1 I FOTO VAN DE MAAND J. Heeringa nog op kop SHC-TEAMS WINNEND OVER DE EINDSTREEP Fa. Douma Oost 1 BETTEN BAMI en NASI Is de Sint Sneek echt goed gezind? grensgebied Heerenveen 1 heeft meer kwaliteit tegen tweede team S.D.C. 't HEERLIJK AVONDJE KOMT MET: De zaak voor de betere herenkleding. RONO-programma over Drents-Fries Mar. van Oosten wijst in hoofdklas E. Bruggenkamp persé terug Houdt u van keramiek? Klokincident in 't duel eerste tiental van Schaakclub Sneek met Unitas 2 H. JELSMA VERLIEST VOOR EERSTE MAAL I P. NAGELHOUT ERG VERRASSEND IN KOPGROEP VAN HOOFDKLASSE UITSLAGEN VAN DE SCHAAKCLUB SNEEK PIETERSMA BINNEMA BLOEMEN R AUTOVERHUUR Sneker Damclub INGEZONDEN Damclub „Eensgezindheid” Damclub „De Kroonschijf” DAMCLUB IJ.D.C. DAMMEN KLAVERJASSERS VAN „DE KOETSLANTAARN” EERDEN OUDSTE SPELER I' Pagina 27 NIEUWSBLAD S N E E K E R Donderdag 15 november 1973 in MEE TE NEMEN OM Hes goed was voor de beide de afg. L. van 5- Joh. de Ruiter 79. Waar haalt de Sint al dat moois vandaan? Van v. i—o; 5. B. 10—15; Derde klas: Fijlstra J. 8—12 ■HM STAP EENS BINNEN BIJ BINNEMA mes ren HUSQVARNA ZIG ZAG ook voor vakkundige reparatie. SIKMA - BOLSWARD Telefoon 05157-3153 2437 MUTSEN, PETTEN, HOEDEN, SJAALS, OVERHEMDEN, DASSEN, SOKKEN, ZAKDOEKEN, ONDERGOED, PYAMA’S, KAMERJASSEN, VESTEN, TRUIEN, SPENCERS, TRICOTCOLBERTS, SPORTCOLBERTS, PANTALONS EN RIBBROEKEN, SUEDE JASSEN, LAMA JASSEN, COATS het in ■L. Wier- GROOTZAND 49 Galigastraat 17-19 0—2 1—1 0—2 0—2 1—1 2—0 1—1 1—1 2—0 0—2 ASSURA NTIEK A NTOOR Groene Dijk 6. Sneek. tel 05150 3598 afg. 0—1 1—0 o—i 1—0 1—0 1—0 uit eigen keuken van onze chef-kok vanaf 2.25 bij ZEKER, u kunt zekerheid kopen dooi uw verzekeringen door ons te laten verzorgen. moest zijn koppositie Fijlstra, die verras- komt, nam Sj. Laffra was op halve kracht toch nog te sterk voor A- Attema, terwijl F. Oosterman nog steeds van slag in J. de Hoop zijn meerdere moest erkennen. De Hoop schaarde zich hier door vlak achter de kopgroep. Doordat Schilstra zich uit de compe titie heeft teruggetrokken is de kop groep enigszins gewijzigd. C. van der Brug leidt met 20 uit 12, gevolgd door A. Hoekstra met 138. De derde plaats is voor H. van Goslinga 87, Laffra Staat als vijfde genoteerd 8 8 en Faber sr. met 89 als zesde. Hekkesluiter is De Hoop met 76- Hij heeft dus aansluiting gevonden. Op gemerkt dient nog te worden dat H. van Goslinga wegens ziekte niet ach ter het bord verscheen. Tweede klas: 1. J. Huitinga 510; 2- R. Tichelaar 99; 3. Willem de Jong 68; 4. H. Ouderkerken 78; Zwaagman 56. Programma van 19 november: Hoofdklasse: Th. DijkstraR. Sneek 2Lasker 1 C. Wester—Tj. Wiersma J. Ourensma M. A. C. van der Meulen N. Andriesen—IJ. Brinksma S. v. Scheltinga—K- R. Rienks H. BinnemaA. Wiersma F. AremaD. Miedema P. SikmaJ. Hibma W. PopJ. v. Zandbergen E. Wind—R. Wiersma P. TjoelkerJ. Bom Wiebe Spoelstra 10 Wytze Stand aan kop eerste klas: 1- J. Hee ringa 912; 2. M. Postma 9—11; 3. P. de Boer 10»—11; 4. I. de Boer 810; I 5 J=h. dc Ruiter 1 Donderdag 15 november Sneker Sport hal, Almastraat: 21.00—22.10 Heren Sen. SHC I—SGK I. Singel 82-84-88 - Sneek Verhuur zonder chauffeur aan bedrijven en particulieren Betrouwbare en volledig gecontroleerde wagens Opel’s VW’s - busjes VW bestelwagens BEL 05150 3 8 0 7 Uw auto staat voor