B WEEKEND diensten 9 I I lepköiensten kiezen KROON I ZALENCENTRUM VAN DER WAL heen X h-e -om de Waterooortetad v/h 'fiere Perennius' i Kleinzand 10, Sneek, tel. 2256 *********»**<«*****%**%*%%*%*%%v**w NfllflARS- BLOEMEN BLOEIEN 00K! RONO-PROGRAMMA VEEMARKT SNEEK Glasschade Contactlenzen ZONDER één STORING Bloemenkenners Muzikale dromen worden werkelijkheid Zangdienst in Chr. Geref. Kerk verzorgen wij uw receptie. koffietafel en diner HOTEL HANENBURG - SNEEK SLIJTERIJ ,/T VAT" J. F. Repko B Zalen voor elke gebeurtenis I BEL: 5923 van Dam; en avond dansen evan- Leeu- WELFARE-DAMES RODE KRUIS VERZORGDEN MIDDAG IN SCHARNEGOUTUM OOGSTDIENST IN BAPTISTENKERK ■■■■■MMS. i llWIiy Pagina 2 S NE E K E R NIEUWSBLAD Donderdag 15 november 1973 10 ZONDAG 18 NOVEMBER 50 10.30 1000 70 30 ds De Luda Bar-Daricing: in de maand no- Voor van Wal” tot zondag uur Se van (me- zowel zon- 05140-2077 Bozum, tel. SBQ fa- uur hoe groot Alleen verkoop: ®il^ de EINDE gun- een was roerend hand T" 2,90, 3,00, 3,15 levend; Kleine biggen 80,—, 125, 20 376 15 600 A. M. Hogerland Wijde Noorderhorne 15, Sneek met een elektronisch orgel van ’t Huis met de Notenbalk. dagmiddag 12 uur en voor de krant donderdag tot uiterlijk dinsdag- GEREF. GEMEENTE Mennozaal, Harinxmakade 21: 14.00 en 19.00 uur dienst net toen Zondag 18 november 18.00-19.00 Sport voor sport Eindredaktie Wim Gerritsen 19.00-20.00 Rono zondagavondconcert Eindredaktie drs. P. J. Huizinga Zaterdag 17 november 18.00-18.30 RONO radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker W ykeinpr ogr amma 19.00-19.30 Groninger programma Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30- 19.45 Lichte muziek Samenstelling Peter Meijwes 19.45-20.00 Sport voor sport Eindredaktie Wim Gerritsen Vrjjdag 16 november 18.00-18.30 RONO radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Sportprogramma 19.00-19.30 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrink 19.30- 19.55 Lichte muziek 19.55-20.00 Vee en vlees Ieder instrument wordt speelklaar af geleverd. Daar heeft u keus uit de merken Viscount, Yamaha. Solina, Eminent, Philieorda. Thomas. Donderdag 22 november Amicitia: 20.00 uur Utfiering Snilt- ser Frysk Toaniel mei „2 x 2 is 2” van middag 12 uur. CHR. GEREF. KERK uur ds A. W. Wubs, 9.30 en 17.00 Zeist TELEFOON 2570 WIJKVERPLEGING BALK, OUDEMIRDUM, WOUDSEND Zuster A. Hengelaar, de lekenbos- ker 22, Oudemirdum, tel. 05147-529 WIJKVERPLEGING BLAUWHUIS, HEEG, NULAND, OUDEGA (W), IJLST EN OMSTREKEN Zuster F. de Jong, Julianasltraait 24, IJlst, tel. 05155-691 DIERENARTSEN BALK, HARICH EN LEMMER P. B. Luiltjens, dierenarts te Lem mer, tel. 05146-1577 Bloemstraat - Telefoon 3066 Woensdag 21 november Amicitia: 20-00 uur Utfiering Sniit- ser Fiysk Toaniel mei „2 x 2 is 2” .