ft Ji WYMBRITSERADEEL HEEFT N SLUITENDE BEGROTING IJlst heeft ’t leefmilieu naar de achtergrond verdrongen ULST SNEOBffKQERIES s ■fll o fF f- I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van VRIJE KIEZER R. RIJPMA IN RAADSVERGADERING: I Landelijk voorzitter D'66 vanavond in Sneek Jack de Wilde neemt de Regenboog 97 over Arbeidsbureau in Sneek komt in nieuw gebouw! de „De Wilde Rakker” naar syndicaat Het Nieuwsblad is «n gecomhieeenle uilgan van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD f F ■p ygj! Miii f SNEEKER NIEUWSBLAD Vervolg op pagina 3 uitvoering Vervolg op pagina 3 oude (Foto Studio Ger Dijs) Vervolg op pagina 3 BH Sint en z’n gevolg zetten in Sneek voet aan vaste wal MAANDAG 19 NOVEMBER 1973 128ste JAARGANG No Verschijnt: maandags en donderdags Wi Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ex> Vanavond komt niet Hans van Mierlo van D’66 in Politiek Trefpunt, maar de landelijke voorzitter van deze par tij, de heer J. H. ten Brink. Hij treedt met de CHU-vertegenwoordiger, dr. J. P. Kruisinga, in de arena. Het kan van avond in de Lichtboei wel eens een in teressante discussie worden. het gemeentefonds ander een niet vijf andere oplos zo vroeg hij Terwijl het korps Advendo, Jong Advendo en het majorettenkorps van Advendo, plus het Stedelijk Muziek korps, afzwaaiden, nadat ze de Sint muziekaal hadden onthaald en bege leid op zijn intocht in de Water- poontstad, en de Zeeverkenners en leden van de Titus Brandsmagroep Jacky de Wilde heeft de Regenboog 97, de .Marco Polo” van Jan van Sta veren gekocht. Het is de bedoeling dat zijn eigen schip, de „Wilde Rak ker” wordt overgenomen door een in Sneek op te richten syndicaat. Eén en ander moet nog deze winter zijn be slag krijgen. terugdringen van de inflatoire ontwik keling. Voor de gemeentelijke overheid houdt dit in dat er rekening moet worden gehouden met snel verouderen de cijfers van kostenbegrotingen (dus kostenoverschrijdingen waar tegenover geen c uitkeringen heeft één invloed. Op de Geeuwtkade werd Sint Nicolaas ontvangen door de heer J. Suwijn, de voorzitter van de Vereniging voor Sneker Zakenlieden, een organisatie die zich ieder jaar weer belast met de gang van zaken rondom het be zoek van de hoge Spaanse gast- Deze feiten garanderen een goedgevulde schoen (of omgeving) op 5 december. Dit werd nog eens door de bisschop bevestigd, toen hij, op het bordes van het stadhuis, de Sneker jeugd toe sprak. „De daken zijn wel hoog ge worden, maar de Sint heeft ervaring”, zo stelde hij zijn gehoor gerust. Ver der verklaarde hij te hopen „overal te komen”. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,1 Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. De jeugd van Sneek kan gerust zijn. De Sint is weer in de Waterpoortstad. Za terdagmiddag hebben ze met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe de gulle ge ver uit Spanje aan de Geeuwkade voet aan vaste wal zette, nadat hij op zijn .Spanje” een rondvaart door de Sneker wateren had gemaakt. Even daarna kon den ze de goedheiligman voorbij zien rijden op zijn schimmel toen hij een rondrit maakte door de binnenstad van Sneek, om vervolgens af te stijgen voor het stadhuis waar hij welkom werd geheten door burgemeester B. van Haersma Buma, verschillende wethouders en andere hoogwaardigheidsbekle ders van de stad. Onder grote publieke belangstelling heeft de met kloppend hart tegemoetge- ziene bisschop van Myra op traditionele wijze zijn intocht in de goede stad Sneek gehouden. Degenen die bij deze plechtig heid aanwezig waren, lieten zicll niet on betuigd op het gebied van luide toejui chingen en het zingen van