TOM KASEMIER, BESTUURSGEDELEGEERDE K.N.W.V. werkt ook voor de ongeorganiseerde watersport Aan alles komt een eind! KOMEDIANTEN DER N.Ca IN DE MUSICAL-VERSIE procent „KABAAL IN CHIOGGIA" z w 2 2 S Coöp. Groenvoer- drogerij „Gaaster end e.o." neemt is troef AMICITIA WAS MATIG BEZET Prijs f21.90 r o BOEKHANDEL BAARDA BAARDA'S BOEKTIEK d o u o w o u W.S.C.C. voelt zich in de steek gelaten „Oosterzee" over KENT U ZE NOG DE OUD-SNEKERS f 69.75 r o I v,. moderne verwerking' 'e borstzak. SNEEK INGEZONDEN iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiffl deze spaarmogelijkheden. iï’i’BIllllllMIIIBIIIIIIIIIIIIIM O M H W M 2 O s 2 H W H 2 o H W Leden kiezen voor een Vraagt u eens bij een van onze kantoren naar NMB LOTEN ST. NICOLAAS-AKTIE LOTEN ST. NICOLAAS- s O -SVVTOOIN ‘IS N3LLO3 3IJLXV"SVVTODIN *1S NOLLOT Donderdag 15 november 1973 S NE E K E R NIEUWSBLAD Pagina 19 Vervolg van de voorpagina zal Henk D- te NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK Mi rgSftlBB? Wees nu milieubewust, morgen is het te laat! w H O CM CM CM CM Grootzand 4345 Oosterdijk 44 M W I I I M I w M I c/3 .M eniigingen en ook daarbuiten een wedstrijd opleiding krijgt en verder wordt getraind. Daaraan voorafgaand, in het voorjaar, zijn er, eveneens ten behoeve van de jeugd, opleidingen voor verenigingstrainers - klasse-coa- ches en voor verenigings zeilinsitruc- Het valt ons overigens op, dat aan een vrijwillige vermindering van het stroomverbruik nog lang niet ieder een meedoet. Kunnen we dan hele maal geen zelfbeheersing meer op brengen en zijn we dan helemaal zonder verantwoordelijkheidsgevoel? Neen toch! We houden ons toch ook aan de honderd kilometer? Het kan dus wel! DM laatste neemt metterdaad hand' over hand toe, nu de overheden niet slechts inspraak toestaan, maar steeds meer om de zienswijze van de water sport vragen en particuliere instellin gen, bonden en verenigingen de nood zaak van een goede nationale, en ook inrteroaitionale samenwerking inzien en daarnaar handelen. Duidelijk is ook, dat al die werk zaamheden niet slechts ten behoeve van de georganiseerde watersport worden verricht maar dat ook zij, die ongebonden de watersport in één of andere vorm beleven - en dat is on geveer 60 procent van heit totaal van alles wat het Verbond doet, meeprofiteren. Het impliceert, dat 40 procent betaalt van wat voor al len wordt gedaan. Het is daarom, dait het Koninklijk Nederlands Wa tersport Verbond een ernstig beroep op de overigen doet, zich als lid van een watersportvereniging aan te melden,” aldus de heer Kase- mier. Zojuist verschenen: Verrukkelijk boek voor alle Snekers boordevol foto’s en veel tekst. Een herbeleven van de „rustige” tijd tussen 18801940. Komt u ’t boek gerust even bekijken, wie weet staan er voor u zeer goede bekenden in. De sectie Toerisme-Recreate bracht adviezen uit ten aanzien van de bij drage van de watersport voor de be strijding van de watervervuiling als eerste in Nederland nam helt Verbond daartoe het initiatief de reglemen tering van het varen met betrekking tolt de veiligheid van alle gebruikers spaai rente tot De rente, die wij vergoeden op spaargelden, loopt van 41/2°/o voor dagelijks opvraagbare tegoeden tot 814°/o voor onze Spaarwinstbiljetten aan toonder en de N.M.S. - Rentespaarbrieven. men door het musical-concept goed in geslaagd- Het opmarcheren door de zaal, het voorstellen aan het begin, het gaf allemaal het idee van een show. Daarnaast de liedjes, die func tioneel verwerkt waren. Jammer was het alleen dat men de techniek van de play-back niet al te best beheer ste. Het idiote geval deed zich bij voorbeeld voor dat Sacco van der Made een liedje al zingt voor hij zijn mond open doet. In het begin waren de zangers en zangeressen door de té harde muziek niet te verstaan. Maar wat geeft het eigenlijk ook. Men heeft een avondje heerlijk kunnen ge nieten van toneel zonder enige