1 Recreatieschap Sneeker- meer in beroep bij Kroon i Uit voer Pottenplan II in gevaar? I dit wereldtsje van ons i Vrijheidzeilers tegen een aluminium spinakerboom THE FAMILY': NEDERLANDS SUPERGEWELD IN AMICITIA .HBj ii 'T PLUUMKE I f f I Autoloze zondag Roma-Frisia 1-0 Kamertekort in Sneek Sneker Badminton Club trok sponsor aan Speciaalzaak in droogbloemen en cactussen NU VOOR SPECIALE WINTERPRIJZEN UW, MARKIEZEN ROLSCHERMEN LUXAFLEX ROLGORDIJNEN Tevens uw adres voor het overkleden van uw oude markiezen en rolschermen SNEEK DEERSUM U, A. FABER ♦uw bromfiets bolwerk* van Sneek PIANO Alb. Hahn Piano's bv Pagina 17 NIEUWSBLAD SN EEKER Donderdag 15 november 1973 INGEZONDEN INGEZONDEN ij HEDWIG DIJKSTRA BESTE BIJ D.B.S. Verras haar met een echt nertshoedje v.a. 200,— HENGELAARS ZATEN BIJ DRONRIJP middelen probeert de familie te liquideren. Hetgeen overigens gelukt. WVWWWWWWWWWWWMVWWM De BEL 05157-3153/2437 H. KUIPER progressieve vaarbelasting GALIGASTRAAT 17 Uw OUDE GASFLES HEEFT NOG WAARDE. i Leeuwenburg 6 Telefoon 05150-3963 Rijksweg 3 Telefoon 05152-244 A MODEHUIS T BOCREANA c.v. Hedwig Dijkstra, speelster in het eer ste team van de volleybalvereniging DBS uit Balk, heeft in onze editie van maandag niet die eer gekregen die haar toekwam. We vermeldden in het verslag van SVW-DBS dat zij onder de maat bleef, maar ere wie ere toe komt: zij was de beste van DBS. Ver der is er door een zin die niet afge maakt was, waarschijnlijk de indruk gewekt dat mevrouw Bakker-Veltman als „spionne” voor SVW is opgetreden; haar echtgenoot, de heer F. Bakker, trtiner van SVW, vertelde ons echter dat in ’t gezin een stilzwijgende over eenkomst heerste dat er niet over de taktiek van DBS (mevrouw Bakker is aanvoerster van het eerste team) zou worden gesproken. zeilers, aangesloten bij de Vrij- heidsklasse Organisatie Noord, hebben zich tijdens de jaarvergadering zater- Tenslotte kan de jeugd zondagmid dag ook in Amicitia terecht, om half drie, om naar Pippi Langkous te kjjken. Pippi, Tommy en Annika beleven spannende avonturen door dat twee landlopers het op de tas met goudstukken van Pippi hebben voorzien. De film is nagesynchroni seerd, zodat de kinderen die geen Zweeds verstaan, of nog niet kun nen lezen probleemloos kunnen kij ken. als beloning waarmee in*—den hier om een grondruil en toen ging de heer Kuiper accoord met het voor stel. De jaarprijs was dit ke<er gewonnen door G. Paufich uit Loosdrechit met 13126, zo werd bekend gemaakt. Twee de werd J. Westers, Sneek, 11364; 3- T. Zijlstra, Sneek, 10409; 4. J. Post- ma, Joure, 9734; 5. J- Bol, Aalsmeer, 8635; 6. H. Niemendal, Sneek, 7142; 7. J. van Tuinen, Sneek, 6990; 8. W. van Roeden, Sneek, 6839; 9. E. van der Zee, Sneek, 5605 en 10. G- Postma, Grouw, 5497. De wedstrijden die vol gend jaar voor de jaarprijs in aanmer king komen, zijn: Paaswedstrijden (4x> VKO weekend (3x), Pinksterweekend (3x), tweede weekend JWS-HWS (2x), Zomerwedstrijden SZC (3x), Oostergo, Grouw (lx), Sneekweek (5x) en slui- tingswedstrijd Koninklijke Zeilvereni ging Sneek (2x). De berekening zal plaatsvinden over de twaalf beste wedstrijden, waarbij de stuurman de punten ontvangt volgens de nieuwe Olympische puntentelling- Leeuwarden L Groningen Enschede m Hoorn Sneek t Telefoon 2398 dag in hotel Siderius te Grouw uitge sproken tegen een invoering van de aluminium spinakerboom op de Vrij- heidjachtjes- Wel ging men akkoord met het aanbrengen van een roestvrij