Sinterklaas liederen. De omstandigheid dat de goed- heiligman de gewoonte heeft een ieder elk jaar te bedenken, zal hier niet vreemd aan zijn. (Foto Studio Ger Dijs) De „Marco Polo” is een bijzonder snel schip. Jan van Staveren heeft er verschillende prijzen mee gewonnen. Dit jaar nog werd hij nationaal kam pioen. Aangenomen mag worden dat eveneens huiswaarts keerden, begaf de Goedheiligman zich, met zijn volledig gevolg van Pieten naar binnen, het stadhuis in, alwaar hij de aanwezigen toesprak. De Titus Brandsmagroep en de Zeeverkenners, zorgden ervoor dat al te opdringe rige fans van de bisschop van My ra, geen kans kregen onder de paar- dehoeven te komen. Doordat Wymbritseradeel inwoners telt, krijgt gemeente een hogere gemeentefonds GEMENGDE GEVOELENS Binnenshuis verklaarde de Sint enigs zins met gemengde gevoelens naar Sneek te zijn gekomen- Dit omdat „twee van uw bestuurderen uit uw goede stad, die ik tot mijn vrienden mocht rekenen, niet meer in ons mid den zijn”. De bisschop doelde op de heren J. Nienhuis en W- Baarda die onlangs zijn overleden. Behalve van deze treurige feiten, bleek Sinterklaas, ook goed op de hoogte te zijn met de plezieriger gebeurtenissen in de Waterpoortstad. Hij haalde de wonin gen in de Domp aan die in huur zijn verlaagd: „Met nog wat huursubsidie en men zit voor een krats op de eer ste rang”. Het college is van mening dat wan neer deze beide partijen elkaar kun nen vinden in een centraal akkoord, dit in elk geval een stap in de goe de richting betekent. Wel merken b. en w. op dat zelfs bij het tot stand ko men van een centraal akkoord een be hoorlijk stuk inflatie ingecalculeerd blijft. Een ingrijpende wijziging in de ze situatie zou wellicht mogelijk zijn door een stringente loon- en prijspoli tiek (-beheersing). „In de huidige po litiek valt met name een geleide loon politiek niet te verwachten”, aldus het college. Hiervan uitgaande betekent dit voor de komende jaren hooguit een Volgens de heer Rijpma gold deze op merking eveneens de speelgelegenheid voor de kleuters en peuters. Deze zaak is naar zijn mening ook ver waarloosd, hoewel er in het uitbrei dingsplan Nijezijl” al voldoende aan dacht aan is besteed. „Hopenlijk hou den we hier in de toekomst rekening mee-” Hij vond dat IJlst „snel aan het leefmilieu moet werken. We moe ten oppassen dat we de naam stad IJlst niet verliezen.” REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3119, D. Jell erna, redakteur FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs nu 11.0001 de ge-I uitkering uit het gemeentefonds van ruim f 90.000. „Het spreekt vanzelf dat deze vermeerdering van inkomsten, die uitsluitend een gevolg is van de stijging van het aantal inwoners, zeer verheugend is. Vele jaren heb ben wij een achteruitgang van inwo nertal gekend en kwam onze ge meente op een even regelmatig ver lies van inkomsten te staan. Nu wel licht een zekere kentering merkbaar wordt, moet de plattelandsgemeente ook haar kans gegund worden en en daar zijn we nog niet helemaal gerust op”, aldus het dagelijks ge meentebestuur van Wymbritsera- deel. De heer Rijpma zei, dat wanneer hij over ’t leefklimaat sprak, h.., i;i de eer ste plaats dacht aan de sportaccom modatie en de ijsbaan. „Had men ten aanzien van deze zaken al i i jaar geleden naar een sing moeten omzien?”, i zich af. „We weten dat er al andere plannen zijn, maar daar is de laatste jaret» voor nog geen tien procent re kening mee gehouden”, aldus de vrije kiezer. Burgemeester H. W. F- Mumsen wees er op dat het „leefmilieu” een heel groot begrip is, waarvan de sportac commodatie een klein facet uitmaakt. Wel een belangrijk facet