Club 5 ontspanning LANGS DE WEG voor vergeten groepen III SINT WAAGDE GOKJE OP 'T SMASHFESTIVAL Eringa BETTEN „TVe zijn niet commercieel” Lj Uw maat, mevrouw? EKS 530.- Modehuis I I UITSLAGEN FOTO WEDSTRIJD ORANJE- COMITÉ SNEEK I I I I Bont kopen is vertrouwen kopen BONTMANTELS Lege Geoen-Blouw Wit Vioofdschotel 3e klas AUTOVERHUUR a 11 A Rit»* i '1 pondewiBg 1» nowMbar WW ZAALKORFBALPROGRAM Aantal inzendingen viel danig tegen Oosterdijk 17'21, Sneek Een gelukkig adres voor betaalbare Mode. Singel 82-84-88 Sneek Verhuur zonder chauffeur aan bedrijven en particulieren Betrouwbare en volledig gecontroleerde wagens Opel’s - VW’s - busjes - VW bestelwagens BEL 05150 38 0 7 Uw auto staat voor u klaar E fl S N E E K E R NIEUWSBLAD Pagina 29 het orde in deze situatie (Foto Studio Ger Dijs) GROOTZAND 57 SNEEK TEL. 2903 31 De minimale ouderavond zoals Sinterklaas van ons BINY HESSE schop Wij brengen een prachtige kollektie Vervaardigd uit de beste vellen NERTS PERSIANER YEMEN BISAM BUIK FEH BUIK DANKALI 3/4 Zweeds lam vanaf kan G. me- be- NOOIT IN DE STEEK LATEN Om dit te kunnen doen heeft club 500 de medewerking van een groot aan tal amateurartiesten- Ook in het Noor- in telefoondistrict bericht gekregen onvoorziene omstandigheden een aan gezellige avond Dorpsbelangen heeft van het Leeuwarden commissie van de Raad van Ker ken heel erg gedupeerd is. Een ie der, die hier iets van af weet, graag even telefonisch bericht aan de heer Wiersma, telefoon 5803 in Sneek. nog onvermin derd voort. Dit vindt uiteraard zijn weerslag in de benzinevoorraad. In regeringskringen wordt al gesproken over een mogelijke distributie mid dels een bonnenstelsel. Verschillen de automobilisten proberen nu zo veel mogelijk brandstof in te slaan, teneinde het zo lang mogelijk te kunnen uitzingen. De benzine wordt dan in de regel in jerrycans in het schuurtje gedeponeerd. Helemaal zonder risico is dit bepaald niet, want het kan voorkomen dat de ver zekeringsmaatschappijen in geval van brand dan geen cent uitkeren. Laat dit een waarschuwing zijn BIJ DE FOTO: Dit is niet een ge deelte van het fundament van de vroegere boerderij van de heer Van der Laan zoals velen veronderstel den, maar een restant van een oude rioolput, die bloot kwam tijdens de graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het diepriool in de Lemmerwegwijkwest. De mannen van het aannemingsbedrijf Grebe b.v. die het karwei uitvoeren, heb ben het gevaarte tijdelijk op een par keerplaats langs de Bovenslag gede poneerd. De oude put blijkt een aan trekkelijk speelobject voor de jeugd te zijn. Het is belangrijk dat u wéét dat wij er zorg voor dragen, dat in.al onze kollekties ook de grotere maten goed vertegenwoordigd zijn. Daar stellen wij prijs op. Dat vinden wij heel gewoon. Een grote meute kinderen stormde gistermiddag naar het middenpad van de Veemarkthal toen Sint Nico- iaas en Zwarte Piet een bezoek brachten aan het Smashfestival, de internationale bazar die de volleybalver eniging Animo tot en met zaterdagavond houdt. Sint Nicolaas was speciaal gekomen om de opening te ver richten en om te kijken hoe de kinderen die zich verkleed hadden als Deftige Dame of als Swiebertje er uit zouden zien. Uiteraard maakten Sint en Piet een rondgang door de hal. Zwarte Piet kon zich niet inhouden en moest even onder de lat om door de Goedheiligman onder vuur te worden genomen. De bisschop uit Mira bracht er overigens niet veel van terecht: één tegen de lat, één tegen de kruising van de paal en lat, terwijl de derde poging vakkundig door de Zwarte Panter eruit werd gehouden. Later beproefde