preten tie. De acteurs en actrices speelden dan in het begin een beetje lusteloos (logisch met zo weinig publiek tegen over je), naderhand inspireerde de reacties uit de zaal hen blijkbaar toch meer en werd het sprankelend. De karakters werden sterk benadrukt, men herkende het schuchtere meisje, de geweldenaar, de verliefde vrijer. De bezetting der rollen vergde een hele waslijst, reden waarom we nie mand individueel naar voren willen halen. Per slot van rekening zongen zij in het openingslied en de finale: ,we zijn een troep komedianten”. Er worden vele producten gemaakt met een beperkte levensduur. Onze huidige economie dwingt ons daartoe. Maar wie zijn wij, dat wij ons zou den moeten laten dwingen? Schaft u zich degelijke goederen aan met een lange levensduur, voorzover die al thans nog verkrijgbaar zijn en gooi geen dingen weg, die nog best te re pareren zouden zijn. De verscheiden heid aan artikelen in ons land is enorm groot. We kunnen te kust en te keur gaan. Maar hoe groot is ei genlijk het aantal artikelen dat van echt goede kwaliteit is? Japan, een in hoge mate geïndustria liseerd land, dat wat dat betreft wel enigszins met Nederland vergelijkbaar Een compliment in het bijzonder is wel op zijn plaats voor de decoront werper, Wim Vesseur; een stuk als „Kabaal in Chioggia” dalt met vaart gebracht moet worden, heeft ook een snelle verandering van plaats en dus van decor nodig. Vesseur is daar in geslaagd door een aantal basisstukken te plaatsen, zoals de trap met balcon, terwijl het zij- en achterdecor eenvou dig door het verschuiven van een gor dijn veranderd werd. „Kabaal in Chioggia” is één van de driehonderd toneelstukken die Carlo Goldoni (1707-1793) heeft geschreven. Hij heeft een aantal ervaringen die hij opdeed als adjunct-rechter in het vis sersplaatsje Chioggia in verwerkt. De mannen zitten op zee, de vrouwen wachten op hun terugkomst en zijn ondertussen aan het kantklossen. Ui teraard wordt er dan gesproken en ge plaagd wat door de jalouzie uitloopt op een ordinaire burenruzie. Slachtof fer daarvan wordt Toffolo, de veer man, de antiheld (een soort Harleki- no uit de Commedia dell’arte, de ver liefde jongeman)- Hij wordt achterna gezeten, men wil hem vermoorden. Alles komt uiteraard op zijn pootjes terecht. In de eerste plaats heeft men bij de N. C. het komedie-karakter van het stuk willen benadrukken en daar is iteurs, welke laatsten de jeugd bege leiden bij hun eerste kennismaking met de zeillsport. Sedert de oprichting in 1966 creëerde de sectie Planologie onder meer de opstelling van adviezen ter bepaling van helt Verbondsstandpunt over de Oosterschelde, de Markerwaard en de Waddenzee, de toekomstige inrich ting en het gebruik van het Gooimeer en het Eemmeer, het Grevelitngenbek- ken, het Haringvliet en de zand- en grind gaten aan de grote rivieren. Met de toeneming van de belangstel ling voor het water als recreatie ob ject is het duidelijk, dat in de toe komst de activiteiten van het Ver bond bepaald niet minder zullen wor den. Veel van de daaraan verbonden werkzaamheden worden verricht door het uitvoerend orgaan van het Ver bond, waarvan de deskundigen als ad viseurs niet slechts aanwezig zijn bij alle bestuurs- sectie- en commissie vergaderingen maar ook in talrijke gevallen het Verbond naar buiten ver tegenwoordigen. Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, opgericht in 1890, is het over koepelend orgaan van de watersportverenigingen in Nederland. Het KNWV heeft volgens de statuten tot doel de bevordering van zeilsport, ijszeilsport en motorbootsport op het gebied van wedstrijd wezen en toerisme. Momenteel zijn er 210 verenigingen direct en circa 47 indirect bij het verbond aangeslo ten maar het aantal leden van deze verenigingen zou volgens de heer Tom Kasemier, bestuursgedelegeerde van het KNWV wel groter kunnen zijn. Sedert 1961 reeds begeleidlt de Zeil wedstrijd Commissie de topzeilers in voornamelijk de Olympische Klassen, waarvan de training sedert 1970 in handen is van de Verbondsitrainer. Zijn taak beperkt zich evenwel niet tot deze groep; hij is ook de cursusleider van het Nationale Trainingscentrum aan boord van het KNWV instrucitie- schip „Prinses Juliana” in Medemblik, van waar uit gedurende praktisch de ao gehele zomer de zeiljeugd uit de ver- j van het water, de geschiktheid en'de 'bediening van kunstwerken, het creë ren van steunpunten voor de water sport, van haven inrichtingen en de be paling van de Verbondsstandpunten ten aanzien van een dreigend vaarbe wijs en toeristenbelasting. „Mi lieu mensen” hebben al jaren en jaren geleden gezegd, dat de voorraad aan grondstoffen niet onuiitputtelijk is. Zij waren echter roependen in de woestijn. Maar hun woorden komen uit, want de olielanden geven thans volmondig toe, dat hun olievoorraad niet onbeperkt is. Aan vele landen wordt reeds minder geleverd, weliswaar uM financiële motieven: minder olie, meer geld. Neder land onder andere neemt echter een uitzonderingspositie in door nagenoeg helemaal geen olie meer te krijgen- Dit heeft evenwel een politieke reden. Eén van de weinige pluspunten misschien wel het enige hier van is ech ter, dat het ons met de neus op de feiten drukt en ons tot nadenken kan stem men en vooral ons de ogen kan doen openen. Maar openen we deze ook? En vooral houden we ze open? Of steken we onze koppen als struisvogels in het woestijnzand? De nieuwe installatie is de meest moderne van de machines die op het moment in bedrijf zijn. Het gevaar te, ’n trommeldroger, is1 gemaakt in de machinefabriek Van den Broek te Driebergen-Rijsenberg in Utrecht. De fabrikant heeft gegarandeerd dat het apparaat medio april bedrijfsklaar zal zijn. De installatie kan ook mais drogen. „De enorme ontwikkeling in het wa tertoerisme, reeds kort na de 2e we reldoorlog aangevangen en gedurende die laatste tien jaren tot volle ont plooiing gekomen, had tot gevolg dat sedert dien door het Verbond uitzon derlijke aandacht wordt besteed aan de belangen behartiging van de water sport bij de inrichting van nieuwe wa- tersportgebieden en bij het zo aantrek kelijk en bruikbaar mogelijk houden van de bestaande vaangebieden,” al dus de heer Kasemier. De Verbonds activiteiten dienaangaande worden voornamelijk voorbereid in de secties Planologie en Toerisme-Recreatie. Het moet voor de acteurs van de Noorder Compagnie dinsdagavond een teleurstelling zijn geweest dat er maar zo weinig mensen belangstelling hadden voor hun visie op en versie van „Kabaal in Chioggia”, een op de oude commedia dell’arte-geënt blijspel van Carlo Goldoni. De thuisblijvers hebben ongelijk gehad. Het trotseren van de elementen had geresulteerd in een (heerlijk avondje uit. Zdenek Kraus, de huisregisseur van de N. C., heeft er een soort musical van gemaakt en dat betekende dat de toch al lichte kost nog gemakkelijker verteerbaar werd. De sectie motorjachten, van oorsprong zich bezighoudend met de wedstrijd sport, verlegde haar taak gedurende de laatste jaren meer naar het mo- torboottoerisme van steeds belangrij- ker wordend aspect in de nationale, maar ook in de internationale water sport. Over de resultaten van het afgelopen droogseizoen toonde-de heer Veldman zich vanaf junari uit tot Wolvega men van extra maatregelen mogelijk ook in de droge weken door te draaien, hetgeen tot gevolg had, dat er 550 ton droog produkt meer werd verwerkt dan vorig jaar. Het werkge bied van de groenvoederdrogerij strekt zich vanaf januari uit tot Wolvega en in Ovt Polder tot Urk. De 350 leden ven 4* vereniging geven een garantie van 5000 ton droog pro- drukt. Denken we ook aan het definitief op raken van de olie in de toekomst? Blijven we ook na de boycot zuinig? Of we willen of niet, het zal wel moe ten. De olie is echter slechts één voor beeld uit vele. Het water een