wij hebben een eksklusieve kollektie geboortekaartjes singel 11-17 l sneek telefoon 05150-4233 mcubcl/pcciaalzaak tel.O5l5O-3493 i u i kschool keuze uit meer dan 100 modellen I wordt een creatief centrum i 1V.' Kosten verbouw bedrogen f 750.000,- Vanaf vanmorgen 10 uur verkopen wij als eerste BEAUJLAIS PRIMEUR 1973 f 5,95 per fles COTES DU RHONE PRIMEUR 1973 f 4,95 per fles y SLIJTERIJ ,/T VAT" SLIJTERIJ „DE WIJNRANK" Vuilweer commissie strenger optreden degelijke constructie sublieme kwaliteit BURGERLIJKE STAKD VAN GAASTERLAND MEUBELS KLASSIEK EN MODERN T- ■WIMHBllffllIlBIIIIBIIIIIBIIIBIM V.S.B. der skütsjes: ülilillllliHIiillir' fiilllffl ■IIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB iiffliiiiiniiiiiiyiiiiiiiiiiim SNEEK 9. 3 S E.. KAATSLAND 56 WSZ benut voetballoze periode op speelse wijze MM KLEINZAND 94 - SNEEK WllllIllUIBIBIBBlIISIIIIVnillllllH 1 iBlIBffllIlllllllilillillBIfflBiiiBOBillllBllllllllilB I 4 naast het sneeker nieuwsblad ■I ■KkB Maandag 12 november 1973 NIEUWSBLAD S N E E KER Pagina 34 dl en te 4 I f. J LO Per speciale charter-vlucht is deze primeur mogelijk geworden. Beaujolais Primeur 1973 Het tijdstip is thans gekomen, aldus b. en w. waarop besloten kan worden tot de verbouw van de voormalige Bol werkschool. Met betrekking tot de financiële kant van deze zaak delen b. en w. nog me de, dat de op de gemeente drukkende kapitaallasten volledig zullen worden gedekt door de in rekening te bren gen huur- In de jaarlijkse exploitatie lasten van de Stichting Open Jeugd werk Sneek wordt door rijk en ge meente elk voor plm. 45 pet. gesub sidieerd. hdoevendans b.v. Het ligt in het voornemen het ge bouw, zodra het is verbouwd, aan de Stichting Open Jeugdwerk Sneek te verhuren. Uitgaande van ’n afschrij vingstermijn van 20 jaar voor het ge bouw kan de voorlopige huurprijs op 85.000,worden becijferd. A In aan de raad uitgebrachte nota inzake de accommodatie voor culturele doelein den op 2 augustus 1973 merkten b. en w. van Sneek op, dat de raad in zijn ver gadering van 16 mei 1972 in beginsel besloot het voormalige schoolgebouw aan de Kerkgracht te bestemmen tot creatief centrum en het college daarbij machtiging verleende het zgn. Bolwerkproject verder, in samenwerking met de tot Stichting Sociaal Cultureel Centrum Sneek om te vormen Stichting Open Jeugdwerk Sneek, uit te werken. Nadat het aanvankelijk voor de ver bouwing van de voormalige Bolwerkschool ontworpen' plan vanwege de te ruime opzet door de rijksinstantie was afgewezen is in overleg met de rjjks- inspectie Sneek en het gemeentebestuur door het bestuur van de Stichting Open Jeugdwerk een nieuw vereenvoudigd plan gemaakt, waarbij voor lopig praktisch alleen de begane grond wordt benut en het gebouw het ka rakter van school geheel wordt ontnomen. In dit plan zijn opgenomen een en tree aan de pleinzijde met hal, waarin eventueel een balie met kassa en kiosk kunnen worden geplaatst en die voorts de nodige garderoberuimte bevat en een jongerencafé met keuken, opdien-ruimte en berging. ZIAGEL 19-/HEEK De totale stichltingskosten zullen naar raming 740.000,bedragen, terwijl de kosten van inrichting van het gebouw waarvoor de Stichting Open Jeugdwerk Sneek zelf zal zorg dragen op 70.000,worden ge raamd. De stichting heeft het ge meentebestuur verzocht zich garant te willen stellen voor de betaling van rente en aflossing van een voor de financiering van de kosten van inrichting aan te game geldlening. De WZS selektie heeft de voetballoze laatste weken aangegrepen om de res pectievelijke eega’s nu ook eens tegen elkaar in het strijdperk te laten aan treden. Besloten