Drs. H. A. van Zwieten een jaar aan’t bewind KLOOSTERCULTUUR IN EEN MIDDELEEUWS FRIESLAND snekerWkoerier „GAS EN WATER” SNEEK IN EEN NIEUW GEBOUW „Preventie verdient meer de aandacht” 'ifa i I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Woningleegstand in Sneek geeft een vertekend beeld IJLST h f VOLGENS GEMEENTELIJKE VOORLICHTER A de Tentoonstelling in stadhuis Fa. Obbema maakte wintersportfoto’s Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 29 NOVEMBER 1973 128ste JAARGANG No. 96 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTER LAND, SLOTEN ex> I Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uigave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en i 1 VjC ISNEEKER NIEUWSBLAD Aantal misdrijven in Sneek in 20 j aar verdrievoudigd In aldus vervolg op pagina 9 Het WWVMWMWVWMMVVVVVVIWVWM UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. mis- ge- 1 60. i dat „Toekomst heeft Sloten zeker- Het zou bijvoorbeeld een goed opleidingscen trum voor burgemeesters zijn. Ze kunnen er bestuurlijke ervaring opdoen. Dat zou een argument kunnen zijn om het te laten voortbestaan. En daar komt het monumentale karakter nog bij natuurlijk”. Dit zijn de woorden van de huidige burgemeester van het stadje, drs. H. A. van Zwieten, een jaar nadat hij de ambtsketen van zijn waarnemend collega de heer L- Raster- hoff uit Sneek overnam. Aanstaande zaterdag is de heer Van Zwieten pre cies een jaar aan het bewind. gemeente van deze omvang is het di- rekte kontakt tussen de bestuurderen en de bevolking. Een dergelijke gemeen schap ervaar ik nu als een bestuurlijke eenheid, maar als je heel modern denkt, moet je de dingen die je zelf nittt aankunt uitbesteden”, meent bur gemeester Van Zwieten. In Sloten heeft men de afdeling sociale zaken afgesto ten. Dit is een gespecialiseerd onder werp, waarvoor men geen ambtenaar kan aantrekken. De secretarie wordt gevormd door vier ambtenaren en een typiste. De burgemeester vervult ook de funktie van secretaris. Uitbreiding is financieel geen haalbare kaart en daar om heeft men indertijd ook niet geaar zeld de zaken die men zelf niet aan kan, uit te besteden. Daarnaast is hjj van mening dat de bevolking zelf ook meer aan de pre ventie kan doen. „Als men wait ver dachts ziet mag men gerust de poli tie bellen, daar zjjn we voor- Dat ge beurt echter nog te weinig. De men sen denken te veel: dat is nog ver van mjjn bed.” Een voorbeeld: vorig jaar werd in Sneek ingebroken. De omwo nenden hoorden glasgerinkel, kwamen hei bed uit, maar toen ze in de ga ten kregen dat het niet hun huis be trof, doken ze er weer in. De volgen de dag bleek dat er naast hun woning was ingebroken. De daders heeft de politie een half jaar later in de kraag kunnen vatten, maar toen had den ze al tien andere inbraken ge pleegd- „Als die mensen ons nu even gewaarschuwd hadden, was dat niet gebeurt,” aldus de heer Brouwer. <oten een goed opleidings centrum voor burgemeesters» Het materiaal is afkomstig uit diver se kloosters in Nederland. Voorts heb ben het Fries Museum in Leeuwarden en het Fries Scheepvaart Museum in Sneek medewerking verleend. De Pro vinciale bibliotheek heeft een uitgebrei de collectie boeken over het onder werp ter beschikking gesteld. jaar geleden 748.481, vorig jaar was dlit 2.206.539. In beide gevallen dus een Tn de reeks Varia Frisica is onlangs, met medewerking van de gemeente besturen van Sneek en Wymbritsera- deel en de Stichting Old Burger Wees huis, een herdruk verschenen van de uit ca. 1530 stammende „Historie van Vrieslant” beschreven door Peter Ja- cobsz van Thabor. De inleiding op de ze uitgave van de uitgeverij De Tille in Leeuwarden is verzorgd door Dr. Regn. Steensma, medewerker van de theologische faculteit aan de Rijks Universiteit van Groningen. De tentoonstelling is geopend van zaterdag 8 tot en met zaterdag 22 december. Op werkdagen van 9 tot 12, van 14 tot 17 en van 19.30 tot 21 uur. Op zaterdagmiddagen is de tentoonstelling geopend van 1417 uur. De entree bedraagt voor volwas senen 0,50. Kinderen betalen 0,25. Voor de scholen voor voortgezet on derwijs zijn speciale regelingen voor groepsbezoek. De foto’s afgedrukt bij de reportage over wintersportvakantie en zonne- tnips in onze krant van maandag jongstleden, waren gemaakt door de firma Obbema, Grootaand 12 te Sneek. Abusievelijk is deze vermelding maan dag achterwege gebleven. „Ik wil voorop stellen dat wanneer