Route van de ,Sneeker Nieuwsblad’ start puzzel- competitie ten bate van Rode Kruis tweede rijtoer Sinterklaas sneSERMK®™ Officieel Orgaan van en KOSTUUMS VAN SNITSER SKOTSPLOECH BEKROOND IJLST de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL jf B f B J Personeel van de reinigingsdienst Wymbritseradeel slecht te spreken l - „Uit de Marktstraat" IIIIIIIIMIIIIIffllllffilHIIIIBiffi nu ■HlllllilBIIHiiiilllllli* ii' £lh ïai! In dit nummer is als bijlage opgenomen De nestor van de Sneker raad, de heer J. P. de Vries (GCP), die sinds de laatste wereldoor log zitting in de raad heeft, werd in de dinsdagavond ge houden vergadering gekozen tot wethouder. Hij werd met algemene stemmen benoemd. De heer J. P. de Vries volgt de onlangs overleden wethouder W. G. Baarda op. (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek) Het u. Miu_l i, e« I. rifem H1EUWE SHEEKEt COUtANT, SXESB C0UUNT. DEHFHOUB NIEUWSBLAD ea de i i l i f. - r ft. k. t SNEEKER NIEUWSBLAD a. Scholieren uit Gaasterland plantten ruim 30.000 bomen GCP-fractie Sneek: verdeeld over het aanblijven raadslid mevrouw E. Lampe-de Vries Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 22 NOVEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 94 Ongeveer driehonderd leerlingen van de lagere scholen in Gaasterland zijn dinsdag druk in de weer ge weest in de gemeentelijke bossen. Op vier verschilende plaatsen - die waren getroffen door de november storm van vorig jaar - hebben zij in totaal 32.000 boompjes geplant. Deze waren aangeboden door het comité ’Redt Gaasterland’, dat een aktie ’Beammen foar Gaesterlan’ hield Burgemeester H. L. Sixma, in ge zelschap van de wethouders mevrouw A. Brandenburg-Vogelzang en Y. Dijkstra en de gemeentesecretaris de heer K. A. de Groot, gaf ’s morgens om negen uur op de Beukenlaan nabij Kippenburg het startsein van de plantdag, die onder meer dankzij het mooie weereen succes werd. Vorige week moest het boomplant- feest wegens de storm en regen worden uitgesteld. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN «m» In de Prinsentuin in Leeuwarden werden vorige week weer vier kostuums van leden van de Snitser Skotsploech bekroond. Deze kostuums, die mede met advies van de Friese Kulturele Raad zijn gemaakt naar oud Fries model, zijn getrouwe kopiën van de dameskleding zoals omstreeks het midden van de vorige eeuw werd gedragen bij minder alledaagse gelegen heden door de gegoede burgeressen en landadel. Op de foto drie dames (in de bekroonde kostuums) van de Snitser Skotsploech, een folkloris tische dans- en zanggroep, die de oude Friese traditie in binnen- en bui tenland in stand houdt en uitdraagt. Het „Sneeker Nieuwsblad” begint vandaag met een puzzelcom- petitie, waarvan de opbrengst is bestemd voor het Rode Kruis, die het geld wat aldus binnenkomt gaat gebruiken voor de va- kantieprojekten voor chronisch zieken en invaliden. Tot half mei zullen in totaal dertien puzzels worden geplaatst. De eerste vindt u vandaag op pagina negen afgedrukt. Het bedrijfsleven heeft zeer veel fraaie prijzen beschikbaar gesteld, welke worden ver loot onder de inzenders van de juiste oplossingen. Bovendien kan men aan het slot nog eens naar een zeer bijzondere hoofd prijs meedingen. De op een briefkaart in te zenden oplossingen zullen vergezeld moeten gaan van 1,extra aan postzegels. De notaris verricht de trekking van de eerste ronde op maandag drie december. Hoofdprijs van deze eerste „prijzenslag” is een Pallas Keukeninstallatie van Bruynzeel B.V. ter waarde van 4000,Voorts maakt men kans op onder meer een Philips- kleurentevee van 2595,—, een 14-daagse vakantiereis voor twee personen naar Tunesië a 900,— per persoon, aangeboden door Hotelplan B.V. te Den Haag en een porseleinen servies van Tho mas Benelux B.V. te Maastricht met een waarde van 1000,—. als onafhankelijk persoon lm de raad „Wat is onafhankelijk. Welke B. DE