Recreatieschap Sneeker- meer in beroep bij Kroon? GS: GEEN GRONDRUIL MET DE BV PAVILJOEN SNEEKERMEER 'IK HEB ME NOOIT VERVEELD' snekerWkoerier POLITIE IN SNEEK SNAPT TWEE ZONDAGSRIJDERS de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van ULST J F W HIEUWSBLAD KTi ■ihiuwim „Ik ben per 1 november 1948 aangesteld met de opdracht deze school zoveel mogelijk uit te bouwen. Dat heb ik altijd met bij zonder veel plezier gedaan”. Aan het woord is dr. P. Greep. Insiders, en wie zijn dat zo langzamerhand niet, kennen hem als rector van het Bogermancollege aan de Hemdijk. Zoals de snel le rekenaars inmiddels zullen hebben geconstateerd, is de heer Greep een kwart eeuw aan het college verbonden. Het jubileum werd donderdagavond in alle bescheidenheid aan de school gevierd; iets dat naar alle waarschijnlijkheid niet weer zal ge beuren, omdat de rector zich volgende jaar schaart bij de steeds groter wordende groep van 65-plussers. WINKELCENTRUM IN SNEEK DOMEIN VOOR DE VOETGANGERS De sympathieke, alom gewaardeerde, sociaal bewogen Wiebe Gerrit Baarda, wethouder en loco-burgemeester van Sneek, is zaterdagmiddag naar zijn laatste rustplaats gebracht op de Al gemene Begraafplaats in Sneek. Voorafgaande aan de ter aarde bestelling vond in de Gereformeerde Zuiderkerk een rouw dienst plaats, geleid door dominee J. H. van Halsema. Circa 500 familieleden, vrienden, kennissen en andere relaties volg den de met ’n schat aan bloemen overladen kist naar de groeve. NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de i - x? A '"ai lï 1 SNEEKER NIEUWSBLAD Wethouder W.G. Baarde naar laatste rustplaats gebracht Dr. P. Greep: kwart eeuw rector Bogermancollege Vervolg op pagina 5. Verschijnt: maandags en donderdags rijk deel van het doorgaande de binnenstad van Sneek De opdracht die de heer Greep 25 jaar geleden heeft meegekregen heeft hij in det loop der tijden goed vervuld. Werd er begonnen met een leerlingenbestand van 110 dat les kreeg in verschillende gebouwen verspreid door de hele stad, nu zijn er 1500 leerlingen ingeschreven en beschikt men over het collegegebouw aan de Hemdijk en een Mavo-afdeling aan de Lindenlaan. Voor dit geheel staat een lerarencorps van 85. Als men deze cijfertjes goed tot zich laat door dringen, komt men tot de conclusie dat de bewering dat ’t Bogermancollege de grootste school van Friesland is, een feit is waar voorlopig geen verandering in zal komen. MAANDAG 5 NOVEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 89 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. De gemeentepolitie van Sneek heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee zondagrijders aangehouden. K. J. uit Sneek werd zondagmorgen, een kwartier nadat het rijverbod was ingegaan, gesnapt. G. uit Vol- lenhove werd een half uur later tot stoppen gedwongen. De overtreders zijn bekeurd, maar wat de straf zal zijn is nog een open vraag. De poli tie heeft gisteren intensief gepa trouilleerd. Het straatbeeld was rus tig, op de vele wandelaars en fiet sers na. Vooral in het Koningin Wil- helminapark aan de Bolswarderweg was het een drukte van belang, ter wijl rond het kruispunt Oosterdijk- Leeuwarderweg-Jousterkade gister middag circa vier uur een diepe rust heerste. Normaal staan hier zondagmiddags om die tijd hele rijen auto’s te wachten. De fietsers reden soms gewoon op de rijksweg, in plaats van gebruik te maken van het fietspad. Meer bijzonderheden omtrent de autovrije zondag en ge volgen van de olieboycot elders in dit blad. DR. P. GREEP interessante verwikkelingen Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o „Ik er Dominee Van Halsema gebruikte voor de Schriftlezing Openbaringen 4 vers 9 tot 17. In de toespraak gaf hij nog eens ’n beeld van de man, wiens over lijden zovelen heeft geschokt- Hoewel het de bedoeling was dat er geen toe spraken zouden worden gehouden, werd hierop door burgemeester mr. B. van Haersma Buma en de heer Wiersma, een persoonlijke vriend van de overle dene, een uitzondering gemaakt. WWW M ^VOO» SWBXX KN OMffflUOlH weest voor de onderwijsproblemen. Zolang we over maar enkele gege-' vens beschikken kan er geen zinnig woord over worden gezegd.” „Met betrekking tot deze aangelegen heid merken wij op, dat het grond stuk dat volgens de overeenkomst aan de B. V. Paviljoen Sneekermeer zal worden