Sint Nico laas zijn geluk bij een aantal speelautomaten (zie foto). (Foto Studio Ger Dijs) Er is sprake van geweest als zou de autovrije zondag vóór en de Kerstdagen niet van kracht zijn. De politie bericht ons echter dat op die zondagen beslist niet in de auto gereden mag worden, ten zij men ontheffing heeft. Het nieuwe kantoor van het gemeen telijk gas- en waterbedrijf aan de Almastraat (op de voorpagina hier van een foto) wordt volgende week 3 en 4 december in gebruik geno men. Nu reeds kan iedereen daar terecht, hoewel de „officiële” verhui zing eerst in januari plaats zal vin den. Het telefoonnummer blijft 6615. Overigens moet men er rekening mee houden, dat er enige vertra ging kan optreden, maar die zal zo veel mogelijk beperkt worden. Een verhuizing geeft nu eenmaal wat overlast. Het ontstaan van de stichting moeit een jaar of twintig geleden worden ge zocht toen een man, dlie door het le ven wenst te gaan onder de schuil naam Loeb, bejaarden hielp met helt invullen van ingewikkelde formulie ren en ze daarnaast op alle andere mo gelijke manieren van dienst was. Zijn activiteiten zijn dusdanig uitgegroeid dat er momenteel 500 mensen in Ne derland zijn die zich belangeloos in zetten voor het brengen van recreatie aan de „vergeten groepen” die in de aanhef zijn vermeid. Regelmatig wordt nu door vaste medewerkers een avond ergens in den lande verzorgd voor tehuizen die het niet te breed hebben en die hun „gasten” toch ook wel eens een avondje ontspanning wil len bieden. Het geld is af en toe wel een pro bleem. Gelukkig zijn er enkele men sen die het initiatief van Club 500 dus danig aanspreekt dat ze regelmatig een kleine geldelijke bydrage leveren, waardoor men het hoofd boven water kan houden en de niet-commerciële instelling kan bewaren. Dat neemt niet weg dat belangstellenden, hetzij artiesten, tehuizen of donateurs ’s morgens altijd nummer 2910 in Balk kunnen draaien. Mevrouw Hesse neemt met plezier de telefoon op om 1 inlichtingen te verschaffen. De hoofdschotel voor wat betreft het zaalkorfbalprogramma zaterdag is wel de ontmoeting in de derde klas KNKV tussen Lege Geaën en Blauw Wit ’31. Na de overwinning van afge lopen zaterdag zullen de spelers uit Sybrandaburen wel opnieuw in staat zijn de beide punten binnen te halen. De wedstrijd, die gespeeld wordt in de Sneker Sporthal, staat gepland om 19.05 uur. De partyen DoniaLemmer en SpannumWWC zyn moeilijk te beoordelen, omdat de ploegen elkaar in sterkte niet veel ontlopen. Het eer ste team van De Waterpoort is dit weekend vrij, terwyl verder Harich I pas dinsdag aan moet treden. Tegen stander is dan Udiros. (Sporth. H’veen) Een pittige wedstrijd voor de mensen uit Gaasterland. Iets dat de Snekers onlangs ook al hebben ondervonden. In het kader van de viering van regeringsjubileum van koningin Julia na heeft het Oranjecomité Sneek in dertijd een fotowedstrijd gehouden. Het aantal inzendingen bleef ver beneden de verwachtingen. Slechts elf ama- teurfotografen stuurden een kiekje in. Het programma voor zaterdag in de Sneker Sporthal ziet er als volgt uit: Pupillen: 9.00 uur Lemmer 2WTEF 2; 9.40 uur Lege Geaën 2Harich 2; 10.20 uur Sc. Joure 2Wêz Warber 2; 11.00 uur Marfügels 2Stanfries 2; Adspiranten: 11.45 uur Lege Geaën A Wardy A; 12.35 uur Donia AMark nesse A; 13.25 uur Harich ALem mer A; 14.15 uur De Waterpoort B Stanfries C; 15.05 uur Lege Geaën C —Sparta D; 15.55 uur Sc. Joure C AKCB. Junioren: 16.45 uur Lege GeaënMar fügels. Senioren: 17.55 uur Lege Geaën 2 Frigro 2; 19.05 uur Lege Geaën Blauw Wit ’31; 20.10 uur DoniaLem mer; 21.20 uur SpannumWWC. In