-Ai' ARTSEN SIJBRANDABUREN EN BOZUM H. Heins, huisarts te 05152-223 Kaatsland 56 - Tel. 5967 Contactlens-specialist Ged. Pol. - Sneek - Tel. 05150-5292 alleen op afspraak (steeg zon- a.s. Chr. weer I SCHILDER DE VRIES VLUG EN PRECIES OUDE KOEMARKT 53 SNEEK Ook voor uw flfnwMkMtos aaüM «9 Maandag 19 november 18.00-18.30 RONO radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Muzyk en aktualiteiten 19.00-19.30 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrink 19.30- 20.00 Schoolplein arm en u gelijk Kapel St. Antoniiusziekenhuis uur ds J. den Hartog NED- HERV. GEMEENTE Martinikerk: 10.00 uur ds J. H- van Halsema (geref. herv. dienst); 17.00 uur ds J. Lugtigheid Ichthuskerk: 9.30 uur ds J. Lugtig- heid (dienst voor jong en oud); 19.30 uur ds J- H- D. Louwerse -o uur dienst; zondagsschool N- Noorder horne 21, 9.30 uur; woensdag 20-00 Op de dinsdag te Sneek gehouden vee markt werden 2171 dieren aangevoerd, te weten: met wat meer in Portugal ge- straat 24, tel. 7420 ARTSEN BALK, SLOTEN, WYCKEL, WOUDSEND S. Thomas, huisarts te Wyckel, tel. UITVAARTCENTRUM Worp Tjaardastraat 11.3, tel. 5257 BEGRAFENIS- en CREMATIE- VERZORGING J. AE. de Boer, Mamezijlstraat 17, GEREF. KERK Noorderkerk: 9.30 uur ds J. J. Kui per; 17.00 uur ds J. N. Nammensma Oosterkerk: 9.30 uur ds J. N. Nam mensma; 17.00 uur ds J. J. Kuiper Zuiderkerk: 9.30 uur ds J. H. D. Louwerse (herv. geref. dienst); 17.00 uur ds J. H. van Halsema Zalen voor intieme diners, bruiloften, partijen en modeshows. 60 - 80 - 100 - 200 personen. Uitstekende keukens. Leeuwenburg 3-11, tel. 3863 J en theker) SNEEKER KRUISVERENIGING Van vrijdagavond 18.00 uur tot dag 22.00 uur De heer K. Schaap, Waling Dijksitra- Donderdag 15 november Onder de Linden: 20-00 uur bijeen komst Humanistisch Verbond Sneek, spr. Echtpaar Sijbrandij over „Eu thanasie” Amicitia: 20.00 uur film mily” Melk- en kalfkoeien 1700, 1750,—, 1850,—; Slachtkoeien 3,50, 4,00, 4,50 5,00 gesl. gew.; Pinken 750,—, 850,—, 975,—; Nuchtere kalveren 300, 375,—, 380,—, 440,—; Bokken en geiten geen notering; Weide- en slachtschapen 200, 265,—, 4,50, 5,00 gesl.; Weide- en slachtlammeren 140 185,—, 700,— 7,50 gesl.; Varkens en slachtbiggen 2,70, “Z”*. 1-2; i APOTHEKEN Van vrijdagavond 17.00 uur tot maan dagmorgen 800 uur; zondag 11.00 tot 17.00 uur gesloten: K. G. Postma, Oosterdijk 65 vrouw E. H. M- Broek-de Vries, apo- Zaterdag 17 november Muziekschool, Looxmastraat 15.30 uur bijeenkomst J. en M. Sneek Amicitia: 20.00 uur film „The Fa mily”; 22.45 uur film „School voor sex” C. Kan-hal: vanaf 14.30 uur volley balwedstrijden Café Friesland Veemarkt: 19-00 uur Popfestival t.by.v. Sahel-landen eisende gevallen: J. Nauta, Olde Ee 101, tel. 2555 Noodspreekuren zondag: 10.00-10.30, 13.30-14 00 en 17.30-18.00 uur uur Geeuwkade 16, dansen, aan- Opgaven voor deze rubriek voor de krant van maandag tot uiterlijk vrij- derd. Geef me de tijd, jongelui, dan is er gelegenheid mij beter te leren ken- i een redelijk DIERENARTSEN SNEEK EN OUDEGA W. Van zaterdag 13.00 24 00 uur: Tj. Bottema, dierenarts te Sneek, Es- doornlaan 10, tel. 05150-2714 Uitsluitend voor spoedeisende vallen ARTSEN HEEG, NULAND EN IJLST F. Schoenmaker, huisarts