LANGS BE WEG Sneker clubs Verminderde olie-toevoer niet invloed op de invoer plasticzak plaatsen reclameborden Fa. Domna Oost N.F.C.M. eert oud-gedienden van het jarige „Hald Moed" KRAAK 'M VIA OVERWINNING OP DIK '47 UIT DE ZORGEN YOSHIDA NEDERLAND B.V. MAGAZIJNBEDIENDE of Aanleg diepriolering veemarktterrein Sneek Grote kollektie DAMESHOEDEN Bloemenkenners kiezen KBOOM wi TAFELTENNIS ■llllllBllllllllfflIlllIN OP VRAGEN RAADSLID .ffllIllllllBIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIffl ■■■IIIIMIIIIIIIIIIMIM BB in aktie tijdens beperkte dijkbewaking langs Friese kust SCHUTJASCLUB „DE VRIENDSCHAP” HIELD TWEEDE WEDSTRIJD RUNDERMARKT SNEEK KRIJGT OVERKAPPING Groene Dijk 6, Sneek, tel. 05150-3598 ’u: fik*.,.- i. f.-5> Donderdag 15 november 1973 S N E E K E R NIEUWSBLAD Pagina 35 schrijven uitgegaan Wilt u nadere inlichtingen? „De van van Assen Bij de middenbrug, Grootzand 39 Sneek Bontmutsen, echt en imitatie Modieuze Angora baretten Franse flecet baretten Gebreide fantasie mutsen Sjaals en handschoenen ZEKER, u kunt zekerheid kopen door uw verzekeringen door ons te laten verzorgen. en niet Delft. Uit de ontvangen inlichtingen is gebleken, dat de grondstof voor het vervaardigen van plastic gewonnen kan worden uit aardolie, aardgas of steen kool. Voor de produktie van plastic- zakken is men in hoofdzaak aangewe zen op aardolie. Bloemstraat - Telefoon 3066 en D. sen de en ge- ASSURANTIEKANTOOR I Vraagt u naar de personeelsafdeling van YOSHIDA (NEDERLAND) B.V. Einsteinstraat 5, Sneek Telefoon 05150-6015 Enkele speeltuinterreintjes in de Lem- merwegwijken krijgen er binnen kort enkele indrukwekkende speel- werktuigen bij. Nou speelwerktui- gen? Het zijn namelijk rioolpijpen van zes meter lang met een door snee van iVz meter. Het zijn kolos sale buizen, die afgekeurd zijn bij de aanleg van het diepriool in de Westhemstraat. Gewicht van speel- werktuigjes is zes ton. Leerlingen van Detailhandelsvakschool zullen de bui zen van vrolijke kleuren voorzien. Zoals bekend is op 10 oktober 1973 in het openbaar aanbesteed de aanleg van een deel van de centrale riolering, namelijk ’t bouwkundig en civieltech nische gedeelte van het rioolgemaal bij de Geeuw- De laagste inschrijver was de Waterbouw- en bouwkundige werken Petten B. V. te Schoorldam voor 689.660, ge- ver- naar een te snel en 21— Brouwer hielp Kraak’m opnieuw aan een voorsprong door van Pool te win nen. Voor het zover was, had ook hij zich één game verslikt in deze toch bepaald niet sterke speler (1521, 21 13 en 1421). De partij tussen de ver dedigers Ritzema en Schaap groeide uit tot dé partij van de middag. Na dat beide spelen één (zeer langdurige) game hadden gewonnen (1821 en 22 20), werd in de derde game een 14- g voorsprong voor Ritzema door Schaap teniet gedaan, doordat hij op dat mqment op de juiste wijze over schakelde op de aanval. Zaterdag wordt in hotel Friesland aan de Veemarkt een popfestival gehou den ten bate van de hongerigen in de Sahel-landen. Met de Sahellan- den worden bedoeld Tsaad, Maureta- nië, Niger, Ethiopië en andere on der de Sahara liggende Afrikaanse landen. Er treden op dit Popfestival acht groepen op. Entree is een rjjks- daalder, muziekfeest begint om ze ven uur en duurt tot omstreeks één uur. stelt de raad dan ook voor de aanleg van deze diepriolering op de veemarkt op te dragen aan Petten B- V. In de vergadering van