T. G. J Kuipéres bij de in gebruikstelling nieuwe dentalcar snekerWkoerier de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van ULST 9 Mevr. E. Lampe (D '66): roepende in woestijn... Christelijke lagere landbouwschool Sneek heeft nieuwe direkteur W MW HIEUWSBL*°Ba» MAC VISSER HOUDT GEEN ORIENTERINGS- TOCHTEN MEER MET OOG OP OLIEBOYCOT «M COURANT, DRUFHOUK NIEUWSBLAD V Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 1 NOVEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 88 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND. SLOTEN ex» „De Ijlster Schaats”, een vereniging die zich toelegt op het houden van kortebaanwedstrijden op de schaats, bestaat dit jaar „exact” honderd jaar, een volle eeuw dus. Helemaal ze ker is ’t niet, want de notulenboeken uit de allereerste periode blijken te zijn vernietigd, of in ieder geval spoorloos verdwe nen. Desalniettemin zit men er vast niet erg ver naast, want het vijftigjarig jubileum staat wèl heel duidelijk omschreven, zodat het bestuur van „De Ijlster Schaats” dit toen maar als leidraad koos. en de Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uigave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEI f SNEEKER NIEUWSBLAD Schooltandverzorgings inclusief een prothese in de 25 PPR HEEFT ’N AKTIE CENTRUM IN SNEEK De heer F. T. v. d. Woude 25 Jaar geleden, toen de schooltand- verzorging grote vlucht begon te ne men, was dit nog 500,voor 700 circa te de hiertoe te komen is het geven van recht op gratis tandheelkundige be handeling aan aanstaande moeders. Ook op het punt van de restaura- UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Mevr. E. Lampe-de Vries (D’66) roepende denvergadering op vrijdag 23 no vember om 20.00 uur in hotel Bonnema gaat gewoon door. Ook ligt in de bedoeling het komende winterseizoen weer een aantal tippeltochten te organiseren. In verband met de invoering van de „autoloze” zondag en het ver zoek van de overheid het auto rijden in het algemeen zoveel mogelijk te beperken, heeft het bestuur van MAC Visser te Sneek besloten, gedurende de periode, dat deze beperkende overheids maatregelen van kracht zijn, geen oriënteringsritten meer te organiseren. Dit houdt onder an dere in, dat de geplande rit op zaterdag 10 november niet door gaat. De reeds vastgestelde le- BtBawBBbwbbb bb ckstuub Oprichters,De Ulster Schaats gingen niet over één nacht ijs hoewel deze in ’t stencil heeft geschre ven: „we willen vanaf het begin sa menwerken met andere verwante po litieke groeperingen.” Men heeft hier mee dan naar alle waarschijnlijkheid bedoeld dat men samenwerking voor bands niet uit wil sluiten- Het Sneker aktiecentrum streeft dus naar één PPR-zetel in de gemeente raad en aangaande deze zaak liet mevrouw Lampe weinig optimisti sche geluiden horen. „Het is vaak een kwestie van een roepende in de woestijn. Het is nodig om een stevige steun achter je te hebben. Ik had dat niet en dan wordt niet naar je ge luisterd en dat is enorm frustrerend. Het laatste voorbeeld van onmacht van de enkeling hebben we gezien in de FNP aangaande de heffing op het onroerend goed. De heer H. Post- ma heeft er tegen geageerd dat hier voor een Rotterdams bureau wordt aangetrokken omdat de Sneker ma kelaars wel bekwaam zijn. Naar hem wordt niet geluisterd. Dit is welis waar een tere zaak, maar als je als enkeling hardop iets zegt, kun je gemakkelijk iets kapot maken. En wat wil je nu met die ene stem. Het is ontzettend moeilijk,” aldus me vrouw Lampe, die bijna drie jaar in d’r eentje voor D’66 in de raad heeft gezeten dat de aange- FLUORIDERING Dit alles is in duidelijke tegenstelling tot wat de schooltandverzorging be oogt- Een bezwaar van het huidige tieve verzorging van het gebit kan nog heel wat worden veranderd. Het is namelijk een feit dat men kampt met een ernstig tekort aan tandart sen. Wanneer men de restauratieve werkzaamheden van deze duur op- Dinsdagmorgen