Huidige voorzitter is ’n werker van’t eerste uur Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMB RITS ER ADEEL van en Staatsbosbeheer: behoud oude bomen gaat te ver IJLST SNEKER^KOERIER Scheepvaart Museum Nieuwe begraafplaats aan westzijde Sneek? Belangrijke aanwinst Fries ZWERVER SLIEP IN „P. BAKKERSCHOOL" ■IlillliMIIIIM DU blad veradhijat bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex> Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de f SNEEKER NIEUWSBLAD NA 50 JAAR NOG ALS EEN ROOS vervolg op pagina 5 ,,Hald Moed" uit Oosthem, een christe- 'ijke fanfare, jubileert. Het bloeiende korps bestaat vijftig jaar. Op de voorste rij in het midden (donker kostuum), dirigent Sjoerd de Boer. Links naast hem de voorzitter, de heer R. Landman, een werker van het eerste uur. Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 29 OKTOBER 1973 128ste JAARGANG No. 87 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4334 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Daarbij zal ook aandacht besteed wonden aan de totetendkoming van voor het verzorgen van uitvaarten nodige accommodaties. In de nota ten geleide van de gemeen tebegroting 1974 schrijven burgemees ter en wethouders van Smeek, dat een studie wordt gemaakt van een geschik te plaats voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats. Verwacht wordt nameiük dat de bestaande algemene begraafplaats, althans wat het nieuwe gedeelte betreft, nog ongeveer vijf jaar gelegenheid aal bieden tot begraven. T Estec-werknemers plantten eerste nieuwe bomen in Gaasterlandse bos Zaterdag was het feest in Gaasterland. Die dag werden de eerste van tien duizenden bomen die nodig zijn om de verwoeste bossen te vervangen geplant loor Estec-ïverknemers. Het boomplant- festijn werd begunstigd door stralend najaarsweer. (foto Studio Ger Dijs) „De hete gemeenschap staat er achter. Als wij wat nodig hébben, is het er”. Deze uitspraak wordt gedaan door de heer R. Landman, voorzitter van de christe lijke muziekvereniging „Hald Moed” uit Oosthem, die vijftig jaar geleden het levenslicht zag en nu bloeit als een roos, waarschijnlijk mede doordat het zich gedragen weet door de gehele bevolking van Oosthem. Het korps, een fanfare, startte indertijd met 19 „blazers” en dit aantal is nu uitgegroeid tot 31 leden, van wie zeker de helft nog tot de jeugd kan worden gerekend en dit is een ver- heungend verschijnsel dat hoop geeft voor dé toekomst. De heer ir. J. Verkoren, directeur Staatsbosbeheer, was van mening dat Nederland in een situatie is ge komen, dat het met het behoud van de oude bomen wel eens wat te ver gaat. „Hierdoor zien we de vernieu wingen, die ook voor het instandhou den van een bos bijzonder noodzake lijk zijn, wel eens over het hoofd. Het is egoïstisch van de huidige ge neratie dat men niet wil vernieu wen”, aldus de heer Verkoren. Een niet nader te noemen ingezetene van de stad Sneek heeft aan het Fries Scheepvaart Museum een prachtig. 18de eeuws, wortelneten kabinet met een zeer firaaiia verzameling antiek poiraetein ito. bruikleen aangeboden. Dit bruikleen werd in grote dank aan vaard en zat dezer dagen naar het mu seum worden ovengebnaidhlt. een eenvoudige zaak de bomen te plaatsen, maar we kwamen er niet uit. Het was ons onmogelijk”, aldus de heer Haentjes Dekker- De ABN heeft derhalve dan ook de hulp inge roepen van Staatsbosbeheer, „en zon der deze instantie was er niets van terecht gekomen”. „HALD MOED” OOSTHEM BLOEIT Bezorgd was de directeur van Staats bosbeheer ook over de verhouding