stalen roerblad. Tijdens deze verga dering werd de Sneker Vrijheidzeilers Sjoerd Douma onderscheiden met de „stimulatieprijs”, als beloning voor het enthousiasme waarmee hij de wedstrijden alom iir den lande be zocht. De Sneker Badminton Club heeft zeer recent een sponsor kunnen aantrek ken. Het is het Sporthuis De Boer aan de Oosterdijk te Sneek, dat onlangs ook al de Sneker volleybalvereniging Olympus onder haar financiële hoede nam. Huib Broos, Cees Linnebank en Mar tine Crefcoeur spelen de hoofdrollen in deze produktie, evenals in het to neelstuk. Samen vormen ze een „fa mily”, die op tamelijk losbandige wij ze door het leven gaat. Met z’n drieën (Doe, Kil en Ginia) hebben ze een leeg staand huis in een afbraakbuurt in Amsterdam gekraakt en Doe probeert een lening te sluiten met een bank om een „zaak” te beginnen. Daartoe komt een financieel expert bij hen thuis. In een onbewaakt ogenblik pro beert deze Gina, die supemaief is, te verkrachten- Hij wordlt door Doe en Kil in elkaar getimmerd- ke keren in het huwelijksbootje stapt en er evenzo vaak wordt uitgeduwd, een gemis van geld dat hij trachlt op te heffen door een school op te irchten waarop men onderricht krijgt (vrou wen dus) in het aanwenden van voor mannen fatale eigenschappen. Wie zou beter dan Giles les kunnen geven nadat hij zelf door schade en schan de wijs is geworden? KLUCHT De nachtvoorstelling die zaterdag om kwart voor elf begint, brengt: „School voor sex”, hoewel de titel anders doet vermoeden, is het geen voorlichtings film, maar een klucht. Giles Winga- erfgenaam van een vermogen, is nogal dom uitgevallen. Hij tuint keer op keer in de lagen en listen, die mooie vrouwen met behulp van al hun verleidingskunsten voor hem op touw zetten, met als gevolg dat hij ettelij- In de loop van het verhaal duiken allerlei onwaarschijnlijke figuren op die o.a. voorgeven de vader van het edele drietal te zijn, of die ex-echt- genoot van de huidige vriendin van Doe zijn. Het spektakel wordt vol tooid door de binnenkomst van Wil- leke v. Ammelrooy, die als vriendin van de ex-echtgenoot van de vrien din van Doe wordt aangeduid. Ver wikkelingen genoeg dus. Wanneer Gina op een gegeven moment het keukenmes ter hand neemt en een van hen vermoord, is de boot natuur lijk aan. De Amsterdamse politie macht komt opdraven, en achter de schermen komen de griezelmakers uit Engeland in aotie. De hele Fa mily gaat ten onder, hetgeen gepaaid gaat met een enorme bloeduitspat- ting; het huis waarin ze de laatste maanden van hun leven woonden, stort in elkaar, ook alweer met be hulp van de onnavolgbare trucs van Kit West en Peter Dawson- (Donder dag tot en met dinsdag om acht uur, zondagmiddag om vijf uur)- Nou kin men fansels tige skeptysk stean foar al dit gecollaborear oer, mar yn it Nederlan fan hjoed en jus- ter kaem it op leger nivo in soad foar. Oer juster ha ik yn it „Haeilan” (Wi fe Boekhüs, Bolsert) hwat foarbyl- den jown, mar it is hjoed noch net sa- Mejuffrouw H- Spoelstra uit Leeu warden gaf een overzicht van de fi nanciën van de afdeling noord. Bij „opening der boeken” bleek dat het VAARBELASTING Bij de rondvraag bracht de heer H. Kuiper de vaarbelasting aan de orde. Hij bleek voor invoering van deze belasting, maar dan met een sterke progressie. Bijvoorbeeld een visbootje een rijksdaalder en een grote kruiser een fors bedrag. De recreant profi teert van veel voorzieningen, waar voor de bevolking offers brengt. Hij wilde