te Heeg, tel. 05154-2300 ARTSEN SNEEK Van vrijdag 1800 tot zaterdag 20.00 uur alleen voor spoedeisende geval len: C. J. Overdijk, Stationsstraat 2, tel. 2526 Noodspreekuren: zaterdag 10.00-10.30, 13.30-14.00 en 17.30-18 00 uur Van zaterdag 20.00 uur avond 22.00 uur alleen voor spoed- DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 uur ds M- van der Meulen tel. 6114 ALARMNUMMER Algemeen alarmnummer voor politie als brandweer: 3333 STORINGSDIENST GAS EN WATER SNEEK Tel. 05150-3758 FF F STER GEMEENTE !’s Middags 4 uur dienst in Menno F'~nnszaal, Harinxmakade 21 Pi ADELFIA GEMEENTE Kleinzand 64: zondag 9.30 zondagsschool N- Vrijdag 16 november Onder de Linden: 20.00 uur leden ver gadering IJsklub Sneek Doopsgezinde Kerk: 20.00 uur jubi leumconcert „Morgenrood” o.l.v. Ger rit Abma m.m.v. Fries Kamerorkest o.l.v. Bram Feenstra IJlst: stadhuis: 20.00 uur openbare gadering van de raad Amicitia: 20.00 uur film „The mily” Oosthem: Himsterhüs 20-00 jubileumconcert „Hald Moed” Leeuwen Parkstraat: 8 uur kaart avond Hengelsportveren. „De Vriend schap”. Wat dat betekent? Bel 2279 voor na dere informaties. naar Dord- naar boven, De Welfare-vrijwilligsters van het Ro de Kruis afd. Sneek organiseerden onlangs een feestmiddag voor patiën ten in het gebouw „Elim” in Scharne- goutum. Meer dan 100 patiënten wer den met auto’s en bus gebracht en heb ben genoten van een zeer gevarieerd programma. De Welfare-dames had den een leuk ABC en een zangnummer- tje „Catootje”, verder was er zang van de dames Marchal en Advocaat (geestelijke- en volksliedjes), mevr. Roelfsema declameerde o.a. „Kin- dersproke”, mevr. Elzinga één van de patiënten speelde heel mooi op de piano, kinderen uit Schamegoutum droegen enkele gedichtjes voor en een groep kinderen uit IJsbrechtum dans te. Tussen de "nummers door werd er thee en later een glaasje „fris” ge serveerd met daarbij cake. Óm 5 uur ging iedereen zeer voldaan naar huis nadat ze nog een presentje, gemaakt door de Welfare dames, mee naar huis kregen. Dankzij het vele werk dat door deze dames wordt gedaan is het mogelijk deze belangrijke taak van het Rode Kruis aan veel patiënten afleiding te bezorgen. dicht tegen je moeder. Ik wil het voor haar als een verrassing bewaren. Mij dunkt, dat moeten jullie mij non iedereen het Vrjjdag 23 november Zuiderkerk: 20.00 uur uitvoering Chr. gem. koor „Excelsior” M-A.C. J. C. Visser, ledenvergade ring in Hotel Bonnema, aanvang 8 uur TANDARTSEN SNEEK Zaterdag en zondag van 8.30 tot 9.00 en van 17.00 tot 17-30 uur uitslui tend voor dringende gevallen: J. J. van der Veen, Stationsstraat 32, tel. 3355 GARAGEHOUDERS IN SNEEK Van vrijdagavond 19.00 uur tot maan dagmorgen 700 uur: Automobielbedrijf Prakken, warderweg 2b, tel. 2270 DOKTER J. RUTGERHUIS Consultatiebureau voor geboortenre- tot zondag- DOOPSGEZINDE GEMEENTE IJlst: 9.30 uur ds G. G. Hoekema (H.A.) GEREF. KERK Gaastmeer: 9.30 uur ds D- de Boer, Boxum; 13.45 uur ds D- de Boer (gez. dienst in