in- wonertal-bosoppervlakte. „Nederland staat beneden aan de lijst voor wat betreft het bosoppervlak, maar boven aan als het om het aantal inwoners gaat. Dit geeft wel zorgen en we moe ten dan ook proberen manieren te vin den opdat de bevolking zo goed moge lijk van het bestaande bos kan pro fiteren- Het feit dat er 100 jaar gele den minder bos was dan tegenwoordig bewijst dat we wel op de goede Weg zijn”. Voor de houtverwerkende indus trie zijn de Nederlandse bossen van weinig waarde. Slechts tien procent van de bedrijven haalt de grondstof van eigen bodem. De reden waarom de produktie van het bos bepaald niet optimistisch genoemd kan worden is volgens de heer Verkoren het feit dat de meeste bomen op verkeerde grond staan, waardoor de kwaliteit van het hout inferieur is. Bovendien zijn de boscomplexen te veel versnipperd, waardoor een efficiënte bedrijfsvoering onmogelijk wondt. vervolg op pagina 5 S- had evenwel een aantekening ge maakt op een vodje papier en dat is hem noodlottig geworden. Het papier tje was uit zijn zak gevallen en aan de hand daarvan kon de politie zijn identiteit vaststellen, waarna het on derzoek op gang kon komen. Het ging nogal vlot want S. kon donderdag avond al worden aangehouden op TexeL Hij werd de volgende dag naar het politiebureau te Sneek overge bracht. Toen hij werd aangehouden, had hij de bromfiets nog bij zich. De fiets die hij in Sneek had achtergela ten, bleek woensdagavond in Leeuwar den te zijn gestolen- Donderdagmiddag trof de concierge van de „P. Bakkerschool” aan de Ple vierenlaan in Sneek een slapende man aan. Hij had zich op de vloer van één der vertrekken uitgestrekt en leek vast te slapen. De concierge waarschuwde de politie, maar de man, de 29-jarige J. S. uit Enschede hij is de laatste maanden zwervende was al vertrok ken toen de Heilige Hermandad arri veerde- S. had zich op een bromfiets van een der personeelsleden uit de voeten gemaakt, de herenfiets, waarop hij was gekomen, had hij laten staan. Het Gaasterlandse bos beslaat in to taal circa 950 hectare, waarvan 300 hectare eigendom van de gemeente is. De rest is particulierbezit of in han den van Staatsbosbeheer. Van de ge- meentebossen werden door de beide stormrampen circa 31,5 hectare ver woest. „Deze bossen, die wij in mooie staat willen houden en geschikt willen maken voor het toerisme, kosten de gemeente jaarlijks meer dan 100-000. Met een schade die ligt tussen de vijf ton en een miljoen gulden, zullen deze laten zeker niiet minder worden. Dit betekent dat er geen geld kan worden vrij gemaakt voor de totstandkoming van voorzieningen ten behoeve van de Gaasterlandse bevolking”, aldus bur gemeester H. L- Sixma baron van Heemstra zaterdagmorgen tijdens het welkomstwoord, in het Wolmaniseer- bedrijf, waar de vele genodigden zich hadden verzameld. „Dit wil echter niet zeggen dat we niet met enorm enthousiasme aan de herstelwerk zaamheden zijn begonnen. De schade is zo verschrikkelijk groot, dat ook de opbrengst van de akitie „Beammen foair Gasterlan” (30.000 bomen) met "oen armen ontvangen zal worden.” De heer Haentjes Dekker zei dat de ABN de aktie met plezier had ge voerd. De bedoeling was aanvankelijk rond de 600ste vestiging van het bankbedrijf in Leidschendam 600 jon ge boompjes te planten, maar toen kwam de stormramp, waardoor men op de gedachte kwam een boomaktie voor die getroffen gebieden te gaan voeren om aldus een steentje tot het herstel bij te dragen. „Eén ding is zeker, je weet wel waar je aan be gint, maar je weet niet waar het rtndë ligt. Het