Route St. Nicolaas ,WIJ LEVEN VOORTDUREND IN ANGST’ de eerste Directeur postkantoor koopt serie kinderzegels Bewoner: „Ik wil hier beslist niet blijven” IJLST ter-' de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van I llil Gemeente Sloten van verliest beroeps zaak van Kroon land e.o." neemt r Coöp. Groenvoer- drogerij „Gooster- „Oosterzee" over COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD ea de SNEKERWKOERIER Hei Sneelfer Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, llBBIIIIIIIBIIlilllllffllffllillillillHIlilllllliMB WORDT VERBETERD ■M Leden kiezen voor een moderne verwerking- GYMNASTIEKZAAL SPERKHEMSCHOOL OOSTERDIJK WORDT OP ZATERDAG WANDELGEBIED F 11 HM f SNEEKER NIEUWSBLAD WONINGEN IN QUIRIJN DE BLAUSTRAAT STEEDS PROOI VAN DE STORM! van Verschijnt: maandags en donderdags Sint Nicolaas en zijn groot gevolg komen zaterdagmiddag 17 novem ber per boot Sneek binnen, varen via de Houkesloot - Oppenhuizer- brug - Bothniakade, Rienck Bocke- makade, Harinxmakade, de Kolk bij de Waterpoort binnen, waarna de ontscheping om plm. 230 uur plaats vindt DONDERDAG 15 NOVEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 92 ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1(233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon J(231( 1(235, 221(7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. - Dit Had verschqnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN m De heer J. B. Modderman, directeur van het postkantoor in Sneek, heeft dinsdagmorgen de eerste serie kinderzegels ge kocht. De zegels die worden verkocht ten bate van het hulpbe hoevende kind, zijn tot aan de laatste dag van de verkoop, 4 ja nuari van het volgend jaar, te verkrijgen in een speciale stand in het postkantoor. De hele serie bestaat uit vier zegels, ontwor pen door de heer F. Hazelebach uit Rotterdam, die zich heeft laten inspireren door kinderspelen: schaken (25 ct.), boter, kaas en eieren (30 ct.), doolhof (40 ct.) en domino (50 ct.) Dit jaar worden de postzegels voor de 26e maal aan de man gebracht, ieder jaar brengt de actie meer op. De stand wordt bemand door o.a. leden van het comité dat de hele gang van zaken rondom de postzegels leidt. Voorzitster van de Sneker afdeling is mevrouw A. Reinsma-Van der Goot, die op de foto in de stand staat, samen met de dames T. de Vries-Klaassen en N. de Jong- Velds. Naast de heer Modderman staat mevrouw A. Modderman- de Jong. Behalve zegels worden in de stand verschillende kerst en nieuwjaarskaarten verkocht. Er is echter ook een ruime keuze in kaarten voor privédoeleinden, zoals geboortekaartjes. (Foto Studio Ger Dijs) De raadsleden zullen dan ook een voor stel voorgeschoteld krijgen omtrent het aangaan van een geldlening van bijna een ton bij de Bank van Nederland- sche Gemeenten. Dit zou betekenen dat binnenkort het rioleringsplan in uitvoering zal kunnen worden geno men, want het te lenen geld kan hier voor worden gebruikt. De raadsleden zullen evenwel vóór 26 november „ja” of „nee” moeten hebben gezegd. Het bouwbedrijf J. Betzema te Harich hoopt binnenkort met de verbouw van ’t fabrieksgebouw te kunnen beginnen. Met het ontruimen van de huidige hal is reeds een begin gemaakt. De nieuwe, moderne drooginstallatie moet begin januari worden geplaatst. De bouwle ningen liggen al klaar, maar vóór alles moet een nieuwe transformator met een grotere capacitgjt dan de huidige, worden aangebracht. Vervolg op pangiua 19 Daarna volgt een grootse optocht door de stad langs de volgende route: Waterpoortsgracht, Zuidend, Hoogend, Singel, Kleinzand zx, Jousterkade, Oosterdijk, W. Burg straat, Nauwe Burgstraat, Schaap- marktplein, Grootzand w., Hoogend, Oude Koemarkt, Martinipleln, Wes- tersingel, W. Noorderhorne, Kruize- broederstraat, KI. Kerkstraat, Markt straat Stadhuis waar Sint