dinsdag a.s. zal de raad over dit voorstel moet enbeslisen. Het college is voorts van mening dat het niet onmogelijk is het huidige sy steem te handhaven. Maar in ver band met de voordelen, die het invoe ren van de plasticzak biedt, is het niet verantwoord aan het bestaande systeem vast te houden. B- en w. wij zen in dit verband nog op de vermin dering van het aantal rij-uren, die het gevolg is van het invoeren van het nieuwe systeem. Ook dit is een bij drage in het algemene streven naar energiebesparing. te Sneek, dochterbedrijf van een Japans concern op het gebied van ritssluitingen, zoekt voor het magazijn een Tot zijn taak zal behoren: i n pakwerkzaam heden laden en lossen van goederen bewaking van de stellingen Leeftijd 20 tot 25 jaar. Petten B.V. is daarnaast bereid, aan sluitend op dit werk, ongeveer 200 me ter diepriolering aan te leggen op de veemarkt voor een bedrag van 210.340,De raming voor dit werk (deelobject vier) bedraagt 230.000, (eveneens exclusief omzetbelasting). In dinsdagavond te houden vergade ring van de raad van Sneek zal het nieuw-benoemde raadslid J. IJt- sma (GCP) worden beëdigd. Boven dien zullen de geloofsbrieven van de heer G. Oppewal (ook GCP) moeten worden onderzocht, die dan weer in een volgende vergadering beëdigd zal worden. Intussen telt de agenda voor de komende raadsvergadering maar liefst 36 punten. In „It Njjslan”, doarpskrante van Nij- land vertelt S. ten H.(oeve) bijzon der interessante dingen over een be schermd dorpsgezicht. Het is name lijk niet onmogelijk dat de kom van Nijland tot beschermd dorpsgezicht zal worden verklaard. Ten Hoeve geeft hierover een bijzonder duidelij ke explicatie. B. en w. hebben echter nadere infor maties ingewonnen bij het TNO te In ons blad van vorige week donder dag plaatsten wij vragen van het raadslid mevrouw E. A. M. Lampe- de Vries over het invoeren van de plasticzak voor het ophalen van huis vuil, zulks in verband met de ontsta ne moeilijkheden met betrekking tot de olievoorziening. Zij vroeg onder meer ook of het niet mogelijk is de „emmers” te handhaven. Zij acht dit beter dan per 1 januari 1974 de zoge naamde plasticvuilniszak in te voeren. Zij sprak voorts in die vragen een werkelijke energiecrisis. Kraak’m heeftafgelopen zaterdag de voor de bezetting van de onderste plaats in de promotie-hoofdklasse be langrijke uitwedstrijd tegen DIK’47 uit Paterswolde met 28 gewonnen. Door dit resultaat zijn de Snekers van de- gradatiezorgen bevrijd. Dit omdat in verband met de nieuwe klasse-inde- ling, m.i.v. de tweede helft, slechts één ploeg degradeert. Dat de over winning niet zonder slag of stoot tot stand kwam, blijkt wel uit het feit, dat maar liefst zes partijen in drie games moesten worden beslist, terwijl de gehele wedstrijd ruim drie-en-een- half uur in beslag nam. Zaterdag speelt Kraak’m ’s middags om drie uur op de zolder boven de gymnastiekzaal aan de Westersingel. Tegenstander is Assen. Bij de foto: men is voortdurend bezig met het herstraten en verbeteringen van wegen. Niet alleen in Sneek, maar ook elders. Op de foto een beeld van de Leeuwarderweg, tegen over de Boeierstraat, waar recon structing van de rijweg plaatsvindt. Het trottoir wordt smaller, er komt een invoegstrook, de straat wordt iets breder. Allemaal ten behoeve van een doeltreffende verkeersdoor- stroming. Op de achtergrond de hui zen aan de