Nappa en DE GELUKKIGEN suède mantels van Dirk Schaap formidabel op dreef Sensationele zege Kraak’m op Blauw Wit union LHBj S.D.C. remise tegen Oldehove I Terpstra Fa. Douma Oost Overtrek de boel niet zelf Modehuis Kerstherberg 1973 Glasschade AUDI - SNEEK GABARO I POLY SELECT matras GEVEL EDELSMEDERIJ „KLAVERTJE VIER" MOET DONKERBRUIN A Donderdag 29 november 1973 SNEEK ZEEPOST DAMMEN F ZAKENNIEUWS INGEZONDEN IlllffllIlllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM iiiiiiiiiisiiwiiiiiiiibiiimib BEL: 5923 Geen RONO-boekenbus op 5 december Slotmakersstraat 10 Tel. 27831 - Leeuwarden Groene Dijk 6, Sneek, tel. 05150-3598 „Po Sliio Verras haar met een echt nertshoedje v.a. 200,- De oliecrisis is allang niet meer het gesprek van de dag. Men raakt aan het tekort gewend zoals men ook straks wel wennen zal aan de distributie van olie, benzine, gas, stroom, water en kinderen. En voedsel? Dat is er nu nog in overvloed, althans in onze contreien. Maar met het veel te grote aantal mensen en de uitputting van de grond door onnatuurlijke methoden zijn we daar op de lange duur zelfs hier niet meer zeker van. Waar moet dat heen? a In het overtrekken xjx en stofferen van alle «rp» zitmeubelen zijn wij gespecialiseerd. Bovendien doen we het nog goed, snel en voordelig ook Waarom zou u het zelf proberen pagina 21 S NE E K E R NIEUWSBLAD KORT diverse modellen met DRIEKWART LANG HEERLIJK WARM TEGEN EEN KOUDE WINTER. GROOTZAND 57 SNEEK TEL 2903 rca. re- Z-W.-Afrika: Oldehove SDC L Eier zijn D- geverfd, WVWWVWWWWWWVWVWWWWWVW game ■WWWWVWMWUWWWWWMMWV Joan 9 9 2 0 men echte bontkraag en originele borgvoering, vanaf f 498, B. Stenekes jr.J. Veld K. KoopmanH'. de Boer J. StenekesJ. Beijert W. CoenenH. Jelsma F. WeistraJ. v. d. Hem P. JongsmaK. Lijklema S. v. d. KooiIJ. Kroes S. ZandbergH. Nauta H. WeistraA. J. de Vries G. PostmaM. Martens 4 2 9 6 0 1 1 3 3 1 4 4 4 8 0 18 69—21 2 13 55—35 9 45—45 7 40—50 7 37—53 1 24—66 3. Kraak’m 1 4. Assen 1 5. JOZO 1 6. DIK’47 1 ZEKER, u kunt zekerheid kopen door uw verzekeringen door ons te laten verzorgen. een van MEUBEL- EN WONING- STOFFERING LEEUWARDERWEG 1 TELEFOON 3267 - 7287 daverende game roy- leverde hoger De eindstand luidt: 1. Oldehove 12, 2. Marknesse 9, 3. Veendam 9, 4. Drach ten 8, 5. Groningen 7, 6. Sneek 6, 7. Roden 5, 8. Rinsumageest 0. DIRK SCHAAP op dreef SCHILDER DE VRIES VLUG EN PRECIES OUDE KOEMARKT SJ SNEEK Ook voor ow glomaokonng iott«a wq ir 2—0 1—1 1—1 1—1 1—1 1—1 1—1 0—2 1—1 1—1 10—10 ASSURANTIEKANTOOR 1—1 0—2 0—2 2—0 0—2 02 0—2 1—1 1—1 1—1 6—14 9 9 9 9 De „Boekenbus” van de RONO zal op woensdag 5 december er het zwijgen toe doen- De luisteraars zullen onge twijfeld bezig zijn met het declameren van doe-het-zelf letterkunde op de dag dat iedere Nederlander aan de taal rijmen ontfrutsellt en de woorden in ritmische processie dwingt. Lemmer SDC 2 J. WieringaH. Krot J. VisserA. J. de Vries L. DeinumH. Nauta W. ScherpenzeelK. Krot N. RippenG. A. Brouwer O. DijkstraG. Brouwer B. KortstraH. Postma J. RoukemaC. de la Ferté J. WissingM. Faber A. HartstraD. Boot In de Friese hoofdklas A leverde SDC 2 een knappe prestatie door in en te gen Lemmer een forse 614 overwin ning te behalen. De gedetailleerde uitslag: De stand is: Heerenveen 35, Achlum 24, Sneek 2 33, Woudsend 22, Grouw en Lemmer 21, Emmeloord 2—0. de Frittema- leuk