f ik niet aan geld ETZZ „Als ik schaats, denk <1 i i Vader Abraham op feestavond van Lankhorst I I I i Taktische aanvalsopstelling van Gala Menhir heren bracht zege Waar de mode begint Niet via scholen WELKE „ALLROUND" VERKOOPSTER Aan alle mensen die troep maken Twee slijterijen uit Sneek hebben een wijnprimeur UITSLAGEN VAN DE D.C. IJSBRECHTUM Tenslotte hoefje geen mannequin-maten te hebben om aantrekkelijk te zijn. MB IBW Donderdag 15 november 1973 S N E E K E R NIEUWSBLAD Pagina 33 1' INGEZONDEN BASKETBAL Hiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii INGEZONDEN illlllMMIlll'MIIMI'lffllBIIIM M■■Ml AFD. FOUNDATIONS Grootzand 14 Jappie van Dijk heeft, zoals we in onze maandag-editie al wisten te melden, deze week z’n handtekening gezet onder het WISO-contract. Daarmee is hij toegetreden tot de rijen van de profschaatsers en heeft de rijder uit Balk een periode van tien jaar als succesvol amateur afgesloten. Vrouwenbond NVV Sneek hield zich met milieu verontreiniging bezig ZAKENNIEUWS W |M| JAPPIE’S BESTE VRIENDEN I Zeer elegante vonnbehoudende beha. M de Stijgende vorm etalerend. Een gunsiti- WWUMWWWWUWWVWWMWW d. WWW1HWWMWWWMWWMV45 Telefoon 2335 v. s?;- van dameskleding wil een goede en prettige werkkring hebben bij De dames wonnen zaterdag in Dok- kum in een soepel lopende wedstrijd vrij gemakkelijk van Rebound 2 (24- 65). Met dank voor plaatsing, Werkgroep Bazar Animo Mensen moet u eens om u heen zien, die rotzooi en die rommel eens zien op de straten en in de sloten, dat is toch Milieuverontreiniging dat moet u niet doen anders kunnen wij Friesland toch niet mooi en schoon houden en Friesland is al zo mooi. de volgende adressen: Banning, Johan de Wititstraat 7 Banning, Sytsingawiersterleane 31 Boekema, Scherwolderhemstraat 49 Boonstra, Leeuwarderweg 10 Boonstra, juwelier, Grootzand 63 Brouwer, Suffridusstraat 148 Meijer, Zeilstraat 58 Poiesz, Fred. Hendrikstraat 66 Remeeusis, Olde Ee 29 emsti- Daar- mentale instel- Een aantal dames heeft zich beschik baar gesteld om als centraal adres te kinderen De heren van Gala-Menhir lopen nog steeds goed mee in de kop van de kompetitieranglijst. Door de overwin ning op Sporty-tempeliers is de ach terstand op aanvoerder IJmir-Jokers slechts twee punten. In de aanvang ging de strjjd gelijk op, waarbij beide teams nog al wat kansen lieten liggen. Met name de verdediging van Gala- Menhir maakte fouten, waardoor de Leeuwarders gemakkelijke puntjes kon- Helaas. Er moest snel gezocht worden naar een alternatieve oplossing vooral in verband met het ontvangen der te keningen. Oosterdijk 17-21 Sneek mers als Vrede, De Clown en De ou de muzikant. Als slotattraktie ver scheen Ria Valk ten tonele, die op de haar toevertrouwde manier de zaal veroverde met een aantal prachtige nummers met als slotnummer Moeder wat ben ik bang! J. Oosterbaan 02, Terpstra 20, J. v. Algera 20, J. Het programma voor morgenavond ziet er aldus uit: 19.00 adspiranten Ga la-MenhirRebound; 19.00 heren Gala- Menhir 3Detroit Star 2; 20.30 dames Gala-Menhir 3Detroit Start 2; 20.30 heren Gala Menhir 2Griffioen. ZITTEN BIJ DE WISO- De reserve teams van Gala-Menhir deden het de afgelopen week ook erg goed. Beide teams, zowel het derde als het vierde behaalden hun eerste overwinning. Gala-Menhir 3 wist Spor ty 3 evenwel pas in de verlenging te verslaan. Bjj de rust stond Sporty 3 met minimaal verschil voor: 2122. In de laatste minuten werd door een felle press