Jachthavenstraat. Burgemeester en wethouders Sneek hebben intussen die vragen be antwoord. Het college is inderdaad van mening dat er een energiecrisis is. „Uiteraard behoort het mede tot de verantwoordelijkheden van de gemeen tebesturen er aan mede te werken de gevolgen van een dergelijke crisis zo beperkt mogelijk te houden.” „Het is echter de vraag,” aldus het college, „of het juist is een zo rechtstreeks verband te leggen tussen deze crisis en de voorgenomen maatregel om per 1 januari 1974 het huisvuil via plas tic wegwerpverpakkingen te verzame len.” Buurtvereniging Lemmerwegwijk- west organiseert samen met de Stichting Open Bejaardenwerk op dinsdag 4 december een Sinterklaas avond voor bejaarden. Er zijn reeds vierhonderd aanmeldingen van be jaarden, die toneelstuk willen zien. Er kunnen nog enkele mensen bjj. Graag opgave voor 20 november bij Stichting Open Bejaardenwerk in de Kruizebroederstraat nr. 36. Er zal binnenkort weer een Informa- tieboek over Sneek verschijnen, een uitgave van de Vereniging van Snee- ker Zakenlieden. Verschillende ver gingen en instanties zijn reeds aan geschreven om gegevens te verstrek ken. Ook verenigingen, die eventueel geen „invulformulier” hebben ont vangen, worden verzocht opgave te doen, opdat het boek zo volledig mo gelijk wordt. Juiste opgave wordt verzocht van naam en adres van voorzitter en secretaris. En wèl een postzegel plakken. Adres waar gege vens worden verwacht is J. F. Rep- ko, secretaris Vereniging van Snee- ker Zakenlieden, Postbus 47 in Sneek. In het kader van de energiebesparing zullen de Sneker zakenlieden matig heid betrachten wat betreft de feest verlichting in de komende Sinter klaasperiode. De feestverlichting zal alleen branden in winkelstraten op de koopavonden, die van woensdag 28 november tot en met dinsdag 4 december zijn. Normaal is, dat de verlichting zo’n veertien dagen brandt. Negen uur gaan de „lichten” uit, vorige jaren was het tien uur. 't Is al net zo met de straatverlich ting. Vele hebben maandag even op gekeken dat straatlantaarns ’s avonds om elf uur gedoofd werden, een uur vroeger dus. Maar ook dat went wel, dachten wij. De heren R. Landman (midden) en S. de Jong (rechts), respectievelijk voor zitter en commissaris van het 50 jaar oude fanfarekorps „Hald Moed” te Oosthem, zijn gisteravond tijdens de jubileumviering in het dorpshuis „It Him- stehüs” onderscheiden met de gouden speld met oorkonde van de Nederlandse federatie van Christelijke Muziekbonden. Aan de heren J. Osinga, P. Hemstra, Tj. de Boer en B. Gras werd een zilveren onderscheiding toegekend. De ver sierselen werden hen namens de N.F.C.M. opgespeld door de heer F. Zwager uit Leeuwarden. Deze merkte op dat een dorp zonder korps overeenkomt met een kerk zonder toren. Hij waarschuwde tegen een samen gaan met andere korpsen, want de praktijk heeft uitgewezen dat het aantal leden dan zakt. „Ik raad jullie aan, trek jeugd aan, maar doe er ook wat voor. Dan blijft „Hdld Moed” bestaan”. Namens het gemeentebestuur bood burgemeester B. W. Cazemier naast de felicitaties van het college, een couvert je aan. De feeste lijkheden gisteravond werden druk bezocht, de zaal zat nagenoeg geheel vol. B- en w. van Sneek achten het niet waarschijnlijk, dat een openbare aanbesteding voor dit werk een beter resultaat zal opleveren, om dat de aannemer met het materiaal reeds ter plaatse zal zijn. Het college