VOORZITTER H. W. FIJLSTRA ZESTIG JAAR MORGENROOD’ ’T KOOR IS ROSE GEWORDEN’ de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van en Maria van Everdingen (Loënga) beeldhouwt in de steenhouwerij B. en w. van Ijlst willen een wooniorensenbelasting heffen IJLST SNEKER^KOERIER D '66 raadslid vraagt b. en w. naar behoud van asemmers Geen „Sneek-ziekte" ISO X 4? I Het Sneaker NteowsMad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD f SNEEKER NIEUWSBLAD T] WWW I -V J ook ne hjir net to plak”. Zijn fraktiege- Vervolg op pagina S3. Gaasterland na langdurig debat: akkoord invoering onroerend goed belasting erschijnt: maandags en donderdags Zaterdag houdt de arbeiderszangvereniging „Morgenrood" in de R. J. Sipkensschool een feestelijke bijeen komst ter gelegenheid van haar zestig-jarig bestaan. Daarbij krijgt men de mogelijkheid het bestuur, bestaan de uit voorzitter H. W. Fijlstra, secretaris F. N. Bakker, penningmeester B. H. Wempe en de bestuursleden K. Eekma, L. Kuipers-Zandstra, KI. van Netten-van der Ven en C. Langerak, geluk te wensen. Deze foto is gemaakt in de doopsgezinde kerk, waar het koor met begeleiding van het veertig man tellende Fries kamer orkest (met als dirigent Bram Feenstra) volgende week vrijdag, een concert geeft (Foto Teerenstra) UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. DONDERDAG 8 NOVEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 90 ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijn* bovendien donderdags hois-aan-huis In GAASTERLAND. SLOTEN «m> waar een door haar ver vaardigd keramisch reliëf te zien is. (Foto Studio Ger Dijs) I kon na- waar- pu kan men, op grond van sche waarde, een - Na uitvoerige debatten heesfit de Gaasterlandse gemeenteraad dinsdagavond „ja” gezegd tegen de invoering van een onroerend goed belasting- Alleen de heren G. Overdiep en C- Gaastra (beide PvdA) wensten aangetekend te worden als te hebben tegengestemd. Zij waren het niet eens i stip waarop deze materie in behandeling werd genomen. De raad melijk kiezen uit twee heffingssyStemen en wel naar de economische de of naar de oppervlakte. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten F" heeft wel een voorbeeld gemaakt van een heffing naar economische waarde, maar is bijna gereed met een model van een oppervlakteheffing. De heer Gaastra had zich laten vertellen dait deze vorm van inning voordelen zou hebben voor een recreatieve gemeente en daarom zou hij liever met de be handeling wachten totdat de juiste gegevens over een dergelijke heffing be kend waren. De overige raadsleden en het college voelden evenwel meer voor een heffing naar economische waarde, ook al omdat alle geraadpleegde in stanties dilt hebben aangeraden. iKERNGEZOND De inzet van de 80 leden is overigens nog niets verflauwd. De heer Fijlstra: I „Dat werkt enorm prettig voor een Alle onroerend goed in Gaasterland zal in de toekomst dus getaxeerd moe ten worden en op dit punt liet vooral de heer M. Steegenga, (A.R.) efen waarschuwend geluid horen. „We moe ten ervoor waken geen Sneek-ziekte binnen de gemeente te halen. Ik stel voor dat we taxateurs uit eigen om geving zoeken”. Het college kon dit voorstel volkomen onderschrijven. Burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra zei dat de taxateurs dan wel in teamverband moeten werken, opdat er een zo groot mogelijke objec tiviteit wordt verkregen. Het ligt in de bedoeling d)at de ge meente Sneek per 1 januari van het volgend jaar de plastic zak voor het verpakken van het huisvuil gaat in voeren. Mevrouw Lampe-de Vries, lid van de gemeenteraad voor D’66, heeft het college van b. en w. nu schriftelijk gevraagd of b- en w. het met het oog op de werkelijke ener- noot I. Zijlstra opperde het plan straks, als de waarde van het onroe rend goed is vastgesteld, een steek- met het tijd- proef te houden onder de bevolking. Het gemeentebestuur krijgt dan een idee hoeveel men nu betaalt en aldus de economi- i factor vast stellen - die als leidraad voor de heffing moet dienen. De burgemeester had hier wel oren naar. Het college nam het voor stel dan ook bijzonder gaarne over- giecrisds nog