Nicolaas wordt ontvangen. Bjj wijze van proef wordt de Ooster dijk op de zaterdagen, ingaande 24 november a.s., tot wandelgebied ver klaard. De afsluiting van het verkeer op die zaterdagen geldt van *s mor gens elf uur tot ’s avonds zes uur. In die tijd is er alleen voetgangers verkeer moge lijk in deze winkelstraat. Eén en ander is besproken met de winkeliersvereniging- In verband met deze verkeersafsluiting wordt nog ge wezen op de ruime parkeermogelijk- heid op het Zomerrak bij de Oppen- huizerbrug. Met de verbeteringen is een bedrag van 90.155,gemoeid. Voor het verbouwen en uitbreiden is intussen de urgentieverklaring ontvangen. Door het aanbrengen van de verbeteringen zal het gymnastieklokaal aanzienlijk aan gebruikswaarde winnen, schrijven burgemeester en wethouders in hun voorstel. Per 1 januari van het volgend jaar wordt de Coöperatieve Grasdrogerij te Oosterzee ontbonden en de leden ervan worden overgenomen door de coöpera tieve groenvoederdrogerij „Gaaster- land en Omstreken** te Harich. In dit bedrijf stapt men dan ook over op een moderne produktverwerking. Het hooi wordt in het vervolg niet meer in het pak, maar in brokken gedroogd. De bedrijfsleider, de heer I. Veldman te Harich, zei dat met de gehele om schakeling een bedrag van circa één miljoen gulden gemoeid gaat. Binnen een jaar is het dus nu al drie keer goed raak geweest. Nu zou men mogen aannemen dat de gemeentelij ke overheid, eigenaar van de wonin gen in de bewuste straat, of de wo ningstichting Patrimonium, eigenares se van de flat, waar het grint steeds afwaait, wel iets zouden ondernemen om deze verschrikkelijke overlast weg te nemen, maar „na de eerste storm hebben we gezamenlijk als bewoners een brief gestuurd met de vraag of er niets aan te doen was. We kregen tot antwoord dat dit niet mogelijk was omdat het overmacht is. De gemeen te heeft toen wel nieuwe ramen inge zet, maar alle andere schade moesten we zelf betalen. Het punt is gewoon, wie moet er wat aan doen. We zelf kunnen alleen maar lege briefjes in leveren. Het woord wat je steeds weer moet aanhoren is „overmacht”, zo zegt de heer O. „Maar ik wil hier persé niet blijven wonen. Ik ben al verschillende malen bij de gemeente geweest om een andere woning, maar ik kreeg steeds nul op het request. Ja, ik kon wel een huis in de Domp krijgen, maar die kost bijna driehon derd gulden per maand.” De gemeente Sloten heeft een bij de Kroon aangespannen beroepszaak te gen een beslissing van gedeputeerde staten van Friesland verloren. De ge meenteraad had in het begin van het jaar een voorstel van het college van b. en w. aangenomen inzake het be schikbaar stellen van 80.000,voor het maken van een plan in het ka der van het beschermde stadsgezicht, waar het stadje sinds enige tijd mee is opgescheept. G.S. onthielden hun goedkeuring aan dit raadsbesluit, aan gezien er geen dekkingsmiddelen aan wezig waren. De raad besloot tegen dit besluit in beroep te gaan bij de Kroon, maar ook hier werd men in het ongelijk gesteld, aangezien door het ministerie van binnenlandse za ken nog geen financiële dekking be schikbaar is gesteld. Burgemeester drs. H. A. van Zwieten zal deze be slissing becommentariëren in de ver gadering van de Sloter gemeenteraad, volgende week dinsdagavond. Burgemeester en wethouders van Sneek stellen de raad voor om de gymnastiekzaal bij de Sperkhemschool te verbeteren. Dat is nodig omdat de accommodatie onvoldoende is. De kleedgelegenheid is te klein en ondoel matig, omdat het vertrek geen schei ding heeft voor jongens en meisjes, wat inhoudt dat voor het omkleden op elkaar moet worden gewacht. Er ont breken voetenwasbakken en de toestel lenberging is te klein. „We wonen hier nu twaalf jaar. Voor dat die flat hier stond hebben we nooit last gehad. Toen het ding klaar was, hadden we bij iedere