de eindstand 3535 gefor ceerd. De verlenging bracht tenslotte in een chaotische wedstrijd de over winning (3735). Gala-Menhir 4 won in Oosterwolde van D.I.O. met een groter verschil. Einduitslag hier 24 35. De meisjes hadden het tegen Spor ty weer bijzonder moeilijk. Bij de rust wees het scorebord 215 aan. Na de hervatting werd meer geschoten, maar de dertien punten in deze helft was duidelijk te weinig (1546). den vergaren. In de zesde minuut reeds hadden de Tempeliers een kleine voor sprong weten op te bouwen (1013). Albert v. d. Zwaag en Jaap Boorsma zorgden er echter voor dat de ach terstand omgebogen kon worden naar een voorsprong van 1813. A' Verstelbare stretch schouderbandjes en lycra satin-stitch zijpanden. Maat 65-85. Cups aa-d. In wit en skin, f1640 En als u nu nog meer rotzooi en rom mel in de sloten en op de straten gooien, dan wordt Friesland niet mooi en komen er bijna geen toeristen meer naar het Snekermeer kijken als u die rotzooi en die rommel in de slo ten gooit en dan gaan de vissen en de vogels gauw dood en er komen dan ook veel meer ratten en insekten en dan gaan de vogels gauw dood en dan worden ze oplaats zelzaam de vogels en de vissen in het zoete water en in het zoute water gaan dood. Klas 5 „Groen van Prinstercr”, Eel- tje Halbertsmastraat 7. 0, H. SeffingaL. Terpstra 11, C. JansenA. v. d. Land 2—0, J. v. d. Meer sr.J. Vos Verbaan 02, E. BruinsmaJ. de Boer 20, H. Koop- mansH. Jillings 02, U. AlgeraA. Frederiks 11, J. PostmaJ. v. d. Meer jr. 20, J. KoopmansC. Jan sen 1—1, J. HeinsZoetendaal 11. Vooral V. d. Zwaag was in deze ont moeting geweldig op schot. Kon hij in z’n eerste wedstrijd nog niet goed de maat vinden, nu schoot hij voor de bucket praktisch alles raak. Deson danks lieten de Tempeliers, gerouti neerd als ze zijn, zich niet van hun stuk brengen. Na ruim een kwartier was het verschil opnieuw drie punten: 2421. Gala-Menhir bleef evenwel de voorsprong handhaven, waarbij Berend Schots veel werk verzette in zijn rol van spelverdeler. Via 28—25 in de 17e minuut werd de ruststand bepaald op 32—27. al onder de hoede sitaan van KNSB en de diverse faciliteiten centrale trainingen ge ontwikkeling, al was het alleen maar omdait hij nu internationale er varing kon opdoen- Een bijzonder suc cesvol jaar was voor Jappie 1970. Hij reikte op de nationale kampioenschap pen tot een derde positie, een presta tie van formaat in die dagen. Zaterdagavond hield de personeelsver eniging van Lankhorst Touwfabrieken B. V. weer de jaarlijkse feestavond welke door de direktie werd aange boden, in het Amicitia-theater. Klok slag acht uur kon de voorzitter van de personeelsvereniging de heer M. de Rapper, een volledig bezet theater be groeten en na enkele zakelijke medede lingen het woord geven aan Vader Abraham voor de presentatie van de Vader Abraham Show. De veranderde aanvalsopstelling van Gala-Menhir bracht niet het gewenste resultaat. V. d. Zwaag werd als for ward te weinig in ’t spel betrokken, waardoor zijn positieve inbreng achter wege bleef. In de vijfde minuut ging de voorsprong verloren (37—37). Jaap Boorsma en Berend Schots zorgden op fraaie wijze voor 43—38. Siep Wielinga deed in deze fase van de strijd knap werk. Hij schoot goed en bracht de stand op 5144. In de veertiende mi nuut werd van aanvalsopstelling ver anderd, zodat Albert v. d. Zwaag en Siebren Klein op de kop van de bucket opereerden. Dit gaf de wed strijd een beslissende