echter wel een „goed gerichte belasting”, die ten goede moet komen aan de recreatie en die niet in de „algemene” middelen wordt gestopt. Burgemeester Cazemier was het met deze opmerking volkomen eens, even als de andere leden van het recreatie schap. „Kingma Tille” onder Dronrijp was de „stek”, waarheen 35 leden van de Hengelsportveren. „De Vriendschap” zich zondag begaven om hun geluk te beproeven- De vangst was echter net als het weer, niet al te best. Slechts 14 baarzen aan de maat en 5 wiltvissen konden ter meting worden aangeboden en dat is nu niet bepaald een vangst om „u” tegen te zeggen. P. Coers wist in de categorie baars de le prijs te be halen gevolgd door S. van der Meer. S. Janssen werd derde en verschalkte te vens de grootste baars- In de categorie witvis won T. Corbee de eerste prijs, J. Sijpersma werd 2e en had tevens de grootste witter, Visser werd hier 3e. Vrijdag a.s. wordt er bij Leeuwen ge- klaver- en geschutjast om 8 uur, wat o.i. gezien het huidige weerbeeld wel wat aangenamer zal zijn dan vissen. Het eerste dames-herenteam van SBC zal naar alle waarschijnlijkheid reeds tijdens haar eerstvolgende thuiswed strijd in de nieuwe trainingspakken, die de kleuren zwart en wit zullen hebben, zijn gestoken- Naast deze trai ningspakken, en een bedrag aan geld, zal het sporthuis de badmintonclub gedeeltelijk van (trainings)materiaal voorzien. De sponsoring zal per sei zoen op continuering worden bekeken. Men kent de gang van zaken: burge meester en wethouders van Wymbrit- seradeel hebben een bouwvergunning verleend aan de BV Paviljoen Snee- kermeer voor de veel besproken ap partementen. Volgens voorzitter B. W. Cazemier worden door Gedeputeerde Staten twee zaken doorelkaar gehaald. De grond is een zaak van het recrea tieschap, de bouw van een motel (ap partementen) een zaak van de gemeen te Wymbritseradeel. De grond, die voor de ruil is bestemd, is betrekke lijk klein van oppervlakte en zeker als men die oppervlakte vergelijkt met die welke aan het recreatieschap zou toekomen/ Men heeft echter die grond nodig voor de realisering van het Pottenplan II, namelijk voor een sta- caravanterrein en een jachthaven. Door de minister van Economische Zaken werd reeds een half miljoen gulden aan subsidie toegezegd. De niet-goed- keuring werkt vertragend op de uit voering van Pottenplan II en de kans is niet denkbeeldig ,dat men bij het schap daardoor de bijdrage verspeelt. De uiterste termijn in verband met het subsidie waarvoor het werk in uitvoering moet zijn is 1 januari 1975. Afgelopen zondag zagen we hoe een mevrouw bij ons in de straat ’s mor gens met de auto werd opgehaald en na de kerkdienst weer keurig werd thuisgebracht. Wie schetst echter on ze verbazing toen ze direct daar na op de fiets wegging. We hebben ons toen wel even zitten opwinden- Zoiets verwacht je toch niet, dart er misbruik Van een uitzonderingspositie wordt gemaakt en helemaal niet van iemand die naar de kerk gaat. A. Lootsma-Huisman In het sluitstuk van „The Family”, een filmversie van de gelijknamige thea- terserie van Lodewijk de Boer, is een bloedbad van internationale allure Daar mee heeft dan het supergeweld zijn intrede gedaan in de Nederlandse speel films, al is het dan niet van vaderlandse origine. Producent Rob du Mee huurde namelijk een Engels duo, Kit West en Pete Dawson, experts in het creëeren van bloedstollende „speciale effecten”. Hun grootste krachtprestatie in deze film