Bij de Snekers bleven D. Schaap N. Draaisma ongeslagen, terwijl Brouwer tweemaal tot winst kwam. Laatstgenoemde verloor van A. Ritze ma in de eerste partij van de wed strijd, hoewel het daar aanvankelijk helemaal niet naar uitzag. Na twee games (1021 en 2112) had Brouwer in de derde game lange tijd een voorsprong maar de geroutineerde 47- jarige Ritzema kwam daarop beter in zijn ritme en won op het nipper tje: 2119. N. Draaisma verspeelde vervolgens de tweede game onnodig tegen D. Pool, maar won desondanks met ruim verschil: 1021, 2119 en 821. W. Pietersma verkeek zich voortdurend op het „anti-topspin”-ef- fekt van een sterk spelende D. Schaap (1521 en 1221). Ritzema en Pool brachten de stand evenwel opnieuw in evenwicht door het niet op elkaar in gespeelde duo Schaap-Draaisma kans loos te laten: 2115 en 2112. Toen gemeentewerken van Sneek een uitvoegstrook aan de Leeuwarder weg moest reconstrueren, stonden er twee bomen in de weg. Die bepaald niet kleine bomen zijn verplaatst en staan nu op het terrein van de voor malige Normandia zuivelfabriek. Dat is een kwestie van bewaren van bomen, maar intussen wordt gehoopt, dat de bomen in het volgende voor jaar wel weer bladeren zullen krij gen. De overige uitslagen: Blauw Wit 4—6, De Veluwe 2Jo- zo 82. Na zeven wedstrijden is de stand als volgt: De Veluwe 2 714; Blauw Wit 7 11; Assen 76; Kraak ’m 76; Jo- zo 7—4 DIK’47 7—1. De veemarktcommissie kan zich met het plan verenigen en het college stelt de raad dan ook voor een crediet tot dit bedrag beschikbaar te stellen. Die overkapping krijgt een opper vlakte van ongeveer 620 vierkante meter. Als materiaal zullen gebruikt worden doorzichtige polyesterschalen op stalen kolommen. De kosten van de eenvoudige voorziening worden ge raamd op ruim 50.000, Sinds kort is ’t de versehillende sport verenigingen toegestaan reclameborden te plaatsen op de gemeentelijke sport terreinen. Hieronder resorteren ook de sporthallen. De gemeente Sneek heeft daartoe besloten, nadat van diverse züde, met name van de kant van de voetbalverenigingen (met uitzondering van de v.v. „Sneek”, dat een eigen terrein in beheer heeft) hierom was verzocht. De opbrengst van de borden zal ten goede komen van de desbetreffende club. Of de gemeenteraad er nu toe zal overgaan de huren te verhogen, blijft evenwel een pijnlijke open vraag. er nu Dinsdag hield de schutjasclub Vriendschap” in veerhuis Booit de tweede wedstrijd van dit seizoen- De opkomst was prima. Het was een erg gezellige avond waarbij spannende bo men werden gespeeld. Aan de leiding staan nu de heren L. Ringma en H. Venema met 14 punten. Tweede is G. Faber met 12 punten- De derde plaats wordt door de overige spelers met tien punten ingenomen. Burgemeester en wethouders van Sneek stellen de raad voor een ge deelte van de rundermarkt te overkap pen. Schaap maakte het zich echter bij de stand 1616 nog moeilijk door geen enkel risico meer te willen nemen. Hij won tenslotte na veel prik- en schuifwerk toch met 3225. De ont moeting werd beslist via overwin ningen van Draaisma op Pietersma (12—21, 21—18 en 18—21) en Schaap op Pool (19—21 en 921), waarna de eindstand van 28 werd bereikt. Ook al omdat Brouwer op regelmatige wijze van Pietersma had gewonnen (21—14, 16—21 en 17—21) en Draai sma, hoewel hij in de tweede game in moeilijkheden was gekomen, bleek voor Ritzema (1021 23). Gedurende de