Auto’s gaven de wandelaars rust IJLST snekerXkoerier iBs I I 1 van ONDERVOEDE „JAN VAN GENT’ STREEK IN OFFINGAWIER NEER I I ipai de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en Zware regenval haalt streep door programma veldhockey en voetbal VERBETERINGEN PENSIONTEHUIS CRUYCEBROEDERSHOF IN SNEEK I o iiiiiiiiioiffliiiiifiiMniiiiMimw concert voor Sahel Acht groepen geven in Sneek - k COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD fillllllfflllHIillIlM JEUGDIGE DIEVEN UIT SNEEK STALEN BEURZEN UIT KLEED KAMER VAN GYMZAAL KSTEKER NIEUWSBLAD^ en de ■BIIIBIIIffllIlllllllllllffllflOilMBIIIIMillli Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, S K X' B. SNEEKER NIEUWSBLAD OUDEGA (W.) SCHENKT T JARIG ,EMM’ BIJNA f9000, en Vervolg op pagina 3. Ondertekent Jappie van Dijk vandaag WISO-profkontrakt Verschijnt: maandags en donderdags JAPPIE VAN DIJK Wiso-profkontrakt f Een ondervoede „Jan van Gent” streek woensdag in een wei land onder de rook van Offingawier neer. Normaal houdt deze zeevogel zich uitsluitend boven het zilte nat of in de kust streken op. Het uitgehongerde dier werd gevonden door de heer W. Kamstra uit het dorp. De vogel was geheel ondervoed als gevolg van een dot poetskatoen die om zijn snavel was geschoven, zodat hij zijn kaken niet meer kon bewegen en dus ook niet meer kon eten. De heer Kamstra nam kontakt op met dr. J. P. Otto uit Sneek, waarop werd besloten het dier naar het Koningin Wilhelminapark in Sneek over te brengen. Hier werd getracht met vis de „Jan van Gent” weer wat op verhaal te hel pen, maar deze pogingen zijn helaas niet gelukt. Vrijdagmorgen is het dier overleden en dit had men ergens wel verwacht. „Het is een zeevogel die erg schuw is. Als hij door mensenhanden in leven moet worden gehouden gaat het vaak mis. Met een vogel die zich in het binnenland ophoudt is het me wel eens gelukt”, aldus dr. Otto, die de dood echter wel betreurt. „Het is ver schrikkelijk jammer”. Deze omvatten onder meer het maken van een tweetal toiletten, een afschei ding bij de wasgelegenheden, het aan brengen van zes fonteintjes, een warm watervoorziening aan twee wastafels en het nemen van maatregelen tot beper king van het brandgevaar. De kosten hiervan bedragen 11.090,terwijl de jaarlijkse lasten 3161,zullen be dragen. De beheerscommissie van het pensiontehuis „Cruycebroedershof” kan zich met de voorgestelde verbeteringen verenigen. MAANDAG 12 NOVEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 91 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1/233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 1/231/ 1/235, 221/1 Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. zei van aan Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ex» In het pensiontehuis, dat een maximum capaciteit heeft van twintig personen, wonen thans zes vrouwen en zes man nen. Burgemeester en wethouders van Sneek zijn met de consulente voor be jaardenoorden tevens belast met ’t toe zicht op de huisvesting van gehandi capten, van oordeel, dat het noodzake lijk is hierin nog een aantal voorzienin gen te treffen. Vrijdag zijn de 19-jarige los werkman S. J. en de vijftien jaar oude scholier P. C., beiden uit Sneek, door de po litie aangehouden. Zij bekenden de vo rige dag een drietal beurzen uit de kleedkamers van de gymnastiekzaal van de Sint Bonifatiusschool te heb ben gepikt. Later gaven ze ook nog toe dat ze vorige week uit een woning in Itens enkele kandelaars en een klok hadden gestolen. De knapen zijn na verhoor heen gezonden. De heer W. Martens, voorzitter van het jubilerende fanfarekorps „Een dracht Maakt Macht” uit Oudega (W.) kon uit handen van de heer J. Nijdam (rechts) bijna f 9000, in ontvangst nemen. Dit geld was bijeen gebracht door de inwoners van Oudega, Sandfir- den en Idzega. De verrassing werd even later