leveren ze aan het eind, als een politiemacht met alle moge lijke voordelig saldo wederom was gegroeid. De kascommissie, gevormd door de heren O. A. Zweep en F. van Hofwe gen, stelde de vergadering schriftelijk voor de „skathaldster” décharge te verlenen en onder applaus konden de leden hiermee akkoord gaan. Als nieu we leden in de kascommissie werden benoemd de heren C- de Haas en F- Draisma. Reservelid werd de heer W. Bus. Sjoerd Douma nam de kas van mejuffrouw Spoelstra die als commissielid wel aan blijft over. Het aftredend bestuurslid Sjoerd Jaas- ma werd door voorzitter Wiebe van Roeden bedankt voor z’n aktiviteiten. De praeses sprak ook nog zijn waar dering uit voor het blad „Plané” het verenigingsorgaan, dart financieel goed in elkaar zit. Als klassecontroleur zal dit jaar' wederom een beroep worden gedaan op de heer O. A- Zweep- It seit himsels, dat de forgeliking Ro- meinsk Ymperium Roomske Tsjer- ke net yn alles fol to halden is. Mei namme de posysje fan de Roomse geastlikheiit is net altyd dy fan it Romeinske leger: de geastlikheit komt üt ilt eigen lan, en hat syn eigenheden, onit yn ilt biskoppenkollege ta. Bytiden wurde der under harren Romeinske boargers makke: Geheime Keamer- hearen en Protonotarii Apostolici en hoe’t dy kreaturen fan de Cury mar hjiltte meije- En winliken is ek in kar- dinael in pastoar yn Rome mei in funksje yn de „provincia”, de „win gewesten”. Mar yn de kwestje Gijsen liket ilt der dochs in soad op, dait de cury troch in forneamd collaborator de macht oer dit him oan de Pax Ro- mana dat biltsjut: frede mei alle- gearre, dy’t krekt wolle hwat wy yn Rome wolle stadichoan loswrottend lan werom helje woe. En de refor mear re Kristenen soene as hja oer „Rome” prate dochs ris underside meitsje moatte tusken de eigenlanske geastlikheit en de „collaboratores” dêr’t by aids de Romeinske macht him op fêst setten hat. Midden septimber kaem der ek in boek üt fan it Kaski, mei in foaropwurd fan de biskoppen. En derby sizze de biskoppen: „Onze ervaringen lijken er op te wijzen dat bepaalde groepen bui ten ons om rechtstreekse communica tiekanalen met Rome hebben gevon den, waarbij hun informatie onjuist of slechts ten dele juist tot Romeinse in stanties is doorgedrongen. Hierbij wordlt ons beleid niet in een juist dag licht gesteld.” Wer dus de collabora tores dy’t rjochtstreeks nei Rome skriuwe, en de ymperiale gewoanten yn Rome, al fan foar ilt Kristendom, om fan dizze collaboratores tankber gebrük to meitsjen. Ik kin my nou yntinke, hwerom bi- paelde Rome-kundigen perfoarst neat witte woene fan in rjochtstreeks nei Rome skriuwen om de Fryske Bibel foar r.k. Fryslan aksepteard to krijen. En ik moat noch sjen hwat der bard, as bipaelde groepen lyk as dy yn As sen, dy’t Gijsen yn harren parochy problemen helle hawwe, de hiele nije Fryske Bibeloersetting ris nei Romé oerbriefkje mei alles der om hinne- Alhoewol: ik ha noch altyd in brief fan Biskop Van Velzen üt Süd Afrika, hoe’t it nou krekt siet mei dy Frys ke Bibel, dan koene hja dat as pre- sedint yn Rome brüke foar it ynskea- keljen fan de protestante Südafrikaen- se oersetting yn de r.k. tsjinsiten. In eigen oersetting hiene hja net. AFRONDING Burgemeester Cazemier zei dat „we moeten proberen tot een zo goed mo gelijke afronding te komen”. De heer Tuinstra hield nog even vol, maar toen ook burgemeester Van Haersma Buma nog eens beweerde, dat hier sprake is van twee geheel verschil lende