juist achten inder daad tot deze invoering over te gaan. „Is olie niet de basis-grondstof van plastic en is daardoor de kunststof- verpakking niet schaarser, dus ook duurder?” zo vraagt mevrouw Lampe zich af. Zij informeert of het alsnog mogelijk is de huidige asemmers te handhaven. Een jaar of twintig geleden („Het be gin van het televisietijdperk”, aldus de heer Fijlstra) zakte het ledenbe stand namelijk naar beneden als het kwik in een thermometer die in een bak ijs wordt gehouden. Men draaide met 26 zangers en zangeressen, en dat terwijl men vlak voor de eerste wereldoorlog begon met 38. De heer Fijlstra, die vanaf 1955 de voorzitters hamer hanteert, weigerde echter het voorbeeld van vele anders grote ko ren te volgen en een opheffing te pro clameren. „Ik ben van mening dat je allerlei activiteiten moet ontwikkelen ils je een koor in stand wilt houden- Bovendien was de inzet van de leden geweldig: ze gingen niet uit plichtsbe sef naar de repetities, maar ze kwa men omdat ze het fijn vonden.” Het college van b. en w. van IJlst stelt de raad, die volgende week vrij dagavond in vergadering bijeen komt, voor te besluiten tot een heffing van woonforensenbelasting. Hierdoor be staat de mogelijkheid de zogenaamde tweede woningen te belasten. Naar de mening van het college zou de belas ting 300.per jaar moeten bedra gen. De PvdA-fraktie zou de behandeling t men de Mevrouw W- T. Spoelstra-Postmus (FNP) merkte op dat het gemeente bestuur er voor moet waken dat de burger de indruk krijgt dat hij is overgeleverd aan de macht van de ambtenaar. Zij dacht dat er niet al te veel bezwaar zou worden ge maakt tegen de te betalen belasting maar wel tegen de economische waarde bepaling van de eigendom men. Daarom moet de taxatie naar haar mening bijzonder goed worden uitgevoerd, terwijl de bevolking in dezen zo duidelijk mogelijk moet worden voorgelicht. Zij had overi gens liever ’n belasting naar draag kracht gezien, maar moest toegeven dat het systeem van de economische waarde deze vorm het dichtst be naderd. l^e CHU-er O. van der Goot zag in dus liever opschorten, opdat de onroerend goed belasting een mooi tijd zou krijgen beide heffingssvstemen voordeel^ voor, de gemeente^namelijk objectief mogelijk te bekijken. „Het van de van ,God zege de greep’, maar later kan mis- “hi~ do greep verkeerd zijn ge- de Behalve de kleur is ook het karak ter van het koor enigszins veran derd. Aanvankelijk legde men zich hoofdzakelijk toe op strijdliederen, die werden aangeleerd door de no ten op een schoolbord te schrijven, waarna men het maar eens probeer de. Nu heeft men nog een stuk of zes strijdliederen op het repertoire staan, die men nog regelmatig ten gehore brengt. Daarnaast brengt men het normale koorwerk. De heer Fjjlstra drukt het als volgt uit: „We zijn van strijdkoor een koor geworden dat cultuur brengt.” Op grond daarvan heeft men een sub sidie bij de gemeente aangevraagd, om de kosten van de te houden feestavond te kunnen bestrijden. Za terdag wordt n.l. in de R. J. Sip kensschool een feestelijk samenzijn gehouden, waarbij men de gelegen heid krijgt het bestuur geluk te wensen. voorzitter. Als je een nieuw initiatief hebt, wordt dat altijd enthousiast ont vangen en dat loopt erg fijn.” Een an der bewijs van de teamgeest in het koor is het feit dat elke vrijdag avond, repetitie-avond, acht zangers met auto uitrukken, die voordat ze naar de R- J. Sipkensschool gaan eerst de ver weg wonende koorleden ophalen- Daarna wordt met een inzet van honderd procent in de school ge repeteerd. De heer Fijlstra voorziet voor het koor dan ook een toekomst met een onbewolkte hemel. .Het is kerngezond,” zegt hij. Dit onverwoestbaar optimisme heeft jrtoe geleid, dat men alles aanpakte wat er maar voor handen was en dat elke denkbare activiteit werd opge- fleurd met een optreden van „Mor- 1 genrood” De voorzitter: „We hebben veel te danken gehad aan de Rode Kruis uitvoeringen die met een aantal koren uit de omtrek werden gegeven. -Dat heef’, ons flink wat leden opge bracht.” Dit is voor hem het bewijs, dat een koor, wil het „blijven trekken, elastisch moet zijn”. Dit heeft