overgedragen klein is in ver houding tot de gronden die in eigen dom van het Recreatieschap zouden overgaan. De over te dragen grond Het algemeen bestuur van het schap besloot in haar vergadering van 8 mei van dit jaar tot het aangaan van een grondruil met de B.V. Paviljoen Snee kermeer. Aan de B.V. werd daarbij overgedragen een perceel grond ter grootte van 3595 vierkante meter, on der de voorwaarde, dat daarop alleen een motel met café-restaurant akkom- modatie mag worden gebouwd. In de verdere overdrachtsvoorwaarden werd onder andere bepaald, dat het stuk grond, bij voorgenomen vervreemding in onbebouwde toestand door de B. V. Paviljoen Sneekermeer eerst tegen de prijs, waartegen het werd overgedra gen aan het Recreatieschap ter over name moet worden aangeboden. Door deze voorwaarde is voorkomen dat de grond speculatie-object zou worden. aan de B. V. is bestemd voor de bouw van een motel met café-restau- rant akkommodatie en er mag niet worden aangenomen, dat ’t Recreatie schap op de bij de ruiling betrokken grond die bestemming kan en zal rea liseren”, aldus het dagelijks bestuur van het recreatieschap. Vervolg op pagina 5. „Uit de aanwezigheid van zovelen mag u iets afleiden van de gevoelens, die bij talloze mensen in deze dagen voor u en uw gezin zijn ontstaan”, zo sprak de burgemeester tot mevr. Baarda en die kinderen. „Wij kunnen nauwelijks beseffen wat dit grote verlies voor u betekent. Ik heb van velen gehoord, dat met het overlijden van de heer B1 'arda iets uit hun leven is weggesla gen”. Burgemeester van Haersma Bu ma zei dat men iemand aan de kleine re dingen kan herkennen. „Bij de heer Ba.'jrdia klonk in zijn werk als wet houder de liefde door voor die mensen die op één of andere manier in de maatschappij in de knel dreigden te mate met de leerlingen bemoeien. Het contact gaat via hen. Dat is aan één kant misschien wel een bezwaar, maar dat hoeft het niet te zijn als de leerlingen goed door de conrec toren en de docenten worden be diend.” Het bestuur van het Recreatieschap Sneekermeer stelt de leden van het schap voor in beroep te gaan bij de Kroon tegen het besluit van gedeputeerde sta ten, die een grondruil van het schap met de B.V. Paviljoen Sneekermeer niet goedkeuren omdat dit in strijd met het algemeen belang zou zijn. G.S. staan namelijk op het standpunt dat goedkeuring van het besluit tot het aangaan van een grondruil zou kunnen leiden tot een onaanvaardbare situatie indien daarna het besluit yan burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel tot het verlenen van een bouwvergunning zou worden vernietigd. Het recreatieschap dient evenwel over deze gronden te beschikken in verband met de uitvoering van het Pottenplan II. Wiebe Gerrit Baarda wilde graag leven, maar hij moest sterven”, zo be gon dominee Van Halsema zijn over denking. „Hoe heeft hij genoten van zijn huwelijk, van zijn gezin, van zijn kinderen. Hij wilde leven en deed bij voorbeeld volop mee in de kerk. Hij werd jeugdouderling en later gewoon ouderling. Hij had zoveel mensen om zich heen en er was zoveel te doen. Daarom moest hij zich vaak inzetten voor allerlei noden, niet alleen in zijn direkte omgeving, maar ook ver daar buiten. Het was een. man die wilde leven en dat ook intens heeft gedaan. Het sterven is zo onvoorstelbaar. We weten dat het ons allemaal eens over komt, maar als het zo voor je staat, is het net alsof het niet over jezelf gaat- De heer Baarda voelde het aan vankelijk ook zo”, aldus dominee Van Halsema- „In het centrum van zijn le ven stand de dienst aan God en de Heiland. In hem wilde hij werken, niet alleen in zijn zaak, maar ook in al die andere verbanden.” Wanneer aan het eind van volgend jaar de zuidelijke rondweg gereed is, mag worden verwacht, dat een belang- verkeer zal mijden. Intussen beraadt men zich bij het ge meentebestuur over de mogelijkheden, die deze omstandigheid zal bieden om tot een snellere afwikkeling van het verkeer in de binnenstad te komen. Burgemeester en wethouders zullen nog dlilt jaar over deze kwestie ’n no ta aanbieden. In dlie nota zal o.m. uitvoerig aandacht worden besteed aan de wenselijkheid en de mogelijkheid het winkelcentrum tot een domein voor de voetbaingers te maken. „Wellicht kun nen reeds op korte termijn enige proe ven worden genomen. Wij hopen zeer binnenkort met een