u klaar 2e klasse: H. v. KoeveringaJ. Zijl stra; H. CnossenT. Holkema; T. OppewalJ. Haagsma; F. de Jong H. Terschuur; H. HielkemaA. Wit- teman. Derde klas: J. Fijlstra 10-15; 2- I Joh- de Jong 913; 3. P. van Schel- tinga 10—13; 4. Sj. Fijlstra 8—10; 5. H van Brug 910. I In de eerste klas van de Ulster Dam Club kwamen weinig verrassende uitslagen voor. J. Heeringa, die niet in aktie kwam, ligt nog steeds op kop, maar zijn positie wordt steeds meer bedreigd door M. Postma, P. de Boer en IJ- de Boer die hun par tijen maandagavond allen wonnen. T. Dreijer en U. van Wieren hebben in de eerste klas hun vorige week af gebroken partij afgemaakt. Beiden stel den pogingen in het werk de winst bin- Door zijn derde overwinning heeft de butant P. Nagelhout zich voorlopig bij de kopgroep in de hoofdklasse ge voegd. In zijn partij tegen Frans de Vries leek hij aanvankelijk ten onder te zullen gaan, maar De Vries bouw de zijn centrum niet sterk genoeg op- Een meerslag van Nagelhout bete kende de genadeslag voor zijn tegen stander. kwam te staan. De spelers konden de zaak maar moeilijk overzien en toen de tijd bovendien nog een woord je mee begon te spreken, sloeg Ree kers verkeerd en dat kostte hem de kraag. Jonkman kon de volle winst grijpen en hierdoor zakte zijn tegen stander enkele pliaaitsen in heit klasse ment. S. Berkenpas en H. Visser wa ren goed tegen elkaar op'gewassen het geen in een puntenverdeling resul teerde. Stand aan kop: S. Sijsma 108; S. Berkenpas 9—8; Sj. Reekers 86; P. Nagelhout en S. Reekers 87. Onder aan i W. van der Zee 12; De Vries 2—6. Dinsdagavond waren 46 spelers van de nieuwe klaverjasclub „De Koets- lantaam” bijeen voor de tweede wed strijd in dit seizoen. Men speelde vier partijen, waarbij de spelers volledig aan hun trekken kwamen. De strijd had een spannend verloop. Aan het eind van de avond werd de oudste speler, de heer L. Boom senior hulde gebracht. Hij was 89 jaar geworden. Uitslagen: 1. L. Boom sr., 7852 pnt.; 2. R. Heemstra, 7254; 3. T. v. d. Hei, 7076; 4. mevr. E. Nijveen-Udinga, 6716; 5. mevr- Pieters-M., 6688; 6. J. Jongsma, 6681; 7. mevr. M. v. d. Hei, 6501 8. P. Nota 6491; 9. mevr. J. Welles, 6463; 10. L. Boom jr., 6385; 11. R. Peereboom, 6383; 12. Ger. Mul der, 6302. De uitslag van de uitwedstrijd van het eerste tiental van Schaakclub Sneek tegen Unitas II is voorlopig be paald op 4>/2iVz in afwachting van een protest (een klokincident) van C. Westra (Sneek), die overigens in een schaaktechnisch bekeken gewon nen stand staat. KWALITEITSBUFFET REST. VAN DER WAL Telefoon 05150-3863 Her man SpoelstraHerman rsergsma 1 0; Martin v. Groningen—Emyl Wes- terhof 0—1; Wim YkemaPeter v. d. Muizenberg Wiebe Kingma Ids Kingma Vz—Vz; Hein Bos—Sjac- kie Kuiper 01. Uitslag: SDC 2 Heerenveen 1 H. Krot-J. v. d. Wal H- Nauta-Tj. Bos K. Krot-W. Visser G. A. Brouwer-H. Bos P- Jorritsma-J. Krol G. Brouwer-P. Hagen H. Postma-H. Bakker C. de la FertéO. v. d. Wal M. Faber-J. Smit D. Boot-R- Scheper Vanavond zullen het Drents- en Fries programma van de RONO een gezamenlijke rechtstreekse uit zending gewijd zijn aan de Friese stel lingwerven en het aangrenzend gebied in de provincie Drente. In dit pro gramma zullen onder meer ter sprake komen de plannen tot oprichting van een regionale omroep voor dit gebied. Verder