is de dentalcar van de schooltandverzorgingsdienst in Sneek officieel in gebruik genomen. Deze dentalcar vervangt het tandver- zorgingscentrum in het gebouw van de BB op het Oud Kerkhof, dat sinds 1962 werd gebruikt. De directeur van de Nederlandse vereniging voor so ciale tandheelkunde, de heer T. G. J- Kuipéres, verrichtte de ingebruik stelling, waarbij hij een tamelijk negatief beeld gaf van de algehele toe stand van de Nederlandse gebitten in het jaar 2000, tenminste men blijft doorgaan zoals men dat tot nu toe heeft gedaan, lijk zullen we dan niets meer te vieren hebben, tenzij we Na een vruchtbare vergadering te hebben gehad, werd besloten op 11 de cember een ledenvergadering uit te schrijven. Dan zal ook het bestuur moeten worden gekozen. Tot die da tum zullen Jan Lugtigheid, Wim de Boer, Jan Roest, Geerling Visch, Tie- neke Haajer, Pieter Otter en Koos Hoozemans samen vormend de werkgroep die alles heeft uitgedacht een stuurgroep vormen. WMWWWVWWVWWVTVMVUVtM De heer Diepersloot werd in Holwerd geboren waar zijn vader predikant was. Zijn opleiding ontving hij aan de Pe dagogische Akademie te Bloemendaal, waar hij in 1961 zijn studie beëindig de. Vlak daarna werd hij benoemd tot onderwijzer aan de Christelijke Natio nale School te Deinum. Via de Streek school voor Maatschappelijke en Huis houdelijke Vorming te Barendrecht kwam de heer Diepersloot in novem ber 1967 aan de Landbouwschool te Sneek. Hier werd hij na enige tijd benoemd tot algemeen adjunkt. Hij trad als waarnemend direkteur op tij- des de ziekte van de heer Nienhuis in 1972, zodat hij met de gang van za ken op de school niet onbekend is. „Hier kunnen we uit leren dat we de gene die met een PPR-plaatje op zijn hoofd in de raad zit, goed moeten be geleiden,” zo zei Wim de Boer, ook deel uitmakend van de organiserende werkgroep, waarvan hij dinsdagavond als voorzitter optrad. De bijeenkomst werd onder meer bijgewoond door Cor Visser, secretaris van het landelijke partijbureau van de PPR en „waar nemers” van de plaatselijke afdelin gen van de PvdA en PSP. De werk groep had zich voorgesteld een acht tal werkgroepen te gaan samenstellen, maar dit aantal heeft men tot drie te- ■ug gebracht. Bovenaan het prioritei tenlijstje staat dus de organisatie van het aktiecentrum en de gemeente raadsverkiezingen. Op de tweede plaats komt dan ’n werkgroep die zich gaat bezig houden met ’t welzijn, waarvan het onderwijs een groot deel gaat uitmaken, terwijl het de bedoe ling was dat een derde werkgroep zich zou gaan bezighouden met de wo- nirugbouw-stedebouw-verkeer. Hiervoor was evenwel maar één geïnteresseer de, zodat deze groep voorlopig bij de welzijnbestuurders is ondergebracht. ge vaarlijk kon zijn. „De Ijlster Schaats” „xxc-iiiLpc: xxcLiiiiiiirx ceil Stichting” nabij de molen „de een stuk land ter beschikking, gebied is echter het hoogste in de polder, waardoor een pomp aangeschaft moest worden. Het ding werkte niet helemaal naar beho ren, zodat een windmotor uitkomst moést bieden. Toen later bomen wer den gepland om de ijsbaan, ving het geval niet meer de nodige wind. Dé oplossing vond men tenslotte in een elektrische pomp en die blijkt tot op de dag van vandaag zich uitstekend te weren. pakket in het jaar „2000” De bijeenkomst werd belegd door een werkgroep, die aan 46 Snekers, van wie men zeker wist dat ze op de PPR hadden gestemd, een stencil had ge stuurd met de vraag naar hotel Ozin- ga te willen komen. Dat de werkgroep de plank hier en daar een beetje had misgeslagen mag blijken uit het feit dat een fervent WD-aanhanger even eens ’n uitnodiging in de bus had ge kregen, maar dat mocht de pret niet drukken en samenwerking is nooit Dat dacht mevrouw E. Lampe-de Vries, die D’66 in de Sneker gemeen teraad vertegenwoordigt, waarschijnlijk ook. In gezelschap van partijgenoot Ben Holtrop informeerde ze hoe het met de samenwerking voor de komen de gemeenteraadsveerkiezingen