c I 1 l ■■■■■I V iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibiiiiiiii I i C/ b b 4» I? Y, S N E E K E R NIEUWSBLAD SINT WAS ZO ZIEK daar vrolijke zwarte gezichten staan nu he- met Sinits helikopter naar het strand Als de helikopter opstijgt staat de Sint zo \9' \7ai l/M F?* krijgt hij boze zy/ Hier komt de stoomboot de HORIZONTAAL: VERTIKAAL: ZO Alle Pieten denken diep na! „Dat is het!” roept de grootste Piet, diat ze telkens als die Pietje, j>e bent geweldig! Eh.... Piet om nieuwe mag vragen. Dat is fijn! Voor deze puzzle stellen wij voor de goede oplossers 3 waardebonnen beschikbaar, n.l. 25.-, 15.- en 10.-. Bij meerdere goede oplossingen be slist het lot. Inzenden onder motto: „St. Nicolaas puzzle” aan Sneeker Nieuwsblad, Sin gel 17 te Sneek, vóór 1 december. i i b 1 b b b b Als de stoomboot goed is ingevuld, vormen de letters in de druppel vormi ge hokjes van boven naar beneden een gezegde, dat in de twee rijen hokjes van de vlag moet worden genoteerd. I. eekhoorn 4. onontwikkeld insekt 8. en omstreken 9. hondenras II. kleurloos 15. gelijkmaken 20. pausennaam 21. bezittingen 23. roem 24. lesindeling 26. insekteneter 29. gast 30. ziekte 32. houding 34. bereide huid 36. nummero 37. boom 38. met name 39. zangstem 40. schenker 42, etmaal 44. achter 45. bijb. figuur 46. wintervoeriuig 48. vogelverblijf 49. behoudens fouten 50. boom 51. verzamelen 55. deel van Noord-Brabant 57. familielid 58. rivier in Italië 59. ongespannen 62. bewoners van Europees land 64. voegwoord 65. kleine St. Nicolaaskoekjes 68. landbouwwerktuig 69. draaikolk 71. vervoermididel 76. circa 77. vaartuig 79. nooit 80. het vallen van neerslag 82, Verenigde Naties 84. uitgesloten aansprakelijkheid 85. vaartuig 89. circa 100 schoven 90. binnenkort 91. priesterkleding 95. laatstleden 96. botterik 97. plaats waar St. Nicolaas bisschop was 99. zintuig 100. begroeide aardkluit 101. Afrikaans land 103. smart 105. tot gereedschap bewerkte steen 108. wiinitervoeriuig 109. genotmiddel 111. reptiel 112. deel van een been 113. malle 115. breinaald 117. de oudere 118. uiitroep 119. lidwoord 120. sourdine 122. vogel 123. noot 124. elektrische trakitie 125. bijbelse figuur 127. voorzetsel 128. graveren 131. eiland in de Oostzee 134. betemmering 137. telwoord 138. omroepvereniging 140. wandversiering 142, hetzelfde 143. lekkernijen om uit te strooien 146. opperwezen 148. water in Utrecht 149. watering 150. dweepziek 152. plaats in Drenthe 153. vogel 154. ligplaats voor schepen 157. een weinig 159. opening 160. plaats in de Achterhoek 162, soort 164. mannen van adel 167. lusteloos 169. hof 170. Engels zilver 172. nu en dan 173. oude lengtemaat 175. roofdier 177. vrucht 179. betaald 181. voegwoord 182. deel van de bijbel b b 4 i 4j vele Zwarte Pieten in een groot pa leis woont. In de stad branden alleen nog maar de straatlantaarns en ver der zorgen de sterren en de maan i die duisternis. Bijna alle mensen zijn al naar bed en de kinderen na tuurlijk allang. zelfs tranen in hun ogen. Zo nu en Haast jullie, want de Sint moet dan slaakt er iemand een diepe zucht gauw mogelijk beter worden!” en dan is er even een droevige stilte. He Pieten zijn al weg en C „Ja maar,” zegt een andier „als vijf knappe dokters niet Nicolaas en die Zwarte Pieten ook al in bed liggen! Dat zou eigenlijk ook moeten, maar heit is niieft zo! In het grote pallets is iedereen nog wakker. Er moet wdl iets vreemds pietje dat zachtjes vertelt aan de hand zijn, want gewoonlijk mo- grootmoeder die gen de Pietjes ’s avonds om 7 uur nog even naar Gaste de zigeuner op de En dan. klinkt na een tijdje plotse ling het geluid van de helikopter die landt op het dak van het paleis. De knechtjes rennen naar boven en zien daar de anderen aankomen met een klein vrouwtje met een grote omslag doek om en een mandje aan haar aivn. Ze dribbelt met snelle pasjes op de Pieten af en fluistert: „Waar is de kindervriend? Breng me naar hem toe, ik heb al mijn buikpijinkrui- den meegebracht.” Even later staan de Pietjes in gang bij de deur