leek ons aanvankelijk Op 21 september 1923 kwam een handjevol Oosthemmers op initiatief van onder meer de heren H. Wier sma, M. Canrinus en G. Landman de vader van de tegenwoordige voor zitter bij elkaar om te praten over de oprichting van een eigen muziek corps. Tijdens feestelijkheden in het dorp had eens het Njjlander muziek gezelschap haar opwachting gemaakt en toen zei men in Oosthem „Wy moatte hjir seis in korps hawwe”. Eerdere pogingen om een korps op poten te zetten, waren in ’t verleden al eens mislukt, maar hoe die vork toen precies in de steel zat, wist de heer Landman ook niet meer te ver tellen. Zaterdagmorgen plantten circa 400 werknemers van het „European Space Research and Technology Centre” (Estec) te Noordwjjk de eersten van de tienduizenden bomen die nodig zjjn om de lege plaatsen in de Gaasterlandse bossen ontstaan door de stormen van november vorig jaar en april 1973 op te vullen. De benodigde bomen werden aangeboden door de Al gemene Bank Nederland, die hiertoe in het begin van dit jaar een spaar- campagne „Bomen voor nieuwe bossen” organiseerde. Dit werd een volledig sukses, want er konden maar liefst 43-807 boomcertificaten worden uitge reikt. De beuken, eiken, dennen en wat dies meer zij werden zaterdagmor gen officieel aan de gemeente overgedragen, door de heer D. Haentjes Dek ker, lid van de raad van bestuur van de A. B- N. Hoewel eveneens zal worden bezien in hoeverre heit oudé gedeelte van de algemene begraafplaats nog mogelijk heden biedt, is niettemin de tijd ge komen de aanlag van een nieuwe be- graafplaaits voor te bereiden. De ge dachten van helt college gaan daarbij uit naar een gebied aan de westzijde van Smeek tussen rijksweg 43 en de Franekarvaart en binnen de grenzen van de toekomstige rondweg. Hoe het ook zij, in september ‘23 kreeg de Oosthemmer muziekvereni ging gestalte. De heer Wiersma werd door de vergadering benoemd tot voor zitter, „skathalder” werd M. Stien- stra, terwijl de heer M- Antonides de opdracht kreeg de notulen bij te hou den. De heer G. Kaspersma uit Heeg verklaarde zich gaarne bereid de lei ding van de muzikanten op zich te ne men. Dertien dorpelingen lieten zich als lid inschrijven- Dit aantal werd later nog iets groter. Alles was dus aanwezig: de moed, de leden, een be stuur en een dirigent, maar het belang rijkste ontbrak nog; de instrumenten! De kersverse bestuurderen besloten een geldinzamelingsaktie in het dorp te houden. Aldus geschiedde en toen bleek dat Oosthem volledig achter de plannen stond, want er werd maar liefst 975,bijeengebracht. Een heel bedrag voor die tijd, maar het was nog niet genoeg. De heren G- Landman en Tjeerd de Boer die voor het oprichten ook heel wat werk heeft verzet besloten toen aandelen uit te geven onder dé leden. Ook de ze opzet slaagde en zo konden de he ren negentien instrumenten aanschaf fen voor de evenzovete leden. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs „De manschappen waarmee men besloot in zee te gaan” (zo staat het in de notulen die allen nog be waard zijn gebleven), zijn: H. Wier sma, K- Hemstra, H. Stallinga, W. Feensitra, Sj. Hemstra, B. de Jong, F- Wiersma, W. Grondsma, K. Ab- ma, J. Punter, M. Canrinus, R. Land man, M- Stienstra, W. Antonides, K. Damstra, Sj. van der Veen, F. Antonides, K- Hibma en L. Hilari ties. Wie dit rijtje goed heeft beke ken zal ook de naam R. Landman hebben zien staan. Dit is de huidi ge voorzitter. Hij was nauwelijks 13 jaar toen hij tot het korps toe- WsSKSH*

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1