zal aandacht worden geschon ken aan de specifieke problemen die dit gebied naar de mening van een aantal inwoners kent. Het program ma is van 18.3019.30 uur te beluis teren via de FM-zenders Irnsum (ka naal 5) en Markelo (kanaal 31) en de middengolf (188,2) meter. Op deze avond is er dus geen Gronings pro gramma. In de hoofdklasse van de christelijke damclub „De Kroonschijf” speelden E. Bruggenkamp en Mar. van Oosten als twee meesters, die echt wel weten wat ze waard zijn. Bruggenkamp bleek evenwel niet bestand tegen het geweld van zijn tegenstander, die de volle winst greep. H. Terpstra en A. Dijkstra, twee voorzichtige spelers, hebben lange tijd geprobeerd of de partij niet meer dan remise op kon leveren. Dit zat er echter niet in. U. Hoogeveen en Th. Dijkstra konden ook niet verder dan een puntenverde ling komen, in tegenstelling tot L. Smid, die R. de Jong in het stof liet bijten. Na de uitslagen van de afgelopen week gespeelde partijen, kan van de hoofdklassers alleen J. Beijert zich nog ongeslagen noemen. Zelf boekte hij een moeizame overwinning tegen A. J. de Vries, terwijl H. Jelsma, na zich tegen M. Martens uit een opslui ting te hebben bevrijd, voor de eerste maal toch aan het kortste eind trok. Ie klasse: T. DreijerH. Ferwerda; K. PuiteJ. de Haan; P. Kroesi Heegsma; P. van ManenJ. sma. Uitslagen van de competitiewedstrijd voor de eerste klas F.S.B. tussen Sneek 2 en Lasker 1. „Bloemen” was het verplichte motief voor de maand oktober en waarvoor twaalf leden van de Amateurfotografenvereniging ,,’t Filter” te Sneek een foto inzonden en tevens 8 dia’s. Een jury gevormd door de zustervereni ging „De Ontspanner” te Bolsward had ook nu weer de beoordeling op zich genomen en kwam tot de volgende uitslag: 1 K. Looper; 2 W. Ekkelboom; 3 J. Koopmans; 4 een onbekende maker (met een roos); 5 Erik Hesmerg. In de dia’s waren de le drie: W. Baanstra, J. Pasma, R. Baanstra. Th. DijkstraR. de Jong; F. DriestMar. v. Oosten; U. HoogeveenH. Terpstra; L. Smid E. Bruggenkamp. nen te halen, maar moesten ten lange leste toch tot remise overeen ko men. P. van Manen kon geen vuist maken tegen J. de Haan, die de winst punten op zijn naam liet schrijven. K. Puite deed erg zijn best tegen U. van Wieren en hij kreeg dan ook loon naar werken. In de tweede klas moest H. Hielke ma zich waar maken tegen H. Cnos sen, maar deze gaf zijn aanvaller geen schijn van kans. J. Haagsma kreeg met moeite F. de Jong op de knieën, terwijl A- Witteman T. Holkema on verbiddelijk naar de ondergang voer- de. het eerste heren se- de Sneker Handbal zondag op bezoek bij Leeuwarden. Beide winnend over de eindstreep hoewel het er bij de da- daarentegen lieten vanaf het be- ginsignaal geen twijfel over de pun tenverdeling bestaan. Na een achterstand van 06, waarbij D. Boot en K. Krot van SDC 2 niet vrij uitgingen, was de ontmoeting met Heerenveen 1 nog erg spannend, toen door knap werk van M- Faber en G. Brouwer de achterstand tot 46 kon worden verkleind. H. Postma kreeg vervolgens nog een kans de stand te nivelleren, toen zijn tegenstander het spoor bijster raakte, maar Postma benutte niet alle mogelijkheden en moest remise toestaan. Toen H. Krot aan het eerste bord tegen J. van der Wal hierna de vlag moest strijken, was het pleit beslist. Vooral aan de