van de slaapkamer waarachter het kruidenvrouwtje is verdwenen. Ze horen haar zachtjes met de Sint pratej en ze houden hun adem in. Ze durven zelfs niet met elkaar te fluisteren en ze staan dood stil te wachten. Het lijkt wel uren te duren maar eindelijk gaat dan toch de deur open en het kruidenvrouwtje komt weer tevoorschijn. Ze legt een vinger op haar lippen: „Ssjj,” fluis tert ze, „de Sint Slaapt. Ik heb hem een speciale soort kruidenthee laten drinken en nu moet het eerst eventjes inwerken. Straks zal ik hem wakker maken.” groeien en daarmee kan ze zieke mensen beter maken, echt waar!” t morgen den vrouwtje. De rest blijft achter in de weer een heel drukke dag! slaapzaal. Ze kijken elkaar allemaal vol verwachting aan. Stel je voor de Pietje, die goedheifligman nu eens gauw beter weten zou worden! „Dan gaan we zijn stoel wat er met hem aan de hand is, hoe versieren!” roept een dik Pietje en hij zouden wij het dan kunnen weten? Nie- waagt het om even in zijn handen te mand kan hem van zijn buikpijn ge- Mappen. Maar dan krijgt hij boze nezen en hij is zo ziek diat hij zelfs blikken van zijn vriendjes: „Ssit, stil geen pepernoten meer lust. Vanmid- zijn!” dag heb ik hem een sinaasappel ge bracht en daar heeft hij maar een half partje van opgegëten!” „Een half partje!” roepen de anderen bedroefd. Want ze weten allemaal dat hun meester altijd drie grote sinaas appelen per dag eet. En ’s zondags zelfs vier! Jia, het is wel heel erg met de bisschop. over grootmoeder die al zoveel mensen heeft genezen. „Ze woont in een hut- t.v. kijken en dan moeten ze naar bed. je aan het strand,” zegt hij. „Ze ver- En de Sdnft kruipt zëlf ook vroeg tus- zamelt kruiden die in sen zijn lakens, want hij is ’s avonds altijd moe van het werken aan gedich ten en kadootjes. Maar op deze avond zitten de Pietjes om 10 uur nog klaarwakker op de rand van hun bedjes en ze praten lemaal niet blij en een paar hebben om Pietjes grootmoeder op te haten, met alle Pieten op het plat te wui- zelfs tranen in hun ogen. Zo nu en Haast jullie, want de Sint moet zo ven, net zolang tot er niets meer in dan slaakt er iemand een diepe zucht gauw mogelijk beter worden!” de lucht is te zien dan alleen de hal en dan is er even een droevige stilte. He Pieten zijn al weg en de grote ve maan en de sterrtjes. En dan moe- Een klein Pietjle zegt zachtjes: „We Piot gaat naar de slaapkamer van de ten de Pietjes heel snel naar bed en moeien met z’n allen proberen om de Sint om hem te vertellen van het krui- de Sint ook, want morgen wacht er Sint weer beter te maken. Zonder on ze meester beginnen we niets.” 81. zot 82. voorgenoegens 83. telwoord 85. loot 86. landstreek 87. dienstbode 88. ruim, wijd 89. tas 91. badplaats in België 92. leer van helt geluid 93. pas gewijd priester 94. bouwland 98. gebogen vorm 102. hetzelfde 1'03. familielid 104. eetlust 106. een zekere 107. naar zich toe halen 109. het Romeinse Rijk 110. breekbaar 114. wintervoertuig 116. dwarshout 118. vaste toezegging 121, familiellid 122. godin 126. ongeletterd 129. vogel 130. deel van de dag 132. streep over de huid door zweep slag 133. daar 134. sierraad 135. efifen 136. kernspreuk 137. man van stand 139. hert 141. toestand van onbewust teven 144. onder andere 145. vogelprodukt 147. deel van de dag 151. verslagen 152. vriend (Ér.) 153. vreemde munt 155. plaats in Arable 158. boom 161, Europa (atfik.) 163. groente 164. Europeaan 165. noot 166. nieuw 168. famfflieMd 171. vat 174. laatstteden 176. voorzetsel 178. deel van de bijbel en ze praten „J zachtjes tegen elkaar. Hun anders zo 5 en Piet 6, jullie gaan onmiddellijik i j b b b j I Het is al heel laat in de avond in Als de beide Pieten terugkomen op Wie komt daar binnen? Wie staat Madrid waar Sint Nicolaas met zijn ae slaapzaal heerst daar een opge- daar, geheel aangekleed en leunend op r, zyn jjjjjjigjj en (-g lachen bij het zien van al die verraste Pietjes? Ja, het is Sint Nicolaas! Het is hem! „Ik „ik de kruiden hebben fantastisch gewerktWaar is ze. Het is geweldig wat je gedaan