werd in restaurant „Leeuwen” aan de Parkstraat te Sneek een spelavond te organiseren. Aldus ge schiedde. Eerste elftalspeler Leo Poiesz, een presentator van allure, die bijgestaan werd door „medewerkster” Hendrika Poiesz, praatte de diverse spelen op een vlotte wijze aaneen. Uit eindelijk werden de verschillende prij zen als volgt verdeeld: Dit café kan in die hal worden voort gezet. Een aantal lokalen aan de plein zijde zal tot één grote ruimte worden herschapen en dan kunnen worden ge bruikt als tentoonstelltogsruimte, ont moetingsruimte of b-v. voor handen arbeid. Aan de van het schoolplein af gekeerde zijde van het gebouw zal een ruimte worden gecreëerd voor verschillende aktiviteiiten. Aan deze zijde van het gebouw is ook een gro te zaal gepland, die voor allerlei akti- viteiiten (toneel, muziek, enz.) dienst zal kunnen doen- Voorts zal aan de pleinzijde een verdieping worden in gebouwd, waarin nog eens een twee tal ruimten zullen worden opgenomen, die voor allerlei aktiviteiten kunnen worden benut. Tenslotte omvat het plan naast nog een donkere kamer verschillende dienstruimten, zoals c.v. kelder, toiletten, kantoorruim te en een vertrek voor de projektli- der, terwijl op het plein een kinder speelplaats, een terras ën een rijwiel- berging zullen word eningericht. I I s De vuilweer commissie moet strenger optreden vindt de Vereniging voor Schippers en Bemanningsleden van de Friese skütsjes. Men is van mening dat de uiteindelyke beslissing niet aan de schippers moet worden over gelaten. De Sintrale Kommisje Sküt- sjesilen zal aangaande deze zaak een voorstel van de V.S.B., die op 22 de cember in Hotel Hanenburg in Sneek vergadert, ontvangen. Door de rijksinspektie jeugdzaken en volksontwikkelingswerk van het Minis terie van CRM is medegedeeld, dat de inspektie positief staat tegenover het thans ontworpen bouwplan en dat aan de minister zal worden geadviseerd: a. goedkeuring te verlenen aan het plan tot verbouw van de voormalige Bolwerkschool tot creatief centrum; b. goedkeuring te verlenen aan de be cijferde voorlopige huurprijs voor het gebouw; c. toestemming te verlenen voor de be noeming van een derde beroepskracht met ingang van de datum waarop de realisering van het bouwplan ter hand wordt genomen; d. toe te stemmen in een onderzoek naar de wenselijkheid van een vierde beroepskracht nadat het „Bolwerkpro- jekt” in gebruik is genomen; e. het geheel op te nemen in de sub sidiestroom (Rijkssubsidieregeling Jeugd- en Jongerenwerk). - w 1. mevr. S. v. Almkerk-Daalmeijer, 2. mevr. J. de Brock-Jillings 3. mevr. D. Harder-Volkers; mevr. D. de E. Ligthart- Poiesz-Doedel 8. J. van 7 t.e.m. 14 november 1973 Geboren: Nieske dv H. Stegenga J. L. Jongstra te Wijckel. Ondertrouwd: Otto de Jong te Balk en Tietje Boonstra te Jutrijp. Gehuwd: Siemen Jacob de Jong Balk en Johanna Geertruida Alber- tha de-Lange te Bakhuizen. Overleden: geen. Harder-Volkers; Jong-Kooistra; 5. mevr. Slippens; 6. mevr. R. 7. mevr. E. Dijkstra-Bloemsma; mevr. M. Poiesz-Flobbe 9. mevr. Silvius-v. d. Wal. Ook zullen de schippers en de be manningsleden kontakt met de SKS opnemen over het ontruimen van de Folkertssloot tijdens de wedstrijden. Hoewel men dit vorig jaar ook was overeengekomen, lag het water nog vol met luxe- en andere vaartuigen. „Wij zijn bedonderd”, zo schrijft het bestuur van de V.S.B. aan de leden. Op de vergadering zal men voorts pra ten over het vletsjesilen (neemt dit ook te grote vormen aan?) en over de diefstal van wedstrijdboeien. De S.K.S. is vorig jaar 110 merktekens kwijtgeraakt!

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 34