ge- collectief gemaakte Evenals vorig jaar werd er dit jaar weer een kerstherberg georganiseerd. De opzet zal ongeveer dezelfde zijn als vorig jaar; de herberg is voor iedereen toegankelijk. Waarom een kerstherberg? Tijdens de kerstdagen ligt de nadruk sterk op het samen-zijn, op huiselijkheid en gezel- De zesde partij tussen Besselink en Schaap zou ook weer drie games du ren. Nadat de eerste game verloren was gegaan (2116) kwam Schaap zeer sterk terug. Met smashes werd de tweede aal met 921 gewonnen. Leeuwarden Groningen Enschede Hoorn Sneek - 11 heerlijke '4 MATRAS VOOR V VERRUKKELIJK - SL^PEN^ De verbouwing heeft twee en halve maand constant werken de heren Kooyker en Koot gevergd, die derhalve de hele winkel zelf hebben kunnen realiseren- De eiec- triciteitsvoorzieningen zjjn verzorgd door de fa. Walstra uit Sneek. Uitslagen: Blauw Wit 1-Kraak’m 1 3 7, De Veluwe 2-Assen Veluwe kampioen; JOZO 64, DIK degradeert. Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan, tussen haak jes, achter de naam van het schip vermeld. Brazilië: ms Oanada: ms 11: ms Indonesië: Japan: ms nya, Oeganda, Tijdens de beslissende derde game kwam het opnieuw tot een Incident. Bij de stand 37 rolde een bal van een andere wedstrijd voor de voeten van Schaap. Uit z’n concentratie ge bracht stak hij de hand op, opdat de scheidsrechter een „let” zou geven. Dit gebeurde echter niet. Even leek het er op dat de Sneker aangeslagen zou.zljn' Dit bleek evenwel maar schijn. Uiteindelijk werd z’n vechtlust met -een 1821 zege beloond. Kraak’m leidde nu met 15. U heeft wellicht bezwaar tegen auto loze zondagen, maar u heeft toch geen bezwaar tegen zondeloze autodagen? MODEHUIS Hierna moesten de twee invallers Ver- blakt en Nakken tegen elkaar aantre den. Verblakt bleek taktisch veel beter dan z’n nerveuze tegenstander, zodat er nu eindelijk eens een partij in twee games beslist werd. 12—21, 1321. Hierdoor was Kraak’m al zeker van een overwinning. Nog kwam aan de overwinningenreeks geen einde. Schaap moest het namelijk opnemen tegen Kroeze, die in Schaap’s vorige partij scheidsrechter was geweest. De Kraak’m speler was zo gebrand op de overwinning, dat ook nu z’n tegen stander kansloos was 721, 1921. Brouwer ging daarop onverwachts ten onder tegen een vrij uit spelende Nak ken (21—17, 9—21 en 21—18). De laat ste partij, die tussen Besselink en Ver blakt duurde wederom de volle drie games. Besselink bleek uiteindelijk aan het langste eind te trekken, on danks het feit dat het er in de eer ste game zeker niet naar had uitge- Bij de kinderopstellen was het bijzon der moeilijk om tolt het aanwijzen van prijswinnaars te komen, vooral ook omdat bleek dat iedereen goed zijn best had gedaan- Vanwege de moei lijke beoordeling werd besloten vijf prijswinnaars aan te wijzen. Deze ge lukkigen zijn: Tjeerd Abma, Willem- Straat 7, Sneek; Ineke Vink, Stations straat 17, Sneek; Katinka Schotanus, Kekezijlstraat 15, Sneek; Stella Beeit- sma, Marnezijlsitraat 7, Sneek; Derk Vink, Stationsstraat 17, Sneek. Ook zij krijgen hetzelfde boekje, behalve Derk, die krijgt „Opgespoten land”. Aan de kleurplaten was ook duidelijk te zien, dat iedereen erg zijn best had gedaan. We hadden echter maar drie prijzen en die zijn gewonnen door: Jan van der Kuur, Mensonidesstraait 4, Oppenhuizen (4 jaar); Irma Teeren- stra, A. Piersstraat 