stond. Haar partijverwant informeerde of het niet nuttig zou zijn hu al met andere partijen, zoals D’66 in zee te gaan, maar hier wilde de werkgroep die al les op stapel heeft gezet niets van we ten. „We moeten eerst een eigen weg vinden, onze eigen gedachten bepalen, daarna kunnen we altijd nog samen werken”, zo formuleerde Jan Lugtig heid ’t standpunt van de werkgroep. Vrijdagavond zal een en ander haar beslag krijgen op een feestelijke ver gadering in café-restaurant „Het Wa pen van Ijlst”. Tijdens deze bijeen komst zal één van de mannen van het eerste (of liever: tweede) uur, de heer J. Hoomans, in het zonnetje worden gezet, omdat hij, zo kon men nagaan, zich zo’n vijftig jaar ver dienstelijk voor de club heeft weten te maken. Ook de heer F. T. van der Woude is zo’n figuur. Veertig jaar lang zwaaide deze Ulster met de voorzittershamer. Drie jaar gele den vond hjj het welletjes en stapte op, tegelijk met de toenmalige secre taris, de heer J. A- Nooitgedagt, die op (hoe wil het toeval) dezelfde dag als de heer V. d. Woude in funktie werd benoemd. De beide zonen van de heren V. d. Woude en Nooitgedagt, O. v. d. Woude en A. J. Nooitgedagt namen de plaats in van hun vaders- Evenzo nam S. de Vries het penning meesterschap over van S. O. de Vries. Als bestuursleden hebben de heren A. Ozinga.B. Troelstra en J. Schilstra zit ting. Verder zou hij graag zien aanstaande moeder wordt merkt als een prioriteitsgroep. Er moet namelijk aan worden gewerkt dat de moeder zich de waarde van een goed verzorgd en gezond gebit bewust wordt. Een maatregel die zou kunnen worden genomen om geleide artsen zou kunnen laten doen Burgemeester B- door een kinderverzorgster, zou men behalve veel kosten besparen, ook meer tijd vrij maken die de tand arts kan gebruiken voor de meer gecompliceerde gevallen. Terwijl een jaar of 25 geleden de kinderen de lagere school nog verlie ten met een stuk of vier eenvoudige vullingen in hun kiezen, zijn 15 vul lingen, waarbij vele uitgebreide, in dezelfde omstandigheden tegenwoordig geen uitzondering, maar normaal. Het komt zelfs voor dat kinderen van 12, 13 jaar slechts kunnen worden gehol pen met een kunstgebit, terwijl 3 pro cent van de 20-jarigen al met een der gelijk geval in zijn mond loopt. Het is inmiddels normaal geworden dat de gemiddelde Nederlander op 40-ja- rige leeftijd, zijn eigen natuurlijk ge bit bij de tandarts heeft achtergela ten, en daarvoor in de plaats met de mond vol kunsttanden loopt. Met name vlak voor en vlak na de tweede oorlog werden er door de „Ulster Schaats” veel schaat wed strijden georganiseerd. Wanneer de winter streng was en de animo om op een ijsbaan te schaatsen afnam of wanneer de clubkas slinkende was, omdat de vele prijzen een flinke ader lating betekende, hield men gekostu meerde rijderjj of estafette-wedstrij- den om de zaak toch zo veel moge lijk te activeren. De heer V. d- Wou de meent overigens wel dat de huidi ge belangstelling minder aan het wor den is- Hij wijt dit euvel voorname lijk aan het bestaan van de enkele jaren geleden aangelegde kunstijsbaan in Heerenveen. „Met zekerheid is het niet te zeggen, want de laatste jaren hebben we erg zachte winters ge kend en kon er so wie so niet ge bruik worden gemaakt van de ijsbaan hier in IJlst.” ten de ontwikkeling van de tandver- zorging in Friesland te loven. „Fries land is een toonbeeld voor andere provincies. Men heeft zich als eerste provincie gerealiseerd dat er iets moet worden gedaan aan de uitbrei ding van de tandverzorging en de preventie.” wanneer i „Waarschijn- het heugelijke tot nu toe, veel aandacht moet wor- i aan de preventie. In dit verband noemde de heer Kuipéres de fluoridering van drinkwater dat ge middeld een reductie van zestig pro cent in het tandbederf te zien geeft. Vorige week vrijdag heeft het bestuur van de Christelijke Lagere Land bouwschool te Sneek de heer D- Die persloot uit IJsbrechtum