hebt, vrouwtje, hoe kan ik je belonen? Nu 1. water in Friesland 2. af 3. elektrische taakitie 4. water in Friesland 5. famiiillMiellfid 6. niet vast 7. lidwoord 9. voorwerp 10. kleur 11. goed 12. rots in de Rijn 13. ik 14. kerkbewaarder 16. weinig 17. ongevuld 18. noot 19. daiar 20. bereide huid 22. gast 25. zintuig 27. wild zwijn 28. Indisch orkest 31. middag 33. belangstelling 35, noot 37. lidwoord 41. famillielid 43. Siniterklaiaslekkernij 47. elektra -technisch 50. selderij 51. zuigdiop 52. pech 53. plaats op de Veluwe 54. kloosterlinge 56. pauserunaam 59. kaeksoort 60. openbaar 61. waterstand 63. radiiotelegratfisch 66. pauze 67. het geheel der liefdegevoelens 70. bijbelse figuur 71. aanstonds 72. Rijikisigrond 73. water in Friesland 74. binnenshuis 75. wreed heerser 78. militair 80, het Romeinse Rijk de knechtjes naar de „het gaat huiskamer, waar ze vertelt over haar au!! Ik maak me hutje aan het strand. Maar midden in ramp! haar verhaal houdt ze op even: „Mmmm!” roept ze, Alle Pieten denken heel diep na om iets te bedenken om de goede man weer beter te maken’. Dat is erg moeilijk want ze hebben al van alles geprobeerd! Ze hebben warme anijs melk voor hun meester klaarge maakt, ze hebben hem pepermuntjes gegeven, ze hebben warme kruiken tegen z’n buik gelegd, maar niets hielp, Nog altijd heeft de Sint vre selijk last van pijn in zijn buik. Hoor! Daar gaat het belletje dat de Sint naast zijn bed heeft. Twee Zwar te Pieten springen op en rennen op kousevoeten tot de slaapkamerdeur. Dan sluipen ze voorzichtig naar het grote bed: „Ja, Sint?” vragen ze voorzichtig. De Sint draait moeizaam zijn hoofd om op ’t kussen: „Dorst,” fluistert hij, „breng me eens wat te drinken, oef, m’n buik, oh, oh, wat een narigheid!” Terwijl de ene Piet wat dtruivesap i gaiait hallen buigt de andere zich over i het bed: „Gaat hat alweer een beet- i je, meester?” vraagt hij voorzichtig. Zegaiat met I „Nee,” kreunt de Sint, helemaal niet. zorgen Piet, dit wondt een ramp! haar verhaal houdt ze op en snuift Nog nooit ben ik ziek geweest en even: „Mmmm!” roept ze, „hebben nu.... nu ik bijna jarig ben, krijg jullie borstplaat gemaakt? Wat héér- ik pijn in mijn buik. En wat voor.lijk! Pietje, haai jij es even een stuk- oef.... pijn! En niemand kan me je voor je grootmoeder, wil je?” genezen. Ik weet me geen raad!” Vier Pietjes draven tegelijk weg, Bedroefd staalt hij zijn ogen en trekt graag willen ze ’t vrouwtje een ple- de dekens over zijn baard. zier doen. En als ze het dan met een blij gezichtje heeft opgegeten staat ze snel op en zegt: „Wat hoor ik? Is daar nóg iemand op de gang? Ik denk.wel heb je ooit!” Ze ploft te rug in haar stoel en alle Pietjes kij ken verbaasd naar de deur, die open gaat. heerst daar een opge wonden stemming. Het kleine Pietje staat met zijn armen te zwaaien en en de halve probeert iets te vertellen. De anderen ben beter!” roept hij verheugd, nog voor een beetje licht in al zijn zo nieuwsgierig dat ze allemaal ben weer helemaal beter, door elkaar heen praten. Tot de groot ste Piet roept: „Stilte allemaal! Moet de Sint nu ook nog wakker wor- kan ik weer kaïdootjes bedenken, ge- Nu ben jie misschien benieuwd of Sint <ien van het lawaai dat jullie maken, dichten schrijven en.... lang leve het schaam julhe wat! En laat kleine kruidenvrouwtje! Oh, en de kindertjes opzoeken op mijn verjaardag natuur- Piet vertellen. is j^el belangrijk!” klaar En dan luisteren ze allemaal naar het ze beginnen allemaal te lachen en te zjjn springen van blijdschap en ’t kruiden vrouwtje doet even hard mee als de anderen. Zo is het een echt feest in het paleis. En het is al héél laat als eindelijk de rotsspleten het kruidenvrouwtje weer in de heli kopter stapt dat nog op heit plat staat te wachten. Maar nu zi haar kruiden- maindje vol met de borstplaat die ze zo heerlijk vindt. En de Sint heeft be- --op is weer 2Z 20 32 33 30 33 30 00 33 33 93 90 99 to*f /30 V39 V90 129 '9S- ft0Ö \j00 na V^3 W9 \!9O \iSx ii

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 13