10% III I w Y I Sü.— VARIA— (II) BRUIKLENEN VAN FRIES MUSEUM dit wereldtsie van ons EL-M1OR wat MMtteen shirt -riesland Bank g <z> z L I d shirt? MARKIEZEN ROLSCHERMEN LUXAFLEX ROLGORDIJNEN ZALENCENTRUM VAN DER WAL I Amicitia haalt „gouwe ouwe" Gold finger van stal Woninginrichting 'T INTERIEUR RESTAURANT VAN DER WAL Leeuwenburg 3-11, tel. 3863 aan Marrekrite Omhoog wonen Profijtsparen Jouster Watersport schonk f2000,- Sint brengt de gemakke lijke stoelen niet zelf NU VOOR SPECIALE WINTERPRIJZEN UW, Tevens uw adres voor het overkleden van uw oude markiezen en rolschermen MB SNEEK DEERSUM w o Zalen voor elke gebeurtenis AANWINSTEN FRIES SCHEEPVAART MUSEUM ffllIliBliillllllIBBIIIIi ■IlilllllllllllllllllllH S 1 h; i Adjudant D. J. Brouwer vertelde CPB over politie over het 5e spaarjaar. Uw spaargeld rente blijven direkt opvraagbaar. met ieder jaar hogere rente tot maximaal S Ij uw eigen bank W O Z Z M H O W O W O H M 2 en 2 2 n o r en Glad leer. Gróte kraaa SneI!ef(its.rits.Sfa^^ schuine steekzakken.?* LOTEN SINT NICOLAAS AKTIE - LOTEN SINT NICO r ODIN lLNIS N31OT HLLMV SVVTODIN XNIS NTLOT FOTO/FILM Foto en V m 11 n door CORK Pagina 9 NIEUWSBLAD S N E E K E R Donderdag 29 november 1973 I 1 I de Art p UWWWMWWWWWWMWWWWW B. VWWWWWWVWWWWWWWWVM WIJDE BURGSTRAAT 6 SNËEK Dat laat hij doen door ’t Interieur. Sint is te druk, en hij zou er anders veel te lang in blijven plakken. Want ze zitten fantastisch die stoe len. Koopavonden op donderdag 29 november; vrijdag 30 november; maandag 3 en dinsdag 4 december a.s. gebruikelijke opho- die op het kerkhof, weer royaal wordt Kinderen zijn geen portretmodellen. Vang daarom het kind in zijn spel. Knip desnoods enkele keren af, zonder *n opname te maken. Films kunnen mislukken door te snelle kamera- bewegingen. Zorg bij het filmen voor de zo hoognodige rust. e j p Leeuwenburg 6 Telefoon 05150-3963 Rijksweg 3 Telefoon 05152-244 I—- <Z2 C/2 I— 2! H 2 i n o r H W BOCREANA c.v. De actie van 1973 was voorlopig de laatste stickeractie aldus de heer De Boer, dlie meedeelde, dart de Jouster Watersport deze actie op touw heeft gezet uit waardering voor het werk van „De Marrekrite” en om de wa tersporters te attenderen op de moge lijkheid om het recreatieschap een fi nancieel ruggesteuntje te geven. En nu komt er dan een nieuw graf veld. De historici van later zullen er gegevens uithalen over onze tijd, zoals wij de Frankische grafvelden uitbaten over de vroege middeleeuwen. Trou wens: waar was de hele historische wetenschap zonder de kerkhoven? De kern van de steden, de kern van de dorpen is steeds het oude kerkhof, de ruimte om de kerk. De mensheid leeft zichzelf omhoog. Telkens weer worden onze tuinen opgehoogd, onze straten met een nieuwe laag zand voorzien, en alleen voor parkeergarages en kel ders wordt er uitgegraven, maar altijd nog in de historische lagen, met herin neringen aan vroegere geslachten die bloot komen en als het goed gaat het museum in gaan. De conservator bezit nog een tweede Molkwerumer kist van het zelfde ty pe, eveneens aan het voorfront met bloemen beschilderd, alsmede de initi alen K-H- Deze naam staart vermoede lijk voor de Molkwerumer zeekapi tein K. Heuper, die zijn kisrt omstreeks het jaar 1775 op de beschreven manier liet versieren. Wij weten over de Molkwerumer volkskunst veel minder af dan over de Hindelooper zodat der gelijke beschilderde kisten even zeld zaam als kostbare specimina zijn om er ons thans nog een voorstelling van te kunnen maken. In ieder geval staat het wel vast dat er duidelijk verschil bestond tussen Hindelooper en Molk werumer kunst. Maar daarover is hert laatste woord nog lang niet gespro ken! H.H. Een bestuursdelegatie van de Jous ter Watersport, bestaande uit de he ren W. de Boer (voorzitter) M. Veen- stra (secretaris) en P- de Wrede (penningmeester) bracht, evenals vo rig jaar, een bezoek aan het provin ciehuis om aan de voorzitter van het recreatieschap voor het Friese Me rengebied „De Marrekrite” gedepu teerde R. Renkema de opbrengst van de stickeractie die de Jouster Water sport uit eigen initiatief heeft gevoerd ten behoeve van „De Marrekrite”. De verkoop van de stickers