zaken, kwam het voorstel in stemming. Niemand was tegen, ook de heer Tuinstra niet. Er zal bij de Kroon in beroep worden gegaan. De voorzitter had eerder medege deeld dat er een coördinatiecommis sie is gevormd, die verschillende knel punten rond het Sneekermeer zal pro beren op te lossen. Eveneens wordt er overleg gepleegd over de overzet naar het Kolmeersland. Dat gebeurt met de Stichting Kolmeersland en met pontbaas B. Planting. „We hopen nog dit jaar omtrent dit punt tot een definitieve oplossing te komen”, aldus burgemeester Cazemier. Er was ook een voorstel tot aankoop van een achttal percelen hooiland, riet en water van jonkheer dr. J. M. de Beyer te Oegstgeest. Met deze jonk heer was overeenstemming bereikt. De heer Bergsma: „as ik it goed ha, is dizze man in sjirurch en hy sil wol goed yn minsken snije kinne, mar dat kin hy ek forrekte goed yn it Rekreasjeskip, hwant de groun komt hast op in ryksdaelder de fjouwer- kante meter en dat foar in pear stik- jes reid en wetter”. De koop ging toch door! De heer I. Bergsma zei dat hem uit een brief was gebleken dat men te maken heeft met „keihurde sake- Iju”. „Hja skermje nou al mei in skea fan trije ton. As jo dermei om ’e tafel moatte, dan is it net bést. Al wurdt de bou nou frijjown, dan binne wy noch net klear mei dizze lju”. De heer Bergsma zou wel een onteigeningsprocedure tegen de BV willen aanspannen, maar, al dus de voorzitter, dat is wettelijk niet mogelijk, zolang niet is gebleken dat er met de BV niet valt te pra ten. folie better- Biskop Simonis makket oanmertóngs op in boekelist dy’t him fansels trochstjürd is as der in boek fan Konijn op srtiet, dat n.b. offisieel goedkard is, yn in oar bis dom. En hy wol mei alle wille wer in „Imprimatur”, in forlof om eat print- Burgemeester Cazemier hekelde de houding van Gedeputeerde Staten, waardoor het niet mogeljjk is uit te voeren wat planologisch gewenst is. „G. S. stoppen het ene probleem met het andere”, zei hij. Ook burgemees ter B. van Haersma Buma van Sneek vond dat er sprake is van twee ge heel verschillende zaken. „G. S. ma ken misbruik van hun bevoegdheid, in dit geval” zei Sneek’s burgemeester. De werkgroep kamerbemiddeling, een afdeling van de Werkgroep Sociaal Cultureel Centrum Sneek is al sinds december 1972 in Sneek bezig met vraag en aanbod van kamers met el kaar in kontakt te brengen. De bemiddeling is sindsdien al goed op gang gekomen, echter momenteel is de vraag naar kamers groter dan het aanbod. Langs deze weg wil ik een beroep op u doen; als u ergens bij u thuis of boven de zaak ruimte hebt, wat geschikt is om te verhuren als kamer, wilt u dan kontakt met ons opnemen. Ditzelfde geldt voor leegstaande huisjes- Wij kunnen u ver zekeren, dat wij op deze manier dan aan de vraag van kamers kunnen vol doen, wat inhoudt dat u snel aan huurders is geholpen. Ons adres is: Kamerbemiddeling Sneek, Kleine Palen 8, tel. 05150-4767. Met vriendelijke groeten de werk groep scc. Een goed onderhouden animeert het musiceren. Door het aantrekken van een extra stemmer zijn wij - met onze staf van acht ervaren stemmers - weer in de gelegen heid een beperkt aantal STEM- ABONNEMENTEN te accepte ren. Een tariefkaart wordt u op aanvraag toegezonden door: Groningen, Hereplein 1 of Leeuwarden, Pr. Hendrikstr. 