Verdere lastenverhoging voor ingezetenen „ESTEC” BEPLANT A.S. ZATERDAG 36 ARE 1 I I I f Mi iN en van i-3 F* I F g s v A I ''SU F 1/4 Officieel Orgaan Burgemeester B. W. Cazemier over de rekreatie-onkosten de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en IJLST H f w* W w. Groninger Minstreels trad op voor CPB IJlst I i 'WO de IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIKIIIIIIIffi OPBRENGST COLLECTE SNEEK miiiimimii» GESLAAGD Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ea> o COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de sneJ^BMSOIER lÊöis J 1 I Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, rs BEGROTING 1974 SNEEK TEKORT VAN f 150.000, ge- gemak- heid. Daarom wordt ook ymWVUWWWVHWWWWWV»WWWWw*WWWWWWVWM (vervolg op pagina 9) Verschijnt: maandags en donderdags Vaarbelasting is de enige mogelijkheid DONDERDAG 25 OKTOBER 1973 128ste JAARGANG No. 86 bur- wair- F In dit nummer van het Sneeker Nieuwsblad een bijlage (1, pagina’s) milieukrant, een uitgave van „Milieuzorg Sneek”. zo awl)cli, °P’ brenigst bij het) rijk, (,,ik tink hjiirby oan Rykswettersteeit”) blijft hangen. f SNEEKER NIEUWSBLAD De opbrengst van de blindencollecte ,De Fakkels Bijeen”, heeft in Sneek het mooie bedrag van 2.743,74 op gebracht. Aan de Rijksuniversiteit te Groningen is voor het doctoraal examen rechten geslaagd, onze stadgenote mejuffrouw H- A. G. Rasterhoff. A) yW4 De burgemeester was overigens niet van mening dat de kampeerders en de caravanbewoners enzovoort de gro te boosdoeners zijn. Nee, dat zijn in zijn ogen de waterrecreanien, van wie velen hun afval op een willekeurige plaats over boord zetten of in de on derwal deponeren. Het kost de ge meente veel tijd en geld de oevers en bet water een beetje schoon te hou den. Men heeft hiervoor twee pramen in dienst, die in de zomermaanden de meren, plassen en vaarten in de gemeente afstropen en in die periode volgens de burgemeester, ieder zeker duizend ton vuil ophalen. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Hij zag meer heil in een regeling waarbij die gemeenten, dlie veel met de r-ekneatiie en dian wel die waiter- recreatie in het bijzonder hebben te maken, jaarlijks een bepaald bedrag - ve_ored van overheidswege krijgen uiiltgekeerd. „“L/ aZ cfdf De heer F. Attemia (GCP) informeer de of het niet magelijk zou zijn de re creanten op de campings en reoreaitiiie- oorden extra te belasten voor de hoe veelheid afval die door hun wordt ge produceerd en welke altijd door de gemeentelijke reinigingsdienst, die eng veel kost, wordt opgehaakt „Laat de recreant ook maar op bescheiden schaal bijdragen in het tekort,” aldus de GCP-er. De burgemeester verklapte toen allereerst dat het kollege vete voordelen zag in de invoering van die plastic huisvuilzak, waarmee men in de Lege Geaën een proef heeft geno men. Gebleken is dat de plastic zak 50 procent goedkoper is alls de huidige asemmer. „We moeten onis afvragen of we niet snel op deze werkwijze moeten overstappen,” aldus de heer Cazemier, Hij zei verder dat het punt van -de recreatie-afval centraal staat in discussies in provinciaal verband. Men zoekt hiervoor misschien middels een financiële tegemoetkoming van de recreant, een oplossing. Zaterdag wordt in het Gaasterlandse gemeentebos een perceel van 36 are beplant met loofbomen, door leden van de ’Estec’. Dit Europian Space Research and Technology Centre, waarvan het Nederlandse hoofd kantoor in Noordwijk is gevestigd, heeft enorm veel boomcertificaten aangekocht, reden genoeg, om hen de eer te gunnen de eerste aanplanting te verrichten. De Algemene Bank Nederland, die van 16 april tot 19 mei een campagne hield om de resultaten van de stormen zoveel mogelijk ongedaan te maken, verkocht in het kader van die aktie deze certificaten. Behalve dat de Estecleden, mensen van tien verschillenden na tionaliteiten, de bomen zullen planten, wordt hen door de ABN een „dagje uit” aangeboden. Zo zullen ze per