de provincies dlie wait zuidelijker liggen dan Friesland, Groningen en Drente heeft Club 500 al zo’n be kende naam gekregen, dat men bin nenkort die gelegenheid krijgt op te treden In Carré in Amsterdam. „Dat is voor ons een hele eer natuur lijk”, aldus mevrouw Hesse, die ech ter ook niet bang is om in minder comfortabele gelegenheden een pro gramma te brengen. „De mensen hechten weinig waarde aan eigen spullen,” verzucht een funktionaris van de gemeentepolitie Sneek als hij spreekt over het aan tal fietsen dat jaarlijks bij het poli tiebureau wordt afgeleverd. Vele sta len rossen worden maandenlang be waard, maar slechts vijftig procent van de eigenaren komt opdagen. Vreemde zaak, want er zijn vaak nog prachtige tweewielers bij. Mo menteel bewaart de politie op het bureau aan de Kruizebroederstraat ongeveer tien karretjes, men heeft pas nog een partij opgeruimd den van het land hoorde men van de activiteiten van de stichting, echter het was niet mogelijk daar iets goeds van de grond te krijgen, om de dood eenvoudige reden dat er geen contact persoon was. Toen mevrouw Binny Hesse naar Balk trok, was men dan ook uitermate verheugd: het beteken de dat zij de zaakjes voor Friesland, Groningen en Drente mooi kon rege len. Ze heeft regelmatig amateurar- tiesten aan de telefoon die zeggen wel een avond op te willen treden, of die op audiëntie willen komen om te la ten beoordelen of ze wel goed genoeg zijn. Omdat het werk van club 500 nog niet zo bekend is in Friesland, zijn er tot nu toe nog veel te weinig Desalniettemin slaagt mevrouw Hesse er telkens weer in een avond op po ten te zetten, zij het dan dat ze arties ten uit andere delen van het land moet halen. Mevrouw Hesse: „Wij la ten een tehuis nooit in de steek.” In Scharnegoutum wordt morgen een Sint Nicolaasspelavond gehouden in het gebouw Elim. Er is een grote voorraad aan prijzen. De opbrengst komt ten goede aan het gebouw „Elim”. Kan een worden. In verband met de feestdagen wordt in de maand december geen Poli tiek Trefpunt gehouden. Het eerste PeeTee vindt plaats op 14 januari 1974 en de discussie zal dan op pro vinciaal niveau plaatsvinden in ver band met de komende Statenverkie zingen. Singelsma van de FNP en mevrouw De Graaff-Nauta van de GCP zullen het woord voeren. Op Leeuwarderweg staat sinds enige tyd een groot bord aan de kant van de weg, waarop de namen van al le industrieën, die op het Eiland zyn gevestigd, vermeld staan. In Sneek viel vorige week een prijs van 100.000,Het winnende lot De olieboycot duurt in de Staatsloterij werd gekocht bij de collectrice mejuffrouw Banda. Uiteraard wilde zij de namen van de winnaars niet noemen (dat is na melijk niet gebruikelijk), maar het zijn er drie, die deze ton aan geld, verminderd met 25 pet. belasting, moeten delen. Toch wel mooi mee genomen Scharnegoutum Koopavonden in verband met Sint Ni colaas zijn gisteravond in Sneek begonnen. Vanavond, morgenavond en volgende week maandag en dins dag zijn de winkels in de Water- poortstad eveneens tot negen uur ’s avonds geopend. Bij U. de Jong, Noardein 43 in Op penhuizen werden vorige week ze ven jonge konijnen geboren. Helaas stierf de moeder direct na de be valling. Om de diertjes toch in le ven te houden werden ze met melk in een soort medicijnflesje „gevoe derd”. Dat lukte opperbest en de konijntjes maken het tot dusver uit stekend. Ze verkeren, zogezegd, in een blakende gezondheid. De Oosterdyk is vanaf vorige week zaterdag op de zaterdagen wandel gebied, hetgeen wil zeggen dat er geen auto’s mogen ryden tussen elf uur ’s morgens en zes uur ’s avonds. Zaterdag