29, Sneek; Agnita Visser, Pripperstraat 33, Smeek. Zij krijgen het boekje „Vies”. Er was trouwens nog iemand, die met een kleurplaat in de prijzen viel. Helaas was diens naam niét op de tekening vermeld. Deze jongen of dat meisje had onder andere een vat met dat vreselijke wasmiddel „ali” op de lin kerkant en rommel in het water ge tekend en er bij geschreven „Stank” en Stand: 1. De Veluwe 2 2. Blauw Wit 1 Ook gebeurde in deze partij het eer ste incident. Nadat de Snekers de eerste game met 2523 hadden verlo ren en de tweede met 2022 wisten te winnen, werd er door de thuisclub bij de stand 1718 in de derde ga me verkeerd geserveerd. Tot grote verbazing van het Kraak’m duo gaf de scheidsrechter 1818 i.p.v. 1719. Men wist zich echter te beheersen en met de cijfers 2022 de zege als nog veilig te stellen. Vervolgens moest Brouwer het opnemen tegen Kroeze. Omdat geen van beide tegenstanders het initiatief nam werd dit een condi- tieslag. Rest ons, u mede te delen, dat wij alle inzenders dankbaar zijn en wij ho pen, dat zij allen (maar niet zij al leen) nu ook verder in de milieube wuste richting door zullen gaan- Dan pas zullen we helemaal tevreden zijn! „Werkgroep Milieuzin” te publiceren- Ook wat de kleurplaten er klassikale inzendin- andere van de R. K. ligheid. De kerstherberg probeert dit party jen verloor ook te realiseren. Een ruimte waar'"'-- mensen elkaar echt kunnen ontmoeten, gewoon ongedwongen kunnen samen zijn. Er zullen verschillende ruimtes worden ingericht, waar allerlei activi teiten kunnen plaatsvinden. Zo komen er enkele creativlteitsruimten, een mu ziek- en een huiskamer, een kinder crèche e.a. De herberg wordt dit jaar gehuisvest in Nieuw Frittemahof, in de Stations straat, tel. 7800. De openingstijden zul len als volgt zijn: maandag 24 decem ber vanaf 8.00 ’s avonds, en de beide kerstdagen, 25 en 26 december, vanaf 10.00 ’s morgens tot circa 12.00 ’s avonds. Om dit allemaal te realiseren zijn er nog vrijwilligers nodig, die de werk groepjes van de kerstherberg willen helpen bij de voorbereiding, of tijdens de kerstdagen als gastvrouw of gast heer. We hebben bovendien materiaal nodig, zoals kerstversiering, spelle tjes en meubels. Als u ons eraan kunt helpen belt u dan even de werk groep. Ook financiële bijdragen zijn van harte welkom. Ons banknummer bij de nederlandse middenstandsbank is: 678.310.300. Het adres van de werkgroep is Otter, Kreek 22, telefoon 4984. Werkgroep Kerstherberg 1973. 1 8—2, De l-DIK’47 1 Klas vier en vijf van school had het bijzonder daan. Alle opstellen waren ingezonden in een zelf fraaie map, vergezeld van een bijzon der sympathieke en ons zeer aanspre kende brief. Overigens was het idee om aan deze opstelwedstrijd mee te doen grotendeels van de kinderen zelf afkomstig! Goed zo! Wij hopen zowel deze opstellen als de brief binnenkort t“ - -1 J- -_,_x- betreft waren gen, onder andere van de School. Ook dit werd erg op prijs ge steld. „Wees nu milieubewust, morgen is te laat” leverde veel oplossingen op, waarvan bijna de helft van buiten Sneek kwam! Er waren zelfs oplossin gen uit Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Drenthe. Helaas waren er toch nog negen on juiste oplossingen- De gelukkige prijs winnaars zijn: G. Blietstra, W. M. Oppedijkstraat 1, IJlst; A. van der Horst, Nassau