VRIES D’66: inhoudloos schip gaat ten onder „Ditwas een korte en duidelijke ver klaring,” zo reageerde de fractievoor zitter der GCP, de heer B. de Vries, die voorts zei „het schip van D’66 is leeg en een inhoudloos schip gaat ten onder. Een deel van onze fractie meent dat mevrouw Lampe rustig op haar zetel kan blijven zitten, een an- deel van onze fractie meent, dat mevrouw Lamp- w.g moet gaan, ook Jonkers (PvdA) verkondigde dait me al is er geen vervanger-” De heer J. vrouw Lampe nimmer benaderd is door de PvdA, zoals eerder werd ge meld. De heer C. Meijer (CNP) was b. Nu dit wel gebeurd is, kunt u zich dan voorstellen dat door deze on sympathieke ambtelijke afhande ling van dit geval, deze toch al niet hoog gesalieerde groepering hier en daar in moeilijkheden kan zitten en zeer zeker slecht te spreken is? Sint Nicolaas gaat zaterdag nog een rijtoer door Sneek maken. Hij start om twee uur bij Hotel Hanenburg en rijdt de volgende route: Kruizebroederstraat, Kleine Kerkstraat, Marktstraat, Grote Kerkstraat, Oude Koemarkt, Hoog- end, Jousterkade, Oosterdijk, Wij de Burgstraat, Kruizebroeder straat, Hotel Hanenburg. van mening dat de verklaring van me vrouw Lampe te kort was en hij was blijft. bovendien van mening dat het princi- partij vertegenwoordigt zij nu. D’ zo- pieel onjuist is, dait mevrouw Lampe veel?” De heer Baarda werd vóór de aan veel tijd in beslag nam, herdacht door vang van de vergadering, die zeer de voorzitter, burgemeester B. van Haersma Buma, die onder meer zei, dat de heer Baarda een veelzijdige be langstelling had. Hij had sedert 1958 zitting in de raad en werd in 1966 wethouder van sociale zaken- De bur gemeester noemde de overledene en man met een brede belangstelling en ook als loco-burgemeester heeft hij ge toond iemand te zijn met grote orga nisatorische en menselijke kwalitei ten. Hij was gezegend met rijke ga ven. „Vanavond buigen wij het hoofd en herdenken hem met dankbaarheid,” aldus de burgemeester. Volgens de heren D. Nauta en 3. D. Kuipers, samen vormend de raad- fraktie Progressief Wymbritseradeel, is het personeel van de gemeentelijke reinigingsdienst zeer slecht te spreken over een maatregel van b- en w. in zake een geldkwestie. „Over de brief welke u 22 oktober jongstleden naar iet personeel zond is veel ongenoegen ontstaan,” aldus de beide raadsleden, die het college schrifteljjk de volgen de vragen stelden: c. U stelt in uw schrijven dait de vas te overwerkvergoeding vóór reinigers is vervallen per januari 1973. Deze mensen hebben van januari tot okto ber echter wel het gebruikelijke kwartier per dag langer gewerkt. Acht u het nu juist om de hen uiit- beitaalde overwerkvergoeding waar voor gewerkt is terug te laten be talen via ’n onvrijwillige onverwach te eenmalige inhouding? d. Indien het bovenstaande juist of ge deeltelijk juist is, zijn b. en w. dan genegen een en ander recht te zetten, en zo ja, op welke manier? Wanneer men door een eigen fout bepaalde personeelsleden langere tijd teveel heeft betaald, heeft u dan het recht óm zonder enig overleg met betrokkenen dit totale bedrag in een keer van het maandsalaris af te hou den? RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs In deze vergadering werd het nieu we raadslid, de heer J. IJtsma (GCP) geïnstalleerd en beëdigd. De geloofs brieven van de heer G. Oppewal (GCP), die in de eerstvolgende verga dering beëdigd zal worden, werden in orde bevonden. De heer Oppewal is 54 jaar en hoofd van de Joh. Post school. Mevrouw E. Lampe-de Vries legde, vóór dat met de afhandeling van de omvangrijke agenda werd be gonnen, een verklaring af- Zij zei dat zij het lidmaatschap voor D’66 had beëindigd en aangezien er geen opvol ger en plaatsvervanger is heb „ik be sloten in de resterende periode ais on afhankelijk persoon in de raad zit ting 'te blijven houden.” s: g, OI i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1