de i heer Fijlstra zich altijd voor ogen ge houden en zodoende bloeide na ver- loop van tijd een enorm enthousiast „Morgenrood” op. -r. Vanaf vorig jaar is de Loëngaaster thuis aan het beeld. Daardoor kon ze er beeldhouwster Maria van Everdingen al uiteraard niet continu mee bezig zijn, de bezig met een opdracht van de gemeente weersomstandigheden lieten het niet al- Weststellingwerf. In Franse kalksteen tijd toe. Nu zit ze in de Koninklijke steen- hakt ze de beeltenis van een mannenfi- bouwerij „De Steenklip” op ’t industrie- guur met rietmand en mattenkloppers, terrein: „Er moest iets technisch aan ge- die in het plaatsje Noordwolde komt te beuren”. staan. Noordwoïde’s geschiedenis heeft Ander werk van Maria van Everdingen veel met rietsnijden en de daarmee sa- in Sneek is te zien in de Zwetteschool, menhangende cultuur te maken. Uit de waar een bronzen veulen van haar staat, verhalen die daarover bestaan heeft en aan de buitenkant van de Johannes Maria van Everdingen het beeld op bij- Postschool, gaande foto gekristalliseerd. De gemeente Weststellingwerf heeft ,een potje’ waaruit ze elk jaar de aanschaf van een kunstwerk betaalt. In het kader daarvan is ook de opdracht aan de beeld houwster verleend. Ze is overigens van mening dat meer gemeentes het voor beeld van Weststellingwerf zouden moe ten navolgen, „Er zitten genoeg jonge kunstenaars zonder opdrachten, die kun nen daar goed mee worden geholpen”. Aanvankelijk werkte mevrouw Van Everdingen in de buitenlucht bij haar hwhh, De raad gaat dan ook praten over het instellen van een parkeerverbod voor beide zijden van de Eegracht en de Galamagracht ten behoeve van de verkeersveiligheid. Het verbod dient te gelden voor het gedeelte tussen de Zuideindsterbrug en de Overkluizing. B. en w. zijn van mening dat het ne men van een dergelijke maatregel dringend gewenst is in verband met de geringe breedte van de beide stra ten. In het kader van de rekonstruk- tiewerkzaamheden zijn de nodige lang- parkeerplaatsen aangelegd, terwijl twee parkeerterreinen voor vrij veel auto’s zullen worden gecreëerd. Ook voor het gedeelte van de Sikko Sjaer- demalaan gelegen nabij de hoek Ha- rinxmaweg-Sikko Sjaerdemalaan wordt een parkeerverbod voorgesteld omdat daar regelmatig auto’s staan gepar keerd. Daar de weg ter plaatse een kleine bocht maakt is deze hoek bij zonder onoverzichtelijk en gevaarlijk, te meer daar er door de geparkeerde auto’s praktisch geen uitwijken mo gelijk ia. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) DVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs „Wy binne js nu beetje een kwestie natte vinger. Het gaat zo meer financiële armslag. nou fierstento ófhankelijk fan de hear- ren üt Ljouwert en Den Haag”. Ook hij pleitte voor eigen taxateurs, schien de greep verkeerd zijn „hwarit minsken üt de „randstad” bin- weesit”. Hij stelde dan ook voor behandeling uit te stellen, maar de burgemeester rekende hem voor dat de gemeente hierdoor 147.000 minder belasting zou vanigen, want als men nu niet besliste zou de onroerend goed heffing eerst een jaar later kunnen worden ingevoerd- Na vragen van de CHU-er J. Timmerman gaf de voor zitter toe dat de raad ten allen tijde bevoegd is het gekozen systeem als dit na een paar jaar niet af doende blijkrt, te funktioneren - te veranderen- Vervolg op pagina 23. Sinds 1913 beschikt Sneek over een eigen afdeling van de Bond van Arbei- I derszangverenigingen, het koor „Morgenrood”. Het werd dus zestig jaar geleden opgericht en als men toentertijd toe wilde treden tot de gelederen van i de zangvereniging moesit men lid zijn van de SDAP, de besituurdersbond of de j „NV” (een drankbestrijdingsorgamsatie). Nu is dait wel iets anders gewor den. Voorzitter H- W. Fijlstra: „Het koor is zo langzamerhand rose gewor den. Er zitten vogels van diverse pluimage in en iedereen voelt zich bij ons thuis. Het is net een grote familie.” Hoe dan ook, de vogels zingen nu al zestig jaar zoals zij gebekt zijn en dart, heeft hen, de laatste jaren ondier lei ding van dirigent Gerrit Abma, geen windeieren gelegd. j

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1