinden, want tenslotte waren laas besluiten dat de grootste slot- de voor zaterdag geplande opnamen scène, zaterdagipiddag op de Markt- de belangrijkste scènes in Sneek. Waar- straat moest worden afgelast wegens scihijnlijk komt die NCRV in maarit- de slechte weersomstandigheden. april van het volgend jaar nog eens in Sneek en dat is mogelijk, orndlat Voor deze scnèe was een beroep ge- dliit programma pas op 25 mei 1974 op daan op de Sneker schooljeugd en en- de beeldbuis zal verschijnen. Overigens zijn de opnamen, die woens dag, donderdag en vrijdag in Sneek zijn genomen, naar wens verlopen. Al les verliep zeer vlot. VW-directeur G. Aan de hand van het feit dat om vorming van een maatschappij niet mogelijk is, zonder buiten de belij ningen van de wet te treden (het geen in Chili duidelijk was bewezen) De Vereniging van Sneker Zakenlieden hield vrijdagavond in restaurant „Piso” de traditionele najaarsvergadering, die uitstekend bezocht was. On geveer zeventig leden waren aanwezig en dat was voor voorzitter J. Suwijn aanleiding op te merken, dat hij en zijn bestuur bijzonder ingenomen was met deze grote belangstelling van de zijde van de leden. Aanleiding tot deze grote opkomst zal ongetwijfeld ook geweest zijn het feit dat tijdens deze vergadering de vraag aan de orde kwam of de Vereniging van Sne ker Zakenlieden zich al dan niet moest aansluiten bij het Verenigd Fries Ondernemers Verbond- Daar werd positief op gereageerd in deze prettig verlopen vergadering. Maar daarover elders meer in het Sneeker Nieuws blad. Nu die staatsgreep in Chili heeft plaatsgevonden, kan men in dat land niet weer terugkeren naar een parle mentaire democratie, zo gaf de heer Reckman te kennen. Hij staafde deze bewering door uit te leggen dat de militaire junta de christen democrati sche volkspartij van zich had ver vreemd, zodat elke vorm van demo cratie bij voorbaat werd uitgesloten. „Er is nu geen politieke partijstruc tuur meer, maar een volksverzet, be staande uit buitenparlementaire ver zetsbewegingen. Wanneer het tot een treffen tussen deze twee komt, zal het resultaat zijn dat een van beide aan de macht komt. Er zal of een schrik bewind in Chili komen dat steunt op de junta, of er komt een van de ba sis van het volk opgekomen breed so cialistische regering”. een winst gemaakt van 4)1'2 miljard dollar. Dit lieve sommetje verdween naar Amerika, zodat men volgens de heer Reckman in «fit geval kan spre- van ontwikkelingshulp van arm naar rijk. Als een van de grote concerns die schuldig zijn aan de ondergang van de democratie in Chili, wees de heer Reckman de I.T.T. aan. „De I.T.T- laat niet na overal te comploteren met CIA, leger en persdienst, wan neer een land niet genoeg opbrengt. Het is altijd weer de I.T.T. te stoken uit oogpunt van winstbe- lang” Si

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1