benoemd tot direkteur van deze school. Hij wordt hiermee de opvolger van de heer J. Nienhuis die, zoals bekend, 16 okto ber jongstleden plotseling kwam overlijden. De heer Diepersloot is derde direkteur van deze school. Vooral de heer V. d. Woude heeft zijn sporen verdiend. Hij was één van de initiatiefnemers om te komen tot een „echte” ijsbaan, nu al weer veer tig jaar geleden- Dit ging niet zonder problemen, want die Ulster bevolking, die grotendeels christelijk is georiën teerd, maakte daartegen bezwaar. Dit, omdat men toendertijd vond dat schaatswedstrijden waaraan geldprij zen verbonden waren, uit den boze waren. „Nu is dat zo’n probleem niet meer, maar een halve eeuw geleden was dat echt een punt”, zegt de heer V. d. Woude. „Ik kan me een ver haal uit de overlevering herinneren, waarbij het bestuur van „De Ulster Schaats” een vergunning aanvroeg bij de burgemeester ik geloof dat het burgemeester Huisman was en men te horen kreeg, dat de wedstrijd af gelast diende te worden. Inplaats van de wedstrijd op de Wiid Draei te houden, besloot Then uit te wijken naar de Wijde Geeuw. Maar dit is óók gemeentelijk water. Toen de schaatswedstrijden in volle gang wa ren, kwam de politie en kregen de organisatoren een proces verteal aan hun broek. Ze moesten verschijnen voor de rechtbank in Leeuwarden en werden veroordeeld tot een geldboe te. Ik wil daarmee alleen maar zeg gen, dat de situatie toen heel anders lag- Verder niks dan goeds hoor van die mensen**, zo voegt de beminnelij ke ex-voorzitter er aan toe- RED AKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3119, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 8.1 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Sinds dinsdagavond beschikt de PPR over een aktiecentrum in Sneek. Die avond werd in hotel Ozinga namelijk door een 16-tal geïnteresseerden van wie misschien de helft daadwerkelijk lid is besloten een plaatselijke afde ling van de Politieke Partij Radicalen op te richten. Het is gebruikelijk dat deze afdelingen bij de PPR als aktiecentra worden aangeduid. Er werden een drietal werkgroepen geformeerd, waarvan één zich zal bezighouden met de organisatie van de afdeling en van de gemeenteraadsverkiezingen, waar men volgend jaar aan mee wil doen. Op grond van de kiesdeler zou het, gezien naar het aantal PPR-stemmers in Sneek by de kamerverkiezingen van 29 november vorig jaar, mogelijk zijn dat men één raadszetel gaat bezetten. van Haersma Bu rna, de voorzitter van de „Stichting tot Bevordering van die Tanikheelikun- diige Verzorging van Schoolgaande Kinderen in de gemeente Sneek,” deel de mee, dat op de begroting voor 1974 Zoals de zaken nu staan is er één een bedrag van 28000,is uitge- tandarts op de 4000 patiënten. Dit trokken voor de schooltandverzorging. landelijk gemiddelde ligt voor Fries land lager: in deze provincie moeten nameljjk 6000 mensen met één tand arts toe, terwijl de landelijke streef getallen één op de 1200 zijn. Ondanks kinderen. Nu worden jaarlijks dat kon de heer Kuipéres niet nala- 2000 kinderen behandeld. POMPEN Toch ging men overstag, ook al om dat wel ingezien werd dat wedstrijden op vaarwater, waar veel toeschou wers zich op glad ijs waagden, VClCULAljn. XkVUl „J-/C XUXQLAZU. kALiaa IC kreeg van de „Keimpe Lammerts ten Caite Bat” Dat punt systeem is volgens de heer Kuipéres, dat de tandheelkundige verzorging pas op zesjarige leeftijd begint. „Aan het melkgebit wordt in he<t algemeen weinig gedaan, omdat dat dan vaak al zo ver is weggerot dat behande ling niet meer mogelijk is”, aldus de directeur. Hij achtte het noodzakelijk dat de verzorging reeds op tweejari ge leeftijd begint en dat er, meer dan feit zouden willen gedenken dat de Ziekenfondsraad uiteindelijk toestemming den besteed heeft verleend dat ook de prothese voortaan in de schooltandverzorging mag worden verstrekt.”

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1