j.l. is echter ge bleken dat er zich nogal wat fiet sers op de Oosterdijk bevonden, maar fietsen mag óók niet. Wel mag men er wandelen met de fiets aan de hand, want tenslotte is de Oosterdyk gedurende deze uren uit sluitend voetgangersgebied. Auto’s zijn taboe en de fietser eveneens. Om nog even op verkeersgebied te blijven: er geldt voor de oostzijde van het Grootzand „het marktge- deelte” een algeheel parkeerver bod. Dat „verboden te parkeren” geldt vanaf het Hoogend tot aan de Suupmarkt toe. Wij vermelden dit maar even omdat er reeds enige be keuringen zijn uitgedeeld en er op gerekend moet worden dat er nauw lettend op zal worden toegezien, of deze maatregel wordt nageleefd. De ahob-installatie die de spoorweg overgang in de Parkstraat beveiligt, weigert geregeld iedere vorm van dienst. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Het komt voor dat de halve overwegbomen niet tij dig naar beneden gaan, zodat de treinmachinist moet remmen om ’t verkeer voor te laten gaan teneinde ongelukken te voorkomen. Dinsdag morgen liet de ahob het voor de zo veelste maal afweten. De bomen wilden halverwege niet meer om hoog en moesten worden gestut met spoorbielsen. Het verkeer onder vond vertraging, in de richting Bols- ward vormde zich een enkele hon derden meters lange file, personeel van de N.S. trachtte met de hand te scheppen, een karwei dat later door de po litie werd overgenomen. Het zou misschien niet zo’n gek idee zijn die hele beveiliging eens aan een uitge breid onderzoek te onderwerpen. Een ongeluk ligt in een klein hoek je... AANBEVELINGEN Dc band tussen dc stichting en de artiesten is „geweldig goed, het is net een grote familie.” Zo kon men een tijd lang beschikken over een jongen die in zijn vrije avonduren als goochelaar optrad voor Club 500. Op een gegeven moment werd hij echter beroeps. Wanneer hij evenwel vrij heeft staat hij nog altijd klaar voor de Club. „We noemen elkaar ook al- lemaal bij de voornaam en er is ook 1 helemaal geen verschil van rangen en stonden,” vertelt mevrouw Hesse, die het eigenlijk maar jammer vindt dat ze (nog) niet al haar morgens kan vullen met het werk voor Club 500- Ze twijfelt er echter niet aan of daar zal binnenkort verandering in komen. „Door aanbevelingen hebben we al heel wat avonden kunnen verzorgen.” in dat, voor behouden, in begin 1974 een tele fooncel in het dorp geplaatst zal worden. Op geregelde tijden worden er kerk diensten gehouden voor geestelijk gehandicapten. Dat gebeurt in de Ichthuskerk. Iedereen, die wel eens zo’n dienst heeft meegemaakt, weet dat één van de hoogtepunten is het gezamenlijk muziek maken aan het einde van de dienst op triangels, bellen, tamboerijnen en trommels. Nu zyn echter alle instrumenten door een tot dusver onbekend ge bleven persoon uit de kast in de Ichthuskerk gehaald, waardoor de De uitslag luidt: categorie A. (kleur i en zwart-wit): eervolle vermelding L. Hoekstra, Wagenbrugge 18. Categorie B (dia’s): 1. L. R. Baanstra, Prins Hendrikkade 19 (waardebon van 60,2 W. Muurling, 2e Woud- straat 15 (waardebon 40,3. J. Pasman, Nolensstraat 11 (waardebon van 20,Categorie C (zwart wit foto’s): 1. W. Ekkelboom, Willem de Zwijgerstraat 72 (waardebon van 50,3. C. Potma, Amaliastraat 51 (waardebon van 25, De Stichting is dus beslist niet-com- mercieel. Zelfs de werkzaamheden van het bestuur en de staf worden geldelijk niet vergoed. Mevrouw Hes se: „Alles draait tegenwoordig om geld, de maatschappij is verschrik kelijk hard- De mensen leven gewoon naast elkaar heen en als ze een schop kunnen geven zullen ze het niet laten. De moraal