je gaat solliciteren, je niet denkt aan een plaatsje met zevenhonderd inwoners. Als je dan in Sloten gaat kijken, ben je verloren. De aantrekkelijkheid van het stadje als zodanig krijgt de over hand. Zo was het bij mij tenminste wel”, aldus de eerste burger. Toen hij zijn ambt aanvaardde heeft hij zich di- rekt een doel voor ogen gesteld, name lijk het handhaven van het karakter van het stadje en waar mogelijk dit verbeteren. „Als u nu vraagt wat hier U laatste jaar aan gedaan is, kan ik zeggen erg weinig. De tijd is te kort. Als u zegt dat het ergens te gek is dat een gemeenschap van maar net 700 inwoners een heel gemeentelijk appa raat op de been moet houden, kan ik het daar in bepaalde mate mee eens zijn, maar een belangrijk aspect in een Ter gelegenheid van de uitgave van dit belangrijke boek wordt in de hal en de kleine raadzaal van het stadhuis een tentoonstelling ingericht over Kloosterleven en Kloostercultuur in Frieslands middeleeuwen. De tentoon stelling wordt óp vrijdagavond 7 de cember geopend met lezingen van de heer Steensma en pater Noordstrand O.F.M. Leden van het RK Kerkkoor zullen gregoriaanse melodieën ten ge hore brengen. Het aantal misdrijven is in Sneek dus ook toegenomen. Oorzaak? „Daar zjjn de geleerden het nog niet over eens. De welvaart speelt volgens mij een grote rol. Er zijn veel meer gelegen heden om geld uit te geven dan twin tig jaar geleden. Een kind kon je vroeger blij maken met een kwartje, maar nu is een gulden niks- Daarbij komt dat inbrekers en dieven in vroe ger jaren allemaal mensen van de zelf kant waren maar tegenwoordig komen ze uit alle lagen van de bevolking. De mensen willen allemaal meer geld hebben,” meent de heer Brouwer. Naar zjjn mening worden de laatste t<jd vooral steeds meer kleine dief stalletjes gepleegd. Beurzen worden dagelijks ontvreemd, terwijl de winke liers ook geregeld goederen missen. „Vooral op dit gebied kijken de men sen niet meer zo nauw op het ver schil tussen mijn en dijn,” aldus de chef recherche. pier echter niet. Buiten de administra tie heeft men 38 man in dienst en dit aantal zal per 1 januari volgend jaar worden uitgebreid tot 40 man. „Men moet evenwel niet vergeten dat er con stant drie man ziek zijn en drie man cursussen volgen. Die mis je al weer. Daarnaast is het politiekorps een con tinubedrijf, dat een vijfdaagse werk week kent,” legt de heer Brouwer uit. Het aanital langdurig zieken noemt hij wel enigszins verontrustend. Het is volgens hem een gevolg van de ver anderde mentaliteit van ’t volk, waar door de agent aan flinke spanningen bloot komt te staan. Een grote mate van overbelasting is een andere re den- Dit geldt zowel voor de recher che als voor de surveillancedienst. Naar de mening van de heer Brou wer en vele andere polaitie-funktio- nanissen moet de preventie, het voorkomen van een misdrijf, meer aandacht krijgen. Dit kan enerzijds door een nauwe samenwerking met de maatschappelijk werkers, de kin derbescherming en de reclassering en uiteraard een uitbreiding van de surveillancedienst. De chef-recher- che geeft te kennen dat men ook in Sneek ’s nachts graag wat meer mensen op straat wil hebben, „maar de agenten lopen al zoveel avond- en nachtdiensten hetgeen weer veel ziekte in de hand werkt.” Per 1 april 1973 stonden in Sneek 50 bedrijfswoningen leeg. Dit is waar schijnlijk voor een belangrijk deel het gevolg van het feit dat veel winkeliers niet meer boven hun zaak wonen. Zo’n bedrijfswoning wordt dan voor een an der doel gebruikt, maar blijft als wo ning te boek staan. Op 1 april waren 129 gewone huizen onbewoond. Er had- den evenwel eerder al mensen ge- woonid- Van dlit aantal stonden 61 op dat moment nog maar één of twee maanden leeg. Tenslotte waren er 162 lege huizen die nog nooit bewoond wa ren. Hierin zijn de destijds vele lege woningen in De Domp verwerkt. Door de huurverlaging van de huizen is de situatie momenteel ten goede gewij zigd- Landelijk gezien wordt ongeveer 40 procent van die misdrijven opgelost. De rest ligt nog onopgehelderd in de kast. Sneek staart er wat dit betreft ielts gunstiger voor, want hier weet men de helft aan het lichit te bren gen. Dit percentage is in de loop der jaren echter wel gezakt De heer De opening op vrijdagavond is alleen voor genodigden. Bezoekers zijn vanaf zaterdagmiddag 8 december welkom. Er zijn afbeeldingen van kloosters te zien. Er worden monnikkengewaden tentoongesteld. Er