hoofdborden beschikte Heerenveen 1 over meer kwaliteit. MJ Postma herstelde zich van de vo rige week geleden nederlaag. J. van der Zee werd het slachtoffer van zijn wraaklust, hoewel deze zijn krachten erg lang kon bewaren. Een nederlaag kon Van der .Zee evenwel toch niet voorkomen. P. de Boer werd twee punten rijker in zijn partij tegen D. Heeringa.. He<t ging weliswaar niet van een leien dakje, maar Heeringa was iets te brutaal, verloor achter elkaar twee schijven en toen was de zaak bekeken. De overmacht van De Boer was te groot. IJ- de Boer steeg in de rangschikking via een zege op H. Boötsma, die nu samen met Van der Zee de rode lantaarn mag dragen. In de tweede klas verkeert H. Ouder kerken in de „winning mood” en dat heeft Th. Fijlstra terdege gemerkt- De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Ouderkerken nu niet bepaald van ge luk gespeend was. D. Ozinga en S. Heeringa moesten hun partij afbre ken, terwijl W. Dijkstra verraste door B. Zwaagman de volle winst af te dwingen- R. Tichelaar en Willem de Jong kwamen remise overeen. Joh. de Jong prijs geven. J- send sterk voor de dag hem over. Hij wees eerst Sj. Fijlstra terug, terwijl hij in een duel met Joh. de Jong tot remise kwam. Sj. Fijlstra verloor bovendien nog van P. van Scheltinga, die zijn derde plaats hier door verstevigde. Sj- Nooitgedagt stuurde Tj. Bijlsma met lege handen naar huis. H. Lansbergen moest opnieuw een nederlaag incasseren. Sj. Reekers pakte de volle winst in het eindspel, toen Lansbergen geen sterke voortzet ting kon vinden. In zijn partij tegen H. Jonkman leek S. Reekers regelrecht op de overwinning af te stevenen, maar het pakte heel anders uit- Toen het eindspel in zicht kwam wist Ree kers een dam te behalen, maar ach teraf bleek dait deze zet hem te duur Vrijdag 9 november, ’s avonds valt er een krant door de brievenbus. Hee, wat is dat nou, de Sneker op vrijdag? Maar nee, een extra editie voor de St. Nicolaasaktie van de Sne ker Zakenlui: De Sint is Sneek goed gezind. Ik denk dat er beter had kun nen staan: De Sint is de Sneker za kenlui goedgezind. Ik schrijf dit stuk met de gedachte deze St. Nicolaas- toestanden eens van de andere kant te bekijken. Ten eerste hoop ik dat het stuk geplaatst wordt, wat hoop ik (met de nodige moeite) zal gebeuren. Ik plaats tenslotte iedere week geen du re advertenties. Ten tweede wordt dit in tegenstelling met die hele grote Sinterklaaskrant vol onzin, een klein onopvallend stukje ergens in het Snee- kei> Nieuwsblad. Ik beschik niet over zoveel financiële middelen, als de Sneker zakenlui, om ’n gehele extra editie uit te geven, met informatie over de andere kant van de St. Ni- colaas aktie, voor het evenwicht. Wat is eigenlijk het St. Nicolaasfeest, wat is de betekenis ervan en de in houd. Vroeger was er een goede man ergens op de wereld, die arme men sen wat opbeurde met wat vriendelij ke woorden en misschien een gift (pre cies weet ik het niet, maar waar schijnlijk is het zo ongeveer geweest). Programma voor zondag 18 novem ber: 10.2011.10 dames jun. B SHC B—Griffioen B 11.10—12.00 Dames Jun. A SHC AGriffioen A; 12.00— 12.50 Jongens Adsp. SHC—Steenwijk; 12.5013.40 Meisjes Dsp. A SHC A Steenwijk A; 13.40—14.50 Heren Sen. SHC II—Steenwijk; 14.50—15.50 Da mes Sen. SHC ISGK; 11.2012.10 