gehele morgen en een gedeelte van de middag was er een intensief radio- en telefoonverkeer tus- verschillende instanties, waarbij commandopost van die B.B- te Sneek en de verbindingswagen van deze dienst een zeer belangrijke rol speelden. Tegen één uur werd de be perkte dijkbewaking ingetrokken konden de aktiviteiten worden Staakt. Dinsdag kwam de B.B. in actie in verband met de beperkte dijkbewa king, die in de vroege morgenuren langs de Friese kust werd ingesteld. Om half zes werd het H-B.B., de heer D. de Vries door de Provinciaal Commandant van de B.B. van de si tuatie op de hoogte gesteld. Op zijn beurt waarschuwde hij de stafleden van de dienst, die tegen zes uur de commandopost bezet hadden en de ra dioverbindingen „bedrijfsklaar”. Onlangs was een naar alle Sneker clubs, welke ’n huur contract hebben afgesloten met de ge meente. Hiervan reageerden alleen de voetbalclubs, de volleybalverenigingen en de SMHC. Voor wat betreft het Zuidersportpark, het terrein waarvan zowel de zaterdagclub ONS als de zon- dagclub WZS gebruik maken, ligt het plaatsen van borden enigszins moeilijk In tegenstelling met het Sportpark Noorderhoek en het Sportpark aan de Leeuwarderweg, waar de borden direct bevestigd kunnen worden aan de afras tering, zal men hier extra maatrege len moeten treffen in de vorm van be tonnen „klippen”. De maximale lengte van een bord bedraagt zevenenhalve meter, de hoogte vijfentachtig centime ter, terwijl de onderkant vijftien centi meter boven het maaiveld komt te lig gen. Verwacht mag worden dat de eer ste borden zo omstreeks de maand ja nuari voor het eerst te bewonderen zullen zijn. Althans op de voetbalvel den. In één van de sporthallen heeft men onlangs al de nodige reclame waar kunnen nemen. B. en w. zeggen voorts: „Alhoewel niet bekend is In hoeverre de vermin derde olie-aanvoer invloed zal hebben op de produktie van plastic, mag toch niet worden verwacht, dat zij van onmiddellijke betekenis zal zijn voor de verkrijgbaarheid van plastic huisvuilzakken, temeer niet daar, naar wij hebben vernomen, deze zakken ook wel uit Oost-Europese landen wor den betrokken. Wel zal rekening gehou den moeten worden met de mogelijk heid dat de prijs van de plasticzakken enigszins zal stijgen.” Politiek Trefpunt is volgende week maandag niet in Bar-Dancing ,,’t Singeltsje”, maar door de te ver wachten grote drukte in Bar-Dan- cing De Lichtboei. Aanvang acht uur. Wordt een interessante avond met Hans van Mierlo (D’66) en dr. Kruisinga (CHU), de vroegere staatssecretaris. Volgende week woensdag en donder dag heeft it Snitser Frysk Toaniel twee toneelavonden in Amicitia. Er is een programma. Opvallend hier bij is, dat er slechts één adverten tie in staat, die in het Fries is ge steld. De overige advertenties zijn allemaal in de Nederlandse taal op genomen. Efkes oersette, tochten wy sa. In oare kear dan fansels. De afdeling financiën van de meentesecretarie is tijdelijk huisd van Marktstraat 13 Marktstraat 9 in verband met interne verbouwing. U vindt nu fi nanciën achter de afdeling onder wijs en culturele zaken. Voor onder meer vermakelijkheidsbelastingen moet u op nieuwe adres zijn. In grootwinkelbedrijf kwam manne lijke klant binnen die aan de juf frouw van de betreffende afdeling vroeg: „Wat kost die taart van 1,75?” Dit gebeurde (echt waar) zaterdag.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 37