geref. kerk) Oudega (W.): 9.30 en 13.45 uur ds L. ten Nijenhuis, Amsterdam Ijlst: 9.30 uur drs- J. Vlaardingen- broek, Leeuwarden (voorber. H-A.); 14.00 uur ds J. Vlaardingenbroek Oosthem: 9.30 en 13.45 uur ds W. Wiersma GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS DE VOLLE PINKSTERZEGEN Iedere zondagmorgen 10.00 u. gelie prediking in de Schamestraat, nr. 13 te Sneek. Woensdags bid stond, Jezus noodt u: „Komt tot ’t feest van redding en genezing” LEGER DES HEILS 10.00 u. heiligingssamenkomsit; 11.45 uur zondagsschool openbare lagere school, Kaatsland en Kleinzand 20; 7.30 uur bidstond; 8.00 uur verlos- singssamenkomst o-l.v- kapiteine M. Hogetoom NT"W APOSTOLISCHE KERK Johan Willem Frisostraat 57: 9.30 en 16.00 uur dienst; woensdagavond 20.00 uur dienst JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Kleinzand 77, vrij dag 19.30 uur theocratische school; 20.30 uur dienstvergadering; zondag .15.30 uur openbare lezing; 16.30 uur wachttorenstudie Aanstaande zondagmorgen zal in de baptistenkerk, W- Lodewijkstraat de jaarlijkse oogstdienst worden gehou den. In deze dienst, die om half tien begint zal op bijzondere wijze waar aan ook jongemensen hun aandeel le veren aandacht worden geschonken aan het onderwerp dankbaarheid. In helt kerkgebouw zullen bloemen en fruit verzameld worden. Fruit en bloemen, en ook andere gif- t, worden zaterdagmiddag a.s. tussen 2 en 4 uur graag in ontvangst geno men in De Horn, het jeugdhonk van de baptistengemeenite naast het kerk gebouw in de W- Lodewijkstraat. Ook adressen van chronische zieken, be jaarden, eenzamen enz. kan men inle veren. Het is namelijk de bedoeling dat kinderen en jongemensen na de dienst het ingezamelde fruit en de bloemen aar deze zieken zullen brengen. elke werkdag (behalve op zondag) van 8.30-10-00 uur, Dr. Boumaweg 14, Sneek, tel. 05150-4994, 4594 en 4267 geling en seksualiteitsvragen. afspraken 05150-6461 bellen MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Gezinsverzorging: aanvragen 8.30-10.00 uur, elke werkdag behal ve zaterdag, tel- 05150-2995, 3938, 3631 Hulp aan bejaarden en chronisch zieken: aanvragen van 8.30-10-00 u., elke werkdag, behalve zaterdag. Voor Sneek, Oppenhuizen en IJs brechtum tel. 05150-4267; voor IJlst, Wymbritseradeel en Gaasteriand.tel. 05150-2995 Maatschappelijk werk: Spreekuur op GEREF. KERK Kleinzand 9.30 en 17-00 uur ds C. J. de Ruiter BAPTISTEN GEMEENTE 9.30 en 17.00 uur ds J. vrijdagavond 19.30 uur bidstond ROOMS KATHOLIEKE KERK Diensten om 9.00 en 10.45 urn ’s avonds 19.00 uur; zaterdagavond dienst om 19.00 uur trok ik de dekens van je weg en gaf ik je een pak slaag. Foei, mevrouw Duinstrahoe haal je het in je overigens zo verstandige hoofd om dat woord te gebruiken? Er zijn proteses verkrijgbaar en geen mens zal kunnen zien, wat echt is en wat niet. Ga straks, als ik vertrokken ben, je om draaien en je schamen over wat je ge zegd hebt. Mij zul je na je terugkeer uit het ziekenhuis nog liever zijn, be