bus een rit door de bossen maken. Momenteel is men druk bezig met de voorbereidingen van het feest. Het wolmaniseerbedrijf, waarin de genodigden zullen worden ontvangen, wordt grondig gereinigd en daarna versierd Het te beplanten terrein wordt ontruimd, de plantgaten worden alvast aangebracht (zie foto). Er hg- gen al zo’n veertien viaggestokken te wachten. Daaraan zullen zaterdag de vlaggen van de landen waar de Esteccers vandaan komen, wapperen, en uiteraard de nodige gemeentelijke en provinciale vlaggen Het hele gebeuren begint om half een. De NOS heeft aangekondigd opnamen te komen maken voor het journaal, terwijl het niet onwaarschijnlijk moet worden geacht dat een cameraploeg van „Van gewest tot gewest” eveneens acte de présence geeft. A- .te" Afgelopen donderdagavond heeft de C.P.B., afdeling IJlst, in het Mien- skipshüs te IJlst, een rayonvergade- waarbjj uitgenodigd waren de afdelingen van Gaastmeer, Abbega, Oosthem, Oudega en Ijlst. „We worden volledig gedwongen de klok terug te draaien, u weet zelf wel dat er grote behoefte bestaat aan een vaarbelasting. Dit is volgens mij de enige oplossing, een andere oplossing zie ik niet.” Dit zei burgemeesterB. W. Cazemier van Wymbritseradeel dinsdagavond tijdens de raadsvergadering ten aanzien van het kostenvraagstuk, wat vooral de waterrecreatie voor de gemeente met zich mee brengt. De raad ging onder meer akkoord met een verhoging van het bruggeld tot 1,Bjj sommige bruggen geniet men nu nog een vrije doorvaart- Het gemeentebestuur verwacht volgend jaar circa 80-000,aan bruggelden te kunnen innen. tot rationalisatie van een aantal ge meentelijke activiteiten. Het is begrij pelijk, dat in dit stadium nog geen conclusies kunnen worden getrokken, daar het aanbrengen van veranderin gen in gegroeide situaties doorgaans veel studie vergt en niet zo ge m ak kelijk te verwezenlijken is. Niettemin verwachten b. en w. van Sneek dat deze werkzaamheden bin nen niet al te lange tijd tot concrete resulaten zullen leiden. RATIONALISATIE De steeds moeilijker wordende finan ciële positie van de gemeente maakt het ook noodzakelijk bij alle gemeen telijke diensten en bedrijven een zo groot mogelijke efficiency na te stre ven. In de loop van dit jaar is een werkgroep, bestaande uit een aantal functionarissen van de gemeente, in het leven geroepen om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Burgemeester Cazemier wees er op dat enige jaren geleden wed een paar keer is geprobeerd een vaarheliastiing in te stellen, maar Mier is toen van gemeentewege heftig tegen geprotes teerd. De inkomsten van die belasting zouden namelijk tegoed konten aan die pat algemene middelen van het rijk. Het zou geen doeUbefliastinig zijn, iets wat de gemeenten die met de recrea- tieproblemen worstelen wél willen, „We hebben te maken met hoge kos ten voor wat betreft het herstel van onder meer de walibesdhoeünig, die bruggen, het toezicht en het beheer,” aldus Wymbriltseradeels eerste ger. „Bij het instellen van een belasting, hoeft het eoht niiet om grote bedragen te gaan. Het gaat om grote aantalen boten en vele kleintjes ma ken één grote.” De FNP-er A. Hee- ringa zag een vaarbelasting niet zitten, omdat hij vreest dat de Mej. Asman van de Agrarische com missie vestigde er de aandacht op, dat hét komende seizoen weer verschil lende cursussen gehouden zullen wor den, zoals „hoe besteed ik mijn inko men,” „belastingzaken”, „bedrijfs overname”, enz. Belangstellenden zul len zich op kunnen geven bij het be stuur. De „Groninger Minstreels” uit Haren verzorgde daarna haar eerste optreden. Gestoken in oud-Groninger klederdracht en eigen liedjes ten geho re brengend, wisten zij de zaal vanaf het begin te boeien. Na de pauze ver toonde de heer Kragt uit IJlst dia’s over Noorwegen- Noorwegen is een prachtig land met duizenden meertjes- Het water is er zo schoon en helder, dat men het zo kan drinken. Twee toe giften van de „Groninger Minstreels vormden tenslotte de afsluiting van een bijzonder geslaagde avond. Twee aanwezige dames vonden dit blijkbaar ook en gaven zich prompt op als lid. ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN GROEI In de aanbiedingsbrief bij de vorige begroting hebben b- en w. gewezen op de grote mate van samenhang die er bestaat tussen de economische ont wikkeling en groei van de bevolking in het noorden des lands en ook in Sneek en het door de regering te voeren stimulerings- en spreidingsbe- leid- Geconstateerd kan worden dat de door de regering getroffen maatre gelen en voorzieningen, vooruitlopend op de uitwerking van een integraal structuurplan voor het noorden, van zeer beperkte betekenis zijn geweest. Het spreidingsbeleid ten aanzien van de rijksdiensten noch de zeer be perkte verruiming van premierege lingen voor de vestiging van indu- striën en diensten, hebben voor Sneek enig concreet resultaat opgeleverd. Wel maig met voldoening worden vast gesteld dat een aantal reeds gevestig de bedrijven belangrijke uitbreidingen tot stand brengen waardoor het aan tal arbeidsplaatsen in de nijverheids sector toeneemt. In de in de loop van dit jaar ver liet aanvankelijk tekort in de begroting 1974 van de gemeente Sneek be draagt 667.711,Een van de oorzaken hiervan is het thans zeer hoge rentepercentage van kasgeldleningen, waarmee een bedrag van rond 200.000is gemoeid- Door te beschikken over l/30ste deel van de saldi- reserve is het tekort teruggebracht tot 460.450,Dit resultaat is mede ontstaan door de inachtneming van een raming van 168.000,— voor de xse ïse- i ting voor 1974 dan nog altijd 150.000, Burgemeester en wethouders schrij ven verder in de nota ten geleide van de gemeentebegroting dat „op welke wijze de begroting ook sluitend wordt gemaakt, om zodoende het voorzie ningenniveau op peil te houden, aan een verdere lastenverhoging voor de ingezetenen niet valt te ontkomen. Er dienen steeds verdergaande maat regelen genomen te worden om een sluitende begroting te verkrijgen- Bij het nemen van beslissingen met fi nanciële gevolgen zulten nut en offer dan ook grondig tegen elkaar afgewo gen dienen te worden. Bij burgemeester en wethouders is ook de vraag gerezen of de huidi ge wijze van begrotingsbehandeling gehandhaafd moet blijven. Hierover zal het college zich in het komen de jaar beraden en in overleg treden met de voorzitters van de fracties in de raad. BEVOLKINGSONTWIKKELING In dit verband is het nuttig kennis te nemen van de bevolkingsontwikkeling in Sneek. In 1972 was er sprake van een totale groei van 474, te splitsen in een geboorteoverschot van 221 en een vestigingsoverschot van 253. Op 1 oktober 1973 bedraagt het aantal in- l woners van Sneek 7 minder dan op 1 januari 1973. Tegenover een geboor- toren en maatregelen van de rijksover- teoverschot van 157 staat een ver- voorgesteld als uitgangspunt te ne men. een bevolkingsontwikkeling die tendeert naar een evenwicht tussen vestiging en vertrek en een binding van de natuurlijke aanwas. De elfduizendste inwoner van de gemeente Wymbritseradeel, in de vorm vam de momenteel zes dagen jonge Margreet Karin Kamsma, is dinsdag middag officieel door het voltallige college van burgemeester en wet houders wellcom geheten. Daartoe bracht het college een bezoek aan de ouderlijke woning (Jutrijp 70) van Margreet die het tweede kind is van bouwkundig opzichter Thomas Tabe Sijbe Kamsma (27) en Ruurdtje van der Werf (26De kraamvisite nam een zilveren geboortelepel, een spaar bankboekje met elfduizend centen en een bloemstukje mee. (Foto Studio Ger Dijs). nog geen reële basis aanwezig is voor een sterk gestimuleerde bevolkings groei zoals die taakstellend is ver werkt in de Tweede Nota over de ruimtelijke ordening en in de Nota Noorden des Lands 1972 aangezien ’n dergelijke groei te zeer afhankelijk is van buiten de provincie gelegen fac- provinciaal trekoverschot van 164- 1 i K 'c’' *7'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1