nog groter toen dhr. F. Lautenbach, na mens de Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden, de heren P. de Haas, A. Roukema, W- Mar tens (voorzitter), J. Abma en M. de Jong (commissaris van het bestuur) naar voren riep. Deze heren vormen samen de oude kern van het korps. Ze hebben voor de instandhouding veel werk verzet, reden waarom de heer Lautenbach aan de heren De Haas en Roukema de gouden speld met oorkonde en aan de heren Mar tens, Abma en De Jong een zilveren speld met oorkonde van de N. F. C. M. kon uiitreiken- Staande werd hierop het eerste couplet van het „Wilhelmus” gezongen. Acht popgroepen zullen op zaterdag 17 november in hotel Friesland aan de Veemarkt een concert geven voor de hongerige mensen in de Sahel-landen in Afrika. Dit popfestival begint ’s avonds om zeven uur en de entree is 2,50. De groepen die belangeloos medewerking verlenen zijn Point Out (Sneek). Butter, Bread, Cheese (Ou- denjirdum), Ehna Harkness (Sneek), Innocent (Sneek), F.F.-group (Sneek) en Heap of Ribbisch (Woudsend) Sound Service uit Leeuwarden verleent spe ciale medewerking aan deze avond. Dhr. Roukema is ook de motor ach ter de geldinzamelingsaktie geweest. Van hem kwam het idee bij de bevol king pegulanten in te zamelen voor een jubileumcadeau. Dait er geen gye- schenk voor het grote bedrag werd ge kocht mag zijn oorzaak vinden in het feit, dat er veel geld nodig is om een korps in stand te houden. De investe ringen voor de leerlingen zijn enorm hoog. Voor één klarinet moeit nu al 500,op tafel worden gelegd en dan heb je nog niet eens een dure. Hieruit mag duidelijk worden dat „E. M. M.” het geld zeker wel kan gebruiken. De heer Nijdam, voorzitter van de akitie- commissie, had overigens niet gedacht dat de bevolking zo royaal uit de hoek zou komen. De mensen zijn wel licht gestimuleerd door „lijstaanvoer der” Dorpsbelang, die als eerste een bedrag van f 750,schonk. wwwwwwwvwtvwwwwwvwvww „Over het algemeen erg rustig”. Zo kwalificeerden verschillende poli tiekorpsen uit Sneek en de omgeving het verloop van de tweede auto vrije zondag. De Heilige Hermandad kon geen overtreders van het rijverbod aanhouden. Men moest wel een enkele maal optreden tegen wandelaars of fietsers, die de autowegen tot hun domein hadden ge maakt, zoals deze opname van een autoloze rijksweg 1/3 te hoogte van Folsgare laat zien. Dit is echter levensgevaarlijk, want bussen en taxi’s mogen wel rijden. De Fram heeft gisteren extra diensten laten uit voeren. In de route waren ook dorpen opgenomen, die normaal van openbaar vervoer zijn verstoken. In het kader van de olie-crisis heeft Rijkswaterstaat besloten de nachtverlichting langs de rijkswegen te halveren. Gedeputeerde staten van Friesland laten de avondverlichting een uur eerder dan normaal, dat wil zeggen om elf uur in plaats van twaalf uur, overgaan in de nachtverlichting. Voorts doen g.s. een be roep op hen, die dat aangaat, om het gebruik van feest- en etalage- verlichting zoveel mogelijk te beperken en deze verlichting uiterlijk tien uur ’s avonds uit te doen. De inwoners van Oudega (W), Sandfirden en Idsega, staan volledig achter het christelijke fanfarekorps „Eendracht Maakt Macht” uit Oudega, dat 75 jaar bestaat. Dit jubileum werd gevierd met twee uitverkochte concerten en een druk bezochte receptie, zaterdagmiddag in „Ons Gebouw” in Oudega. De steun van de gemeenschap werd die middag op overweldigende wijze tot uitdrukking gebracht. De heer J. Nijdam, een inwoner van Oudega, kon na mens de bevolking van de drie dorpen het bestuur van „E. M. M.” een be drag van maar liefst 8555,- aanbieden en dat is waarachtig geen kleinig heid. De vele aanwezigen drukten hun dank hiervoor dan ook uit in een ovationeel applaus. Vorig jaar werd door de gemeente raad van Sneek besloten dat het Cruycebroedershof dienstbaar