wending. Gala- Menhir kon doordrukken en de over winning veilig stellen. Via 5952 waren vooral de laatste twee minuten volledig voor Gala-Menhir, waarin nog acht doelpunten worden gescoord. Eindstand 6754. Doelpunten: Albert v. d. Zwaag 14—8, Siep Wielinga 211, Siebren Klein 48, Jaap Boorsma 64, Be rend Schots 42, Peter Postma 2, Si mon Olij 2. Afgelopen nacht om precies 12 uur zijn de eerste vrachtwagens geladen met wijn vertrokken uit Chateau Saint La ger in Zuid Frankrijk om heit resul taat van de jongste druivenoogst bij de slijterijen te bezorgen. Een groep wijnhandelaren uit het Noorden, on der wie vertegenwoordigers van de Sneker slijterijen „De Wijnrank” en ’t ,,’t Vat” zijn gisteravond zes uur van het vliegveld Eelde met een DC-9 naar Zuid-Frankrijk vertrokken om het vertrek van de vrachtwagens een traditie mee te maken. Van morgen om drie uur aanvaarden de wijnhandelaren de terugreis met aan boord van het vliegtuig 4000 flessen Beaujolais en Cotes du Rhone-wijn. De drank werd vanmorgen in alle vroegte in hotel Lauswolt in Beetster- zwaag door de douane ingeklaard en vanaf tien uur vanochtend lag de eer ste wijfi ter verkoop in de beide Sne ker slijterijen. Deze wijnprimeur kan uniek worden genoemd, als men weet dat de slijterijen in bijvoorbeeld Parijs het goedje eerst tegen de avond kun nen verkopen. fungeren. De deelnemende kunnen hun werkstuk dus,nu kwijt op „Eigenlijk ben ik een laatbloeier”, meent Jappie van Dijk. „Normaal ge sproken moet een aankomend toprij- der op veertien-, vijftienjarige leeftijd uitblinken bij z’n club. Hij moet dan de ge nieten, zoals centrale trainingen en dergelijke.” Als oorzaak van diens la te start, stelt Van Dijk: „In Friesland waren er weinig mogelijkheden om te trainen- Verre reizen naar Amster dam of Deventer vormden barrières, waarbij ik het financiële gedeelte al helemaal maar buiten beschouwing laat.” Toen in '65 het ijsstadion Thialf in Heerenveen van de grond kwam, waren die mogelijkheden wèl aanwe zig. Van Dijk greep die kans met bei de handen aan, trainde ’s zomens in tensief bij de „Preamkeskouwers” uit IJlst en toog daarnaast regelmatig naar Soesterberg om daar onder kun dige leiding van Henk Gemser de con ditie nog eens extra bij te schaven. om aan te Rond half twaalf kon de heer De Rapper ’t gezelschap de dank van de gehele zaal overbrengen voor de uit stekende show. Hierna gingen de bezoe kers voor een deel naar de gereed staande busjes om her en der in de provincie thuis gebracht te worden, ’n ander deel ging naar huis terwijl de rest zich naar de foyer spoedde waar nog een gezellig bal gehouden werd met muzikale medewerking van de Brabantse formatie De Torpedo’s. Vorige week kon u in het Sneeker Nieuwsblad lezen dat de stencils met gegevens over de tekenwedstrijd die door de volleybalvereniging Animo wordt georganiseerd in het kader van het Smashfestival, via de scholen zou worden verspreid. Deze mededeling was gebaseerd op de bereidwilligheid van enkele hoofden der scholen, maar bleek toch te voorbarig te zijn- Toen namelijk de officiële weg werd bewan deld, een verzoek naar de vergade ring van hoofden en nestoren, werd er afwijzend beschikt. Van Dijk begon zijn carrière pas op negentienjarige leeftijd. Toen hij zich eenmaal naast cracks als Kees Ver kerk, Ard Schenk en Jan Bols in de vaderlandse kernploeg had gereden, gingen de zaken evenwel van een lei en dakje. Weliswaar ondervond de Fries uiteraard de nodige