leverde dit jaar 2000,op (vorig jaar 1500-). Maar de meest ging is toch wel waar iedere kuil opgevuld, met een overschot, dat dan in de opgeworpen aarde boven de oor spronkelijke kuil uitsteekt. Zó kan het kerkhof in de loop der eeuwen zóver boven het oorspronkelijke maaiveld uitkomen, dat de drempels als het ware in de grond verzinken en de deu ren laag worden. Geschiedvorsers, die dit niet begrepen, hebben die te laag geworden deuren noormannenpoortjes genoemd, en er hele verhalen aan ver bonden rond de tyranieke Noormannen, die de Friezen dwongen bij het verlaten van de kerk te buigen naar het Noor den, waar de Noormannen woonden. Dwaze verklaring in geen enkel op zicht houdbaar, zonder inzicht in het steeds naar boven wonen van de mens heid. Ook in deze historische ontwikkeling is nu de klad gekomen. Kerkhoven, vooral in grote steden, zijn maar een zéér tijdelijke verblijfplaats, waar de graven na een tiental jaren weer ge ruimd worden. En overal in Neder land verrijzen de crematoria. Fries land heeft er één, en krijgt er vol gens de plannen nog één bij, in Drach ten. Sneek schijnt ook hier bij Drach ten te worden achtergesteld, en dat wordt dan gemotiveerd met het sterk orthodoxe karakter van de Zuidwest hoek. Nu is een graf, niet even lang als het breed is, maar toch lijkt het ons dat de historische ontwikkeling te gen de belangen van de historische we tenschap in meer in de richting van crematoria dan van begraafplaatsen gaat. En dan voor wat onze stad be treft liever in het westen dan in het zuiden vanwege de historische herin neringen aan vroegere installaties in het tegenwoordige Lemmerwegkwar- tier. Hét Fries Scheepvaart Museum be zit er sinds jaar en dag een zeer fraaie verzameling van, vermoedelijk wel de meest uiltgebreide in ons land, maar een nap van dergelijke omvang als nu van het Fries Mu seum in bruikleen ontvangen is, was er tot dusverre nog niet bij een „oudvader” van bijna 50 cm- in middellijn! Nu wij het toch over Ri- ga’se nappen hebben kan terloops nog worden vermeld dat de conser- tor van het Fries Scheepvaart Mu seum onlangs een hem persoonlijk toebehorende verzameling Russisch, gedraaid houtwerk en verzameld in Friesland, eveneens aan vermeld museum in bruikleen heeft gegeven. Deze collectie omvat zeven nappen, in diverse formaten, twee lepels, waarvan de steel aan het uiteinde is versierd met de voorstelling van een vis, resp. vogel, een lepel van plat ter model, een ronde doos en een ta baksvaatje- Hierdoor is de collectie in het Fries Scheepvaart Museum, helemaal een unicum in den lande geworden! en Kleinzand 10, Sneek, tel. 2256 üvwwwwvMwwwwwwtvwwt De heer Renkema sprak zijn bijzon dere dank uit voor het initiatief van de Jouster Watersport. De waardering voor en het meeleven met het werk van „De Marrekrite” stelde hij op hoge prijs. hanniterklooster buiten de stadswallen tot algemeen kerkhof bevorderd. En op het eind van de vorige eeuw be gonnen de weer meetellende Roomsen helaas! met hun eigen kerkhof op onhistorische gronden aan de Leeu- warderweg. De natuur is uw beste fotomodel. Veelkleurig en geduldig. Trek er af en toe op uit, de vrije natuur in. En vergeet uw kamera niet! De soft. de stof en dan de boord. De ELMlor boord. Met de pllll Die wijst naar wellicht de beste boord ooft op shirts gemaakt yAAT9S^< Kruizebroederstraat 26 - Sneek Tel. 2635 „We hebben onze actie beschouwd als een peiling om te zien wat er onder de watersporters leeft,” aldus de heer De Boer die geconstateerd had, dait veel watersporters graag bereid zijn om te geven voor ,De Marrekrite”. Naar het oordeel van de heer De Boer wordt het recreatieschap nog te weinig daadwerkelijk gesteund door de watersporters. Hij sprak de hoop uit dat dit in de toekomst zal verande ren en dart het initiatief van de Jous ter Watersport navolging zal vinden. Aan de verkoop van de stickers werd meegewerkt door de heer Ket, ha venmeester van de Leeuwarder jacht haven, de heer J. v. d. Goot van de zeilvereniging „Frisia”, de jachtwerf Oost te Akkrum, de zeilvereniging Workum en de heren Van de Wetering en Kuindersma te Joure- Onze stad wordt zo groot, dat we