Dillenburgstraat 7, Sneek, H. Sifckens, Loëngasterleane 56, Sneek- Zij ontvangen allemaal ’t voor treffelijke boekje van Wim Woltz: „Zijn we nu allemaal gek geworden?” Van de kanderpuzzles kwam 30 pro cent van buiten Sneek. „Spaar dier, plant, mens” leverde de volgende prijswinnaartjes op: Alie Terpstra, Tims 62; Annagreet Kuiper, Harinx- mastraat 6, Heeg, Abe Sytse Brand- sma, Dr. Schaepmanstraat 23, Sneek. Deze kinderen krijgen allemaal het boekje „Dag vogels dag bloemen dag mensen”. Nadat beide spelers een game ge wonnen hadden 1921, 216 (kwam omdat Brouwer nu wel risico’s nam), moest opnieuw een derde game de beslissing brengen. Ook nu ten voor dele van Kraak’m (1821), zodat een 14 voorsprong werd bereikt, zien, 1221, 2115 en 2118. Oldehove promoveert naar de natio nale hoofdklas en neemt de plaats in van het gedegradeerde Twijgelerheide. Roden en Rinsumageest vallen terug naar de provinciale wedstrijden. De eindstand werd hierdoor 37 in het voordeel van Kraak’m. Bedenkend dat een wedstrijd doorgaans twee-en- een-half uur duurt en dat men nu be zig was van 16.30-20.15 dan kan daar wel uit geconcludeerd worden, dat het een zwaarbevochten overwinning was voor de Snekers, hetgeen tevens bleek uit het feit dat acht van de tien par tijen in drie games werden beslist. Door deze overwinning is Kraak’m op de derde plaats gekomen. Zaterdag spelen de Snekers thuis tegen JOZO uit Hengelo. Aan een gelijkspel heeft de thuisclub genoeg om deze derde plaats veilig te stellen. De ontmoe ting begint om 15.00 uur. „Amsteiland” (3-12), „CP Trader” (3-12), Chi- .Giudad de Pereira” (3-12), ms „Hammonia” (3-12), „Kitano Maru” (5-12), Ke- Tanzanië: ms „Te- niers” (7-12), Ned. Antillen: ms „Pa- lamedes” (5-12), Verenigde Staten van Amerika: ms „Sea-Land Market” Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. ms „Paiabora” (5-12). Kraak’m heeft haar uitwedstrijd tegen het op de tweede plaats staande Blauw Wit uit Almelo verrassend met 3—7 gewonnen. Hierbij moet men be denken dat thuis met 2—8 werd verloren en dat ook nu Nico Draaisma nog geblesseerd aan de kant moest blijven. Zijn vervanger, de new-comer en uit Venray afkomstige Ruud Verblakt, verving hem uitstekend. Hij won één nartii Wri«nr de andere twee met miniem verschil in de derde game. Dick Brouwer won tweemaal. Absolute uitblinker was ditmaal Dirk Schaap. Hij bleef ongeslagen- Ook het dubbelspel wisten de Snekers ditmaal in hun voordeel te beslissen. „Olie”. Wil dat kind zijn naam en adres nog even opgeven? Voor hem ligt er dan ook nog een boekje klaar. Alle prijswinnaars worden van harte gefeliciteerd- Heit spijt ons meer dan wij kunnen zeggen, dat wij niet all in zenders n prijs hebben kunnen geven. Maar het krijgen van milieubesef is eigenlijk net hetzelfde als het krijgen van een prijs! De prijzen zullen voor zover deze ai niet reeds' overhandigd zijn, binnen een week of twee in een ieders bezit zijn. Indien men het be treffende boek al zou hebben, mag dit geruild worden voor een ander milieu- boek. De gevel van edelsmederjj „Het Kla vertje Vier”, die sinds zaterdag acte de presence geeft in het Sneker za kenleven, moet donkerbruin worden geverfd. De pui van het pand, waar in voorheen de heer groentezaak dreef was namelijk door de nieuwe eigenaren geel wat niet strookte met de opvattingen van de gemeente omtrent de