grepen? Jij en iksamen gaan we iets heerlijks maken van ons leven. Elke nieuwe morgen zal voor ons de ouverture zijn van weer een feestelij ke dag. En ’s nachts zullen we in ei kaars armen liggen en onze liefde tel kens volledig beleven. Morgen breng ik een bos bloemen voor je mee: na- jaarsbloemen. Als je dan alleen bent, ga je die maar eens goed bekijken. Dan weet je, net als ik het weet: najaarsbloemen bloeien ook. En soms nog veel mooier dan alle andere Maandag 19 november Amicitia: 20.00 uur film „The Fa mily” Bar-Dancing De Lichtboei: 20.00 uur Politiek Trefpunt met Hans van Mierlo (D’66) en dr. P. Kruisinga (CHU) een stel fijne kinderen, liefje. We heb ben samen heel prettig met elkaar ge babbeld. Ze noemen me al oom Kees: Karen, Emma, Jannieen Joop...” Ze keek hem aan, terwijl er een paar tranen over haar gelaat druppelden. „En Bettina?” Op luchtige toon antwoordde hij: „Maak jij je maar geen zorgen over Bettina. Zij is anders als de rest en bij haar gaat alles wat langzamer. Op de duur gaat ook zij mij met an dere ogen bekijken. Dit is enkel een kwestie van geduld. We hebben el kaar even goed de waarheid gezegd. Misschien was zulks in dit geval no dig. Maar dat is nu voorbij. Rustig laten betijen, liefje. Neem jij nu maar van mij aan, dat het voor wat Bet tina betreft, wel goed zit.” Ze zaten enige tijd met de armen om elkaar heen. Op een gegeven moment vroeg ze: „Wat doe je nu, als ik ge opereerd ben, Kees?” „Dan ga je lekker hier, in je eigen huis opknappen. Jannie komt zo lang de honneurs waarnemen, dat heeft ze beloofd. Ze zal je verwennen, dat is haar wel toevertrouwd. En ik kom, zo vaak als mijn werk het toelaat. Zo dra je behoorlijk aangesterkt bent, heb ik een verrassing voor je. Kind, we hebben nog een prachtige toekomst voor ons „Maar dandandan zal ik mismaakt zijn, Kees.” Ze begon weer te huilen. Hij wist, dat hij nu radicaal moest zijn. „Het is, dat je ziek bent, anders Op UW dag is UW gezelschap ook direktie/„baas” in óns huis.' Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. Folsigare: 9-30 uur kandidaat A. Dou- ma, Hardegarijp; 13.30 uur ds G. W. Marchal Gaastmeer: 9.30 uur ds J. W. Bruin- sma; 13.45 uur ds D. de Boer (gez. dienst in geref. kerk) Heeg: 9-30 uur ds Y. Schaaf, Gie- kerk; 13.45 uur ds A. Griffioen Jutrijp-Hommerts: 9.30 uur ds L. J. Huisman; 13.30 uur ds K. den Har tog, IJlst Nijland: 9.30 uur ds D. Nijenhuis, Parrega; 13-45 uur ds A. Meijeringh Offingawier: 13.30 uur ds C. J. K. Baas Oppenhuizen: 9.30 uur ds F. A- van Liere; 13.30 uur ds M. Hausmann, Woudsend Oudega (W.): 13-45 uur ds P. Vroeg- indeweij Sandfirden: 9.30 uur ds Y. Schaaf, Giekerk Sijbrandaburen: 9.30 uur ds C. J. K. Baas Woudsend: 9.30 uur ds M. Haus mann; 19.30 uur ds F. A. van Liere, Oppenhuizen TJlsit: 9.30 uur ds Rosendahl, Burg- werd (jeugddienst); 14.00 uur ds J. L. Huisman, Jutrijp-Hommerts IJsbrechtum: 10-00 uur ds dr K. M. Wiltteveen Bar-Dancing De Lichtboei: in de maand november het dans- en