tegensla gen, maar doordat hij zich wonderwel aanpaste en ontpopte als een sympa thieke „mede”stander, bleven ge inzinkingen hem bespaard, aan is overigens de ling van Van Dijk niet vreemd- La gen Verkerk en Schenk qua populari teit wellicht beter in de markt, de rustige Gaasterlander genoot door zijn sympathieke wijze van optreden, met name bij de noorderlingen een onge kend hoog aanzien. Ook z’n ploeg- makkers en niet in de allerlaatste plaats de kundige trainer Leen Pfrommer himself, hebben er nooit een geheim van gemaakt, dat Jap pie’s persoonlijkheid goed bij hen in de markt lag. Het is misschien ook daarom niet zo vreemd, dat de ambte naar uit Balk besloten heeft zich op nieuw te voegen bij ,het ouwe stel”. Pfrommer is daar uiteraard niet bij en voor hem vindt Van Dijk de huidi ge ontwikkeling wel jammer. ,Ik heb altijd uitstekend met Leen kunnen sa menwerken. Toch toont hij nu tegen over mij geen enkele rancune. Daar ben ik wel blij mee.” H. Seffinga—J. Postma 2—0, J. v. BoerA. v. d. Land 20, H. Koop mansH. Merkies 11, A. de Boer S. Vrieswijk 0—2, J. v. d. Meer jr.— E. Bruinsma-L. d. Meer sr.U. SchotanusS. Vries wijk 20, H. MerkiesA. de Boer 2 Het is Vader Abraham (Pierre Kart- ner) gelukt een show op te bouwen die bij het grote publiek gemakkelijk over komt. Het is een avond pretentieloos amusement waarbij in een bijzonder vlot tempo een groot aantal topartisten voor het voetlicht komt, waarbij steeds als een rode draad Vader Abraham, bijgestaan door zijn goede zonen, Show Ballet en Show Orkest, door het pro gramma liep. Voor de pauze kwam allereerst het 16-jarige Belgische talent Mieke, een zangeresje dat over een uitstekende stem beschikt waarbij vooral het lied Geloof, Hoop en Liefde indruk maakte, voor het voetlicht. Het akkordeon duo De Kermisklanten bracht met een aan tal leuke medlys de zaal in uitsteken de stemming, waarbij men af en toe nog flink in aktie moest komen. Jac ques- Herb, beroemd geworden met met zijn super sentimentele Manuela (wat hij uiteraard deze avond ook zong) bewees vervolgens veel meer te kunnen dan smartlappen zingen, getui ge zijn vertolkingen van Granada en De Toreador. Vader Abraham met zijn zonen brachten er tussen door enkele van hun bekende nummers als Uche, uche, uche, Kinderogen en Zo is heit leven. Voor het lied Zou het erg zijn lieve opa kreeg Vader Abraham as sistentie vain een drietal dames uit de zaal, die bij hem op de knie zittend dit liedje vertolkten. Na de pauze, waarin de aanwezigen een kopje koffie kregen aangeboden, traden allereerst Vader Abraham en Mieke gezamenlijk op met het liedje Wat een prachtige dag, terwijl Vader Abraham als solist het alom bekende Bedankt lieve ouders vertolkte. Trom- petist Marty bracht vervolgens een leu ke act met onder meer O mein Papa en When the Saints. Nederlands top- zanger Ben Cramer veroverde hierna de harten van de dames in de zaal met een selektie van zijn suksesnum- Vorige week donderdag heeft de Sne ker afdeling van de vrouwenbond NW haar maandelijkse ledenverga dering in „De Koets] antaam” gehou den. De voorzitster, mevrouw Tuiinstra, kon 25 dames welkom heten. Met mevrouw Zwanepol hielden de leden zich bezig met het nijpende probleem van de milieuverontreiniging- Me vrouw Zwanepol zei dat heit nodig was dat een ieder er aan moet meewerken de toestand zo leefbaar mogelijk te houden. Een doelmatig gebruik van het leidingwater en heit toepassen van wasmiddelen