zou worden gemaakt aan een drietal functies, waaronder een door de ge meente te exploiteren pensiontehuis voor personen, die lichte begeleiding vragen. Om het gebouw voor deze be stemming geschikt te maken stelde de raad in februari 1973 een crediet be schikbaar. De Nederlandse schaatskampioen Jap pie van Dijk ondertekent naar alle waarschijnlijkheid vanmiddag een prof contract bjj de WISO. De rijder uit Balk zal in dat geval verzekerd zijn van een jaarlijks bedrag van vijf- ,»E. M. M.” is een mooie naam, wan/t de vereniging heeft door eendrachtig werken haar macht getoond”, zo burgemeester B. W. Cazemier Wymbritseradeel. Hij herinnerde de moeilijke tijden die verschillende muziekgezelschappen als gevolg van de televisie hebben doorgemaakt. Velen bleven ’s avonds thuis voor de buis, omdat die een tiental jaren geleden veel opgang maakte- Het medium was nog nieuw. Tegenwoordig laten echter steeds meer mensen het kastje voor wat het is, omdat het zo’n passieve tijdsbesteding is, zo meende de burge meester- „De mens zoekt gelukkig zichzelf weer. We hebben te maken met een enorme opleving van de mu ziekverenigingen en dat is bijzonder verheugend.” Indien de man uit Balk wel zijn hand tekening had gezet dan zou hij ac- coord zijn gegaan met een aantal be palingen, waaronder ’n boeteclausule, die niet alle even duidelijk naar vo ren komen. Zo is niet geheel klaar welk een geldboete men krijgt als men binnen een bepaald tijdslimiet overgaat naar de profrijders. Verschil lende andere kernploegleden hebben wél getekend. Bazen, Bleeker, Olof, Kleine, Van Helden, Derksen en De Koning zullen het komende seizoen uit komen voor de vaderlandse amateur- ploeg. Van Dijk zal daar dan niet bij zijn en gezien recente uitspraken van lijden. „Eindelijk zelf ook eens een de sympathieke Friese schaatsenrijder graantje meepikken”, zo luidt één van lijkt hij daar zelf het minst onder te de motieven. tienduizend gulden minimaal. Daarbij zpn nog niet gerekend de premies voor geleverde prestaties. In ieder ge val is Jappie’s amateurstatus van de baan. Dit nadat hij niet reageerde op het ultimatum, dat door de Ko ninklijke Nederlandse Schaats Bond was gesteld en inhield dat Van Dijk afgelopen vrijdagmiddag vóór vier uur de amateur-overeenkomst had moe ten tekenen, wilde hij niet uit de kern ploeg worden gezet. Jappie van Dijk reageerde niet en heeft daarmee WI- SO-promotor, Jan Klok, al minstens één hand toegestoken. REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3119, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De zware regenval van de afgelopen week was er de oorzaak van dat vast gestelde programma’s voor zowel het veldhockey als het voetbal dit weekend op een kleine uitzondering na geen doorgang kon vinden. De inhaalwed strijden voor zaïterdiag te weten de ont moetingen Zwaagwesteinde’t Fean’58 (derde klas A), NijlandHJSC (vierde klas A) en de wedstrijd Heerenveense Boys 2Blauw Wit’34 2 (reserve derde klas A) werden alle afgelast. Voor de beker gebeurde dat ook met de wed strijden Oudega (W)Delfstrahuizen en HeegHeerenveense Boys. Wel door gang vonden WoudsendWorkum en Drogeham—IJVC. Oefenwedstrijden Sneker Mixed Hockey Club haar ver- Sneek, en WZS werden uitgesteld, ter- schillende teams een dag vrijaf kon ge- wijl evenzo de ontmoeting tussen ONS ven. Gevoetbald werd er gister wel. en LSC voor de Bertus Blom beker we- In de reserve derde klas moest Spel, gens slechte terreingesteldheid naar een Joure 2 aantreden tegen Emmeloord en later datum moest worden verschoven, die wedstrijd werd door de thuisclub Zondag werd evenals daags tevoren het met 31 gewonnen. Afgelast werd ten- Sportpark aan de Leeuwarderweg niet slotte GAVCSt. Annaparochie in de bespeelbaar bevonden, waardoor de vierde klas A.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1