een nieuw kerkhof nodig hebben. Er komt er één in het westen, naast dat in het noorden en in het oosten. En de stad is allang om de kerkhoven heen gegroeid, zoals München zijn kerkhoven midden in de stad heeft, en Parijs en Rotterdam. We hebben nog het Oud Kerkhof bij de Grote kerk en we hebben weet van het kleine kerkhof bij de kleine kerk nabij de Kleine Kerkstraat. Toen die kerkhoven vol werden heeft men het terrein van het oude hospitaal, het Jo- Tijdens zijn lezing vroeg de heer Brouwer de medewerking van de bur gerij die ze zouden kunnen geven door bij onraad direklt te bellen of anders zins actief te zijn. Hij vertelde dat door de welvaart de criminaliteit vooral onder de jeugd bijzonder is toegenomen, maar dat bij een goede opvang nog veel onheil kan worden voorkomen. Wie Jonas zegt, denkt meteen aan een walvis, en daarmede heeft het op Hindelooper manier beschilderde, ci lindervormige doosje dat eveneens van de Leeuwarder bruiklenen deel uitmaakrt, alles te maken. De zijwand bestaat rul. uit gebogen walvisba- lein, al is dat slechts te zien nadat men het doosje heeft geopend. Bodem en deksel zijn weer uit eikenhout ge maakt. Walvisbalein vond in de oude Friese en Hollandse walvisvaartha- vens met hun achterland brede toepas sing voor alle mogelijke, vaak uiterst kunstzinnig gemaakte voorwerpen voor gebruik aan boord of in de huis houding thuis. Met het uitroeien van de Groenlandse walvis was het ook uit met de produkrtie van dergelijke voor werpen, die thans hoogst zeldzaam, en fel begeerd zijn geworden. Aan de zeevaart herinnert ons bovendien een uit fijn naaldhout gedraaide nap van Naar Hindeloopen leidit ons andermaal een sierlijk, plat brievenkistje, waar van de zijkanten aan de buitenkant be schilderd zijn met voorstellingen uit het leven van Jezus. Tot het bruikleen van het Fries Museum behoort tevens een op Hindelooper manier beschil derd, eikenhouten, plait kistje voor het bewaren van een steekhoed. Beide kistjes dateren Uit de tweede helft van de 18de eeuw. Bijzonder fraai is wel het miniatuur-tolletje, ook weer op Hindelooper manlier beschilderd. Op de bovenkant van de bodem is een al legorische vrouwenfiguur afgebeeld, op de onderzijde van de bodem vindt men het jaartal 1749 gepenseeld. Een juweeltje van Hindelooper volkskunst! Dichter naar Sneek brengt ons weer het naambord dat eenmaal was aan- gebracht op de voormalige watermo len, ,De Juffer” te Jutrijp. In het naambord, vervaardigd uit grenen hout, is op lang niet onverdienstelijke manier de voorstelling van een jon gedame gesneden de „juffer” waar aan de molen haar naam had ont leend- En kostelijke aanwinst! Het is ons niet bekend wanneer bedoelde mo len werd afgebroken, en waar deze precies heeft gestaan zodat wij ons aanbevolen houden voor nadere be richten over een en ander! Tot besluit van ons overzicht een be- delbalk” uit een Fries tjottertje of vis- sersbootje- Bedelbalken hoe men aan deze zonderlinge benaming kwam mag Joost weten zaten ter verste viging van hert dwarsverband in de voorplecht van ronde Friese jachten en leenden zich door hun in heit oog val lende plaats tot het aanbrengen van snijwerk, dat bont opgeschüderd placht te worden. Ook bij het thans in bruikleen verwarven exemplaar is dat het geval. Bij vissersbootjes versier de men de „bedelbalk” wel eens met een zwemmende Vis in andere geval len sneed men er decoratieve bloe menmanden in of bepaalde men zich tot rankvormige motieven de ver scheidenheid is groot maar men moest natuurlijk wel rekening houden met ’t langgerekte en enigszins gebogen ver loop van het op te vullen vlak. In het Amicitia theater draait deze week een gouwe ouwe van weleer: „Goldfinger”. In deze creatie van lan Fleming speelt, wie weet het nog niet, Sean Connery de hoofdrol als James Bond- Hij neemt het op tegen Auric Goldfinger, een van de vermo- gendste, en derhalve misschien ook een van de gevaarljjkste, mannen ter wereld. James Bond staat echter voor niets. Hij wordt niet afgeschrokken door een aantal ludiek vermoorde mooie meisjes op zjjn pad, maar vol hardt in het verijdelen van het plan netje van meneer Goldfinger: het ra- dio-actief