show- orkest „The Qarrols” nen.” Daarmee eens. Voor hij weer terugreed recht liep hij nog eens omhelsde de vrouw en zei: „Je hebt komen. We zullen dan beiden een fijne vakantie hebben en zodra hier in Ne derland het voorjaar is aangebroken, keren we terug. Ik, houd dat huisje aan, zodat wij er heen kunnen gaan, wanneer we zin hebben. Mijn zoon zit al enige tijd in mijn bedrijf en hij zal onderhand wel in staat zijn de lei ding geheel over te nemen. In het ui terste geval kan ik altijd nog per vliegtuig binnen enkele uren terug zijn in Nederland. Voorts staat de bunga low eveneens ter jullie beschikking, als iemand plan en zin heeft om zijn va kantie in Portugal door te brengen. Datzelfde geldt ook voor mijn kinde ren. Wat denken jullie van dit plan? Ik meen, dat het voor je moeder een prachtige oplossing zal zijn om rustig te herstellen van haar ziekte.” Van alle kanten kreeg de man bijval. Zelfs Bettina, op wie hij af en toe scherp lette, knikte instemmend. En Karen zei, inwendig getroffen door dit prachtige plan: „Het is in één woord geweldig, meneeroom Kees. U zult er moeder zeker veel plezier mee doen.” „Dan houden we dat voor afgespro ken. Maar één ding, jongelui: mondje Zondag 18 november Amicitia: 14.30 uur film „Pipi Langkous”; 17.00 en 20.00 uur film „The Family” Chr. Geref. Kerk: 20-00 uur zang- dienst nen. Ik dacht, dat dit verzoek is, nietwaar?” Emma greep hem bij drukte die. „Nou, daar hebt aan, oom Kees. Zegmoet u thee?” Hij glimlachte. „Dat sla ik niet af. Ik ben trouwens nog maar enkele uren terug in Nederland. Ik keerde van een Portugese reis terug, ik de brief van jullie moeder op m’n bureau zag. Daarom kom ik nu pas.” „Jeetje, oom Kees, dan zul je ook wel trek hebben, niet?” Emma keek hem verschrikt aan. Jannie sprong gelijk overeind. „Wacht maar, ik maak meteen, iets klaar.” Karen keek de man ontzag aan. „Bent u weest? Ik heb gehoord, dat het zo’n mooi land is, niet?” Nadat hij gegeten had, vertelde hij van zijn reis en belevenissen geduren de de afgelopen dagen. En hij vervolg de: „Terwijl ik vanmiddag hierheen reed, groeide er een plan in me. Por tugal is een bizonder mooi land met een goed klimaat. Ook in de winter. Als jullie moeder geopereerd is en ze is hier een beetje opgeknapt, stappen we in het vliegtuig en gaan naar dat land. Ik heb er zakelijke relaties en via hen zal het me niet moeilijk val len ergens een aardig huisje of bungalowtje te kopen. Daar trekken we dan in en daar, in dat zachte klimaat zal je moeder alle gelegen heid hebben om weer op krachten te Zondag, 18 november a.s. zal ’s avonds om 8 uur in de Chr. Geref. kerk aan het Julianapark weer een zangdienst worden gehouden. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door het koor „De Lofstem” onder leiding van de heer De Vries, de heer Hoekstra, orgel, en de heer Sijbesma, trompet. De meditatie zal worden ge houden door ds. Dol. Iedereen is van harte welkom. uur jeugddienst ADVENTSKERK 10.00 -uur Bijbelstudie; 11.00 uur pre diking, diensten in de bijgebouwen van de Baptistenkerk, Willem Lode wijkstraat 4 NEDERL. HERV. GEMEENTE Westhem: 9.30 uur ds P. Vroeginde- weij Theresiahuis: 11.00 uur ds F. A- van Liere, Oppenhuizen Dinsdag 20 november Amicitia: 20.00 uur film „The Fa mily” Stadhuis: 19.30 uur openbare verga dering van de raad Sneek Zalencentrum Van der Wal Klein zand: 20.00 uur NIVON „De mens en het Midden- Oositen” Sloiten: Stadhuis 20.00 uur openbare vergadering van de raad Stemming: Gebruiks-, slachtvee en pinken: stug en lager; Nuchtere kal veren: stemming alleen zware soort prijshoudend; wol veemarkt: bijna prijshoudend; Varkensmarkt: onver anderd; kleine biggen: onveranderd. vember Deejee Jan Smit Bar-Dancing "t Singeltsje: ieder week end in november (vrijdag, zaterdag en zondag) ,De Stampers” Chr. Jeugd sociëteit „De Fuik” naast Hema) elke zaterdag- en dagavond geopend voor jeugd boven 16 jaar. Zaterdagmiddags kan ieder een die wil een kop koffie halen tij dens of na het boodschappen doen Bar-Dancing „De Sneker Pan” in de maand november het orkest .Reduc tion” Scotch Inn: iedere m.m-v. Gerrit Blauw Jongerencentrum ,De Meerpaal’, Klei ne Palen een ontmoetings-mogelijk- heid voor jongeren, iedere vrijdag van 19.00-24.00 uur en zaterdag van 15.00- 24-00 uur Oosthem: iedere zaterdagmiddag in stuif in het Himsterhüs van 16.30 tot 18.30 uur Trimmen maandag en donderdag in Rijksscholengemeenschap, - Alma- straat en dinsdag en woensdag in de „C. Kan”-sporthal, Noorderhoek IJsbrechtum: Bar Old Vic, iedere vrijdag- en zaterdagavond in novem ber het duo Salvador y Marcel Bar-Dencing-Discathieek „d’Ald Heeg, iedere avond Discobal Leeuwarden: Wetswinkel Westerplan- tage 15, geopend donderdagsavonds van 19.30-21.00 uur Chr. Ouderensoos Jepenhof” Lem merweg en Omstreken elke eerste en derde woensdagmiddag van de maand bijeenkomst in de Lucas Fockens- school hoek Kaatsland - Scherhem- straat. Aanvang 15.00 Dansschool Vergonet, iedere zaterdagavond vang 20.00 uur Fries Scheepvaart Museum Kleinzand: tentoonstelling van Afrikaanse kunst „Met u naar Afrika”, geopend tot 25 november 10.00-12.00 en 13.30-17.00 uur „The Fa ll FEUILLETON Él' n door To Dorssen-v.Loon E Toen kwamen opeens alle anderen naar hem toe. Het was Karen, die haar hand uitstak, welke hij zacht drukte. „Moeder heeft me via de te lefoon al het een en ander over u ver teld. Het is moeders aangelegenheid, niet de onze. Als moeder u graag mag, dan vind ik het best. En zeker onder deze omstandigheden, want we houden allemaal veel van moeder.” Emma keek de man vol ontzag aan. „Moeder kennende, meneer Stallesen, moet u wel van goede huize komen om haar voor u te winnen. Proficiat enneals iedereen oom Kees zegt, noem ik hem ook zo. Van mij mag u, hoor, al ben ik zo’n beetje de verschoppeling geworden.” Hij drukte haar stevig de hand en antwoordde: „Ik maak geen onder scheid, Emma, geen enkele uitgezon-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 2