10 (050-128858) (05100-29750) Zoals bekend hebben Gedeputeerde Staten van Friesland hun goedkeuring onthouden aan het besluit van het Recreatieschap Sneekermeer om een grondruil aan te gaan met de BV Paviljoen Sneekermeer. Die BV heeft die grond nodig voor de bouw van appartementen. De meeste grond heeft die BV reeds, maar GS vinden die grondruil in strijd met het algemeen be lang. In de maandagavond in het gemeentehuis van Wymbritseradeel gehou den vergadering besloot het Recreatieschap tegen het GS-besluit inberoep te gaan bij de Kroon. Burgemeester Van Haersma Buma kwam daar later nog even op terug, toen de heer R. Tuinstra had opge merkt, dat GS de grondruil hebben aangepakt om de bouw van de appar tementen te verhinderen. „Daaruit blijkt juist de zwakte van het stand punt van GS”, zei hij. Het recreatie schap zou een onteigeningsprocedure tegen de BV aan kunnen spannen, maar daar is geen reden voor, omdat de BV niet heeft laten blijken de grondruil niet te willen, zo zei burge meester Cazemier en zoals de zaken nu staan, kan alleen het caravanter- rein klaar gemaakt worden en niet de daarbij beoogde jachthaven. Overigens gaf de heer Tuinstra nog eens uitvoerig zijn mening te kennen. De gehele geschiedenis kwam nog eens naar voren, zoals die in de loop van de maanden besproken en om schreven is. „Ik sta geheel achter de stellingname van GS, het algemeen belang is niet gediend met de tot standkoming van deze appartementen. Er wordt te veel geschermd met de consumptieprijzen. Moeten wij het al gemeen belang der bevolking en met name van het sociaal toerisme opof feren door de bouw van appartemen ten. Als u met een onteigeningspro cedure komt, ga ik accoord, maar als u in beroep gaat bij de Kroon inzake het besluit van GS over de grondruil, stem ik tegen”, zo zei de heer Tuinstra, die ook nog zei „we zitten in Nederland in de greep van de olie-sjeiks, in Friesland in de greep van de recreatie-sjeiks, die het land- schap willen opofferen ten bate van hun eigen economische belangen”. De heer H. Kuiper voorzag „frjemde dingen” als de Kroon het beroep zou accepteren. De voorzitter wees daarna op het feit dat de uitvoering van het Pottenplan II noodzakelijk is, waarbij tevens de bouw van de appartementen niet direct aan de orde is het gaat sje to Uitten, ütdiele, of it wegerje. Dat it tón de muoilte wurdich wêze en skriuw in bytsje kriltyske skógings mar wer yn ilt Frysk- Ek dêrmei is men der net alitilten. Ik hie ris in Frysk Stfkje skreaun oer in kleaster, dart yn dizze tiden in rêstich üntwyk wie. Nou is üntwyk net in wurd dat ik eltse dei brük, mar ilt wie my oanwaeid üt de Psalmen, of ear- ne oars üt de Bibel. Mar in oerbrief- ker hie de hege tsjerkiike ynstansjes ilt stikje oerbrocht en it tagelyk oer- setten, en üntwyk wie dêrby ta .asiel’ wurden. In kleaster in asyl neame, dér moait ik my al oer forantwurd- sje- Mei it Frysk wurdboek der by wie dat net sa’n karwei, mar men sit der dochs mar wer mer it slimste is net de sensuer, net it pe tear mei minsken, dy’t oars tinke, net de opdracht üt it evangeelje, om kon takt to sykjen mei de oar as Jo hwat tsjin him hawwe of miene to hawwen. It slimste is de net-trochjowne oan- klachrt fan kollaborearende tsjinstan- ners, dy’t net mei arguminten kom- me kinne, mar wol de wei wite nei de dirigearende ynstansjes, om sa hwat harren net noasket keare wolle en bytiden keare kinne, en de man of de frou dy’t der efter sit reitsje. En dat is net alhnne in Romeinske saek, al wie it mei Rome wol tige slim, en ha wy alles noch net hawn. B.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 17