na te streven aanblik van de Singel. De ko zijnen die nu nog rood zijn, worden in een lichte kleur overgeschilderd. Mocht er al verschil van mening be staan over het uiterlijk van de edel- smederij, over de binnenkant zal dat nitet het geval zijn. De vier smeden, die in Schoonhoven een speciale op leiding volgden melt een diploma als gevolg, hebben ’t pand een flinke ver andering laten ondergaan door een oorspronkelijke muur weg te breken- Hierdoor ontstond aardig wat ruimte achter in de winkel, die wordt ge bruikt voor het bewerken van goud. Nog verder naar achteren wordit het zilver en andere harde metalen on der handen genomen. Het is de bedoeling dat de klanten binnen komen, de zaak eens bekijken en desnoods gaan zien hoe een sie raad ontstaat. Daartoe is de werk plaats voor het smeden van goud in open verbinding met de winkel gela ten. Er wordt voornamelijk op bestel ling gewerkt. Degenen die zelf een ontwerp hebben kunnen dit meenemen naar de edelsmederij, waarna men verder overlegt- De smeden Albert en Saskia Kooyker en Dop en Paulien Kooit ontwerpen echter zelf ook. Niet alleen op het gebied van sieraden, maar ook in het vlak van gebruiks voorwerpen als bestek, schalen en ser viesgoed. Daarnaast restaureert antiek goud en zilver. In de eerste partij moest Brouwer het opnemen tegen H. Besselink. Na een enerverende stryd zegevierde hij met 21—14, 20—22 en 19—21. Blauw Wit kwam op gelijke hoogte door toe doen van G. Kroeze, die Verblakt niet zonder moeite met 2224, 2116 en 2422 (na 1915) voor bleef. Schaap gaf Kraak’m opnieuw een voorsprong door invaller G. Nakken, die overi gens nauwelijks minder speelde dan z’n teamgenoten, gedecideerd met 18 21, 2220 en 1221 terug te wijzen. Het duo Schaap-Brouwer heeft het hierna moeten opnemen tegen het koppel Kroeze-Besselink. Hét werd een adembenemende partij, waarin de Sne kers zowel in de tweede als in de derde game een riante voorsprong (6 13) verloren zagen gaan, maar op het kritieke moment de rust zelve ble ven- Zaterdagmiddag leverde SDC knap werk, door het hoger geklasseerde Leeuwarder Oldehove een gelijk spel (1010) af te dwingen. Door dit sulfaat kan Oldehove zich kampioen noemen van de regionale hoofdklas, afd. Noord van de KNDB, terwijl SDC aan dit gelijke spel voldoende had, om zich definitief van degrada tie te vrijwaren. Hoewel SDC na drie uren spelen op een achterstand werd gezet door de Leeuwarder crack Ben Stenekes jr., zou het hierna voor in valler H. Nauta zijn Weggelegd, de stand in evenwicht te brengen. Over eenkomstig het spelbeeld liepen de overige partijen uit op remise. De gedetailleerde uitslag: Het milieubewustzijn is dus groeiende. Dat bleek ook wel uilt de oplossingen van de milieupuzzles, -kleurplaten en -opstellen. Sommige waren voorzien van zinnig commentaar. Om vooral de jeugd met deze pro blematiek in kennis te brengen is de „Werkgroep Milieuzorg” van de Open bare Lagere School „De Terp” al bezig met een studie om te komen tot een zogenaamde „schoolbiologische dienst”. Het is de bedoeling, dat hier in niet alleen bijvoorbeeld schooltuinen aan de orde komen, maar vooral ook de echte milieuproblematiek. Nadien bleek, dat van meerdere kanten ge lukkig ook al in die richting werd ge werkt. De tjjd is er dus kennelijk rijp voor-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 21