Meisjes Pup. Meteoor—SHC Bilgaard Leeuwarden; 12.10—13.10 Dames Sen. Rijkskweek II—SHC II Bilgaard Leeu warden. Na de rust bleef SHC goed door gaan maar Rijkskweek nivelleerde de stand op 55. Opnieuw waren het Tineke en Luci die SHC er bovenop hielpen (5—7). Rijkskweek gaf zich evenwel nog niet gewonnen (6 7), maar Luci consolideerde de voor- - sprong van SHC. Via 7—8 bepaalde Dimphy van der Meeren de einduit- C slag tenslotte op 79 voor SHC. Z i De SHC-dames waren vast van plan de punten mee naar Sneek te nemen, maar in eerste instantie leek het er nog niet op want Rijkskweek stond al vrij snel met 2—0 voor. Dit werd de Sneker dames echter wat te gortig en via Tineke en Luci ter Haar kwam men op 2—2. Tineke ging door tot 23 en bezorgde SHC een voorsprong. Rijkskweek stootte door tot 3—3, maar via Luci en Tineke liepen de gasten verdiend uit tot 35. Wat is het St. Nicolaasfeest nü eigen lijk? Aantrekkelijke tot ’s avonds laat verlichte etalages, koopavonden een St. Nicolaasaktie. Waarom? Mensen maak er een gezellige avond van met veel en grote kado’s voor familie en kennissen. Hoe meer u koopt des te meer kans maakt u op een van die fantastische prijzen uit de loterijaktie. Die grote prijzen zijn ervoor om u er toe te bewegen grote bedragen uit te geven, voor meer loten. Maar mensen heus het komt doodge- woon hierop neer dat u de Sneker za- kenlui meer geld in de zak helpt. Ja, maar de opbrengst is voor een goed doel (echt waar?). Sneek promotion, met andere woorden, Sneker zakenlui promotion. Sneek y wordt „aantrekke lijk” gemaakt om nog meer toeristen te lokken, voor een hogere omzet van de zakenlui in de zomermaanden. We gaan verder. Maar mijn kinderen vin den niks aan een St. Nicolaasfeest, als er geen kado’s zijn, liefst zo groot mo gelijk. Hoe komt dat, zijn ze daar niet in opgevoed? Het gezellig samenzijn, de hele avond zonder t.v. Gezellig praten, luisteren en warme chocola demelk drinken, samen met de kinde ren. Een stukje welzijn binnen het ge zin, want aan de welvaart is en wordt genoeg aandacht besteed. Denk aan Kerstmis, Pasen, vader-, moeder-, dochter-, zoondag, verloven, trouwen het zijn allemaal feesten waar de zakenlui op inspringen, om hun omzet te verhogen. Nog zo erg niet, zij moeten ook hun boterham verdie nen, maar ’t wordt toch wel te gek de laatste tijd. De mensen zijn zover al gebracht door reklame en aanlokke lijke etalages, dat men niets meer aan feesten vindt zonder kado’s. En dat terwijl de kern van al deze gebeurte nissen, de oorsprong en de bedoeling helemaal verwateren, door deze geld verslindende aktiviteiten. Zoals ik in het begin al schreef wil ik de andere kant laten zien, om er wat genuan ceerder tegen aan te kijken. Het is best mogelijk dat u het hele maal niet met me eens bent, en het een ontzettend eenzijdig stuk vindt, maar dan hoop ik dat u dat ook van die extra editie zult zeggen, dat is wat ik tracht te bereiken, dan ben ik al lang tevreden. Bedankt voor de moei te van het lezen, en ik hoop dat u reageert via de krant, of aan mij per soonlijk, wanneer u dat wilt. Ik zal u in ieder geval met alle plezier te rugschrijven. Ik koop een kilo klei voor 1,om kado’s van te maken voor vrienden en kennissen. Veel liefs en plezierige feestdagen toegewenst. P.S. Heeft u er wel eens op