maken van Amerika’s goud schat. Deze goudschat is verborgen in Fort Knox, om dat te „veroveren” moet je wel een heel goed aanvals plan hebben. Dat had mr. Goldfinger, het haalt echter niets uit tegen slimheid van Bond. De vorige keer eindigden wij onze be schrijvingen met een bedstedeplank, afkomstig van Ameland en beschil derd met de voorstelling van een En gels oorlogsschip uit het midden van de 18de eeuw. Er is bij de collectie, in bruikleen ontvangen van het Fries Museum, echter nog een ander voor werp dat iets met de zeevaart te ma ken heeft. Te weten een curieuze, uit hout gesneden voorstelling van Jonas, op het ogenblik dat hij welge moed, zo te zien uit de muil van het zeemonster stapt dat niet langer van zijn gezelschap was gediend- On getwijfeld geldt het hier een frag ment van een grotere voorstelling, maar dit doet niets af van de wer king van het brokstuk, dat de hand van een zeer bekwaam houtsnijder verraadt. De voorstelling is in eiken hout uitgevoerd en vertoont het karak ter van de 17de eeuw, mede te oor delen naar de kleding van Jonas. </2 Zalen voor intieme diners, bruiloften, partijen en vergaderingen enz. van 20 tot 200 personen. Uitstekende keukens. 02 De presidente van de Christelijke plattelandsvrouwenbond in Sneek, me vrouw Gerbrandy-de Boer, gaf op de laatstgehouden bijeenkomst na een geestige inleiding het woord aan de heer D. J. Brouwer, adjudant van po litie te Sneek. De heer Brouwer sprak over de politie in het algemeen en de oplossing van de misdaad in het bij zonder. De adjudant vertelde op boei ende wijze over de vele facetten die zijn werk heeft zoals de surveillance, de hulp aan kinderbescherming en het maatschappelijk werk, en vooral het werk van de rechercheur. NR1 AI met al moge onderhand duidelijk zijn geworden hoe belangrijk en kost baar het bruikleen van het Fries Mu- seum wel niet is geweest. Temeer, om dat het Fries Scheepvaart Museum op het gebied van de Friese volkskunst maar magertjes voor de dag kon ko men en hier een groot manco be stond. Daar is nu dus verbetering in getreden, gesteld dat het bruikleen van langdurige aard mag blijven. De conservator wilde van zijn kant nu ook niet achter blijven en vertrouwde het Fries Scheepvaart Museum, behal ve de reeds vermelde collectie Rus sisch gedraaid en beschilderd hout werk, een glad-eikenhouten kist toe, afkomstig uit Molkwerum. Het bijzon dere van deze kist is dat het voor pand op Molkwerumer manier met bloemenranken is beschilderd, het geen de kist tot een grote zeldzaam heid maakt. Tussen de bloemranken staan enige initialen en jaartallen ge penseeld, te weten 1823 L.E.D(e) Wolf 1793. Goldfinger is vanaf morgenavond tot en met zondagavond om acht uur te zien. Zondagmiddag draait om half drie „Sandokan de tijger van Cey lon”. Degenen die van aktie, tempo, strijd en verrassing houden, komen wait dat betreft helemaal aan hun trek ken als ze zondagmiddag in Amicitia zitten. Er komen kolossale vechtpar tijen en massale belegeringen in. voor die alles slaan wat tolt nu toe op dat gebied is verschenen. Een heel ander facet van menselijke verhoudingen wordt zaterdagnacht uirt de doeken gedaan- In „Man en vrouw in bed” worden,, te beginnen om kwart voor elf de techniek en alle mogelijke va riaties van de geslachtsdaad behan deld. uitzonderlijk grote middellijn, zoals deze onder meer in het Russische dorp Chlochloma werden vervaardigd en beschilderd, om via de Baltische ha vens hun weg naar Friesland te vin den. Behalve nappen maakte - en maakt men er nog steeds! - houten le pels, tabaksvaatjes, borden, ronde do zen, vaasjes en walt niet al meer, al les op de zo onnavolgbare manier van de desbetreffende streek beschil derd van binnen meestal ril verach tig van tint, van buiten steenrood met allerhande motieven in goud, brons en zwart. Bij honderdduizenden moet de ze waar via steden als Riga, Peters burg, Danltrig etc. per schip zijn uitge voerd naar Nederland, in het bijzon der Friesland en Groningen, waar men tot voor betrekkelijk korte tijd deze „Riga’se nappen” in vele huis houdens nog kon tegen komen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 17