grond stof bij uitstek vervuilt steeds meer en deze vervuiling zal binnenkort een verzadigingsgraad bereiken indien we er niets aan doen. Daarom moet er gezorgd worden, dat het water weer schoon wordt, maar tegelijkertijd moe ten we het leidingwater niet onnodig verspillen. De afgelopen weken heeft u waar schijnlijk wel hét een en ander over de werkgroep Sociaal Cultureel Cen trum gelezen. De geschiedenis van de ze werkgroep laat ik daarom maar achterwege, behalve dan de volgende punten: De werkgroep houdt zich be zig met: Ontmoeting (Kerst-Inn), Ad vies en Informatie, jeugdltoerisme (Sleep-Inn), Kamerbemiddeling. Na een jaar van hard werken was er even tijd voor bezinning en reorgani satie binnen de werkgroep. Als begin van het nieuwe seizoen was een start bijeenkomst georganiseerd, bedoeld als steuntje in de rug voor de mede werkers en voor nieuwkomers de ge legenheid om zich bij de groep aan te stuiten. Op deze avond waren 20 mensen aanwezig, 15 medewerkers en 5 belangstellenden. Hét was een te grote teleurstelling- Juist de mensen die je op zo’n avond verwacht, van de gemeente en van de kerken etc. waren niet aanwezig. Misschien bereiken we u met de nood kreet: „We hebben medewerkers en geld nodig”. Voor alle mensen die in him medemensen geloven en vertrou wen, de gelegenheid om hun gevoe lens in praktijk te brengen of niet? Meer informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat: Kleine Palen 8 Sneek, tel. 05150-4767. Onze bank is de Nederlandse Middenstandsbank te Sneek. Rekening no. 6.783.130-00. U bent als medewerker van harte wel kom, uw gift ook. Met vriendelijke groeten, de Werkgroep Soc. Cult- Cen trum Sneek, Tjerk Adema Het verbond heeft behalve helt be stuur en dagelijks bestuur een aantal funktioneel werkende sekties, samen gesteld uit gespecialiseerde vereni- gingsleden. Die sekties hebben een voornamelijk besituur-adviserende maar soms ook een voor het betuur uitvoerende taak. Zij funktioneren zo wel op het gebied van planologie en toerisme-recreatie als op dat van het zeilwedstrijd-wezen en de motorboot- sport- De jeugdzeilsport heeft even eens een eigen sekitie. Ook zijn er in verscheidene delen van het land regio nale groeperingen van verenigingen onder auspiciën van ’t Verbond in zo genaamde KNWV-werkgroepen ak- tief. was het is, kampt nu al met tekorten welke vermoedelijk van ernstiger aard zijn dan momenteel in ons land. Zo heeft men daar onder andere een zeer groot paplertekort met alle gevolgen vandien. Is dat voor ons geen waar-, schuwing? Als we nu op alle fronten reeds vrij willig zuinig zijn (en dat kan!), dan zal een mogelijke distributie ons straks gemakkelijker vallen. Want die in de nabije of verre toekomst be slist niet uit kunnen blijven. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor olie, maar voor alle grondstoffen. Wü als weldenkende mensen zullen eensgezind en eendrachtig ons moeten inzetten voor een toekomst, waarin het toch nog goed leven is. En daar bij dienen we onze aandacht niet te laten afleiden door zaken welke in vergelijking hiermee van totaal on-< dergeschikt belang zjjn, hoe belang rijk deze op dit moment ook mogen schijnen. Je maintendrai! „Werkgroep Milieuzin” Een. eerste taak van het verbond is de bevordering van het wedstrijd zeilen. Hierin zijn te onderscheiden: het zeilen in de Olympische en ove rige internationale eenheidsklassen, de internationale klassen van zee gaande wedstrijdjachlten, de nationa le eenheidsklassen, de nationale klasen van ronde- en platbodem- j'achten en de internationale klassen van ijszeiljachten. „In dit alles heb ben de sekties - voor elke groep funktioneert er 1 - *n belangrijke taak evenals de desbetreffende Tech nische Commissie, ingesteld om de nodige eenheid in die klassen te ver krijgen en te behouden,” aldus de heer Kasemier. a k I s L Ww

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 21