zijn voorwerpen uit Friese kloosters en er is literatuur. Het kantoorpersoneel van het gemeentelijk gas- en waterbedrijf in Sneek zal volgende week verhuizen naar een nieuw kantorencomplex, waaraan het aannemingsbedrijf de firma Jorritsma. uit Bolsward momenteel de laatste hand legt. Het aebouw, dat één verdieping telt, is naast de nu nog in gebruik zijnde kantoren aan de Almastraatopgetrokken.Het comvlex-dat ook twee bedrijfswoningen omvat-is opgetrokken naar een ontwerp van gemeentewerken. In de huidige kantooraccommodatie kon niet meer rationeel worden gewerkt. De ruimtes lagen verspreid over het gehele terrein en dat was gewoon lastig. Maandag begint men met de verhuizing naar het nieuwe onderkomen, dat te zijner tyd officieel zal worden geopend. Welke bestemming de oude kantoren zullen krijgen is nog niet bekend. (Foto Studio Ger Dgs) Brouwer verklaart dit met de opmer king dat de wereld de laatste vijf tien jaar mobieler is geworden. „Dit geldt ook voor de jongens die „er op uit gaan”. Vijftien jaar geleden kwam zeventig procent uit de eigen plaats. Alles was toen veel gemakkelijker te overzien. Nu wordt zeventig procent van de inbraken en diefstallen ge pleegd door mensen uit een andere stad. Nu moet men niet denken dat het in Sneek nu allemaal lieverdjes zijn geworden. Ook zij verplaatsen hun werkterrein naar andere gebieden. De samenwerking met de andere politie korpsen is weliswaar goed, uitstekend zelfs, maar heft mobdel-zijn maakt het allemaal toch moeilijker. Je hangt van anderen af.” REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3119, D. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs antwoord op vragen in de tweede kamer heeft de minister van justitie, I mr. J. van Agt, onlangs gezegd dat de toename van het aantal misdrijven in Nederland niet onrustbarend genoemd kan worden. Adjudant D. J. Brouwer I chef recherche van de gemeentepolitie Sneek, is het niet geheel eens met deze mening. Het aantal misdrijven is landelijk sinds 1953 verdrievoudigd, terwijl het politie-apparaat niet of nauwelijks is uitgebreid. Sneek volgt deze landelijke trend. Vorig jaar kreeg de politie hiér ruim 6000 misdrijven in on derzoek. De helft daarvan kon worden opgehelderd- Wat de heer Brouwer wel verontrust is de toename van het aantal vermogensdelicten, de inbraken en diefstallen dus, alsmede van agressieve feiten (geweld en vernieling) speciaal bij jeugdige criminelen. De cijfers per 1 oktober jongstleden laten evenwel al weer een ander beeld zien. Het totale aantal lege woningen is van 341 gedaald tot 332. Het aanital leegstaande, maar schien op een andere manier bruikte bedrijfswoningen is nu Het aantal leegstaande huizen al eerder was bewoond, is nu 145. Daarvan staan er 69 nog maar een maand leeg en dat is bij een wisse ling van bewoner bepaald niet ab normaal. Het aantal lege, nog niet eerder bewoonde huizen was op 1 ok tober jongstleden 127. Van het com plex van 177 Patrimoniumwoningen in De Domp zijn nog 75 onbewoond- „Ondanks de gelukkig wat dalende woningnood zjjn leegstaande wonin gen voor een boel mensen moeilijk te verteren. Ais dan periodiek de cijfers gepubliceerd worden, rjjst er een schrikbeeld dat gelukkig niet zo erg is als de cjjfers op het eerste gezicht zou den doen vermoeden,” aldus de voor lichtingsdienst van de gemeente Sneek naar aanleiding van de bekendmaking van de woningleegstand in Friesland- In Friesland stonden op 1 april van dit jaar 4500 huizen leeg, waarvan 341 in Sneek. „Dat lijkt niet mis, maar dat cijfer is opgebouwd uit andere cij fers en dan wordt de situatie opeens toch een stukje anders. Het is een vertekend beeld,” meent de voorlich tingsdienst. Het Centraal Bureau voor de Statis tiek heeft een onderzoek ingesteld i naar de misdrijven die sinds 1952 ter verdriedubbeling, terwijl het politie- I kennis van de politie of justitie wer- korps in 1952 19.124 man omvatte en den gebracht. De onderzoekers kwa- diiit is slechts 549 manschappen minder men daarbij tot de conclusie dait het I dan tegenwoordig- „Deze cijfers spre- pollitie-apparaait in 1952 108.715 mis- ken voor Zich. De rijkspolitie en de drijven moest onderzoeken. Vorig jaar gemeentepolitie in de grote steden zit- behandelde men 343.197 zaken- Het ten met grote tekorten,” aldus dhr. aantal overtredingen bedroeg twintig I Brouwer. Voor Sneek geldt dit op pa-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1