met een minimum aan fosfaten zijn eerste vereisten- Om de luchtverontreiniging zoveel mogelijk in de hand te houden is een gericht gebruik van de auto noodzakelijk. Lo pen of fietsen is trouwens veel gezon der. Na de pauze vertoonde mevrouw Zwanepol nog een aantal dia’s. Het daarop volgend seizoen werd de Fries evenwel naar het tweede plan verwezen. Hierbij moet overigens wel aangetekend worden, dat Van Dyk tij dens die strijd- Vrouwe Fortuna be paald tegen zich had. Ronnie Nooit- gedagt, z’n naaste belager, moest na dat Van Dijk op de laatste afstand, de tien kilometer, een bijzonder scherpe tjjd had gezet, deze minstens scherper stellen, wilde hij de Fries in het algemeen klassement voorbij stre ven. Nooitgedagt reed als nooit tevo ren en het huzarenstukje, waaraan de insiders vooraf nauwelijks hadden dur ven denken, slaagde. Op twee-tiende seconde legde Van Dijk het loodje. Reden voor veel mensen nemen, dat de blonde noorderling op zijn retour moest zjjn. Van Dijk zou Van Dijk evenwel niet zijn, als hij de ze aantijging zonder meer naast zich neer zou hebben gelegd. Opnieuw ging hij er fris tegenaan en het resul taat viel het volgend schaatsseizoen reeds te bespeuren: een fraaie vijfde plaats. Het vorig jaar sloeg Jappie alles door Nederlands kampioen te worden. Bij de amateurs, want inmid dels waren de grote kanonnen overge stapt naar de proforganisatie, de ISSL. Binnen een jaar zou deze „fir ma” evenwel ter ziele gaan. Ondes kundigheid vormde de oorzaak. Stand: J. Oosterbaan 1224, E. Bruin sma 1221, J. Schotanus 1320, J. v. d. Meer sr. 1318, S. Vrieswijk 1218, H. Jillings 1217, J. de Boer 1116, J. v. d. Meer jr. 1315, L. Terpstra 13—15, J. Postma 14—14, M. Seffinga H13, M. Merkies 1313, A. de Boer 1211, C. Jansen 1310, A. Triederiks 108, H- Meesters 117, U. Algera 137, Zoetendal 116, J. Heins 116, H. Koopmans 134, A. v. d. Land 101, J. Kuipers 80. KERNPLOEG Na one jaar reed hij zien m ae Kern ploeg. Acnaereenvowgeiis naaaen ae ii.ram.ers jxiaas visser aeen v. o. rserg en riiummer nem unuer nun noeae. De eerste wenceujKe prestatie lev er ne mj in 1906, toen mj na een moor dende concurrentie van mannen als Arie Eriks en Te Winkel, op de Ne derlandse kampioenschappen een der tiende plaats bezeitte. Dat Jappie van Dijk geen eendagsvlieg was, bewees hij het jaar daarop. Een negende plaats was voor hem weggelegd, een De nieuwe stichting, de WISO, lijkt meer toekomst te hebben- Jappie’s manager, Gaasterlands gemeente secretaris, de heer K. A. de Groot daarover: „De begroting die de orga nisatoren zich hebben gesteld, stoelt naast sponsoring, televisierechten en reklameopbrengsten, op minimaal twee goed bezochte wedstrijden a la De Uithof. Reeds dan zijn de finan ciën rond te noemen. Kijk, je moet niet vergeten, dat de WISO een stichting is. Een voordeel voor de initiatiefnemers is, dat men niet fail liet verklaard kan worden, maar óók dat zij niet op pure winst uit zijn”. Hoe één en ander zich in de toe komst zal gaan ontwikkelen, staat zowel Van Dijk als De Groot nu nog niet helemaal duidelijk voor ogen. Gehoopt wordt wel, dat de mentali teit van het Nederlandse volk ten aanzien van de profs op een hoger plan zal komen. Zo zegt een ont spannen Van Dijk: „Vorig jaar za gen veel mensen de profrijders als geldwolven. Dat bestrijd ik. Reken er op, dat wanneer ik op de schaats sta, ik zeker niet aan geld denk.” f T

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 33