gelet hoe snel de etalages omgetoverd zijn als het 5 december is geweest. Iedere dag iedere minuut eerder is winst. Tjerk Adema Offingawier no. 29 (Naschrift redactie: Bij deze Simt Ni colaasaktie verstrekken de aangeslo ten winkeliers bij aankoop van 10, een lot ter waarde van twintig cent. Dat betekent dat de klant, zonder daar iets voor te betalen een korting krijgt van twee procent, die voor re kening komt van de winkelier). E. Wiersma bezorgde koploper in de tweede klas C. van der Brug in een snelle partij verrassend zijn tweede nederlaag. Daar de kracht meting bijzonder snel beslist was, kwamen de spelers overeen deze maar direkt door een tweede te la ten volgen en toen bleek Van der Brug de sterkste. Doordat A. Hoek stra niet in aktie kwam, groeide de voorsprong van de koploper toch nog tot zeven punten. Hoewel Tj- Zijlsltra tegen K. Lijklema aanvankelijk in zijn zetten werd be perkt, had Zijlstra vooraf maatregelen getroffen toen hij in een ketitingstel- linig verzeild dreigde te geraken. Toen Lijklema in een volle Stand aan een combinatie begon, liep dilt slecht voor hem af, waardoor Zijlstra de beide koplopers thans tolt één punt is gena derd- Voorts kregen IJ. Kroes en J. van der Hem, door tegen elkaar re mise te spelen, loon naar werken. De stand aan dc kop is nu: Beijert en Jelsma 10—14, Tj. Zijlstra 10—13. In de tweede klas liep A. Zoethout tegen F. Dijkstra een onverwachte ne derlaag op, terwijl F. Gelrofs tegen H. van Hes goed was voor de beide punten- S. Boot, die het tegen N. Dijk stra in het eindspel met een schijf i minder moest doen hield zijn partij toch nog remise, welke uitslag ook werd bereikt in het treffen tussen H. Haagsma-S- Lageveen. In de derde klas sneuvelde het onge slagen record van J. van der Meulen door toedoen van N. Nota, terwijl E. Brandinga zijn gemiddelde wat opvij zelde door winst op J. Seekles. De SHC-heren gingen nogal vrij snel uit de startblokken. Via Siebe Rien- stra en twee mooie cirkelballen van Rink Kamstra stonden de Snekers al spoedig met 03 voor. Ronald de Ko- ning maakte er 04 van, maar toen sloeg Rijkskweek middels drie treffers terug. SHC bleef echter toch aan de betere kant, want door toedoen van Joop de Jong en Willem Douma liep men uit tot 3—6. Rijkskweek probeer de dichterbij te komen maar Boude- wijn de Ree was in het SHC-doel moeilijk te passeren. De gasten liepen verder uit door middel van Siebe, Rink en Ronald. Rust 6—10. SHC ging na de onderbreking rustig door en via mooie doelpunten van Willem, Joop, Siebe, Ronald en Rienk kon men een ruime 12—22 zege binnenha len. Eerste klas: G. FaberL. J. Maas 01; D. ZwaanG. Wiersma J. WiersmaD. Vergonet 10; Tj. WiersmaL. Albada 01. Promotieklasse: W. WiersmaJ. de Vries 10; W. BinnemaS. de Vries 0—1. Tweede klas: L. BoersmaG. E. v. d. Veen 0—1; H. Wester—L. Albada sr. 1—0; A. Vinju—A. M. Brouwer 1 0; S. Speerstra—H. Walstra 1—0; O. van DijkE. Binnema 10. Jeugdschaak: Wiebe WestraKlaas Spoelstra 10 Wytze v. d. Zee Gretha Knorr 1—0; Jan Groninger— Christina Balt afg.; Martin v. Gro ningenTommie Bergstra 10; Emyl WesterhofWim Ykema 10; II SpoelstraHerman Bergsma Het dames- en nioren team van Club waren Rijkskweek ploegen kwamen aanvankelijk niet op leek. De he-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 29