Bond Vee- en varkenshandelaren wil andere hoofdbestuursindeling Voetbalclub deelt niet mee in de opbrengst van Sinterklaasactie en van Het slechte weer hield zondag de Gaasterlandse snertracers thuis ilgfc i 4F J| Officieel Orgaan 't Secretariepersoneel gemeente Sneek krijgt variabele werktijden». de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST J3 LAMMERT KOSTER (IJ.V.C.) ANGST VOOR KANTINE Maatschappelijke Dienstverlening in Cruycebroedershof IN HEEG VOORLOPIG WEER VOLDOENDE BOUWTERREIN iSW Hri SmU "--'-HU I, uitga» NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD 4a SNEKER^KOERIER te de i ■s Het bestuur van aan heer W. Cnossen, in het verenigingsorgaan. Vervolg op pagina 4- wwmwvwwwwwwwwwwwwm I ^tV»*VXWVWWVWVWVWWWWV*WVW% *8® Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 26 NOVEMBER <ar3 128ste JAARGANG No. 95 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAHD, SLOTEN ex> Woonwagens bij ijsbaan verdwijnen voorlopig niet „IJLSTER WINKELIERS BOYCOTTEN v.v. IJV C” Burgemeester en wethouders schrijven verder in hun voorstel het volgende: „Het hoeft geen betoog, dat ’t ons ver heugt voor de eerstvolgende jaren in Heeg over voldoende bouwterrein te kunnen beschikken, ook voor bedrijfs vestigingen, nadat in de afgelopen ja ren de bouwmogelijkheden enkele ma len volkomen uitgeput waren.” OPPASSEN De heer Nicolai waarschuwde de aan wezigen uitdrukkelijk voor de situatie die men een jaar of veertig ook had beleefd in de kringen van veehandela ren. Toen waren namelijk de varkens- handelaren van mening dait hun be langen niet goed genoeg tot hun recht kwamen, en richtten een eigen bond op. „Nu zijn we zo ver dat we einde lijk weer een bond hebben, Laten we ervoor oppassen dat we niet dezelfde situatie als vroeger krijgen”, riep hij uit. Een gedachte waarmee de meeste aanwezigen zich ten koste van een klein bestuur wel konden verenigen, maar die mr. Wildeman niet zo zag zitten. Die 11 bestuursleden hoeven he lemaal niet de rundveehandel te ver tegenwoordigen, het is aan iedere af deling om uit te maken wat voor ie mand zij in het hoofdbestuur doen plaatsnemen- Ondanks deze woorden besloot men toch het voorstel van het bestuur van de afdeling Friesland op de algemene vergadering naar voren te brengen. Het gemeentebestuur van Sneek gaat bij wijze van proef voor het personeel van de gemeentesecretarie een sy steem van variabele werktijden invoe ren. Na dit experiment, dat zal lopen van 2 januari tot 30 juni 1974, wordt een definitieve beslissing genomen- Er is gekozen voor een systeem van variabele werktijden, waarbij de per soneelsleden tot op zekere hoogte zelf kunnen bepalen wanneer ze komen en gaan en bovendien een positief en een negatief urensaldo kunnen vormen. Het is een zaak van gemeenschappelij ke belangen; waar deze elkaar raken ligt het twistpunt. De heer S. Spijk sma, voorzitter van de Ulster winke liersvereniging, noemde als reden dat men de voetbalclub voorbij was ge gaan, dat deze niet noodlijdend is. „IJVC is helemaal niet uitgesloten- Wij helpen alleen de verenigingen die in nood zitten”, aldus de heer Spijk- sma, die direkt daarna laat dóórsche meren dat de middenstand nu niet be paald veel aan de voetballers ver diend. „Ze verkopen wel pennen en dat soort dingen, maar daar hebben wij als. winkeliers niets aan- En dan dat „Praethüs” (de kantine van red.). Zij gaan direkt groothandel”, zegt de voorzitter de middenstanders. Het bestuur nu had liever gezien dat men de vertegenwoordigers in het hoofdbestuur voor de schapen- en kal verenhandel zou verdubbelen en omdat men ook wel inzag dat het argument dat het nieuwe hoofdbestuur niet al te groot zou moeten zijn, mochten die twee dan wel worden afgehaald van de 11 rundveehandelaren. Men Stelde voor dit op de algemene vergadering naar voren te brengen, omdat men dat nu nog kon doen. Deze saldovorming betekent dat men door de ene week wat langer te wer ken men de andere week met minder arbeidsuren kan volstaan. De vrijheid in aankomst- en vertrektijden is niet onbeperkt. Er zijn zogenaamde „blok- tijden” ingesteld. Dit houdt in dat een ieder van ’s morgens 9 tot 12 en ’s middags van 2 tot 4 uur aanwezig moet zijn. Er zal voor gezorgd worden dat ook bij het nieuwe systeem alle afdelingen van kwart over 8 tot half één en van kwart voor twee tot kwart over vijf voldoende bezet zijn. De raad van Wymbritseradeel besloot in zjjn vergadering van 23 oktober j. 1. het ontwerp-bestemmingsplan „Mole- finne” in Heeg vast te stellen. Bij de behandeling van het betreffende voor stel werd door burgemeester