voorstel bij de raad te komen”, aldus burgemeester en wet- Veeleer dan deze vermindering van contact ziet de heer Greep het ver lies ervan, na zijn pensionering, als een feit waar hij nog wel even moeite mee zal hebben. „Het contact gaat dan volledig de mist in, maar ik ben dan bijna veertig jaar bij het onder wijs betrokken (de heer Greep heeft ook les gegeven aan het Christelijk ly ceum in Zwolle) en ik vind dat het vele nieuwe, dat zich ongetwijfeld zal voordoen in de onderwijswereld, maar eens moet worden aangepakt door jon gere krachten-” De rector is ervan overtuigd dat die vernieuwingen zullen komen en wel „op vrij korte termijn, maar wanneer precies kan ik niet zeg gen en ik heb er ook geen idee van hoe die vernieuwingen er zullen uit zien.” Sinds 1968 maakt de heer Greep zelf geen deel meer uit van het le rarencorps. Tot die tijd gaf hij re gelmatig les in wis- en natuurkunde aan de eindexamenklassen. Het feit dat hij nu geen direct contact meer heeft met de leerlingen vindt de rec tor geen onoverkomelijk bezwaar. Hij geeft toe dat het contact wel is verminderd, maar daar staat tegen over dat „deze school in de loop der tijden haar bestaan heeft ge rechtvaardigd door het steeds uit groeien en dat de afdelingsconrecto- ren en de klasseleraren zich in grote Begeleid door orgelklanken van „Op U, myn Heiland, blijf ik hopen”, werd de kist de kerk uitgedragen, waarop de schier eindeloze rouwstoet zich naar de Algemene Begraafplaats begaf. De politie had daartoe op verschillende punten in de stad het verkeer afgezet. Na de ter aarde bestelling was er ge legenheid de familie te ontmoeten in het verzorgingscentrum voor bejaar den „Frittemahof”, in de stichting waarvan de heer Baarda een groot aandeel heeft gehad. houjjigns.vnin .Snerk raken. Daar door heen was de liefde die hij koesterde voor de gemeenschap verweven, dé gemeenschap, die hij niet zag ails een hoop bij el kaan’ gezochte mensen- Hij had liefde voor de mede mens, eerbied voor de naaste, voor andere overtuigingen en levensopvat tingen. Hij had een diep gewortelde overtuiging en duidelijk omlijnde standpunten en kon fél en hartstochte- lijk ergens tegen zijn ails een groep in die knel dreigde te raken. Hij was dan niet fel in die zin van ’t conflict, maar in de zin van de harmonie. Moge hij vrede vinden in die God die hij op zijn levensweg steeds als Leidsman voor zich heeft gezien,” aldus de burge meester. KORTE PRAKTIJK „Voorlopig moeten we eerst maar afwachten wat we hebben en wat er uit de bus komt- De praktijk van de Mammoetwet is nog veel te kort, maar die zal moeten bewijzen of de invoering ervan de oplossing is ge- Door de B. V. Paviljoen Sneeker meer zou aan het recreatieschap een aantal percelen hooiland, riet en water met een gezamenlijke opper vlakte van circa 11.000 vierkante meter worden overgedragen- Over deze gronden, waaraan voor een groot deel een publieke bestemming zal worden gegeven, dient men te beschikken voor de uitvoering van het Pottenplan II- JUUWM, De heer Wiersma noemde de over ledene een man, die van de mensen hield en daardoor spoedig vele vrienden maakte, „Dikwijils heeft hij gezegd dat hij niet zander vrienden kon leven. Hij heeft er vele gehad. Hij was ’n man van spontaniteit. Hij kon fel uitvallen, te fel soms, maar wilde nooit iemand bewust kwetsen. Hij was een groot verteller, als het te pas kwam, met enorme humor. In zijn emotionele hart lagen een lach en ’n traan, vlak naast elkaar”. In ieder geval heeft de heer Greep zich nu al een kwart eeuw bezig ge houden met de vernieuwingen die tot nu toe hébben plaatsgevonden, heb me nooit verveeld,” zegt hij zelf over. Dat zal misschien ook wel de reden zijn geweest dat hij nooit is afgezwaaid naar een andere school. „Ik heb er wel eens over gedacht, maar dan waren er altijd weer inte ressante verwikkelingen waardoor ik bleef, zoals problemen rondom het ge bouw en *t onderwijs, en ook wel rond de andere soort lokalen die na ’68 werden ingevoerd. Ik heb mijn werk gewoon met plezier verricht”. Bij de ze opmerking wenst de heer Greep wel aan te tekenen dat hij daarbij aan al le kanten is gesteund door het school- bstuiuir, de conrectoren, de docenten en het andere personeel. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur POTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1