overigens, begeleidingsnota zeggen burgemeester en wethouders dat evenalsin 1973 a jaar moet worden uitgegaan van de slechter wordende economische P«sl“e van Nederland. Eén van de doelstellingen van de huidige regering is het te rugdringen van de inflatie. Hoewel het welslagen hiervan mede afhankelijk is van internationale factoren, is op nationaal niveau van uitermate groot be lang het overleg <>n centraal niveau tusen werkgevers- en werknemers organi satie^”, aldus b. van 81 vierkante meter te verkopen aan mevr. A. Feenstra-Brouwer, die het perceeltje nodig heeft voor een verbetering van de oprit naar haar woning aan de Wijddraai. De raadsle den gingen akkoord met het voorstel van het college de grond voor vijf gulden per vierkante meter van de hand te doen. Alleen de CHU-er S. Wassenaar kon zich hier niet mee ver enigen. Hij wilde dan ook de aanteke ning te hebben tegengestemd. Hij vond de prijs namelijk veel te laag. „We roeien met twee riemen”, zei hij, „want we hebben ook grond voor 26,per vierkante meter verkocht. Dit prijsverschil is niet begrijpelijk”. Vervolg op pagina 3 Het Gewestelijk Arbeidsbureau te Sneek zal begin volgend jaar van de Bothniakade verhuizen naar de Dr. Obe Postmastraat, waar het aanne mingsbedrijf Telgenhof uit Heeren- veen momenteel bezig is met de bouw van een riant gebouw. Dit onderkomen, dat volgens een ont werp van het Sneker architectenbu reau J. D. van der Molen wordt op getrokken; zal naar schatting in fe bruari gereed zijn. Het oude ge bouw aan de Bothniakade is vol gens de heer J. Jonkers, direkteur van het Arbeidsbureau, „in hoge ma te ondoelmatig en te klein”. In de nieuwe vestiging zal men straks on der meer veel beter de „klanten” kunnen ontvangen. Nu heeft men praktisch geen beschikking over ont- vangsruimte. „Het wordt een hele grote verbetering, zeker ten aanzien van het publiek,” aldus de heer Jon kers. Het arbeidsbureau biedt aan acht mensen werk. „We denken nergens anders aan dan aan de woningbouw, het opvoeren van T inwonertal, uitbreiding van de middenstand en de indutrie. Ik kom tot de conclusie dat we ons de laatste tien jaar alleen maar in de huizenbouw heb ben gestort. Hierdoor is het leefmilieu naar de achtergrond verdrongen Dit zei de vrije kiezer R. Rijpma vrijdagavond in een vergadering van de Ulster vroedschap. s maar dat dit achter gebleven zou zijn ten koste van de woningbouw bestreed hij. „Leefmilieu omvat ook zaken als een goede groenvoorziening, hét plan nen van verschillende typen woningen, alsmede de aanleg van speelgelegen heid voor de jeugd. Dit zijn allemaal dingen die op zekere hoogte zijn gerea liseerd in het plan „Nijezijl”, dat weliswaar door de veranderde inzich ten hier en daar moet worden bijge stuurd”, aldus de voorzitter. Hij concludeerde dat het hele betoog van de heer Rijpma draaide om de sportaccommodatie. Hiermee wordt evenwel volgens de burgemeester terdege rekening gehouden in heit plan „De Rat”, dat binnenkort in uitvoering kan worden genomen- „We zijn als college hier ook heel hard mee bezig”, zo zei de heer Mumsen. Hij bestreed ernstig de opmerking dat het leefmilieu in IJlst niet „gezien” zou zijn, omdat men alleen maar oog voor de wo ningbouw zou hebben. „Als we dat hadden gedaan, zou „Nijezijl” er ook niet zo hebben uitgezien.” De Ulster vroedschap besloot vrijdag avond onder meer een stukje grond van de de inflatie. Hoewel het welslagen hiervan mede ^hankelyk internationale factoren, is op nationaal niveau van op centraal niveau tusen werkgevers- en en w- compensatie staat). Ook voor de uit I en ongunstige ■i*

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1