en wet houders medegedeeld, dat de aankoop van de grond ten behoeve van de „Mo- lefinne” juist op dat tijdstip voltooid was en dat hieromtrent nog een voor stel zou volgen. De Federatieve Stichting Maatschap pelijke Dienstverlening Sneek, Ijlst en Wymbritseradeel verhuist op woens dag 28 november a.s. naar het Cruy cebroedershof in Sneek. Deze nog jon ge stichting ontstond in het begin van dit jaar uit het samengaan van vijf instellingen die in deze drie gemeenten al langer hulp verleenden op het ge bied van gezinsverzorging, bejaarden hulp en maatschappelijk werk. Hoewel er reeds eerder over deze fu sering geschreven werd is het waar schijnlijk goed om nog even in herin nering te brengen welke instellingen nu zijn gaan samenwerken. Dat zijn: Inter kerkelijke Stichting voor Maatschappe lijk Werk in Sneek, IJlst en Wymbritse radeel; Stichting voor Gereformeerde Gezinsverzorging en Maatschappelijk Werk in de klassis Sneek e.o., Alge mene Vereniging voor Gezinshulp Sneek, „Humanitas”, Ned. Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en Samenlevingsopbouw, R. K. Sociaal Caritatief Centrum distrikt Sneek-Bols- ward. Sinds het afgelopen voorjaar wordt er hard gewerkt aan de inte gratie van de werkzaamheden van de oorspronkelijke instellingen, waardoor nu al gunstige resultaten merkbaar zijn. Met de ingebruikname van dit nieuwe centrale adres krijgt deze jon ge stichting voor maatschappelijke dienstverlening naar buiten toe een dui delijker gezicht en zij is voor vele ook gemakkelijker bereikbaar. Het is wel van belang dat u het nieuwe telefoon nummer noteert: 05150-7755. Tenslotte nog het volgende: wanneer de drukke decembermaand achter de rug is zal aan het werk van de Federatieve Stichting en haar ingebruikname van het Cruycebroedershof meer aandacht besteed worden. komen”. „De winkeliers hebben angst voor de kantine. Zij willen dat we ’t bier dait we daar schenken bij hen kopen, maar dan kunnen ze wel naar bed gaan. E we er niks meer aan”, heer Koster. Het voordeel van een klein bestuur vond dhr. Wildeman dat men dan beter en intensief over de geldpro blemen zou kunnen praten, al moest hij toegeven dat het, om goed te kunnen functioneren, nog veel te groot was- „Groot is groot”, vond oud-voorzitter H- Nicolai, die naar voren bracht dat het weinig uit zou maken of men een groot bestuur had van zeventien of van negentien man. Die twee extra bestuursleden, zou de heer Nicolai dan ook aan de kal- ver en de schapenhandel willen toe voegen, zonder echter, in tegenstel ling tot het bestuur van de afdeling Friesland. de rundveehandelaren met twee in te krimpen. „Het is toch al te groot, dus die twee kun nen er ook wel bij”, vond hjj. HOEDE - Mr. H. A. Wildeman, algemeen se cretaris van de Nederlandse bond, had echter een geheel andere kijk op de zaak. Hij probeerde de aanwezigen duidelijk te maken dat de 11 rund- veevertegenwoordigers helemaal niet specifiek die tak van de veehandel behoefden te behartigen. Het was vol gens hem best mogelijk dat een vee handelaar zowel runderen als schapen of varkens onder zijn hoede had, en aangezien elke provincie een vertegen woordiger zou kunnen sturen, zou elke afdeling ook zelf kunnen regelen waar voor die afgevaardigde dan in het bestuur zou moeten plaatsnemen. „De heer H. van der Kooi sloot zich bij hem aan. De heer Van der Kooi bleek zich in de paardewereld bezig i te houden. Hij deelde mede dat men van plan was de Nederlandse bond van Paardehandelaren ook op te laten gaan in de zojuist gefuseerde bonden, althans wanneer men het erover eens zou kunnen worden, en stelde voor, daarom ook maar alvast twee verte genwoordigers voor deze bond aan het bestuur toe te voegen. Als het be stuur toch al groot is, kunnen deze twee er ook nog wel bij, was zijn uit gangspunt- Mr. Wildeman legde uit dat deze zaak echter nog niet speel de omdat de bond enonderling ’t eerst maar eens eens moesten worden over een eventuele fusie. de club, naar de van Geruchten als zou het tijdelijke woonwagenkamp naast de ijsbaan binnen afzienbare tijd ontruimd worden zijn uit de lucht gegrepen. Dit zal niet eerder gebeuren, dan wanneer het centrum aan de Woudvaartkade is uitgebreid en aangepast. Wanneer met deze werkzaamheden wordt begonnen is nog niet te zeggen. Dat dit binnenkort zou geschieden wordt van gemeentewege ontkend. „De plannen hiervoor zijn nog maar in een zeer pril stadium”, aldus een woordvoerder van de gemeentelijke overheid. De uitbreiding van het cen trum aan de Woudvaartkade zal een gevolg zijn van de gemeenschappelijke regeling die een