flinke storm te kampen met grint dat van het dak waaide”, aldus de familie O. Vorig jaar op 13 november, precies een jaar geleden, was het mis. Van de meeste woningen waren praktisch alle ramen vernield. Het bankstel van de fami lie O. vertoont nu nog de scheuren, erin geslagen door rondvliegend glas. De overgordijnen waren helemaal ge scheurd en niet meer te gebruiken. Mevrouw O. had net het jongste zoon tje uit het bedje in de slaapkamer aan de voorkant van de woning gehaald, toen met donderend geraas de ruit werd ingedrukt. Het bed, dat net leeg was, lag vol glassplinters Een zelfde ervaring had de buur man. Het enige kind, een zoontje, van toen pas vier maanden, lag in de wieg te slapen ook weer in een slaapkamer, aan de voorkant van het huis, aan de kant van de straat dus. Toen de ramen van de woonka mer en de deur beneden al waren vernield, besloot men het kind uit de wieg te halen en naar de achterka mer te brengen. „Ik stond op de overloop met het kind in mijn ar men toen het glas versplinterde,” aldus de moeder. „Je zit de hele dag in angst.” Het echtpaar was nog niet zo lang getrouwd, de gehe le stoffering was nog nieuw, maar na de stormramp, was er veel ver nield. Men had een schade van cir ca 1200,die niet door de verze kering werd gedekt, want men was nog niet verzekerd. Nu wel, „maar wat heb je eraan. Je leeft voortdu rend in zorgen.” De familie O. heeft na de storm van november zeker een emmer vol ste- nen en glasscherven in de woonka mer bij elkaar moeten zoeken. On danks de voorzorgsmaatregelen in april van dit jaar sneuvelden toch nog drie ramen. „Als er storm wordt voor speld slapen we allemaal aan de ach terkant. Het is gewoon niet vertrouwd als je voor blijft liggen. Het is levens gevaarlijk.” „Je wilt het niet geloven, maar het was net alsof ze met een mitrailleur tegen de ramen schoten,” aldus mevrouw O. „Je zit de hele dag te trillen. Alle kinderen waren bang. Je zegt de hele tijd wel, het komt wel goed, maar dit kan zo niet, dit is ab normaal.” „We kunnen hier niet blij ven, we gaan kapot.” Haar man merkt op dat het allemaal nog veel slechter is geworden nadat de kleuterschool „De Waterlelie” aan het begin van de Quirijn de Blaustraat is gebouwd. De wind kan nergens meer heen en loeit door de straat. Navraag leerde dat de woningstich ting „Patrimonium” zich als eigena resse van de flat van de zaak dis- tancieert. „Ik hoop alleen dat die mensen goed verzekerd zijn, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld. Het feit dat het grint steeds van het dak waait, is namelijk geen gevolg van een foutieve bouwkon- struktie,” aldus een woordvoerder van de woningstichting. Ook bij de afde ling onderhoud gemeentewoningen laat men pessimistische geluiden ho ren. „Het lijkt ons moeilijk om hier wat aan te doen.” Zou er nu echt geen oplossing z(jn? REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs XIWWMM TOOK MtXBX KB CM8ÏKKKKB Als het K.N.M.I. storm uit het noord-westen voorspelt, houden de bewoners de woningen in de Quirijn de Blaustraat in Sqeek hun hart vast. Men leeft dan voortdurend in angst- Als het flink stormt waait namelijk het grint van het dak van de flat aan de overkant van de straat en slaat door de ramen van de tegenover liggende woningen. Vorig jaar op 13 november was het goed raak- Er was toen praktisch geen raam meer heel, de vitrage en de over gordijnen hingen als flarden voor de ramen. Voordat de aprilstorm van dit jaar losbarstte had men voorzorgsmaatregelen genomen, evenals afgelopen maandag. Toen zijn een drietal bewoners in het holst van de koude nacht hun warme bed uit gegaan om in de loeiende wind en striemende regen board voor de ramen te spijkeren, voordat het fijne grint van het dak ze zou ver nielen. 11 BBHHI S''' - 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1