is ontzettend gezakt. Dit werk geeft je een enorme geestelyke bevrijding. Je vraagt je wel eens af waarom je op de wereld bent, maar als ik een avond heb verzorgd en ik zie al die dankbare gezichten dan denk ik „mijn leven heeft toch nog wel zin, ik kan nog iets betekenen voor een ander.” Daarmee is dan meteen de basis van club 500 vef- klaard, want op iets anders dan op enthousiasme van de medewerkers draait de stichting niet- Dit betekent: hogere kosten voor de Stichting en men streeft er dan ook naar artiesten uit de provincies zelf bij het gebeuren te betrekken- Het is eigenlijk niet eens zo gek voor de amateurs, want door hun regelmatige, zy het onbetaalde, op tredens, krijgen ze ervaring op de planken, een beetje bekendheid en leggen ze allerlei contacten. Het spreekt dan haast ook wel vanzelf dat veel van de amateurs die aan vankelijk by Club 500 werkten be roeps zijn geworden. Deze omstan digheid houdt tevens in dat men steeds weer moet omzien naar nieu we artiesten, een bezigheid die vrouw Hesse handenvol werk zorgt. belangstelling voor de van de Zwetteschool, wij vorige week schreven, viel gelukkig erg mee. De secreta resse had een verslag van deze ou deravond naar ons gestuurd, waar uit op te maken viel, dat slechts één ouderpaar op deze avond aan wezig was. Er waren echter zestig ouders, die dus wel veel belangstel ling tonen voor het welzyn van de Zwetteschool. Wat dat betreft, het hoofd der school, de heer Brouwer gerust zijn. De voorlichtingsetalages van de ge meente in de Kruizebroederstraat (naast het politiebureau) voorzien zeker in een behoefte. Het gebeurt echter vaak dat het publiek de eta lages nauwelijks kan bekijken, om dat er zoveel fietsen en bromfietsen op het trottoir staan. En dan valt er van de voorlichting weinig te be speuren. Club 500 is in de loop der jaren een begrip geworden in grote delen van Nederland, een deel dat hier nog met bijhoort is het Noorden, in casu Fries land, Groningen en Drente. Dit is echter gauw verholpen als men eens praat met mevrouw Biiny Hesse uit de Jacob BremerStraat in Balk, die bereid is al haar vrije tijd, en desnoods ook nog geld, in te zetten voor het doel van de ze stichting: het brengen van ontspanningsprogramma’s in tehuizen voor be jaarden, kinderen, invaliden, blinden en geestelijk en lichamelijk gehandicap ten. De manier waarop dat wordt gedaan is tamelijk uniek. Er wordt namelijk niets door de deelnemende artiesten verdiend, er wordt alleen een vergoeding voor de reiskosten gevraagd. Wanneer een tehuis ook dit niet kan opbrengen, neemt men zelfs genoegen met minder en draait men welgemoed met verlies- Er kan echter nog meer bij, want daarnaast is mevrouw Hesse regel matig druk bezig adressen op te zoe ken van tehuizen die misschien be lang zouden hebben bij een door Club 500 verzorgde avond- Daartoe neemt ze het telefoonboek ter hand, zoekt en kele adressen op en schrijft een brief. De portokosten en de eventuele te lefoonkosten betaalt ze nagenoeg uit haar eigen zak. „,De stichting zit toch al -zo krap”, zegt ze er zelf over. Als de contacten met de artiesten en de tehuizen eenmaal zijn gelegd, zijn de grootste problemen van de baan. Meestal zijn de bewoners van de te huizen wild enthousiast na een avond Club 500. Onlangs trad men op in Gro ningen, en toen mevrouw Hesse zich liet ontvallen dat ze zelf een Gro ningse was, stonden de bejaarden op en begonnen het Gronings Volkslied te ziingen. „De rillingen liepen me over de rug, ze hadden me niet op een mooiere manier kunnen bedanken.” l fs’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 29