aantal Friese gemeenten met betrekking tot het inrichten van woonwagencentra zijn aangegaan. In Drachten zal straks een „hoofdcentrum” komen, terwijl in verschillende andere plaatsen, waar onder Sneek, „subcentra” wor den ingericht Het terrein aan de Woudvaartkade (zie foto) zal dan straks plaats bieden aan een stuk of twaalf wagens. f SNEEKER NIEUWSBLAD Het slechte weer heeft gisteren ver schillende „openlucht-evenementen” in het water doen vallen. Zo werden on der meer voetbalwedstrijden afgelast Bij deze aankoop verkrijgt de gemeen te ruim 21 hectare grond, tot nu toe behorende bij de boerderij van de heer C. A. Cnossen aan de Koaldyk te Heeg. De boerderij zelf is niet in deze koop begrepen, wèl de melkstal nabij de Verste Helling, die mettertijd een nieuwe bestemming zal krijgen. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. JeUema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Dij kontrakt lagere mm-prijs Hei bestuur vu>i de voetbalclub IJ.V-C- ligt in de clinch met de Ulster win- Voor de jaarlijks te houden keratkaar- keliersvereniging. De middenstanders houden elk jaar namelijk een Sinterklaas- tenakitie van IJVC geldt hetzelfde. „Ik aktie, waarvan de opbrengst voor een deel wordt geschonken aan verenigingen heb geprobeerd de heer Spijksma aan die met geldproblemen kampen. Evenals vorig jaar hebben de middenstanders heit verstand te brengen hoe de moei- 1 J~* lijkheden hier voor ons liggen, maar dat is moeilijk geweest. Dit zijn alle maal lullige dingetjes”, meent de se cretaris. Dat deze moeilijkheden een gevolg zijn van de banden binnen een kleinere gemeenschap zoals IJlslt is, lijdt geen twijfel. „ONS heeft ook een kantine, maar dat is een veel grotere gemeenschap. Daar wordt nergens Dan verdienen over gesproken en zij doen het ook zo aldus de als wij-” de plaatselijke voetbalclub in dezen evenwel overgeslagen en dat zit de be- stuurderen van IJVC bepaald niet lekker. „Wij IJVC, onze leden (klanten van de winkeliers) zijn alweer geboycot, net als vorig jaar, door de plaat selijke winkeliersvereniging”, schrijft de voorzitter van de voetbalclub, de Het zelfde lot trof de fiets-trimtocht, die de Balkster jeugdsociëteit ,,’t Has- ke” in samenwerking met de gemeente lijke commissie Lichamelijke vorming en sport gisteren onder de naam „snertrace” had willen houden. Het was de bedoeling dat een aantal fiet sers een tocht door de bossen zou ma ken. Onderweg zou men moeten deel nemen aan behendigheidswedstrijden, terwijl het evenement als alterna tief voor de autovrije zondag beslo ten zou worden met een gezamenlijke snertmaaltijd in ,,’t Haske”. De organi satoren hadden hiervoor 24 liter erw tensoep laten brouwen, maar zaterdag middag is men al vast begonnen het kostelijke goedje aan de deur te ver kopen, want reeds toen zag men donke re wolken boven de uitvoering van de fietstocht samenpakken. Zondagmorgen besloot men de knoop door te hakken en de race af te gelasten. De resteren de snert heeft men verdeeld onder de bezoekers van de jeugdsociëteit, waar voor men in allerijl nog een program maatje in elkaar heeft gezet. Men denkt er aan de tocht alsnog te doen plaats vinden, maar wanneer dit zal zijn is nog niet bekend. Het onbesten dige weer van de laatste tijd zet ieder I „buitengebeuren” op losse schroeven. De afdeling Friesland van de Nederlandse Bonden voor Veehandelaren en Varkenshandelaren kunnen rich globaal wel verenigen, met wat er in de statuten staat, die ter gelegenheid van een fusie vn beide bonden opnieuw zjjn opgesteld. Het bestuur had echter een kleine opmerking zo bleek in de vergadering die zaterdagmorgen (en middag) werd gehouden in café Vellin- ga aan de veemarkt. Er stond namelijk in de nieuwe statuten dat er in het nieuwe hoofdbestuur 11 behartigers voor de rundveehandel zouden zitten, daarentegen slechts één voor de schapenhandel, één voor de kalverhandel en vier voor de varkenshandel- Aan dit geheel zou nog een voorzitter worden toegevoegd. Lammert Koster, secretaris van IJVC: „Wie zal hier uitmaken dat IJVC geen noodlijdende veren, is. Voorlopig hebben we een tekort van 2000,als gevolg van de aanleg van douches in de kleedgelegen- heid. We hebben wel een verloting gehouden, maar we hebben nog te weinig”. De heer Koslter heeft, voor dat het gewraakte artikeltje in de IJVC-bode verscheen, een gesprek met de heer Spijksma gehad, waar in deze volgens de secretaris gezegd zou hebben, „dat IJVC er maar niet op moest rekenen dat ze op de lijst van te begunstigen verenigingen zou R.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1